Byla I-1206-142/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Renatai Valiūnaitei, atsakovo atstovams Vilijai Daržinkevičienei, Agnei Dubonytei, Žilvinui Jasiulevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui D. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. B. skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 01 19 sprendimo Nr. 3R-10(2009/04-4R-362) pakeitimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą dėl 2010 01 19 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo Nr. 3R-10(2009/04-4R-362) dalies panaikinimo, tretysis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija, ir

Nustatė

2Pareiškėjo G. B. (toliau – ir pareiškėjas) vardu teismui paduotas skundas, kuriame prašoma: 1. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 01 19 sprendimą pakeisti ir išdėstyti jį taip:

31.1. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 06 08 sprendimą dalyje dėl 223 006,72 Lt išlaidų nekompensavimo;

41.2.

5įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos pripažinti 223 006,72 Lt išlaidas tinkamomis kompensuoti ir priimti dėl jų teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą;

62.

7Likusią Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 01 19 sprendimo dalį palikti nepakeistą:

82.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 12 02 sprendimą;

92.2. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 06 08 sprendimą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo;

102.3. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos įvertinti pareiškėjo 2008 09 30 pateiktą Mokėjimo prašymą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo ir priimti dėl jų teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Skunde paaiškinamos paramos sutarties sudarymo faktines aplinkybes. Pareiškėjas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA, Agentūra), vadovaudamiesi Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (toliau – Taisyklės), taip pat kitais teisės aktais, 2005 m. rugsėjo 5 d. sudarė paramos sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir paramos sutartis), kurios pagrindu pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „G. B. kaimo turizmo sodybos“ (toliau – ir projektas), už kurio įvykdymą turėjo būti kompensuojama iki 1 238 100 Lt (arba 50 proc.) visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas, vadovaudamasis minėtos sutarties nuostatomis, 2008 m. rugsėjo 30 d. pateikė Agentūrai mokėjimo prašymą, kuriuo prašė kompensuoti 584 612 Lt išlaidų.

11Agentūra 2009 m. liepos 8 d. priėmė sprendimą (toliau – Agentūros sprendimas), kuriuo informavo pareiškėją, kad 2008 m. lapkričio 4-7 d. buvo atlikta pateikto mokėjimo prašymo patikra vietoje, ir konstatavo, kad nustatyti konkretūs trūkumai, nurodė, kad pareiškėjas nesilaikė Taisyklių 211.2 p., 211.18 p., taip pat sutarties 2.1.7 p., 4.2.17 p., 7.1.2 p. bei 7.1.17 p. reikalavimų. Agentūra, nurodžiusi tariamus teisės aktų bei sutarties pažeidimus, paskaičiavo tinkamas deklaruoti išlaidas, atsisakė kompensuoti 175 894,72 Lt ir vietoje pareiškėjo prašomos 584 612 Lt sumos sutiko išmokėti 408 717,28 Lt.

12Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu Agentūros sprendimu, 2009 m. rugsėjo 25 d. Žemės ūkio ministerijai (toliau – ir ministerija) pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti minėtą Agentūros sprendimą ir įpareigoti ją išmokėti visą jo mokėjimo prašyme nurodytą sumą.

13Žemės ūkio ministerija 2009 m. gruodžio 2 d. priėmė sprendimą (toliau - ministerijos sprendimas), kuriuo konstatavo, kad Agentūros sprendimas atitinka teisės aktų nuostatas ir pareiškėjo skundą atmetė. G. B., nesutikdamas su ministerijos sprendimu, pateikė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (toliau – ir Komisija, VAGK) 2009 12 29 skundą, kuriuo prašė panaikinti NMA ir ministerijos sprendimus.

14Vyriausioji administracinių ginčų komisija konstatavo, kad ginčas vyksta dėl 143 570,39 Lt ir 223 006,72 Lt dydžio išlaidų pripažinimo tinkamomis kompensuoti, ir 2010 01 19 priėmė sprendimą, kuriuo: panaikino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. gruodžio 2 d. sprendimą, panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. liepos 8 d. sprendimą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų nekompensavimo, įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos įvertinti pareiškėjo 2008 m. rugsėjo 30 d. pateiktą Mokėjimo prašymą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo ir priimti dėl jo teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą.

15Pareiškėjas dėl jo skundo teisinio pagrindo paaiškina, kad 223 006,72 Lt suma susidaro iš trijų savarankiškų sumų (8044,63 Lt, 70 800 Lt, 144 162,09 Lt), kurios pasak NMA ir VAGK nebuvo pagrįstos, todėl negali būti pripažintos tinkamomis kompensuoti. Pareiškėjas su tokiomis išvadomis nesutinka.

16Dėl atliktų darbų aktų nepateikimo paaiškina, kad pateikti tokius aktus 8044,63 Lt, 70 800 Lt sumoms pareiškėjas neturėjo objektyvių galimybių, tai pareiškėjas pagrindė įrodymais. Antra, pareiškėjas teigia, kad tokie aktai nėra vieninteliai galimi pareiškėjo išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Remiasi Sutarties 2.1.7 punktu. Šis sutarties punktas nustato, jog pareiškėjo išlaidos turi būti pagrįstos tai įrodančiais dokumentais, tačiau nenustato, kad tokiais dokumentais išskirtinai gali būti tik atliktų darbų aktai. Pareiškėjas remiasi Taisyklėmis, taip pat Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-445 (toliau – Gairės) nuostatomis. Taisyklėse pateikiamas pavyzdinis sąrašas dokumentų, kurie gali būti laikomi įrodančiais išlaidų dydį, sąrašas nėra baigtinis. Paaiškina, kad nei sutartis, nei Taisyklės, nei Gairės neįvardina atliktų darbų aktų kaip vienintelio išlaidas pagrindžiančio dokumento. Dėl to sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas. Nesutinka ir dėl 144 162,09 Lt dydžio išlaidų, kurios pripažintos netinkamomis kompensuoti dėl tariamo 2007 06 29 atliktų darbų akto abstraktumo.

17Pareiškėjas nesutinka su Komisijos sprendimu, kad jis negalėjo įrodyti, jog 223 006,72 Lt išlaidos buvo patirtos vykdant darbus, susijusius su projekto įgyvendinimu, remiasi sutarties 2.1.7 p., Gairių 32.4 p. ir aiškina, kad išlaidas tinkamai pagrindė dokumentais.

18Mano, kad įrodyta, jog išlaidos skirtos būtent projekto įgyvendinimui. Remiasi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 d. ir aiškina, kad PVM sąskaitose faktūrose nurodytos paslaugos (statybos darbai) buvo suteiktos.

19Dėl 8044,63 Lt sumos pagrindimo paaiškina, kad šios išlaidos pagrįstos pateikiant PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurioje nurodyta tokia mokėjimo suma. Nurodyta, kad ši suma mokėtina už darbus pagal pažymą Nr. ( - ). Šią pažymą pareiškėjas pateikė Agentūrai. Pažymoje nurodyti objektai, kurie atitinka projektą.

20Dėl 70 800 Lt sumos pagrindimo remiasi PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), kurioje nurodyta būtent tokia mokėtina suma. Šioje sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad ši suma yra mokėtina už sutartyje Nr. ( - ) nurodytus rezervo statybos darbus. Iš nurodytos sutarties matyti, kad susitarta dėl projekto įgyvendinimo darbų. Dėl to mano, kad šios išlaidos buvo visiškai pagrįstos, todėl turėtų būti laikomos tinkamomis kompensuoti.

21Dėl 144 162,089 Lt sumos pagrindimo paaiškina, kad ši suma pagrįsta pateikiant PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurioje nurodyta kad ši suma mokėtina už statybos darbus pagal sutartį Nr. ( - ) bei 2007 06 29 atliktų darbų aktą. Agentūrai dokumentai pateikti, iš jų aiškiai matyti, kad pareiškėjo sumokėta suma yra skirta projekto įgyvendinimo darbams apmokėti.

22Pateikti dokumentai patvirtina, kad 223 006,72 Lt dydžio išlaidos buvo skirtos išskirtinai projekto įgyvendinimui. Aiškina, kad pareiškėjas nepažeidė sutarties 2.1.7. p. ir Gairių 32.4 p., todėl nebuvo pagrindo pripažinti išlaidas netinkamomis kompensuoti.

23Pareiškėjas paaiškina, kad tikslesnių duomenų pateikti Agentūrai neturėjo galimybės. Komisijai išsamiai nurodė to priežastis. Aiškina, kad atitinkamų dokumentų niekada neturėjo, todėl neturėjo galimybės juos išsaugoti. Pareiškėjas ėmėsi visų priemonių reikiamiems dokumentams gauti iš UAB „Šimtas aukštų“, du kartus informavo Agentūrą, kad dokumentų gauti negali. Teigia, kad nei Agentūra savo sprendime, nei Komisija sprendime į šias aplinkybes neatsižvelgė.

24Nesutinka su Agentūros sprendimo argumentais, kad atlikus patikrą buvo konstatuota, kad iš pareiškėjo kartu su Mokėjimo prašymu pateiktų dokumentų nėra galimybių nustatyti, kokiems konkretiems darbams apmokėti buvo skirtos 223 006,72 Lt išlaidos.

25Pareiškėjas aiškina, kad iš jo pateiktų dokumentų matyti, kad lėšos skirtos projekto įgyvendinimo darbams apmokėti. Agentūra nėra konstatavusi, kad darbai nebuvo atlikti.

26Nesutinka su Komisijos sprendime esančiu konstatavimu, kad pareiškėjas pažeidė Sutarties 2.1.7. bei 4.2.17 punktus, todėl Agentūra nepagrįstai taikė sutarties 7.1.17 p. Kadangi darbai 223 006,72 Lt sumai atlikti, negalima buvo pripažinti, kad ši suma netinkama kompensuoti.

27Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos padavė teismui skundą (t. I, b. l. 113-116), kuriame prašo: panaikinti 2009 m sausio 19 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą Nr. 3R-10(2009/04-4R-362) dalyje dėl Agentūros 2009 m. liepos 8 d. sprendimo dalies dėl 143 570,39 Lt išlaidų nekompensavimo panaikinimo ir įpareigojimo Agentūrą įvertinti pareiškėjo 2008 m. rugsėjo 30 d. pateiktą Mokėjimo prašymą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo ir priėmimo dėl jo teisės aktų reikalavimus atitinkančio sprendimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą.

28Skunde paaiškina, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. Agentūra gavo 2008 m. rugsėjo 26 d. pareiškėjo prašymus (prašymai) katilinei ir gerbūviui skirtas lėšas leisti panaudoti kitiems sodybos, esančios ( - ) k., statybos darbams atlikti. Pareiškėjas prašė pagal projektą numatytus atlikti gerbūvio ir katilinės darbus leisti atlikti savo lėšomis. Prašymuose nurodė, kad mokėjimo prašymą pateiks iki 2008 m. rugsėjo 30 d., o katilinės ir gerbūvio (tvoros įrengimo ir aplinkos sutvarkymo) darbus pažadėjo atlikti savo lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d. Pareiškėjas aiškiai nurodė, kad katilinės ir gerbūvio (tvoros įrengimo, aplinkos sutvarkymo) darbus atliks nuosavomis lėšomis. Prašymuose pareiškėjas neišskyrė, kad nuosavomis lėšomis atliks tik tvoros įrengimo darbus, o aiškiai nurodė, kad atliks ir gerbūvio darbus. Agentūra 2008 m. spalio 17 d. išsiuntė pareiškėjui raštą. Informavo, kad neprieštarauja, kad paramos lėšos, skirtos katilinės ir gerbūvio darbams atlikti, būtų panaudotos pabrangusiems statybos darbams atlikti, o katilinės ir gerbūvio darbai būtų atlikti nuosavomis lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d., atlikus darbus apie tai reikėjo informuoti Agentūrą. Agentūra 2008 m. gruodžio 29 d. gavo pareiškėjo 2008 m. gruodžio 10 d. pranešimą, kad pareiškėjas katilinės ir gerbūvio darbus atliko savo lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d. Be to, pareiškėjas atskirai informavo Agentūrą 2009 m. birželio 15 d. pranešimu apie atliktus tvoros tvėrimo darbus, kurie buvo baigti 2009 m. balandžio 30 d., t. y. pareiškėjas pats informavo apie konkrečių darbų atlikimą.

29Pareiškėjas pateikdamas Agentūrai kompensavimui 2006 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą (serija KŠA Nr. ( - )) 75 437,59 Lt sumai, 2006 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą (serija KŠA Nr. ( - )) 37 906 Lt sumai, 2006 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą (serija KŠA Nr. ( - )) 30 226,80 Lt sumai apmokėti už nuosavomis lėšomis atliktus gerbūvio darbus, pateikė neteisingą informaciją, todėl Agentūra, vadovaudamasi Paramos sutarties 7.1.2. punktu, turi teisę sustabdyti paramos teikimą. Gerbūvio darbų atlikimui skirtas išlaidas pareiškėjas turėjo panaudoti pabrangusiems sodybos atstatymo darbams atlikti. Gerbūvio darbai pareiškėjo prašymu turėjo būti atlikti nuosavomis lėšomis. Tokios išlaidos negali būti kompensuojamos, o pareiškėjas kartu su mokėjimo prašymu pateikė Agentūrai dokumentus, prašydamas kompensuoti išlaidas už darbus, numatytus atlikti nuosavomis lėšomis.

30Nesutinka su Komisijos pateiktu minėtų aplinkybių vertinimu. Remiasi Paramos sutarties 3 straipsniu. Paaiškina, kad pareiškėjas, teikdamas Agentūrai 2008 09 26 prašymus Nr. BR.1-42453 dėl katilinės įrengimo ir gerbūvio (tvoros įrengimo, aplinkos sutvarkymo), nenurodė, kokia apimtimi jis prašo katilinės įrengimo ir gerbūvio darbus (tvoros įrengimo, aplinkos sutvarkymo), t. y. Paramos sutarties 3.1.2 punkto eilutėje (statybos ir rekonstrukcijos darbus sodyboje (( - ) k.)) numatytus darbus leisti atlikti nuosavomis lėšomis. Savo prašymuose pareiškėjas Agentūrai nebuvo nurodęs, kokią gerbūvio darbų dalį jis jau buvo atlikęs iki šių prašymų pateikimo, todėl Agentūra negalėjo žinoti, kad tam tikrus gerbūvio darbus pareiškėjas apskritai buvo atlikęs, ir, nagrinėdama pareiškėjo prašymus, nesprendė klausimo, kad pareiškėjo prašymai yra nukreipti į ateitį ir turėtų būti taikomi tik tam tikrai neatliktų gerbūvio darbų daliai.

31Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymus, 2008 10 17 raštu Nr. BR6-(10.31)- 24046 „Dėl įgyvendinamo projekto“ informavo pareiškėją, jog neprieštarauja, kad paramos lėšos, skirtos katilinės ir gerbūvio darbams atlikti, būtų panaudotos pabrangusiems statybos darbams atlikti. Agentūra ir pareiškėjas neprivalėjo sudaryti susitarimo dėl paramos sutarties pakeitimo ir keisti tarp sutarties šalių susiklosčiusius santykius. Numatytos investicijos (sąnaudos, išlaidos), t. y. statybos ir katilinės įrengimo bei gerbūvio darbai yra numatyti sutarties 3.1.2. punkto toje pačioje išlaidų eilutėje „darbai (statybos ir rekonstrukcijos darbai sodyboje (( - ) k.)) (554 112 Lt)“. Dėl to Agentūros 2008 10 17 raštas Nr. BR6-(10.31)-24046, kuriuo buvo leista katilinės ir gerbūvio darbams atlikti skirtas lėšas panaudoti pabrangusių sodybos statybos darbų atlikimui, pakeitė tarp projekto vykdytojo ir Agentūros susiklosčiusius santykius, t. y. Agentūra, pareiškėjui leidusi katilinės ir gerbūvio (tvoros įrengimo, aplinkos sutvarkymo) darbus atlikti nuosavomis lėšomis, visą katilinės įrengimo ir gerbūvio darbų atlikimui skirtą paramos lėšų dalį priskyrė pabrangusiems statybos darbams. 2008 09 30 mokėjimo prašymo vertinimo metu jų negalėjo vertinti kaip tinkamų kompensuoti. Pareiškėjas, gavęs Agentūros 2008 10 17 raštą, neprieštaravo jo turiniui ir nepateikė Agentūrai patikslintos informacijos apie tai, kad dalis gerbūvio darbų yra jau atlikta, kad prašoma leisti nuosavomis lėšomis atlikti ne visus projekte numatytus gerbūvio darbus, o tik jų dalį.

