Byla T-XX-66-06

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš L.e.p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Gintaro Kryževičiaus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Algio Norkūno ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Algirdo Taminsko,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą (ginant viešąjį interesą) atsakovei Marijampolės apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyriui, UAB „Hidroprojektas", Z. K. dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme gautas Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymas (ginant viešąjį interesą) atsakovei Marijampolės apskrities viršininko administracijai bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyriui, UAB „Hidroprojektas" ir Z.K., kuriuo prašoma:

41) panaikinti 2001-10-09 Marijampolės apskrities viršininko sprendimą Nr.39-10790-11784, kuriuo Z.K. atkurtos nuosavybės teisės į 0,41 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį sklypą Varpininkų kaime, Vilkaviškio rajone;

52) panaikinti 2001-10-23 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr.575ŽV „Dėl papildomo piliečių eilių tvirtinimo 2001 m. III-io ketvirčio Karalių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymui“, kuriuo Z.K. įrašyta į 4-ąją eilę.

6Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos teismingumo klausimą. Nutartyje nurodoma, jog kaip matyti iš skundo bei prie jo pridėtų dokumentų, pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, ginčija administracinius teisės aktus, kurių pagrindu atkurtos nuosavybės teisės Z.K. Z.K., ginčijamu sprendimu įgijusi žemės sklypą Marijampolės apskrityje, Vilkaviškio rajone, Varpininkų kaime, 2005-02-25 pirkimo-pardavimo sutartimi minėtą sklypą pardavė S.E. ir P.E. Po Marijampolės apskrities viršininko administracijos sprendimo atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą Z.K. priėmimo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu pasikeitus turto savininkui, teismo nuomone, ginčas nėra išimtinai administracinio teisinio pobūdžio. Nutartyje nurodoma, kad nors pareiškėjas neginčija sandorio, tokio pobūdžio ginčo išsprendimas susijęs su nuosavybės teisių nustatymu ar pasibaigimu, t.y. su civiliniu teisiniu santykiu, todėl byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui. Teismas pažymi, jog bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, apima ir tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (Specialiosios teisėjų kolegijos 2001 m. birželio 20 d. nutartis byloje E.G. v. Jurbarko rajono savivaldybė, 2006 m. sausio 10 d. nutartis byloje Zarasų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras (ginant viešąjį interesą) v. Utenos apskrities viršininko administracija, R.K. ir kt.). Kadangi Specialioji teisėjų kolegija tokio pobūdžio bylose yra pareiškusi ir kitą poziciją, pagal kurią tais atvejais, kai asmuo ginčija tik administracinius aktus, neginčydamas sandorių, kurių pagrindu nuosavybė perleista tretiesiems asmenims po nuosavybės teisių atkūrimo, bylos teismingos administraciniam teismui (Specialiosios teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 28 d. nutartis byloje V.B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, Vilniaus miesto savivaldybės taryba), Kauno apygardos administracinis teismas prašo išspręsti bylos teismingumo klausimą.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga administraciniam teismui.

9Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras pateikė prašymą (ginant viešąjį interesą) dėl 2001-10-09 Marijampolės apskrities viršininko sprendimo Nr.39-10790-11784, kuriuo Z.K. atkurtos nuosavybės teisės į žemę, bei 2001-10-23 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr.575ŽV dėl papildomo piliečių eilių tvirtinimo panaikinimo. Pareiškėjo manymu, atsakovė, priimdama ginčijamus sprendimus, pažeidė Žemės reformos įstatymo 10 straipsnį (2001-08-17 įsigaliojusi įstatymo Nr. IX-496 redakcija), nustatantį eiliškumą, pagal kurį vykdant žemės reformą kaimo vietovėse formuojami žemės sklypai, bei 1998-04-23 Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo metodikos (redakcija Nr. 63-2297, įsigaliojo 2001-07-20) nuostatas. Tokiu būdu, pareiškėjo reikalavimai grindžiami Marijampolės apskrities viršininko administracijos kaip viešojo administravimo subjekto, priimant minėtus sprendimus, padarytais teisės aktų pažeidimais, kyla iš administracinių teisinių santykių. Nors žemės sklypas, į kurį ginčijamu sprendimu atkurtos nuosavybės teisės Z.K., šiuo metu (2005-02-25 pirkimo-pardavimo sutartimi) jau parduotas S.E. ir P.E. (b.l.16-17), reikalavimai, susiję su šia sutartimi, byloje nekeliami. Kadangi byloje pateikti reikalavimai yra susiję ne su civiliniais teisiniais, o su administraciniais teisiniais santykiais, pareiškėjo reikalavimų patenkinimo klausimas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą išnagrinėtinas administraciniame teisme.

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui. Bylą pagal Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą (ginant viešąjį interesą) atsakovei Marijampolės apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyriui, UAB „Hidroprojektas", Z.K. dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo, grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui, nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama. L.e.p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai
Ryšiai