32Nesutinka su Komisijos argumentu, kad dokumentų, įrodančių, kad Mokėjimo prašyme nurodytus 2006 m. atliktus gerbūvio darbus pareiškėjas buvo įsipareigojęs ar įpareigotas atlikti (padengti) savo lėšomis, (t. y. atsisakęs 50 procentų jų išlaidų kompensavimo), Agentūros Komisijai pateiktoje medžiagoje nėra. Paaiškina, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymus, savo aktyviais veiksmais patvirtino, kad atsisako 50 proc. išlaidų kompensavimo katilinės įrengimo ir gerbūvio darbams, kadangi juose aiškiai išdėstė prašymą šiuos darbus atlikti nuosavomis lėšomis. Pažymi, kad pareiškėjas tokią pačią sumą prašė perkelti statybos darbų pabrangimui kompensuoti, t. y. tokia suma daugiau kompensuoti už pabrangusius statybos darbus. Teikdamas prašymus Agentūrai pareiškėjas nepateikė jokių duomenų apie atliktus gerbūvio darbus, todėl Agentūra, neturėdama tokios informacijos, net negalėjo pareiškėjui leisti atlikti nuosavomis lėšomis tik neatliktus darbus.

33Pareiškėjas, kartu su antruoju mokėjimo prašymu pateikdamas Agentūrai išlaidas pagrindžiančius dokumentus dėl gerbūvio darbų kompensavimo, akivaizdžiai prieštarauja savo prašymuose išdėstytai pozicijai, kad gerbūvio darbus atliks nuosavomis lėšomis.

34Nesutinka su Komisijos teiginiu, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių faktą, kad investicijos, numatytos šiems gerbūvio darbams, būtų buvusios faktiškai panaudotos statybos darbų išlaidoms padengti. Paaiškina, kad Agentūra neprivalo pateikti įrodymų, kad gerbūvio darbams skirtos išlaidos būtų panaudotos statybos darbų išlaidoms padengti. Agentūra, vertindama Mokėjimo prašymą, vertino paramos sutarties 3.1.2. punkto pirmos pastraipos eilutėje „darbai (statybos ir rekonstrukcijos darbai sodyboje (( - ) k.))“ patirtas (tik su sodybos statybos darbų atlikimu susijusias) išlaidas. Pareiškėjas antrame mokėjimo prašyme deklaravo 1 594 457,82 Lt išlaidų, patirtų sodybos ( - ) k. statybos darbų atlikimui, sumą. Agentūra, įvertinusi antrą mokėjimo prašymą, priėmė sprendimą pareiškėjui skirti dalinę paramą ir nekompensuoti netinkamų išlaidų už sudegusį namą (361 993,21 Lt), gerbūvio darbus, kuriuos pareiškėjas įsipareigojo atlikti nuosavomis lėšomis (143 570,39 Lt), projektavimo darbus, kurie buvo kompensuoti kartu su 2008 01 15 mokėjimo prašymu (66 304 Lt deklaruojamus, tačiau neatliktus statybos darbus (43 207,58 Lt), statybos darbus, neturinčius išlaidų pagrindimą patvirtinančių dokumentų (223 006,72 Lt).

35Agentūra, minusavusi netinkamų kompensuoti išlaidų dalį, apskaičiavo 756 375,92 Lt tinkamų kompensuoti išlaidų sumą. Vadovaujantis paramos sutarties 1.1.3 punktu, projekto vykdytojui kompensuojama 50 procentų visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų, todėl pareiškėjui kompensuotina paramos suma už atliktus statybos darbus ( - ) k. sudarė 378 187,96 Lt. Atkreipia dėmesį į tai, kad už gerbūvio darbų atlikimą patirtos išlaidos net negalėtų būti kompensuojamos (net ir tuo atveju, jei pareiškėjas būtų nepateikęs prašymo dėl katilinės ir gerbūvio darbų atlikimo nuosavomis lėšomis), nes jos viršytų maksimalią paramos sutarties 3.1.2 punkto pirmoje pastraipos eilutėje (statybos ir rekonstrukcijos darbai sodyboje (( - ) k.)) nurodytą 554 112 Lt sumą.

36Agentūra net nevertino pareiškėjo kartu su antruoju mokėjimo prašymu pateiktų gerbūvio darbų atlikimą patvirtinančių ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų kaip tinkamų finansuoti, kadangi gerbūvio išlaidų dalimi buvo padidinta sodybos statybos darbų atlikimui skirta paramos lėšų dalis.

37Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo G. B. ir į atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros skundus (t. I, b. l. 135-138).

38Žemės ūkio ministerija sutinka su Agentūros ir nesutinka su pareiškėjo skunduose nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

39Paaiškina, kad Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjo 2008 09 30 mokėjimo prašymą Nr. ( - ) ir įvertinusi 2008 11 04-07 Agentūros kontrolės departamento Alytaus skyriaus atliktos mokėjimo prašymo patikros vietoje rezultatus (nustatytus trūkumus), priėmė sprendimą skirti dalinę paramą numatytam projektui įgyvendinti ir 2009 07 08 informaciniu laišku apie šį sprendimą informavo pareiškėją. Ministerija mano, kad sprendimas yra teisingas.

40Primena, kad pareiškėjas pateikė Agentūrai 2008 09 26 prašymus katilinei ir gerbūviui skirtas lėšas leisti panaudoti kitiems statybos darbams atlikti, o pagal projektą numatytus gerbūvio ir katilinės darbus prašė leisti atlikti nuosavomis lėšomis.

41Paaiškina, kad prašymuose pareiškėjas aiškiai nurodė, kokius darbus jis atliks savo lėšomis ir, kad mokėjimo prašymą jis pateiks iki 2008 09 30, o katilinės įrengimo ir gerbūvio darbus savo lėšomis atliks iki 2008 11 30. Pareiškėjas nenurodė, kokia apimtimi jis prašo katilinės ir gerbūvio darbus (tvoros įrengimo, aplinkos sutvarkymo) leisti atlikti savo lėšomis.

42Agentūra, atsakydama į pareiškėjo 2008 09 26 prašymus, 2008 10 17 rašte nurodė neprieštaraujanti, kad paramos lėšos skirtos katilinės ir gerbūvio darbams atlikti, būtų panaudotos pabrangusiems statybos darbams atlikti, kad pareiškėjo nurodytus darbus jis atliktų savo lėšomis iki 2008 11 30. Paaiškina, kad raštas pakeitė tarp NMA ir pareiškėjo susiklosčiusius santykius. Todėl NMA, nagrinėdama 2008 09 30 mokėjimo prašymą, iš viso negalėjo vertinti atliktų gerbūvio darbų ir jų kompensuoti.

43Pareiškėjas neprieštaravo NMA 2008 10 17 leidimui, nepateikė patikslintos informacijos, kad dalis gerbūvio darbų jau atlikta. Pareiškėjas pasinaudojo gautu leidimu ir 2008 12 10 pranešimu informavo NMA, kad katilinės ir gerbūvio darbus atliko savo lėšomis iki 2008 11 30. Šiuo savo pranešimu, nesukonkretindamas gerbūvio darbų, pareiškėjas patvirtino, kad 2008 09 26 NMA prašė leisti ir priėmė leidimą visas gerbūviui ir katilinei skirtas lėšas panaudoti pabrangusiems sodybos atstatymo darbams atlikti. Pareiškėjas 2009 06 15 pranešimu informavo Agentūrą apie 2009 04 30 baigtus atlikti tvoros tvėrimo darbus.

44Mano, kad po to su 2008 09 30 mokėjimo prašymu pateikdamas dokumentus ir prašydamas kompensuoti už gerbūvio darbus pareiškėjas pateikė Agentūrai neteisingą informaciją, dėl to Agentūra, vadovaudamasi Paramos sutarties 7.1.2 punktu, turi teisę sustabdyti paramos teikimą.

45Atsakydami į pareiškėjo skundo teismui argumentus prašo palikti galioti VAGK 2010 01 19 sprendimo dalį dėl 223 006,72 Lt išlaidų dalies pripažinimo nekompensuotinomis.

46Prašo Agentūros skundą tenkinti, pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

47Pareiškėjas G. B. pateikė atsiliepimą į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą (t. I, b. l. 144-148).

48Paaiškina, kad pareiškėjas 2005 09 05 paramos sutarties pagrindu pateikė Agentūrai 2008 09 30 mokėjimo prašymą, kuriame deklaravo 1 594 457,82 Lt dydžio sodybos statybos darbų atlikimo išlaidų. Agentūra 2009 07 08 priėmė sprendimą, kad negali būti pripažintos tinkamomis kompensuoti šios sumos: 361 993,21 Lt už sudegusį namą; 143 570,39 Lt už gerbūvio darbus, kuriuos, pasak Agentūros, pareiškėjas buvo įsipareigojęs atlikti savo lėšomis; 66 304 Lt už projektavimo darbus, kurie jau buvo kompensuoti pareiškėjui pateikus ankstesnį mokėjimo prašymą; 43 207,58 Lt už faktiškai neatliktus darbus; 223 006,72 Lt, kurie pasak Agentūros, nebuvo tinkamai pagrįsti reikiamais įrodymais.

49Agentūra skyrė pareiškėjui dalinę paramą – 378 187,96 Lt. VAGK pasisakė, kad Agentūros sprendimas dėl 143 570,39 Lt gerbūvio darbų nekompensavimo yra nepagrįstas teisės aktais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Dėl šios sumos Agentūra įpareigota priimti naują sprendimą.

50Pareiškėjas paaiškina, kad, pateikdamas Agentūrai prašymą, jis atsisakė tik 50 procentų išlaidų kompensavimo už konkrečiai tvoros tvėrimo darbus. Be to, tik už tuos darbus, kuriuos pareiškėjas atliks po prašymo pateikimo. Agentūra 2008 10 17 sprendimu besąlygiškai patenkino pareiškėjo prašymus. Agentūra sprendime nekonkretizavo, jog su pareiškėjo prašymu sutinka tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas įsipareigoja savo lėšomis atlikti visus (o ne tik tvoros įrengimo, kaip buvo nurodyta prašymuose) gerbūvio darbus. Mano, kad pati Agentūra suklydo, priimdama 2008 10 17 sprendimą. Tačiau pareiškėjas buvo įsitikinęs, kad jo prašymas tenkintas taip, kaip jis buvo suformuluotas. Paaiškina, kad pareiškėjo reikalavimas aiškiai buvo orientuotas į ateitį.

51Paaiškina, kad Mokėjimo prašymu prašė kompensuoti išlaidas už 2006 metais atliktus gerbūvio darbus. 143 570,39 Lt dydžio išlaidas pareiškėjas patyrė dar 2006 metais. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Dėl to Agentūros skundas turėtų būti atmestas.

52VAGK nustatė, kad Agentūra netyrė, ar 134 570,39 Lt dydžio išlaidos yra pagrįstos, šį faktą patvirtina ir Agentūra. Agentūra dar remiasi tuo, kad bet kuriuo atveju pusė minėtos sumos negalėtų būti kompensuota, nes išlaidos tokiu atveju jau viršytų maksimalią paramos sumą. Pareiškėjas su tuo nesutinka. Visų pirma, Agentūra privalėjo įvertinti visą pareiškėjo Mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų pagrįstumą, nes to reikalauja Paramos sutarties 5.1.1 p. Pareiškėjas remiasi ir Paramos sutarties 3.1.2. p., kad antra paramos dalis, kuri kompensuojama Mokėjimo prašymo pagrindu, yra lygi 584 612 Lt, o tai įgalina Agentūrą atsisakyti kompensuoti išlaidas, viršijančias nurodytą sumą, tačiau Agentūra negali atsisakyti vertinti išlaidų pagrįstumą. Be to, paaiškina, kad kompensuotina suma nebūtų viršyta. Jeigu gerbūviui skirtos išlaidos būtų pripažintos tinkamomis kompensuoti, visa kompensuoti tinkama suma sudarytų 449 973,16 Lt. Agentūra visgi vertino sumas, kurios yra didesnės nei nurodyta maksimali suma. Mano, kad Agentūros išsakoma pozicija prieštarauja jos pačios veiksmams.

53Prašo NMA skundą atmesti ir priteisti pareiškėjui su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

54Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškėjo G. B. skundą (t. I, b.l. 150-152).

55Pažymi, kad palaiko argumentus, išdėstytus Agentūros 2010 01 11 atsiliepime Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai. Mano, kad pareiškėjo skunde išdėstyti teiginiai ir reikalavimai yra nepagrįsti.

56Agentūra nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad pareiškėjo patirtos išlaidos gali būti pagrįstos ne vien atliktų darbų aktais, kad nei Sutartis nei Gairės nenustato, kad tai vieninteliai dokumentai, pagrindžiantys išlaidas.

57Paaiškina, kad atliktų darbų aktai išsamiai detalizuoja atliktus darbus, jų kiekius ir kainas. Pagal Atliktų darbų aktus Agentūra gali patikrinti patirtų išlaidų tikrumą, paskaičiuoti konkrečiam projektui panaudotų medžiagų kiekius ir tokiu būdu nustatyti tinkamų kompensuoti išlaidų sumą. Nurodo Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintų Taisyklių 3 punktą.

58Paaiškina, kad tiek sutartyje, tiek Gairėse nėra nurodytas baigtinis sąrašas dokumentų, įrodančių išlaidų pagrįstumą. Pareiškėjo pateikiamos atliktų darbų pažymos ir PVM sąskaitos faktūros negali būti laikomos tinkamais dokumentais, pagrindžiančiais išlaidas bei įrodančiais, kad pareiškėjas atliko numatytus darbus pagal projekte numatytas kainas. Pareiškėjo pateikiamuose dokumentuose darbai yra surašyti sumine išraiška, todėl Agentūra negali identifikuoti pareiškėjo atliktų darbų pagal pateiktą paraišką ir tinkamai įvertinti projekto vykdymą.

59Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei siekdama apsaugoti paramai skirtas lėšas nuo netinkamo jų panaudojimo, kai nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, Agentūra, vadovaudamasi Taisyklėmis, Gairėmis, Paramos sutarties 3.5. punktu, visais atvejais nekompensuoja išlaidų už prekes ir atliktus darbus, kurių negalima identifikuoti bei nustatyti atskirų darbų vertės.

60Paaiškina, kad Agentūrai nėra suteikta neribota teisė bet kokiomis sąlygomis išdalinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos paramos sumas. Tikslus Paramos sutartyje įtvirtintų nuostatų laikymasis ir įgyvendinimas, t. y. investicijas (sąnaudas, išlaidas) pagrindžiančių dokumentų pateikimas yra esminė sąlyga, kuri nurodyta Paramos sutartyje ir kurios laikantis projekto vykdytojui suteikiama parama.

61Paaiškina, kad Agentūra nekvestionuoja klausimo, kad pareiškėjas patyrė 223 006,72 Lt dydžio išlaidas. Tačiau šios aplinkybės niekaip neįrodo, kad pareiškėjo patirtos išlaidos yra padarytos įgyvendinant projektą.

62Agentūra sutinka su VAGK sprendimo teiginiais, kad iš pareiškėjo Agentūrai kartu su Mokėjimo prašymu pateiktų dokumentų negalima nustatyti, ar nurodytos išlaidos buvo skirtos tik projekto įgyvendinimo darbams apmokėti.

63Paaiškina, kad pareiškėjas statybos metu darbus galėjo atlikti ir nesilaikydamas projekto, t. y. galėjo panaudoti kitas, pigesnes medžiagas, atlikti darbus už kitą kainą, o Agentūra, neturėdama atliktų darbų aktų, negali patikrinti nei konkrečių atliktų darbų, nei jų kainų.

64Dėl pareiškėjo paaiškinimo, kad jis pateikė PVM sąskaitas-faktūras 223 006,72 Lt sumai pagrįsti, paaiškina, kad PVM sąskaitos-faktūros niekaip neįrodo ir nepagrindžia, kokios konkrečiai suteiktos paslaugos, kad jos išskirtinai susijusios su projektu. Pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nenurodyta konkreti suteiktų paslaugų apimtis, nenurodyti jų kiekiai, mato vienetai, todėl Agentūra, neturėdama atliktų darbų aktų, negali vertinti patirtų išlaidų atitikimo projekte numatytiems darbams. Atsiliepime aptaria kiekvieną pateiktą dokumentą ir paaiškina, kodėl jais negali būti pagrindžiamas išlaidų tinkamumas kompensuoti.

65Prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

66Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir atsiliepimą į Agentūros skundą. Prašė pareiškėjo skundą tenkinti, NMA skundą atmesti.

67Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos atstovai teisme palaikė NMA skundą ir atsiliepimą į pareiškėjo G. B. skundą. Prašė tenkinti NMA skundą, pareiškėjo skundą atmesti.

68Žemės ūkio ministerijos atstovas palaikė visus Nacionalinės mokėjimo agentūros argumentus, jų skundą ir atsiliepimą į pareiškėjo skundą.

69Pareiškėjo G. B. skundas teismui atmetamas, jo skundas VAGK tenkinamas iš dalies, atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundas atmetamas.

70Pareiškėjas, paduodamas skundą VAGK, ginčijo Agentūros 2009 07 08 sprendimo dalį nekompensuoti išlaidų: 223 006,72 Lt (dėl esą nepateiktų išlaidas pagrindžiančių dokumentų) ir 143 570,39 Lt (dėl to, kad pareiškėjas esą įsipareigojo gerbūvio išlaidas padengti savomis lėšomis).

71Kadangi pareiškėjas šį sprendimą skundė Žemės ūkio ministerijai, kuri jo skundo netenkino, pareiškėjas ginčijo ir Žemės ūkio ministerijos 2009 12 02 sprendimą.

72Ginčas išnagrinėtas Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, kurios 2010 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. 3R- (2009/04-4R-362) iš dalies ginčijamas šioje administracinėje byloje tiek pareiškėjo, tiek atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros. VAGK sprendimu nuspręsta: panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. gruodžio 2 d. sprendimą; panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. liepos 8 d. sprendimą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų nekompensavimo; įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos įvertinti pareiškėjo 2008 m. rugsėjo 30 d. pateiktą Mokėjimo prašymą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo ir priimti dėl jo teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą.

73VAGK dėl 223 006,72 Lt dydžio išlaidų pasisakė, kad pareiškėjas, nepateikdamas Agentūrai atliktų darbų aktų 8044,63 Lt ir 70 800 Lt sumoms, nepateikdamas detalios informacijos apie darbus, nurodytus UAB „Šimtas aukštų“ 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitoje-faktūroje KŠA Nr. ( - ), neįrodė, kad šios išlaidos susijusios su Projekto vykdymu (t. y., kad jos patirtos vykdant darbus, susijusius su Projekto įgyvendinimu), tuo pažeidė Gairių 32.4 p. bei Paramos sutarties 2.1.7 p., 4.2.17 p. nustatytas pareigas. Taigi Agentūros sprendimas nekompensuoti 223 006,72 Lt išlaidų pagrįstas faktais ir teisės normomis.

74Dėl Agentūros atsisakymo kompensuoti 143 570,39 Lt išlaidas VAGK pasisakė, kad šioje dalyje Agentūra priėmė nepagrįstą ir todėl neteisėtą sprendimą, ir įpareigojo NMA iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2008 09 30 Mokėjimo prašymą šioje dalyje.

75VAGK nustatė faktines kilusio ginčo aplinkybes, kurias patvirtina VAGK pateiktoje byloje surinkta medžiaga.

76Faktinės aplinkybės.

77Dėl VAGK sprendime aprašytų, taip pat pareiškėjo skunde ir atsiliepime bei atsakovo skunde ir atsiliepime aprašytų faktinių aplinkybių, dėl pareiškėjo NMA pateiktų apskaitos ir kitų dokumentų ginčo nėra. Ginčas susijęs tik su tuo, kaip NMA įvertino pareiškėjo teiktus prašymus ir išlaidas patvirtinančius dokumentus.

78Nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 5 d. Agentūra ir G. B. pasirašė Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ paramos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „G. B. kaimo turizmo sodybos“ (administracinės bylos t. I, b. l. 14-26). Prie sutarties dar pasirašyta keletas susitarimų (t. I, b. l. 27-31).

79Pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 26 d. dviem prašymais (Agentūroje gautais 2008 m. rugsėjo 29 d., užregistruotais tuo pačiu reg. Nr. BR5.1-42453, administracinės bylos t. II, b. l. 49-52) kreipėsi į Agentūros Kaimo plėtros programų departamento Projektų administravimo skyrių, prašė leisti katilinei ir gerbūviui skirtas lėšas panaudoti kitiems sodybos ( - ) k. statybos darbams atlikti, o pagal projektą numatytus atlikti gerbūvio (tvoros įrengimo) ir katilinės darbus prašė leisti atlikti nuosavomis lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d. Kitas tos pačios datos pareiškėjo prašymas, Agentūroje užregistruotas tuo pačiu numeriu ir jo turinys beveik analogiškas, išskyrus tai, kad antruoju prašymu pareiškėjas gerbūvio darbus, kuriuos jis pasižada atlikti iki 2008 11 30 savo lėšomis, įvardijo kaip tvoros įrengimą ir aplinkos sutvarkymą.

802008 m. rugsėjo 30 d. įvyko Specialiosios Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto bei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos investicinių priemonių administravimo problemų sprendimo komisijos posėdis. Surašytas posėdžio protokolas Nr. 28, kuriuo

Nutarė

81pritarti pareiškėjo prašymui bei įpareigoti jį, atlikus katilinės ir gerbūvio darbus, pranešti apie tai Agentūrai (VAGK byla, t. XII, l. 101-103).

822008 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjas Agentūros Kontrolės departamento Alytaus skyriui pateikė galutinį Mokėjimo prašymą Nr. 2, pagal kurį prašė finansuoti 584 612,00 Lt sumą (deklaravo 1 947 400,22 Lt, tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 655 516,46 Lt) (toliau – Mokėjimo prašymas), (VAGK byla, t. IX, l. 148-149, susiję dokumentai: l. 4-9, 73- 77, 144-147, 150-243 ir kt., administracinė byla t. I, b.l. 32-56).

832008 m. spalio 17 d. raštu Nr. BR6-(10.31)-24046 Agentūra informavo pareiškėją neprieštaraujanti, kad paramos lėšos, skirtos katilinės ir gerbūvio darbams atlikti būtų panaudotos pabrangusiems sodybos statybos darbams atlikti, o katilinės ir gerbūvio darbai būtų atlikti nuosavomis pareiškėjo lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d. (VAGK byla, t. I, l. 73).

842008 m. lapkričio 4-7 d. Agentūros Kontrolės departamento Alytaus skyrius pareiškėjo sodyboje, esančioje ( - ) k., Lazdijų r., atliko patikrą vietoje, surašė Mokėjimo prašymo patikros vietoje ataskaitą Nr. ( - ) (toliau - Patikros ataskaita), kurioje nurodė: projekto vykdytojas nepateikė statybos leidimo; pareiškėjas negalėjo pateikti atliktų darbų aktų apie atliktus darbus, kurie nurodyti pažymose ( - ) ir „rezervas“; nepateikti mokėjimo pavedimai ir išrašai iš bankų apie atliktus mokėjimo pavedimus UAB „Statybų prospektas“ už atliktus gyvenamojo namo atstatymo darbus; lokalinės sąmatos nesutampa su atliktų darbų aktais; UAB „Šimtas aukštų“ gyvenamojo namo atliktų darbų aktų nuo 2005 m. lapkričio 3 d. iki 2006 m. spalio 31 d. nėra galimybės patikrinti, nes šis namas buvo sudegęs 2006 m. gruodžio 14 d. iki pamatų. Patikros vietoje metu dalyvavo pareiškėjas, pasirašė Patikros ataskaitoje, papildomų pastabų ir paaiškinimų nepateikė.

85Agentūra 2009 m. liepos 16 d. raštu Nr. BR6-(3.35)-10034 (adm. byla, t. I, b. l. 57-62) pateikė pareiškėjui 2009 m. liepos 8 d. sprendimą (informacinį laišką), kuriame pareiškėjui pranešama, kad jam skiriama dalinė parama. Rašte nurodoma, dėl kokių priežasčių priimtas toks sprendimas. Rašoma, kad pareiškėjas negalėjo pateikti atliktų darbų aktų apie pažymose ( - ) (PVM sąskaita-faktūra KŠA Nr. ( - )) bei „rezervas“ (PVM sąskaita-faktūra KŠA Nr. ( - )) nurodytų darbų atlikimą (netinkama kompensuoti suma 223 006,72 Lt); kai kurie darbai, statant lauko virtuvę, svirną, klėtį, sodybinę pirtį, darant artezinį gręžinį, įrengiant inžinerinius tinklus, ruošiant gerbūvį, įtraukti į lokalinę sąmatą, tačiau atliktų darbų aktų nėra; kai kurių pastatų statybos darbų atliktų darbų aktai yra, tačiau šie darbai nėra numatyti lokalinėje sąmatoje (netinkama kompensuoti suma 43 207,58 Lt); pareiškėjas deklaruoja gerbūvio darbus, tačiau ši investicija buvo pavesta jam atlikti savomis lėšomis (netinkama kompensuoti suma 143 570,39 Lt); deklaruotos išlaidos už sudegusį namą, kurios neturėjo būti įtraukiamos į deklaruotų išlaidų sumą (netinkama kompensuoti suma 361 993,21 Lt); pareiškėjas deklaravo ir prašė kompensuoti projektavimo darbų išlaidas, tačiau jos buvo kompensuotos su pirmuoju mokėjimo prašymu (netinkama kompensuoti suma 66 304 Lt). Agentūra pareiškėjui paaiškino, kad pastarasis pažeidė Taisyklių 211.2 p. bei 211.18 p., taip pat Paramos sutarties 2.1.7 p., 4.2.17 p., 7.1.2 p. 7.1.17 p. bei Gairių 32.4 p. nuostatas. Iš viso netinkama kompensuoti išlaidų suma – 838 081,90 Lt; paskaičiavus tinkamas deklaruoti išlaidas, pareiškėjui nekompensuojama suma yra 175 894,72 Lt, nurodyta, kad bus išmokėta 408 717,28 Lt parama vietoje 584 612 Lt.

86Pareiškėjas 2009 m. rugsėjo 25 d. skundu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, išdėstė aplinkybes, dėl kurių jis nesutinka su Agentūros sprendimu. Paaiškino, kad nors ir galėjo būti kai kurių neatitikimų tarp darbų aktų ir lokalinėje sąmatoje numatytų darbų, toks skirtumas ir neatitikimas tikrai nesudarė net 43 207,58 Lt, kaip tai nurodoma Agentūros sprendime; pareiškėjas mokėjimo prašymą pildė su konsultantų pagalba, per kurių klaidą mokėjimo prašyme atsirado eilutė dėl sudegusio namo ir projektavimo darbų išlaidų kompensavimo, todėl tai negali būti laikoma sąmoningu pareiškėjo elgesiu ir bandymu apeiti ar pažeisti Paramos sutarties nuostatas. G. B. ministerijos prašė panaikinti Agentūros sprendimą ir įpareigoti Agentūrą išmokėti visą mokėjimo prašyme nurodytą sumą.

87Žemės ūkio ministerija 2009 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 3IN-B-1083-1853 pareiškėjui pranešė apie priimtą sprendimą. Išdėstė tokius motyvus: pareiškėjas nepateikė išlaidas pagal 2005 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), 2006 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2006 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2006 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), 2006 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2006 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), 2006 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2006 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2006 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini), 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), taip pat 43 207,58 Lt (pagal Patikros vietoje ataskaitą) patvirtinančių dokumentų, todėl išlaidos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti; Gairių 34.2 p. nustatyta, kad tinkamomis kompensuoti pripažįstamos išlaidos, faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei pagrįstos jas įrodančiais dokumentais; analogiška nuostata yra Paramos sutarties 2.1.7 p.; Taisyklių 3 p. nurodyta, kad išlaidas pateisinantys dokumentai – rangovų, paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas; išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko darbuotojo parašu ar banko spaudu patvirtinti išrašai iš banko sąskaitos, kasos išlaidų orderiai ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas; pareiškėjas Agentūrai pateikė išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (tai patvirtino skunde Ministerijai), tačiau nepateikė visų išlaidas pagrindžiančių dokumentų, tuo pažeidė Gairių 32.4 p. ir Paramos sutarties 2.1.7 p.; tai, kad UAB „Šimtas aukštų“ pareiškėjui nepateikė dokumentų, patvirtinančių statybos ir rekonstrukcijos darbų atlikimą, negali būti pripažinta kaip pagrįsta ir pateisinama priežastis, kadangi pasirašydamas Paramos sutartį, pareiškėjas žinojo, jog kompensuojamos tik pagrįstos jas įrodančiais dokumentais išlaidos; pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 str. 1 p. užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka, dalyvaujant rangovui, apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą); atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus; taigi atliktų darbų aktas yra dokumentas, kuriuo remdamasi Agentūra nustatytų pareiškėjo faktiškai patirtas kompensuojamas išlaidas; Agentūra 2008 m. spalio 17 d. raštu informavo pareiškėją apie sprendimą leisti paramos lėšas, skirtas katilinės ir „gerbūvio darbams“ (ne tik tvoros įrengimui) atlikti, panaudoti pabrangusiems statybos darbams atlikti, o katilinės ir „gerbūvio darbus“ atlikti savo lėšomis; nesutikdamas su šiuo Agentūros sprendimu, pareiškėjas turėjo kreiptis į Agentūrą ir nurodyti, kad ne visus gerbūvio darbus jis ketina atlikti savo lėšomis; projektavimo darbų išlaidos buvo pripažintos tinkamomis ir pareiškėjui kompensuotos ankstesniu mokėjimo prašymu. Ministerija konstatavo, kad pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, susiję su paramos teikimu, nebuvo pažeisti, Agentūros priimti sprendimai atitinka teisės aktų nuostatų reikalavimus, o pirmiau išvardytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti iš paramos lėšų.

88Agentūros ir Ministerijos sprendimus, pareiškėjas skundė VAGK kaip neteisėtus ir nepagrįstus, prašė juos panaikinti ir įpareigoti Agentūrą išmokėti visą Mokėjimo prašyme nurodytą sumą. VAGK sprendime konstatavo, kad pareiškėjas sutinka su Agentūros sprendimo dalimi, kuria nuspręsta pripažinti nefinansuoti (nekompensuoti) 361 993,21 Lt (su sudegusiu gyvenamuoju pastatu susijusios išlaidos), 66 304 Lt (projektavimo darbų išlaidos) ir 43 207,58 Lt išlaidas.

89VAGK sprendime paaiškino, kad pareiškėjas ginčija Agentūros sprendimo dalį nekompensuoti išlaidų: 223 006,72 Lt (dėl esą nepateiktų išlaidas pagrindžiančių dokumentų) ir 143 570,39 Lt (dėl to, kad pareiškėjas esą įsipareigojo gerbūvio išlaidas padengti savomis lėšomis).

90Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundas VAGK, kuriuo jis prašė panaikinti NMA 2009 07 08 sprendimą ir įpareigoti NMA G. B. išmokėti visą 2008 09 30 mokėjimo prašyme nurodytą 584 612 Lt sumą, buvo nepagrįstas jau vien dėl to, kad pats pareiškėjas pripažino, kad dalies išlaidų kompensavimo jis prašė neteisėtai ir nepagrįstai (dėl sudegusio namo ir dėl projekto darbų, kurie jau buvo kompensuoti anksčiau).

91Administracinėje byloje ginčas vysta taip pat dėl tų pačių sumų vertinimo, šalys ginčija ir VAGK sprendimo argumentus.

92VAGK sprendimo motyvai.

93VAGK nurodo, kad iš bylos medžiagos matyti, kad Agentūra neginčija, jog išlaidos pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. ( - ) (į kurią įtraukta 8044,63 Lt suma), ( - ) (į kurią įtraukta 70 800 Lt suma) bei ( - ) 144 162,09 Lt sumai yra faktiškai pilnai apmokėtos. Ginčas kyla dėl to, ar minėtos išlaidos yra pagrįstos jas pateisinančiais dokumentais.

94VAGK sprendime pateikiamas teisinis nustatytų aplinkybių ir faktų įvertinimas.

95Lietuvos Respublikos institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, funkcijas reglamentuoja Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (toliau – Funkcijų paskirstymo taisyklės). Pastarosiose nurodytos institucijos turi užtikrinti, kad įgyvendinant projektus pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemones, būtų finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos (3 p.). Pagal minėtų Funkcijų paskirstymo taisyklių nuostatas, mokėjimo prašymu laikomas projekto vykdytojo pagal tarpinės institucijos nustatytą formą užpildytas dokumentas, teikiamas įgyvendinančiajai institucijai kartu su dokumentais, kuriais pagrindžiamos projekto, dėl kurio sudaryta paramos sutartis, įgyvendinimo išlaidos. Atitinkamai parama projektui - pagal paramos sutartį projektui skiriamos ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšos. Parama projektui skiriama nustačius paramos projektui skyrimo sąlygas, kurios kartu su ES ir nacionaliniais teisės aktais apibrėžia tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Parama projektui nustatoma kaip visos tinkamos finansuoti projekto išlaidos arba jų dalis. Kai parama projektui neapima visų numatomų deklaruoti tinkamų finansuoti išlaidų, likusios tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti projekto vykdytojas. Tinkamos finansuoti išlaidos - visos projekto išlaidos, kurios patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai (4 p.).

96Vadovaujantis Funkcijų paskirstymo taisyklėmis, įgyvendinančioji institucija atlieka šias funkcijas: tikrina ir tvirtina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atitiktį paramos sutarties sąlygoms (11.10 p.); saugo pagal kompetenciją visus tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, taip pat šių tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimo dokumentus pagal Taisyklių nustatytas procedūras, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims (11.13 p.). Įgyvendinančioji institucija turi teisę pagal kompetenciją gauti iš projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos (12.1 p.).

97Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą finansuojamų projektų bendrąsias projektų teikimo, vertinimo, atrankos, projektų išlaidų apmokėjimo ir jų įgyvendinimo priežiūros procedūras, taip pat BPD priemonių lėšų planavimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką nustato Taisyklės.

98Pastarosiose numatyta, jog projekto vykdytojas teikia Agentūrai mokėjimo prašymus pagal paramos sutartyje nustatytą mokėjimo prašymų teikimo tvarkaraštį (136 p.). Kartu su tarpiniu ir galutiniu mokėjimo prašymais projekto vykdytojas pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidas pateisinančių bei išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas (138 p.). Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus (139 p.). Už mokėjimo prašymų tikrinimą, visų išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga Agentūra (135 p.), kuri, patikrinusi mokėjimo prašyme nurodomų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti, pateikia paraišką tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui (147 p.). Jeigu įgyvendinančioji institucija negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, pavyzdžiui, pridėtos ne visos patirtas išlaidas pateisinančių ir/arba išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos, ir/arba išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra projekto įgyvendinimo vietoje, įgyvendinančioji institucija paprašo projekto vykdytojo pateikti trūkstamą informaciją ir/arba atlieka patikrą vietoje arba patvirtina tinkamą finansuoti tik išlaidų sumą, dėl kurios projektų vykdytojas pateikė išlaidas pateisinančių ir/arba išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas. Likusi išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai įgyvendinančioji institucija informuoja projekto vykdytoją. Jeigu nebuvo laiku pateikti būtini išlaidas pateisinantys ir/arba išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai, išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus ir pridėjus reikiamų išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas (148 p.). Jeigu įgyvendinančioji institucija patvirtino ne visą mokėjimo prašyme nurodytą išlaidų sumą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo patvirtinimo išsiunčia informacinį raštą projekto vykdytojui nurodydama išlaidų sumą, kuri buvo pripažinta netinkama finansuoti, ir nurodo netinkamumo finansuoti priežastį (151 p.). Projekto vykdytojas privalo saugoti išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus (243.5 p.).

99Pagal Gairių nuostatas, tinkamomis kompensuoti pripažįstamos faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei pagrįstos įrodančių dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis kopijomis išlaidos (32.4 p.). Paramos sutartyje numatyta, kad išmokant paramos lėšas projekto vykdytojui, kompensuojamos tik tos investicijos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu; būtinos projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus; laikomos tinkamomis finansuoti, vadovaujantis Gairių nuostatomis ir nustatytos paraiškoje ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti bei verslo plane; padarytos ne anksčiau kaip nuo paraiškos užregistravimo Agentūroje datos ir projekto įgyvendinimo metu; padarytos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų; padarytos perkant prekes ir/arba paslaugas, kurios atitinka ES teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus; faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei pagrįstos jas įrodančiais dokumentais (2.1.1 p. – 2.1.7 p.). Kartu su mokėjimo prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys, kad išlaidos, padarytos per atsiskaitymo laikotarpį vykdant projektą, atitinka išlaidas, Paramos sutartyje numatytas kaip tinkamas finansuoti (3.2 p.). Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti kompensuojamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis nekompensuojama, apie tai Agentūra informuoja projekto vykdytoją (3.5 p.). Atitinkamai, projekto vykdytojas privalo teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos (4.2.10 p.); bendradarbiauti su projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto ir sutarties vykdymu (4.2.15 p.); saugoti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (4.2.20 p.). Agentūra turi teisę sustabdyti paramos teikimą, nutraukti paramos sutartį ir/arba reikalauti, kad projekto vykdytojas grąžintų jau išmokėtas lėšas, kai projekto vykdytojas, vykdydamas sutartį, pateikė neteisingą informaciją, nuslėpė informaciją, dėl aplaidumo nepateikė informacijos, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei (7.1.2 p.).

100Vadovaujantis Taisyklių 3 p. nuostatomis, pareiškėjų išlaidas pateisinantys dokumentai yra rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai ar kiti dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas. VAGK konstatuoja, kad minėta teisės norma dėl dokumentų, patvirtinančių pareiškėjų išlaidas, yra alternatyvinio pobūdžio (t.y. gali būti pateikiami nebūtinai visi išvardinti dokumentai, vienas ar keli), antra – nenustato šių galimų pateikti dokumentų baigtinio sąrašo. Taip pat teisės norma nenustato kokios nors vienos ar kelių rūšių specialių dokumentų didesnės įrodomosios galios kitų dokumentų atžvilgiu. Vadovaujantis Taisyklių 139 p., konkretų patirtų išlaidų dydį, savo ruožtu, galima nustatyti vadovaujantis buhalterinės apskaitos dokumentais – popieriniais arba elektroniniais liudijimais, patvirtinančiais ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turinčiais rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Tokiu dokumentu gali būti PVM sąskaita faktūra – dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 d., Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 d.).

101Agentūra skundžiamą sprendimą dalyje dėl 223 006,72 Lt nekompensavimo grindė aplinkybėmis, kad pareiškėjas kartu su mokėjimo prašymu Agentūrai nepateikė patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų, konkrečiai – atliktų darbų aktų (pagal PVM sąskaitą-faktūrą KŠA Nr. ( - ) - 8044,63 Lt sumai; pagal PVM sąskaitą-faktūrą KŠA Nr. ( - ) 70 800 Lt sumai). Sumoje šios išlaidos sudaro 78 844,63 Lt, o ne 223 006,72 Lt. VAGK paaiškina sprendime, kad iš Komisijai Agentūros pateiktų dokumentų bei paaiškinimų posėdžio metu matyti, kad likusi šios nekompensuotos išlaidų sumos dalis sudaro 144 162,09 Lt, t. y. išlaidos, nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje KŠA Nr. ( - ). Iš 2009 m. birželio 17 d. Mokėjimo prašymo vertinimo ataskaitos Nr. 2727 matyti, kad šios sumos nuspręsta nekompensuoti todėl, kad nepateikti dokumentai. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 144 162,09 Lt išlaidų sumai pagrįsti pareiškėjas pateikė 2007 m. sausio 10 d. sutartį su UAB „Šimtas aukštų“ Nr. ( - ), jos priedus – objektines ir lokalines sąmatas, minėtą PVM sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų aktą už 2007 m. kovo 1 d. – 2007 m. birželio 29 d. atliktus darbus iš viso 144 162,09 Lt sumai (be PVM). VAGK sprendime nurodo, kad Agentūros atstovų paaiškinimu, pastarasis aktas yra objektinis, jame nenustatyti atliktų darbų, sunaudotų medžiagų kiekiai.

102Taisyklių 3 p. ir kitos nuostatos nedetalizuoja, kokios formos ir turinio priėmimo-perdavimo aktas turėtų būti laikomas tinkamu išlaidas pagrindžiančiu dokumentu. Tačiau sistemiškai vertinant aukščiau minėtas teisės aktų nuostatas, projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymu pateikti atskiri dokumentai arba jų visuma, turinio požiūriu turi būti duomenų šaltiniu, kad patirtos išlaidos atitinka Paramos sutarties 2.1 p. nustatytas jų kompensavimo sąlygas (t. y. juose turi būti konkretūs duomenys apie įsigytas prekes, paslaugas, darbus, jų sąsajumą su Projekto įgyvendinimu ir kt.).

103VAGK konstatuoja, kad iš byloje pateiktos medžiagos matyti, jog pareiškėjo kartu su 2008 m. rugsėjo 30 d. mokėjimo prašymu Agentūrai pateiktose UAB „Šimtas aukštų“ išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose KŠA Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) nėra nurodyti konkretūs duomenys apie darbus, už kuriuos paskaičiuotos minėtos 8044,63 Lt, 70 800 Lt ir 144 162,09 Lt sumos, o tik nurodyta, kad šios sumos (išlaidos) nustatytos sumokėti už pažymoje Nr. ( - ), 2007 m. birželio 29 d. Atliktų darbų akte pagal rangos sutartį Nr. ( - ) išvardintus darbus, taip pat statybų sutartyje Nr. ( - ) nurodytus „rezervo“ darbus. Vertinant pateikto 2007 m. birželio 29 d. Atliktų darbų akto dėl darbų už 144 162,09 Lt turinį, matyti, kad atlikti darbai ir jų kiekiai jame nurodyti abstrakčiai, nenurodyti darbų kodai pagal 2007 m. sausio 10 d. sutartį tarp pareiškėjo ir UAB „Šimtas aukštų“ (jos priedus - sąmatas), nėra galimybės įvertinti, kokius pagal minėtą sutartį nurodytus darbus apima akte nurodyti darbai.

104Pažymų apie atliktus statybos darbus, taip pat atliktų darbų aktų, kitų dokumentų ar paaiškinimų apie konkrečius darbus, atliktus už minėtas išlaidų sumas, pareiškėjas Agentūrai nepateikė, Komisijos posėdyje pareiškėjo atstovė taip pat negalėjo paaiškinti, kokie konkretūs darbai už minėtas išlaidų sumas yra atlikti. Iš bylos medžiagos matyti, kad informacijos, tikslinančios aptariamo atliktų darbų akto duomenis, Agentūra iš pareiškėjo prašė 2009 m. sausio 12 d. paklausimu, tačiau pareiškėjas prašytų duomenų nepateikė. 2009 m. sausio 27 d. atsakyme Agentūrai jis nurodė negalintis pateikti rangovo UAB „Šimtas aukštų“ paaiškinimo dėl atliktų darbų, tačiau savo paties paaiškinimų dėl atliktų darbų, nurodytų 2007 m. birželio 29 d. atliktų darbų akte, taip pat nepateikė, tai pateisinančių aplinkybių nenurodė.

105Vadovaujantis Funkcijų paskirstymo taisyklių 12.1 p., Taisyklių 243.5 p., Paramos sutarties 4.2.15 p., 4.2.10 p., 4.2.20 p., būtent pareiškėjas, kaip projekto vykdytojas ir darbų užsakovas, turi galimybę ir pareigą fiksuoti ir saugoti informaciją apie darbus, atliktus vykdant Projektą, ir pagal užklausimą pateikti šią informaciją Agentūrai. Jei projekto vykdytojas negali nurodyti konkrečių darbų, kuriuos prašoma finansuoti, laikytina, kad tuo pačiu jis neįrodė, kad šie darbai yra susiję su vykdomu projektu, yra faktiškai atlikti ir atitinka kitas Paramos sutarties sąlygas. Atitinkamai, šiems darbams kompensuoti prašomos išlaidos laikytinos nepateisintomis ir nepagrįstomis, todėl negali būti kompensuojamos.

106VAGK sprendime teigiama, kad pareiškėjo argumentai, kad minėtų aktų jis neturėjo galimybių pateikti dėl force majeure aplinkybių (UAB „Šimtas aukštų“ bankroto), kad tai buvo neįmanoma įvykdyti, laikytini nepagrįstais. Minėta aplinkybė atsirado tik 2008 m. (2008 m. lapkričio 7 d. nutartis). Ji nelaikytina neišvengiama ir nenugalima kliūtimi pareiškėjui kaupti, saugoti informaciją apie 2006 m. atliktus darbus ankstesniu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir atitinkamai pateikti ją Agentūrai kartu su Mokėjimo prašymu ar pagal minėtos institucijos paklausimą. Tokios informacijos kaupimas, saugojimas ir teikimas Agentūrai laikytinas ne neįmanoma sąlyga, o Paramos sutartyje nustatyta pareiškėjo pareiga.

107VAGK sprendime daroma išvada, kad pareiškėjas, nepateikdamas Agentūrai atliktų darbų aktų 8044,63 Lt ir 70 800 Lt sumoms, nepateikdamas detalios informacijos apie darbus, nurodytus UAB „Šimtas aukštų“ 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitoje faktūroje KŠA Nr. ( - ), neįrodė, kad šios išlaidos susijusios su Projekto vykdymu (t. y., kad jos patirtos vykdant darbus, susijusius su Projekto įgyvendinimu), tuo pažeidė Gairių 32.4 p. bei Paramos sutarties 2.1.7 p., 4.2.17 p. nustatytas pareigas. Todėl Agentūros sprendimas nekompensuoti 223 006,72 Lt išlaidų VAGK pripažintas pagrįstu faktais ir teisės normomis.

108VAGK sprendime nurodyta, kad pareiškėjas skundžia Agentūros sprendimą dalyje dėl jo atžvilgiu nustatytų Taisyklių 211.2 p., 211.18 p. bei Sutarties 7.1.17 p. pažeidimų nepagrįstumą.

109Taisyklėse reglamentuota, jog pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą priėmimui arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei (211.2 p.), pažeidžia kitas sutarties sąlygas (211.18 p.). Atitinkamai, Agentūra turi teisę sustabdyti paramos teikimą, nutraukti paramos sutartį ir/arba reikalauti grąžinti jau išmokėtas lėšas, kai projekto vykdytojas pažeidžia kitas sutarties sąlygas (Paramos sutarties 7.1.17 p.).

110Taisyklių 211.18 p. norma paramos sutarties sąlygų pažeidimą reglamentuoja kaip Taisyklių pažeidimą. Byloje konstatuota, kad pareiškėjo veiksmai nepateikiant visų išlaidas įrodančių dokumentų kvalifikuotini kaip Paramos sutarties 2.1.7 p., 4.2.17 p. pažeidimas, taigi, Agentūros sprendimo teiginys, kad pareiškėjas minėtais veiksmais pažeidė ir Taisyklių 211.18 p., laikytinas pagrįstu. Toliau VAGK konstatuoja, kad duomenų, patvirtinančių, kad prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas sutartį, pareiškėjas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą priėmimui arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei, Agentūra Komisijai nepateikė, nenurodė, kokias Paramos sutarties nuostatas be 2.1.7 p. ir 4.2.17 p. pažeidė pareiškėjas. Todėl Agentūros sprendimas dalyje dėl pareiškėjo atžvilgiu nustatytų Taisyklių 211.2 p bei Sutarties bei 7.1.17 p. pažeidimų laikytinas nepagrįstu.

111VAGK sprendimo dalis, susijusi Agentūros sprendimu nekompensuoti 143 570,39 Lt išlaidų gerbūvio darbams.

112VAGK nurodo, kad pareiškėjas taip pat nesutinka su Agentūros sprendimu nekompensuoti 143 570,39 Lt išlaidų gerbūvio darbams. Motyvuoja aplinkybe, jog Agentūra 2008 m. spalio 17 d. raštu patvirtino, kad savo lėšomis G. B. atliks tik tvoros įrengimo, o ne visus gerbūvio darbus.

113VAGK dėsto teisinius motyvus dėl šios sprendimo dalies. Vadovaujantis Taisyklių (redakcija galiojusi nuo 2008 m. rugsėjo 7 d. iki 2008 m. lapkričio 18 d.) nuostatomis, paramos sutartyje nurodoma skiriama paramos suma ir lyginamoji paramos dalis. Skiriamos paramos suma sutartyje nurodoma kaip galima didžiausia paramos suma, kuri gali būti išmokėta projekto vykdytojui, jeigu jis įvykdys visus sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai atsiskaitys už gautas paramos lėšas. Projekto vykdytojui įvykdžius ne visus įsipareigojimus dėl nuosavų lėšų panaudojimo, paramos suma turi būti proporcingai sumažinta (118 p.). Prie paramos sutarties turi būti pridedama: nustatytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sąrašas, kuriame būtų nurodoma kiekvienos finansuojamos išlaidų kategorijos suma. Projekto išlaidų sąrašas turi būti pateikiamas mėnesio tikslumu (119.1 p.); mėnesio tikslumu detalizuotas projekto įgyvendinimo tvarkaraštis (119.2 p.). Paramos sutartyje arba jos prieduose taip pat turi būti nurodomos visos paramos teikimo sąlygos: planuojami kiekybiniai rezultatai, nustatytų biudžeto išlaidų kategorijų laikymasis, nustatytų projekto įgyvendinimo planų laikymasis, informavimo apie gautą paramą ir viešinimo priemonių vykdymas, reikalavimai dėl projekto įgyvendinimo dokumentų pateikimo paramą administruojančioms institucijoms ir jų saugojimo, informacijos teikimo tikrinančioms institucijoms ir kitos (120 p.).

114Pareiškėjas turi būti informuotas apie sutarties sąlygų nesilaikymo pasekmes. Paramos sutartyje turi būti numatytos sutarties pakeitimo sąlygos ir tvarka, jei dėl objektyvių ir svarbių priežasčių tokie pakeitimai yra būtini, taip pat paramos išmokų sustabdymo ar paramos grąžinimo tvarka, jei projekto vykdytojas pažeidė paramos teikimo sutarties sąlygas (121 p.).

115Projektai, kuriems įgyvendinti tarpinė institucija nusprendė skirti paramą, yra finansuojami iš valstybės biudžeto specialiųjų ES struktūrinių fondų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programų, skirtų BPD priemonių įgyvendinimui finansuoti (paramos lėšų), ir projekto vykdytojo nuosavų lėšų (134 p.).

116Išlaidos, patirtos po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos, negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti (142 p.).

117Projekto vykdytojas, savo ruožtu, privalo raštu informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su paramos sutartimi ir projekto įgyvendinimu (204 p.). Paramos sutartis turi būti keičiama, jeigu: būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį (205.2 p.); kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo paramos sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 10 proc. (arba daugiau kaip 20 proc., kai projektas įgyvendinamas pagal BPD antrojo prioriteto priemonę) (205.3 p.); planuoti projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10 proc. (205.4 p.); yra nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo paramos sutarties sąlygų (205.5 p.).

118Vadovaujantis Paramos sutarties 1.1.3 p., Projekto vykdytojui (t. y. pareiškėjui) įsipareigota kompensuoti iki 1 238 100 Lt (arba 50 proc.) visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Paramos sutarties 1.1.4 p. Projekto vykdytojas įsipareigojo prisidėti ne mažesniu 1 238 100 Lt (arba 50 proc.) savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą. Išmokant paramos lėšas, kompensuojamos tik tos investicijos, kurios yra padarytos ne anksčiau kaip nuo paraiškos užregistravimo Agentūroje datos ir projekto įgyvendinimo metu (2.1.4 p.). Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti paramos ir inicijuoti sutarties pakeitimą (4.1 p.). Projekto vykdytojas privalo, laikydamasis projekto tikslų ir uždavinių, įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta paraiškoje ir verslo plane (4.2.1 p.); užtikrinti nuosavų lėšų įnašą projektui įgyvendinti (4.2.2 p.); pranešti Agentūrai apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo (4.2.4 p.). Jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, išlaidas, pratęsiantys jo įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus, projekto vykdytojui neleidžiami (8.1 p.). Paramos sutartis keičiama Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. Projekto vykdytojas taip pat turi teisę atsisakyti nuo sutarties, jei jis dar negavo paramos ar jos dalies, arba inicijuoti sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos sumokėtos paramos lėšos (8.2 p., 8.4 p., 8.5 p.).

119Paramos sutarties 3.1.2 p. (2008 m. birželio 12 d. Susitarimas Nr. 6 Dėl Paramos sutarties pakeitimo) nustatyta, kad antra paramos dalis iki 584 612,00 Lt bus suteikta šioms investicijoms kompensuoti:

1201)

121Statybos ir rekonstrukcijos darbams sodyboje ( - ) k. (554 112 Lt);

1222)

123įrenginiams ir mechanizmams (30 500 Lt).

124Vadovaujantis Paramos sutarties 12.3 p., Paramos sutarties sudėtinės dalys yra paraiška, verslo planas, Ministerijos sprendimas finansuoti projektą ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai. Vadovaujantis projekto „G. B. kaimo turizmo sodybos“ verslo plano Priede 5.2 pateiktu detaliu investicijų sąrašu, matyti, kad gerbūvio darbams objekte ( - ) k. numatytos 53 600 Lt be PVM investicijos, kurių pusę (50 proc.) įsipareigota kompensuoti iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Ši sudėtinė Paramos sutarties nuostata yra galiojanti ir nepakeista. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad rašytinis šalių susitarimas dėl Paramos sutarties pakeitimo, nustatant kitokias projekto biudžeto išlaidų kategorijas, joms numatytas investicijų sumas ar kitokią jų finansavimo (pvz., tik pareiškėjo lėšomis) tvarką, nebuvo sudarytas.

125Agentūros atstovės VAGK posėdyje paaiškino, kad skundžiamo sprendimo atsisakyti kompensuoti 143 570,39 Lt išlaidas motyvą, jog pareiškėjas įsipareigojo atlikti gerbūvio darbus savo lėšomis, grindžia dviem pareiškėjo 2008 m. rugsėjo 26 d. prašymais (registruotais Agentūroje tuo pačiu Registracijos Nr. BR5.1-42453) bei savo 2008 m. spalio 17 d. raštu.

126Vertinant minėtų pareiškėjo prašymų teiginius dėl prisiimamų įsipareigojimų gerbūvio darbus atlikti iki 2008 m. lapkričio 30 d. ir jų išlaidas dengti tik savo lėšomis, matyti, kad jie yra skirtingo turinio ir abstraktaus pobūdžio. Iš jų turinio neaišku, kokius konkrečius gerbūvio darbus pareiškėjas įsipareigoja atlikti savo lėšomis (viename prašyme nurodomi tik tvoros tvėrimo darbai, kitame – ir „aplinkos sutvarkymo“, nedetalizuojant konkrečių darbų), tuo pačiu neaišku, ar dėl kokių nors konkrečių gerbūvio darbų pareiškėjas atitinkamai atsisako 50 proc. paramos (kompensacijos) pagal Paramos sutartį. Atitinkamai abstraktus yra ir Agentūros 2008 m. spalio 17 d. rašto (leidimo) turinys. VAGK daro išvadą, kad atsižvelgiant į tai, laikytina, kad aptariami abstraktaus pobūdžio prašymai (įsipareigojimai) bei leidimai formos, turinio ir priėmimo procedūrų požiūriu negali būti laikomi dokumentais, pakeičiančiais Paramos sutarties sąlygas, joje įtvirtintus jos šalių (pareiškėjo bei Agentūros) įsipareigojimus bei teises.

127Taip pat matyti, kad abu minėti pareiškėjo prašymai buvo nukreipti į ateitį, t. y. duotieji įsipareigojimai yra susiję su būsimais, dar neatliktais gerbūvio darbais. Pareiškėjo pažadas (įsipareigojimas) darbus „atlikti savo lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d.“, yra įsipareigojimas dėl tam tikrų aktyvių veiksmų ateityje, todėl logiškai ir chronologiškai gali būti susijęs su tais darbais, kurie tokio įsipareigojimo metu yra nepadaryti. Iš Agentūros 2008 m. rugsėjo 30 d. protokolo Nr. 28 taip pat matyti, kad ir Agentūra šį pareiškėjo prašymą ir įsipareigojimą vertino atitinkamai, o jos leidimas - neprieštaravimas, kad minėti darbai “būtų atlikti Jūsų nuosavomis lėšomis iki 2008 m. lapkričio 30 d.”, išreikštas 2008 m. spalio 17 d. raštu, turinio požiūriu taip pat yra susijęs su faktiškai dar neatliktais gerbūvio darbais. Įpareigojimas “atgal”, t. y., vien tik pareiškėjo lėšomis padengti jau atliktų gerbūvio darbų išlaidas, šiais prašymais ir Agentūros raštu pareiškėjui nėra nustatytas.

128Iš Mokėjimo prašymo, PVM sąskaitų faktūrų KŠA Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ) matyti, kad pareiškėjas prašė kompensuoti išlaidas už gerbūvio darbus, atliktus ir priimtus dar 2006 m. Išlaidų už gerbūvio darbus, kuriuos pareiškėjas buvo įsipareigojęs atlikti iki 2008 m. lapkričio 30 d. savo lėšomis, Mokėjimo prašyme kompensuoti neprašoma. Dokumentų, įrodančių, kad Mokėjimo prašyme nurodytus 2006 m. atliktus gerbūvio darbus pareiškėjas buvo įsipareigojęs ar įpareigotas atlikti (padengti) savo lėšomis (t. y. atsisakęs 50 proc. jų išlaidų kompensavimo), Agentūros Komisijai pateiktoje medžiagoje nėra. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių faktą, kad investicijos, numatytos šiems gerbūvio darbams, būtų buvusios faktiškai panaudotos statybos darbų išlaidoms padengti. VAGK remiasi tuo, kad Agentūros atstovės Komisijos posėdyje paaiškino, kad PVM sąskaitose faktūrose KŠA Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ) pateiktų išlaidų pagrįstumas kitais aspektais nebuvo vertinamas, t. y. nevertintas pateiktų su jomis susijusių dokumentų (pažymų, atliktų darbų aktų) tinkamumas joms pagrįsti. Taigi faktų, kad minėtos išlaidos yra nepagrįstos jas įrodančiais dokumentais, ar kitų faktų dėl šių išlaidų nekompensuotinumo, Agentūra nenustatė.

129VAGK padarė išvadą, kad Agentūros sprendimas nekompensuoti šių išlaidų nėra pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis.

130Toliau VAGK sprendime nagrinėjama pareiškėjo skundo dalis dėl 2009 m. gruodžio 2 d. Žemės ūkio ministerijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

131VAGK sprendime rašoma, kad įvertinus skundžiamą Ministerijos sprendimą, matyti, jog jis iš esmės grindžiamas analogiškomis faktinėmis aplinkybėmis bei argumentais kaip ir Agentūros sprendimas, t. y. išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti, nes pareiškėjas nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų (atliktų darbų aktų), taip pat dėl to, kad dalį išlaidų (susijusių su gerbūvio darbų atlikimu) pareiškėjas įsipareigojo atlikti savo lėšomis, todėl pareiškėjo skundas buvo netenkintas. VAGK konstatuoja, kad Ministerija nevertino faktinių aplinkybių dėl pareiškėjo įsipareigojimo gerbūvio darbus kompensuoti savo lėšomis, šio įsipareigojimo turinio (apimties), teisinės reikšmės, santykio su Paramos sutartimi ir Mokėjimo prašymu. VAGK daro išvadą, kad atitinkamai Ministerijos sprendimas netenkinti pareiškėjo skundo šioje dalyje taip pat nėra pagrįstas nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. VAGK daro išvadą, kad Agentūros 2009 m. liepos 8 d. sprendimas dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų už gerbūvio darbus, Taisyklių 211.2 p bei Paramos sutarties 7.1.17 p. pažeidimų ir Ministerijos 2009 m. gruodžio 2 d. sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų ir yra naikintini. Kartu pažymi, kad Komisija neturi teisinio pagrindo įpareigoti Agentūrą išmokėti pareiškėjui 2008 m. rugsėjo 30 d. prašyme nurodytą sumą. Agentūra yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija (Agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17, 1 p.) ir tik ji yra kompetentinga įvertinti pateiktą mokėjimo prašymą ir juo prašomų kompensuoti išlaidų tinkamumą. Atsižvelgiant į tai, kad išlaidų gerbūvio darbams tinkamumas kompensuoti išsamiai nebuvo Agentūros įvertintas, Komisija neturi įgaliojimų tai atlikti už Agentūrą.

132Šis Vyriausiosios administracinių ginčų sprendimas yra ginčijamas iš dalies tiek pareiškėjo, tiek NMA.

133Teismo išvados dėl skundžiamo VAGK sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

134Pareiškėjas ginčą pradėjo dėl to, kad nesutiko su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 07 08 informaciniame laiške (t. I, b. l. 59-62) išdėstytu sprendimu dėl pareiškėjo pateikto SF-Mokėjimo prašymo, kurio registracijos Nr. ( - ), nagrinėjimo rezultatų. NMA 2009 07 08 informaciniame laiške aprašyti pareiškėjo pateikti kartu su mokėjimo prašymu dokumentai ir nurodoma, kodėl jie nepagrindžia atliktų darbų. Pagal trijuose pirmuose laiško punktuose aprašytus dokumentus pripažinta, kad netinkama kompensuoti suma sudaro 223 006,72 Lt. VAGK, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, pripažino, kad ši sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta.

135Pagal Informacinio laiško 3 – 5 punktuose nurodytus dokumentus pripažinta netinkama kompensuoti suma 43 207,58 Lt. Pareiškėjas dėl šios sumos įvertinimo ginčo nekelia.

136Ginčas taip pat yra kilęs dėl Informacinio laiško 6 punkte nurodytos priežasties, dėl kurios netinkama kompensuoti pripažinta 143 570,39 Lt suma. Pareiškėjas šią sprendimo dalį ginčijo dviem aspektais – visų pirma, pareiškėjas aiškina, kad NMA neturėjo teisės visai nevertinti pateiktų dokumentų, patvirtinančių gerbūvio darbų atlikimą dar 2006 metais. Antra, pareiškėjas nesutinka su NMA teiginiais, kad pareiškėjas įsipareigojo visus gerbūvio darbus atlikti savo lėšomis.

137Informacinio laiško 7 punkte nurodyta priežastis, dėl kurios netinkama kompensuoti pripažinta 361 993,21 Lt suma. Tai buvo išlaidos už sudegusį namą. Pareiškėjas šios sprendimo dalies iš esmės neginčija.

138Informacinio laiško 8 punkte yra sprendimas dėl 66 304 Lt sumos už projektavimo darbų išlaidas. Šie darbai buvo kompensuoti su pirmuoju mokėjimo prašymu, todėl negalėjo būti įtraukti į antrąjį. Pareiškėjas su šia išvada sutinka.

139Pareiškėjas NMA sprendimą skundė Žemės ūkio ministerijai, kuri NMA sprendimą paliko galioti visa apimtimi, dėl to šį sprendimą pareiškėjas skundė VAGK, kuri šį sprendimą panaikino.

140Dėl 223 006,72 Lt dydžio išlaidų pripažinimo netinkamomis kompensuoti.

141Teismas šioje ginčo dalyje sutinka su VAGK sprendime išdėstytais motyvais ir argumentais. VAGK sprendime pateiktas teisinis tokios paramos teikimo reglamentavimas, kuris įvertinamas atsižvelgiant į konkrečios su pareiškėju sudarytos Paramos sutarties sąlygas.

142Paramos teikimą šiuo atveju reglamentuoja Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (toliau – Taisyklės), taip pat Gairės pareiškėjams, teikiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-445 (toliau – Gairės). Informaciniame rašte nurodoma, kurias Taisyklių ir Gairių nuostatas pažeidė pareiškėjas, taip pat, kaip šie pažeidimai sietini su Paramos sutartimi.

143VAGK sprendime pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių išlaidas pateisinančių dokumentų pateikimą ir jų vertinimą, normų turinys. Pareiškėjas aiškina, kad iš jo be pagrindo reikalaujami atliktų darbų aktai, nurodo ir priežastis, dėl kurių jis jo manymu objektyviai negali pateikti tų dokumentų. Iš tiesų, vadovaujantis Taisyklių 3 p. nuostatomis, nebūtinai turi būti pateikiami visi išvardinti dokumentai. Be to, sąraše jokie dokumentai neišskiriami, kaip privalomi ar turintys didesnę reikšmę pagrindžiant išlaidas, kurios gali būti kompensuojamos. Pagal Taisyklių 139 p. nuostatas tokiu dokumentu gali būti ir PVM sąskaita faktūra. Tačiau, atsižvelgiant į visą teisinį reglamentavimą, kurį išdėstė VAGK savo sprendime, svarbiausia yra tai, kad tinkamomis kompensuoti gali būti pripažintos tik faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei pagrįstos tai įrodančiais dokumentais išlaidos (Gairių 32.4 punktas). Be to, šiuo atveju ir Paramos sutartyje numatyta, kad išmokant paramos lėšas projekto vykdytojui, kompensuojamos tik tos investicijos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu; būtinos projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus; laikomos tinkamomis finansuoti, vadovaujantis Gairių nuostatomis ir nustatytos paraiškoje ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti bei verslo plane; padarytos ne anksčiau kaip nuo paraiškos užregistravimo Agentūroje datos ir projekto įgyvendinimo metu; padarytos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų; padarytos perkant prekes ir/arba paslaugas, kurios atitinka ES teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus; faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei pagrįstos jas įrodančiais dokumentais (2.1.1 p. – 2.1.7 p.). Šios sutarties nuostatos jos šalims turi įstatymo galią, o iš jų seka, kad NMA privalo konkrečiai patikrinti, ar išlaidos tiesiogiai susijusios būtent su tuo projektu, kuris įgyvendinamas. Projektas yra detalus.

144VAGK sprendime analizuojami visi pareiškėjo kartu su mokėjimo prašymu pateikti apskaitos dokumentai bei kiti dokumentai: pažymos, 2007 06 29 Atliktų darbų aktas pagal rangos sutartį Nr. ( - ) (t. I, b. l. 102) išvardintus darbus, statybų sutartyje Nr. ( - ) nurodytus „rezervo“ darbus (t. I, b. l. 96-99). Padaryta teisinga išvada, kad vertinant 2007 06 29 Atliktų darbų aktą dėl darbų už 144 162,09 Lt turinį, matyti, kad darbai ir jų kiekiai nurodyti abstrakčiai, nenurodyti darbų kodai pagal 2007 01 10 sutartį tarp pareiškėjo ir UAB „Šimtas aukštų“ (pagal sąmatas), o dėl to nėra galimybės nustatyti, kokie darbai pagal sutartį atlikti. Įvertinant 2005 11 15 rangos sutartį, kurios pagrindu surašytas atliktų darbų aktas, matyti, kad pagal šią sutartį rangovas (UAB „Šimtas aukštų“) buvo įsipareigojęs suprojektuoti, pastatyti ir įrengti aštuonis karkasinius namus: keturis manus Kelmės raj., Tytuvėnų apyl., Rėželių kaime ir keturis namus Lazdijų raj., Kapčiamiesčio sen., ( - ) kaime (3.1.1 sutarties punktas). Iš 2007 06 29 pasirašyto atliktų darbų akto neįmanoma nustatyti, apie kurį iš karkasinių namų jame kalbama. Taip pat šiame akte visai nedetalizuota, kokios konkrečiai medžiagos naudotos. Dėl to akivaizdu, kad Agentūra negalėjo patikrinti, kaip šis pateiktas atliktų darbų aktas gali būti siejamas su projektu, kuriam skirta parama. Antra vertus, šis Atliktų darbų aktas patvirtina, kad 2007 metais birželio mėnesį pareiškėjas galėjo iš rangovo UAB „Šimtas aukštų“ pareikalauti tinkamo atliktų darbų akto, nes pareiškėjui turėjo būti žinomos Paramos sutarties sąlygos, pagal kurias jis privalės Agentūrai įrodyti, kad atlikti darbai gali būti siejami su projektu, kuriam skirta parama. Projekte detaliai nurodomi darbai, medžiagos ir kt. Pareiškėjui turėjo būti žinoma ir tai, kad Paramos sutartyje vienareikšmiškai pasakyta, jog tuo atveju, jeigu nepakaks išlaidų tinkamumą patvirtinančių dokumentų, atitinkama dalis išlaidų nebus kompensuojama. Paramos sutarties 4.2.10 p. įpareigojo pareiškėją teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos.

145VAGK sprendime tinkamai įvertintos ir PVM sąskaitos faktūros (t. I, b. l. 92 -93, 95, 101), kurios buvo pateiktos su mokėjimo prašymu, kurios susijusios su aptariama suma. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi ir atliktų darbų aktai ir pažymos, tačiau realiai pateiktas tik minėtas atliktų darbų aktas, kiti dokumentai galimai buvę tų PVM sąskaitų faktūrų išrašymo pagrindu, nebuvo pateikti. Tokiu būdu pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras neįmanoma nustatyti, ar atlikti darbai gali būti susieti su projektu. Minėta, kad Paramos sutartyje pareiškėjui buvo numatyta pareiga kaupti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, todėl pareiškėjo argumentai, kad jis neturėjo galimybių pateikti tikslesnių dokumentų, negali pateisinti sutarties nuostatų netinkamo vykdymo. Paramos sutarties nuostatų prasme iš viso netinkamu atrodo pareiškėjo argumentas, kad jis atitinkamų dokumentų, kuriuose atsispindėtų konkretūs darbai, kurių apmokėjimui buvo skirtos 223 006,72 Lt dydžio lėšos, niekada neturėjo, todėl negalėjo jų išsaugoti. Šiuo atveju akivaizdu, kad pareiškėjas sąmoningai nevykdė Paramos sutarties nuostatų, todėl pateikdamas Mokėjimo prašymą, pagrįstą netinkamais dokumentais, pareiškėjas turėjo suprasti, kad išlaidos nebus kompensuojamos, nes tokiais dokumentais pagrįstų išlaidų negalima palyginti su projektu ir dėl to neįmanoma nustatyti, ar jos realiai buvo skirtos projekte numatytų darbų su projekte numatytomis medžiagomis įgyvendinimui. Kaip teisingai pastebėjo VAGK, bankroto bylos iškėlimas rangovui 2008 11 07 teismo nutartimi niekaip neįrodo, kad 2006, 2007 metais ar juo labiau 2005 metais tinkamų išlaidas pateisinančių dokumentų neturėjimas yra pateisinamas ir dėl to Agentūra privalo priimti sprendimą kompensuoti išlaidas, kurios nėra detalizuotos nei apskaitos dokumentuose, nei kituose dokumentuose. Agentūra nei teisės aktais, nei Paramos sutartimi nėra įpareigota pati tirti, kokios medžiagos naudotos ir kokie darbai atlikti, kokia jų vertė. Tai galima tik tuo atveju, kai Agentūra atlieka kontrolę pagal pateiktus dokumentus, kuriuose tos medžiagos ir darbai detaliai išvardyti. Netgi, jeigu Agentūra apsiimtų tai ištirti, tai nieko neduotų išlaidų kompensavimo prasme. Agentūra niekada neneigė, kad pareiškėjas ginčo PVM sąskaitose nurodytas sumas tikrai išleido, o galimai ir projekto įgyvendinimui. Tačiau tai nereiškia, kad toks Agentūros manymas gali būti pagrindu kompensuoti išlaidas. Išlaidų sąsajas su įgyvendinamu projektu įrodyti privalo pareiškėjas (Paramos sutarties 1.1.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.7. ir kt. punktai). Be to, pasirašant 2005 11 15 rangos sutartį su UAB „Šimtas aukštų“, Paramos sutartis buvo pasirašyta, o tai reiškia, kad pareiškėjui buvo žinomi visi tiek teisės aktuose, tiek Paramos sutartyje numatyti reikalavimai. Dėl to rangos sutartyje pareiškėjas galėjo reikalauti numatyti konkrečiau, kokie dokumentai turi būti surašomi priimant atliktus darbus, kada jie turi būti surašomi. Tuo tarpu sutartyje abstrakčiai numatyta, kad rangovas įsipareigoja perduoti užbaigtus darbus pagal priėmimo-perdavimo aktą (3.1.12. rangos sutarties punktas), užsakovas įsipareigoja šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus, pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktus (3.3.1. sutarties punktas). Tačiau pareiškėjas iš esmės nepateikė netgi Rangos sutartyje numatytų dokumentų, o pateiktas dokumentas neįrodo nei konkrečios darbų vietos, nei jų apimties, nei konkrečių panaudotų medžiagų.

146Pareiškėjas aiškina skunde teismui, kad jis, gavęs Agentūros prašymą konkretizuoti darbus, dėjo visas pastangas, kad Agentūrai būtų pateikti prašomi dokumentai, kad apie negalėjimą pateikti šiuos dokumentus pareiškėjas du kartus informavo Agentūrą (2008 11 10 ir 2009 01 27 paaiškinimai). Visi paminėti teisės aktai, Paramos sutarties sąlygos nenumato, kad būtų nors kokia galimybė, atsižvelgiant į tai, kad projekto vykdytojui atsirado kliūtys gauti reikiamus dokumentus, pripažinti kompensuojamomis nepagrįstas dokumentais išlaidas. Minėti teisės aktai numato galimybę tam tikrais atvejais dar kartą teikti mokėjimo prašymą su papildomais dokumentais, tačiau skirti paramą, nesant konkrečius darbus ir medžiagas įrodančių dokumentų, Agentūra jokios galimybės neturi. Dėl to visi su negalėjimu pateikti reikiamus dokumentus susiję pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti.

147Pareiškėjas teismui pateikė Ataskaitą Nr. ( - ) (t. II, b. l. 9-39), kuri neva įrodo, kad darbai buvo atlikti. Visų pirma, teismas nėra vykdančioji institucija, teikianti aptariamos rūšies paramą, o tokio pobūdžio dokumentus vertina Nacionalinė mokėjimo agentūra (teisės aktai aptarti VAGK sprendime), be to, tokie dokumentai gali būti įvertinti tik tuo atveju, jeigu jie pateikiami su atitinkamu mokėjimo prašymu, arba po to, kai Agentūra prašo patikslinti tokį prašymą. Antra, NMA pareiškėjo turėtų išlaidų pagal jo pateiktus apskaitos dokumentus neginčija, neginčija ir faktinių aplinkybių, kad sodybos pastatai realiai egzistuoja. NMA teigia, kad pagal pareiškėjo pateiktus su mokėjimo prašymu dokumentus negali nustatyti išlaidų sąsajumo su patvirtintu projektu, kuriam teikiama parama. Dėl išdėstytų priežasčių teismui pateikta Ataskaita neanalizuojama ta prasme, ar ji pagrindžia pareiškėjo pateiktą NMA mokėjimo prašymą. Tačiau tokios ataskaitos pateikimas gali būti įvertintas ta prasme, kad ji įrodo, jog pareiškėjas galėjo pateikti su mokėjimo prašymu daugiau išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Pareiškėjui nuo 2005 m. buvo žinoma, kad jis neturi išlaidas pagrindžiančių tinkamų dokumentų (tai, kad jis jų niekada neturėjo, pareiškėjas nurodo skunde teismui). Todėl akivaizdu, kad atitinkamus ekspertizių aktus ar turto vertinimo ar kitas atitinkamų specialistų parengtas ataskaitas pareiškėjas galėjo teikti arba su mokėjimo prašymu, arba vėliau, kai Agentūra papildomai prašė patikslinti duomenis. Pareiškėjo nurodymas, kad jam tokia Ataskaita buvo įteikta tik 2010 balandžio mėnesį, vėlgi nepateisina pareiškėjo pasirinkto elgesio modelio vykdant Paramos sutarties sąlygas ir negali būti priežastimi, dėl kurios būtų pagrindas panaikinti skundžiamą NMA ir ŽŪM sprendimą, įpareigojant NMA įvertinti dar ir teismui pateiktą Ataskaitą. Teismas įvertina tik tuos dokumentus, kurie buvo pateikti kartu su mokėjimo prašymu, kadangi tik pagal tuos dokumentus galima spręsti, ar NMA sprendimas buvo teisėtas ir pagrįstas.

148Atsižvelgiant į išdėstytą, daroma išvada, kad NMA sprendimas nekompensuoti 223 006,72 Lt išlaidų ir VAGK sprendimas dėl šios išlaidų sumos yra teisėti ir pagrįsti. Dėl to šioje dalyje pareiškėjo skundas teismui atmetamas kaip nepagrįstas, o VAGK sprendimas paliekamas galioti. O dėl to negali būti tenkinamas pareiškėjo prašymas teismui įpareigoti NMA pripažinti tinkamomis kompensuoti 223 006,72 Lt išlaidas ir priimti dėl jų teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Šioje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas ir ŽŪM 2009 12 02 sprendimas.

149Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo nekompensuoti 143 570,39 išlaidų gerbūvio darbams.

150Ginčas yra dėl NMA sprendimo, kuriuo išspręstas pareiškėjo 2008 09 30 mokėjimo prašymas (t. I, b. l. 32-56, VAGK byla, t. I, l. 28-52, t. IX, l. 148-243, t. X, XI). Pareiškėjas nurodė, kad prašoma finansuoti suma 584 612,00 Lt. Prie prašymo pridėtas dokumentų sąrašas, kartu nurodant projekto biudžeto kategoriją, išlaidų pavadinimą ir kt.

151NMA 2008 10 06 ir 2008 10 23 surašė Mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo lenteles (VAGK byla, t. IX, l. 74-77, 144-147).

152Mokėjimo prašymas ir prie jo pridėti dokumentai vertinti NMA prie ŽŪM Kontrolės departamento Alytaus skyriaus Mokėjimo prašymo patikros vietoje ataskaitoje Nr. ( - ) (VAGK byla, t. IX, l. 13-68), kuri surašyta 2008 11 12. Vertinant mokėjimo prašymą, vyko ir kitas susirašinėjimas tarp NMA ir pareiškėjo.

153Iš visų kartu su mokėjimo prašymu pateiktų dokumentų, iš pareiškėjo su mokėjimo prašymu pateikto dokumentų sąrašo NMA 2009 07 08 informaciniame rašte neišskirta, kurie pateikti dokumentai buvo susiję su Informaciniame laiške 6 punkte išdėstytu sprendimu, kad netinkama kompensuoti yra 143 570,39 Lt suma. NMA atstovai aiškino, kad tų dokumentų jie visai nevertino, nes gerbūvio darbus pareiškėjas įsipareigojo atlikti savo lėšomis. Tačiau nustatydama atmetamą sumą, NMA privalėjo konkretizuoti apskaitos dokumentus ar kitus dokumentus, kurių pagalba ta suma nustatyta. Taip, kaip sprendimas surašytas dabar, iš viso nėra galimybės patikrinti, ar tikrai atmetama suma yra susijusi su gerbūvio darbais. Jau vien dėl to NMA sprendimas šioje dalyje yra neteisėtas ir nepagrįstas. Dokumentai, kurie buvo pateikti su mokėjimo prašymu, kaip atliktus gerbūvio darbus patvirtinantys dokumentai, buvo nustatyti tik nagrinėjant ginčą VAGK. Tai atsispindi VAGK sprendime. Nustatyta, kad gerbūvio darbus pareiškėjas prašė kompensuoti, pateikdamas PVM sąskaitas faktūras KŠA Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), tai išlaidos už darbus, atliktus ir priimtus dar 2006 m. Išlaidų už gerbūvio darbus, kuriuos pareiškėjas buvo įsipareigojęs atlikti iki 2008 m. lapkričio 30 d. savo lėšomis, Mokėjimo prašyme kompensuoti neprašoma.

154Atsižvelgiant į VAGK sprendime išanalizuotas faktines aplinkybes bei Paramos sutarties nuostatų įvertinimą, o taip pat į pareiškėjo 2008 09 26 dviejų prašymų dėl gerbūvio darbų nagrinėjimą agentūroje, daroma išvada, kad VAGK sprendimas dėl šios NMA sprendimo dalies yra teisėtas ir pagrįstas. Nagrinėjant pareiškėjo 2008 09 26 du prašymus dėl gerbūvio darbų, esminę reikšmę turi tai, kad iš tiesų šie prašymai buvo nukreipti į ateitį, o dėl to 2006 m. atlikti gerbūvio darbai turėjo būti įvertinti jų tinkamumo kompensuoti prasme. Iš NMA vidinių dokumentų matyti, kad būtent taip šiuos prašymus suprato ir pati Agentūra. NMA Kaimo plėtros programų departamento projektų administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto 2008 09 29 Tarnybiniame pranešime „Dėl ūkininko G. B. prašymo“ (surašė Žilvinas Jasiulevičius, VAGK byla, t. XII, l. 107-108) įvertinamas 2008 09 26 gautas prašymas (Agentūra tuos du prašymus įvertino kaip vieną, nes jiems davė tą patį registracijos numerį). Šiame tarnybiniame pranešime rašoma, kad kol kas nėra baigta įrengti katilinė bei sutvarkytas sodybos gerbūvis (tvoros įrengimas), kad projekto vykdytojas prašo leisti paramos lėšas, skirtas katilinės ir gerbūvio darbų atlikimui leisti panaudoti pabrangusiems statybos darbams atlikti, o katilinę ir gerbūvio darbus projekto vykdytojas pažada atlikti nuosavomis lėšomis iki 2008 11 30. Toliau tarnybiniame pranešime rašoma, kad atsižvelgiant į tai, kad projekto vykdytojas katilinės ir gerbūvio darbus pažada atlikti savo lėšomis iki 2008 11 30, siūloma pritarti projekto vykdytojo prašymui, leidžiant paramos lėšas, skirtas katilinės ir gerbūvio darbams atlikti, panaudoti pabrangusiems statybos darbams atlikti.

155NMA 2008 09 30 specialios komisijos posėdyje (protokolas Nr. 28, VAGK byla, t. XII, l. 101-103) būtent tas pats pranešėjas Žilvinas Jasiulevičius pristatė pareiškėjo 2008 09 26 prašymus, tame tarpe ir dėl gerbūvio darbų. Iš komisijos protokolo taip pat matyti, kad buvo svarstomas klausimas tik dėl dar neatliktų gerbūvio darbų ir jiems skirtų lėšų panaudojimo pabrangusiems statybos darbams atlikti, o katilinę ir gerbūvio darbus projekto vykdytojas pažada atlikti nuosavomis lėšomis iki 2008 11 30. Pagal šiame protokole išdėstytą sprendimą pareiškėjui buvo duotas NMA 2008 10 17 atsakymas (VAGK byla, t. I, l. 73-74), kad Agentūra neprieštarauja, kad paramos lėšos, skirtos katilinės ir gerbūvio darbams atlikti, būtų panaudotos pabrangusiems statybos darbams atlikti, o katilinės ir gerbūvio darbai būtų atlikti pareiškėjo nuosavomis lėšomis iki 2008 11 30. Pareiškėjo abu 2008 09 26 prašymai yra konkretizuoti – iš abiejų šių prašymų aišku, kad pareiškėjas savo lėšomis prašo leisti atlikti katilinės įrengimo darbus, o iš gerbūvio darbų – tvoros įrengimo ir aplinkos sutvarkymo. Šiuo atveju NMA nepagrįstai aiškina, kad pareiškėjas turėjo patikslinti, kai gavo 2008 10 17 atsakymą, kokius darbus jis prašo atlikti savo lėšomis. Priešingai, jeigu pareiškėjo prašymai buvo nepakankamai aiškūs, juos turėjo pasitikslinti Agentūra, kuri atsako už tinkamą ir tikslų paramos lėšų panaudojimą. Jeigu nepatikslino, tai pareiškėjo prašymas turėjo būti suprastas tik kaip prašymas, susijęs su neatliktais dar darbais, kuriuos jis įsipareigojo atlikti nuosavomis lėšomis iki 2008 11 30. Jeigu būti kitaip, tai pareiškėjas ir rašytų, kad tam tikra dalis darbų atlikta 2006 metais.

156Tačiau ne vien 2008 09 26 prašymo ir jo išsprendimo aplinkybės nulemia tai, kad NMA sprendimas dėl gerbūvio darbų nekompensavimo, neįvertinus jų tinkamumo kompensuoti, yra neteisėtas ir nepagrįstas. VAGK sprendime išanalizuoti teisės aktai, kurie suponuoja tai, kad visos paramos teikimo sąlygos yra numatytos pačioje Paramos sutartyje ir jos prieduose, kurie yra sudėtinė Paramos sutarties dalimi, o tokių sutarčių sudarymą reglamentuoja Taisyklių nuostatos. VAGK teisingai pastebėjo, kad: „Vadovaujantis Paramos sutarties 12.3 p., Paramos sutarties sudėtinės dalys yra paraiška, verslo planas, Ministerijos sprendimas finansuoti projektą ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai. Vadovaujantis projekto „G. B. kaimo turizmo sodybos“ verslo plano Priede 5.2 pateiktu detaliu investicijų sąrašu, matyti, kad gerbūvio darbams objekte ( - ) k. numatytos 53 600 Lt be PVM investicijos, kurių pusę (50 proc.), įsipareigota kompensuoti iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Ši sudėtinė Paramos sutarties nuostata yra galiojanti ir nepakeista. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad rašytinis šalių susitarimas dėl Paramos sutarties pakeitimo, nustatant kitokias projekto biudžeto išlaidų kategorijas, joms numatytas investicijų sumas ar kitokią jų finansavimo (pvz., tik pareiškėjo lėšomis) tvarką, nebuvo sudarytas“. Dėl to pagrįstai pripažinta, kad esant nepakankamai aiškiam pareiškėjo 2008 09 26 prašymui ir tuo pačiu abstrakčiam Agentūros 2008 10 17 leidimui, negalima tvirtinti, kad Paramos sutarties sąlygos buvo keičiamos, kas reiškia, kad vis tiek liko galioti nuostata apie tai, kad gerbūvio darbai bus tam tikra suma kompensuojami. Pareiškėjas ir buvo pateikęs su mokėjimo prašymu prašymą kompensuoti 2006 m. atliktus gerbūvio darbus ir dokumentus dėl šių darbų, todėl jie turėjo būti vertinami. Juo labiau, kad iš NMA sprendimo nematyti, kad tų darbų sąskaita buvo padengti kokie nors kiti statybų darbai, kas buvo pareiškėjui leista. Tik tokiu atveju galima būtų teigti, kad NMA jau atsižvelgė į pareiškėjo 2008 09 26 prašymus. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad sprendžiant tokį klausimą, turėjo būti pakeistos Paramos sutarties sąlygos, aiškiai išdėstant, kas keičiama pagal patvirtintą projektą ir verslo planą. Agentūra aiškina, kad gerbūvio ir kitos išlaidos buvo numatytos vienoje išlaidų pozicijoje, dėl to nereikėjo keisti Parmos sutarties. Taip nėra, nes Paramos sutarties sudėtis yra didesnė ir detalesnė, nei nurodo Agentūra. Kaip nustatė VAGK, Paramos sutartį sudaro ir kiti dokumentai (Paramos sutarties 12.3 p.), o juose yra detalus investicijų sąrašas (projekto Priedas 5.2), kuriame nurodyta konkreti gerbūvio darbų investicija (53 600 Lt), kurios 50 procentų įsipareigojo kompensuoti Agentūra. NMA 2008 10 17 rašte nieko nepasisakoma dėl Paramos sutartyje numatyto investicijų dydžio.

157Minėta, kad skundžiamo akto – 2009 07 08 Informacinio laiško 6 punktas yra visiškai nemotyvuotas, todėl ši sprendimo dalis neatitinka ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų reikalavimų. Dėl to šią NMA sprendimo dalį VAGK pagrįstai panaikino ir pagrįstai priėmė sprendimą įpareigoti NMA įvertinti Mokėjimo prašymą dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo ir priimti dėl jo teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą.

158NMA argumentas, kad gerbūvio darbai vis tiek nebus kompensuojami, nes tokiu atveju būtų viršyta galima kompensavimo suma, šiuo atveju reikšmės neturi. NMA Mokėjimo prašymą dėl gerbūvio darbų privalo įvertinti visais galimais aspektais, o skundžiamame sprendime nepasakyta, kad šioje dalyje viršijama galima paramos suma.

159Dėl NMA 2009 07 08 informacinio rašto dalies, kurioje konstatuota, kad pareiškėjas G. B. pažeidė Taisyklių 211.2 p., 211.18 p. ir Paramos sutarties 7.1.17 p.

1602008 07 08 Informacinio rašto 7 punkte nurodyta, kad pareiškėjas pateikė mokėjimo prašymą ir kartu deklaravo išlaidas už sudegusį namą, kurios neturėjo būti įtraukiamos į deklaruojamą išlaidų sumą – 361 993,21 Lt suma. Informacinio rašto 8 punkte nurodyta, kad pareiškėjas deklaruoja (2006 08 31 PVM sąskaita-faktūra ( - )) ir prašo kompensuoti projektavimo darbų išlaidas, tačiau šios investicijos jau buvo kompensuotos su 1-uoju mokėjimo prašymu. Be to, ir pagal Informacinio rašto 1 ir 2 punktus dalį išlaidų kompensuoti atsisakyta. Dėl šių netinkamų kompensuoti išlaidų VAGK pagrįstai pasisakė, kad tokiais veiksmais pažeistos taisyklių 211.18 p. nuostatos, kurios leidžia taikyti Paramos sutarties 7.1.17 p.

161Teismas daro išvadą, kad VAGK nepagrįstai pasisakė, kad pareiškėjas G. B. nepadarė pažeidimo, numatyto Taisyklių 211.2 punkte.

162Taisyklių 211.2 punkte nustatyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą priėmimui arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei. Paramos sutartyje šios Taisyklių nuostatos yra detalizuotos 7.1.2 punkte, kuriame nurodyta, kad už pažeidimą, kai dėl aplaidumo nepateikta informacija, turinti reikšmės sprendimo dėl paramos teikimo priėmimui ar tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, gali būti taikomos 7 p. sankcijos. Nustatyta, kad pareiškėjas su mokėjimo prašymu kartu pateikė ir prašymą kompensuoti išlaidas už sudegusį namą, kurios negali būti kompensuojamos, bei projektavimo darbų išlaidas, kurios jau buvo kompensuotos. Pareiškėjas ginčo nagrinėjimo eigoje yra raštu aiškinęs, kad tokios klaidos atsirado ne dėl jo kaltės. Tačiau, pateikdamas mokėjimo prašymą, pareiškėjas kartu pateikė pareiškėjo deklaraciją, kad jis patvirtina, jog mokėjimo prašyme ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga. Konstatuojant Taisyklių 211.2 p. pažeidimą neturi reikšmės aplinkybė, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl neatsargumo (aplaidumo). Šiuo atveju buvo pateikiama neteisinga informacija ir nuslėpta informacija, kad dalis išlaidų jau kompensuota. Tokie pažeidimai aprašyti 2009 07 08 informacinio rašto 7 ir 8 punkte, jie kvalifikuoti, kaip Taisyklių pažeidimas, todėl šioje dalyje NMA sprendimas yra pagrįstas tiek faktinėmis aplinkybėmis, tiek teisės akto nuostatomis.

163Apskritai, Paramos sutarties 7 punktas reglamentuoja paramos sustabdymą, nutraukimą ir paramos grąžinimą, o skundžiamas Agentūros 2009 07 08 sprendimas su tuo neturi nieko bendro. Jame nėra sprendimo sustabdyti paramos teikimą, ją nutraukti, reikalauti grąžinti paramą. Skundžiamame sprendime yra tik sprendimas išmokėti pareiškėjui 408 717,28 Lt, vietoje prašytų 584 612 Lt (t. I, b. l. 61). Dėl to Paramos sutarties 7 punkto taikymas šiame ginče nėra reikšmingas. Tačiau jame konstatuoti pažeidimai gali turėti įtakos NMA kitiems galimiems sprendimams, todėl dėl jų turi būti pasisakoma.

164Dėl Žemės ūkio ministerijos 2009 12 02 sprendimo Nr. 3IN-B-1083-1853 (t. I, b. l. 68-70).

165VAGK Žemės ūkio ministerijos sprendimą panaikino visa apimtimi. Nors VAGK sprendime pasisakyta tik dėl to, kad šis sprendimas nemotyvuotas dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų už gerbūvio darbus ir dalyje dėl Taisyklių 211.2 p. pažeidimo bei Paramos sutarties 7.1.17 p., tačiau naikinamas visas ŽŪM sprendimas, priimtas dėl pareiškėjo skundo (t. I, b. l. 63-67) nenurodant, kokiu pagrindu naikinama sprendimo dalis, kurioje pasisakyta dėl kitų netinkamų kompensuoti išlaidų.

166Tokių ginčų sprendimo privaloma ikiteisminė tvarka įstatyme nėra numatyta. NMA sprendimas gali būti skundžiamas tiesiogiai teismui. Tiek VAGK, tiek teisme išnagrinėtos visos skundžiamų sprendimų dalys, taip pat pažeidimų kvalifikavimas. Pareiškėjas skunde ministerijai yra atskyręs argumentaciją dėl atliktų darbų nekompensavimo dėl to, kad nepateikti tinkami dokumentai, ir atskirai pasisakė dėl gerbūvio darbų nekompensavimo. Skundžiamame ŽŪM sprendime dėl šių aplinkybių grupių pasisakyta taip pat atskirai (sprendimo 2 lapo paskutinė pastraipa). Dėl šios priežasties ŽŪM sprendimas gali būti panaikinamas tik dalyje, kurioje pripažinta, kad gerbūvio darbus 143 570,39 Lt sumoje NMA atsisakė kompensuoti pagrįstai.

167Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, daroma išvada, kad pareiškėjo G. B. skundas teismui atmetamas kaip nepagrįstas.

168Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundas teismui atmetamas kaip nepagrįstas.

169Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 12 02 sprendimą keičiamas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m gruodžio 2 d. sprendimas Nr. 3IN-B-1083-1853 panaikinamas tik dalyje dėl 143 570,39 Lt išlaidų kompensavimo. Tokiu būdu iš dalies tenkinamas pareiškėjo G. B. skundas, paduotas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kadangi jis prašė VAGK panaikinti ŽŪM sprendimą visa apimtimi.

170Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 p. ir 127 str. kolegija

171nusprendė:

172Pareiškėjo G. B. skundą atmesti.

173Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skundą atmesti.

174Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-10(2009/04-4R-362) pakeisti. Vietoje sprendimo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. gruodžio 2 d. sprendimą, priimti sprendimą panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 3IN-B-1083-1853 dalį dėl 143 570,39 Lt išlaidų už gerbūvį kompensavimo.

175Likusioje dalyje Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-10(2009/04-4R-362) palikti galioti.

176Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjo G. B. (toliau – ir pareiškėjas)... 3. 1.1. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 4. 1.2.... 5. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos... 6. 2.... 7. Likusią Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 01 19 sprendimo... 8. 2.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 12 02... 9. 2.2. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 10. 2.3. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio... 11. Agentūra 2009 m. liepos 8 d. priėmė sprendimą (toliau – Agentūros... 12. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu Agentūros sprendimu, 2009 m. rugsėjo 25... 13. Žemės ūkio ministerija 2009 m. gruodžio 2 d. priėmė sprendimą (toliau... 14. Vyriausioji administracinių ginčų komisija konstatavo, kad ginčas vyksta... 15. Pareiškėjas dėl jo skundo teisinio pagrindo paaiškina, kad 223 006,72 Lt... 16. Dėl atliktų darbų aktų nepateikimo paaiškina, kad pateikti tokius aktus... 17. Pareiškėjas nesutinka su Komisijos sprendimu, kad jis negalėjo įrodyti, jog... 18. Mano, kad įrodyta, jog išlaidos skirtos būtent projekto įgyvendinimui.... 19. Dėl 8044,63 Lt sumos pagrindimo paaiškina, kad šios išlaidos pagrįstos... 20. Dėl 70 800 Lt sumos pagrindimo remiasi PVM sąskaita faktūra Nr. 21. Dėl 144 162,089 Lt sumos pagrindimo paaiškina, kad ši suma pagrįsta... 22. Pateikti dokumentai patvirtina, kad 223 006,72 Lt dydžio išlaidos buvo... 23. Pareiškėjas paaiškina, kad tikslesnių duomenų pateikti Agentūrai... 24. Nesutinka su Agentūros sprendimo argumentais, kad atlikus patikrą buvo... 25. Pareiškėjas aiškina, kad iš jo pateiktų dokumentų matyti, kad lėšos... 26. Nesutinka su Komisijos sprendime esančiu konstatavimu, kad pareiškėjas... 27. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio... 28. Skunde paaiškina, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. Agentūra gavo 2008 m. rugsėjo... 29. Pareiškėjas pateikdamas Agentūrai kompensavimui 2006 m. birželio 30 d. PVM... 30. Nesutinka su Komisijos pateiktu minėtų aplinkybių vertinimu. Remiasi Paramos... 31. Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymus, 2008 10 17 raštu Nr.... 32. Nesutinka su Komisijos argumentu, kad dokumentų, įrodančių, kad Mokėjimo... 33. Pareiškėjas, kartu su antruoju mokėjimo prašymu pateikdamas Agentūrai... 34. Nesutinka su Komisijos teiginiu, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių... 35. Agentūra, minusavusi netinkamų kompensuoti išlaidų dalį, apskaičiavo 756... 36. Agentūra net nevertino pareiškėjo kartu su antruoju mokėjimo prašymu... 37. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 38. Žemės ūkio ministerija sutinka su Agentūros ir nesutinka su pareiškėjo... 39. Paaiškina, kad Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjo 2008 09 30 mokėjimo... 40. Primena, kad pareiškėjas pateikė Agentūrai 2008 09 26 prašymus katilinei... 41. Paaiškina, kad prašymuose pareiškėjas aiškiai nurodė, kokius darbus jis... 42. Agentūra, atsakydama į pareiškėjo 2008 09 26 prašymus, 2008 10 17 rašte... 43. Pareiškėjas neprieštaravo NMA 2008 10 17 leidimui, nepateikė patikslintos... 44. Mano, kad po to su 2008 09 30 mokėjimo prašymu pateikdamas dokumentus ir... 45. Atsakydami į pareiškėjo skundo teismui argumentus prašo palikti galioti... 46. Prašo Agentūros skundą tenkinti, pareiškėjo skundą atmesti kaip... 47. Pareiškėjas G. B. pateikė atsiliepimą į... 48. Paaiškina, kad pareiškėjas 2005 09 05 paramos sutarties pagrindu pateikė... 49. Agentūra skyrė pareiškėjui dalinę paramą – 378 187,96 Lt. VAGK... 50. Pareiškėjas paaiškina, kad, pateikdamas Agentūrai prašymą, jis atsisakė... 51. Paaiškina, kad Mokėjimo prašymu prašė kompensuoti išlaidas už 2006... 52. VAGK nustatė, kad Agentūra netyrė, ar 134 570,39 Lt dydžio išlaidos yra... 53. Prašo NMA skundą atmesti ir priteisti pareiškėjui su bylos nagrinėjimu... 54. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos pateikė... 55. Pažymi, kad palaiko argumentus, išdėstytus Agentūros 2010 01 11 atsiliepime... 56. Agentūra nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad pareiškėjo patirtos... 57. Paaiškina, kad atliktų darbų aktai išsamiai detalizuoja atliktus darbus,... 58. Paaiškina, kad tiek sutartyje, tiek Gairėse nėra nurodytas baigtinis... 59. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei siekdama apsaugoti paramai skirtas... 60. Paaiškina, kad Agentūrai nėra suteikta neribota teisė bet kokiomis... 61. Paaiškina, kad Agentūra nekvestionuoja klausimo, kad pareiškėjas patyrė... 62. Agentūra sutinka su VAGK sprendimo teiginiais, kad iš pareiškėjo Agentūrai... 63. Paaiškina, kad pareiškėjas statybos metu darbus galėjo atlikti ir... 64. Dėl pareiškėjo paaiškinimo, kad jis pateikė PVM sąskaitas-faktūras 223... 65. Prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 66. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir atsiliepimą į... 67. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos atstovai... 68. Žemės ūkio ministerijos atstovas palaikė visus Nacionalinės mokėjimo... 69. Pareiškėjo G. B. skundas teismui atmetamas, jo skundas... 70. Pareiškėjas, paduodamas skundą VAGK, ginčijo Agentūros 2009 07 08... 71. Kadangi pareiškėjas šį sprendimą skundė Žemės ūkio ministerijai, kuri... 72. Ginčas išnagrinėtas Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje,... 73. VAGK dėl 223 006,72 Lt dydžio išlaidų pasisakė, kad pareiškėjas,... 74. Dėl Agentūros atsisakymo kompensuoti 143 570,39 Lt išlaidas VAGK pasisakė,... 75. VAGK nustatė faktines kilusio ginčo aplinkybes, kurias patvirtina VAGK... 76. Faktinės aplinkybės.... 77. Dėl VAGK sprendime aprašytų, taip pat pareiškėjo skunde ir atsiliepime bei... 78. Nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 5 d. Agentūra ir G. B.... 79. Pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 26 d. dviem prašymais (Agentūroje gautais 2008... 80. 2008 m. rugsėjo 30 d. įvyko Specialiosios Žemės ūkio ir kaimo plėtros... 81. pritarti pareiškėjo prašymui bei įpareigoti jį, atlikus katilinės ir... 82. 2008 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjas Agentūros Kontrolės departamento Alytaus... 83. 2008 m. spalio 17 d. raštu Nr. BR6-(10.31)-24046 Agentūra informavo... 84. 2008 m. lapkričio 4-7 d. Agentūros Kontrolės departamento Alytaus skyrius... 85. Agentūra 2009 m. liepos 16 d. raštu Nr. BR6-(3.35)-10034 (adm. byla, t. I, b.... 86. Pareiškėjas 2009 m. rugsėjo 25 d. skundu kreipėsi į Žemės ūkio... 87. Žemės ūkio ministerija 2009 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 3IN-B-1083-1853... 88. Agentūros ir Ministerijos sprendimus, pareiškėjas skundė VAGK kaip... 89. VAGK sprendime paaiškino, kad pareiškėjas ginčija Agentūros sprendimo... 90. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo... 91. Administracinėje byloje ginčas vysta taip pat dėl tų pačių sumų... 92. VAGK sprendimo motyvai.... 93. VAGK nurodo, kad iš bylos medžiagos matyti, kad Agentūra neginčija, jog... 94. VAGK sprendime pateikiamas teisinis nustatytų aplinkybių ir faktų... 95. Lietuvos Respublikos institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos... 96. Vadovaujantis Funkcijų paskirstymo taisyklėmis, įgyvendinančioji... 97. Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą finansuojamų... 98. Pastarosiose numatyta, jog projekto vykdytojas teikia Agentūrai mokėjimo... 99. Pagal Gairių nuostatas, tinkamomis kompensuoti pripažįstamos faktiškai... 100. Vadovaujantis Taisyklių 3 p. nuostatomis, pareiškėjų išlaidas... 101. Agentūra skundžiamą sprendimą dalyje dėl 223 006,72 Lt nekompensavimo... 102. Taisyklių 3 p. ir kitos nuostatos nedetalizuoja, kokios formos ir turinio... 103. VAGK konstatuoja, kad iš byloje pateiktos medžiagos matyti, jog pareiškėjo... 104. Pažymų apie atliktus statybos darbus, taip pat atliktų darbų aktų, kitų... 105. Vadovaujantis Funkcijų paskirstymo taisyklių 12.1 p., Taisyklių 243.5 p.,... 106. VAGK sprendime teigiama, kad pareiškėjo argumentai, kad minėtų aktų jis... 107. VAGK sprendime daroma išvada, kad pareiškėjas, nepateikdamas Agentūrai... 108. VAGK sprendime nurodyta, kad pareiškėjas skundžia Agentūros sprendimą... 109. Taisyklėse reglamentuota, jog pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai... 110. Taisyklių 211.18 p. norma paramos sutarties sąlygų pažeidimą reglamentuoja... 111. VAGK sprendimo dalis, susijusi Agentūros sprendimu nekompensuoti 143 570,39 Lt... 112. VAGK nurodo, kad pareiškėjas taip pat nesutinka su Agentūros sprendimu... 113. VAGK dėsto teisinius motyvus dėl šios sprendimo dalies. Vadovaujantis... 114. Pareiškėjas turi būti informuotas apie sutarties sąlygų nesilaikymo... 115. Projektai, kuriems įgyvendinti tarpinė institucija nusprendė skirti paramą,... 116. Išlaidos, patirtos po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos, negali... 117. Projekto vykdytojas, savo ruožtu, privalo raštu informuoti... 118. Vadovaujantis Paramos sutarties 1.1.3 p., Projekto vykdytojui (t. y.... 119. Paramos sutarties 3.1.2 p. (2008 m. birželio 12 d. Susitarimas Nr. 6 Dėl... 120. 1)... 121. Statybos ir rekonstrukcijos darbams sodyboje ( - )... 122. 2)... 123. įrenginiams ir mechanizmams (30 500 Lt).... 124. Vadovaujantis Paramos sutarties 12.3 p., Paramos sutarties sudėtinės dalys... 125. Agentūros atstovės VAGK posėdyje paaiškino, kad skundžiamo sprendimo... 126. Vertinant minėtų pareiškėjo prašymų teiginius dėl prisiimamų... 127. Taip pat matyti, kad abu minėti pareiškėjo prašymai buvo nukreipti į... 128. Iš Mokėjimo prašymo, PVM sąskaitų faktūrų KŠA Nr. (... 129. VAGK padarė išvadą, kad Agentūros sprendimas nekompensuoti šių išlaidų... 130. Toliau VAGK sprendime nagrinėjama pareiškėjo skundo dalis dėl 2009 m.... 131. VAGK sprendime rašoma, kad įvertinus skundžiamą Ministerijos sprendimą,... 132. Šis Vyriausiosios administracinių ginčų sprendimas yra ginčijamas iš... 133. Teismo išvados dėl skundžiamo VAGK sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 134. Pareiškėjas ginčą pradėjo dėl to, kad nesutiko su Nacionalinės mokėjimo... 135. Pagal Informacinio laiško 3 – 5 punktuose nurodytus dokumentus pripažinta... 136. Ginčas taip pat yra kilęs dėl Informacinio laiško 6 punkte nurodytos... 137. Informacinio laiško 7 punkte nurodyta priežastis, dėl kurios netinkama... 138. Informacinio laiško 8 punkte yra sprendimas dėl 66 304 Lt sumos už... 139. Pareiškėjas NMA sprendimą skundė Žemės ūkio ministerijai, kuri NMA... 140. Dėl 223 006,72 Lt dydžio išlaidų pripažinimo netinkamomis kompensuoti.... 141. Teismas šioje ginčo dalyje sutinka su VAGK sprendime išdėstytais motyvais... 142. Paramos teikimą šiuo atveju reglamentuoja Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo... 143. VAGK sprendime pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių išlaidas... 144. VAGK sprendime analizuojami visi pareiškėjo kartu su mokėjimo prašymu... 145. VAGK sprendime tinkamai įvertintos ir PVM sąskaitos faktūros (t. I, b. l. 92... 146. Pareiškėjas aiškina skunde teismui, kad jis, gavęs Agentūros prašymą... 147. Pareiškėjas teismui pateikė Ataskaitą Nr. ( - )... 148. Atsižvelgiant į išdėstytą, daroma išvada, kad NMA sprendimas... 149. Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 150. Ginčas yra dėl NMA sprendimo, kuriuo išspręstas pareiškėjo 2008 09 30... 151. NMA 2008 10 06 ir 2008 10 23 surašė Mokėjimo prašymo administracinės... 152. Mokėjimo prašymas ir prie jo pridėti dokumentai vertinti NMA prie ŽŪM... 153. Iš visų kartu su mokėjimo prašymu pateiktų dokumentų, iš pareiškėjo su... 154. Atsižvelgiant į VAGK sprendime išanalizuotas faktines aplinkybes bei Paramos... 155. NMA 2008 09 30 specialios komisijos posėdyje (protokolas Nr. 28, VAGK byla, t.... 156. Tačiau ne vien 2008 09 26 prašymo ir jo išsprendimo aplinkybės nulemia tai,... 157. Minėta, kad skundžiamo akto – 2009 07 08 Informacinio laiško 6 punktas yra... 158. NMA argumentas, kad gerbūvio darbai vis tiek nebus kompensuojami, nes tokiu... 159. Dėl NMA 2009 07 08 informacinio rašto dalies, kurioje konstatuota, kad... 160. 2008 07 08 Informacinio rašto 7 punkte nurodyta, kad pareiškėjas pateikė... 161. Teismas daro išvadą, kad VAGK nepagrįstai pasisakė, kad pareiškėjas 162. Taisyklių 211.2 punkte nustatyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas... 163. Apskritai, Paramos sutarties 7 punktas reglamentuoja paramos sustabdymą,... 164. Dėl Žemės ūkio ministerijos 2009 12 02 sprendimo Nr. 3IN-B-1083-1853 (t. I,... 165. VAGK Žemės ūkio ministerijos sprendimą panaikino visa apimtimi. Nors VAGK... 166. Tokių ginčų sprendimo privaloma ikiteisminė tvarka įstatyme nėra... 167. Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, daroma išvada, kad... 168. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundas... 169. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas panaikinti Lietuvos... 170. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 171. nusprendė:... 172. Pareiškėjo G. B. skundą atmesti.... 173. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 174. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m. sausio 19 d.... 175. Likusioje dalyje Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m.... 176. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...