Byla I-7777-244/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Januškos, teiseju Liudmilos Zaborovskos (pranešeja) ir Nijoles Šidagienes, sekretoriaujant Linai Jasiulionytei, dalyvaujant pareiškejos atstovams Vyteniui Kytrai ir Linui Stanislavui Bagdonui, atsakoves atstovei Jolantai Stadalnikaitei, treciojo suinteresuoto asmens atstovei Vitalijai Naneviciutei, viešame teismo posedyje, išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejos UAB „Specializuota turto ir verslo vertinimo firma“ skunda atsakovei LR konkurencijos tarybai, treciajam suinteresuotam asmeniui AB DnB NORD bankui del nutarimo panaikinimo,

2nustate:

3Pareiškeja patikslintame skunde prašo (b. l. 3-5) panaikinti LR konkurencijos tarybos 2007-05-24 nutarima Nr. 1S-58 ir gražinti byla atsakovui atlikti papildoma tyrima. Paaiškino, kad pareiškeja 2006 m. balandžio 5 d. su prašymu Nr. 06/04-05 kreipesi i AB bankas „NORD/LB Lietuva“ (toliau – Bankas) del imones itraukimo i turta ir versla vertinanciu imoniu saraša. AB bankas „NORD/LB Lietuva“ atsisake UAB „STIVVF“ itraukti i turta ir versla vertinanciu imoniu saraša. Per laikotarpi nuo 2006-04-27 iki 2007-03-30 UAB „STIVVF“ negalejo vykdyti teiseto verslo pletros programos, savo ukines komercines veiklos. AB DnB NORD bankas, atsisakydamas itraukti UAB „STIVVF“ i turta ir versla vertinanciu imoniu saraša, o LR konkurencijos taryba, atsisakydama pradeti tyrima del AB DnB NORD bankas veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 5 str., pažeide LR Konstitucija, LR konkurencijos istatymo 2 str., 5 str. ir 9 str., LR vartotoju teisiu apsaugos istatymo 3 str. Esant šiems pažeidimams, LR konkurencijos taryba privalejo pradeti tyrima del AB DnB NORD bankas veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 5 straipsniui bei ivertinti AB DnB NORD bankas veiksmus.

4Atsakove LR konkurencijos taryba atsiliepime i skunda (b. l. 91-93) su skundu nesutinka, prašo ji atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad, priimant gincijama nutarima, buvo nagrinejamos identiškos aplinkybes pagal to paties ukio subjekto pateiktus pareiškimus. Pareiškeja jau karta skunde analogiškus Banko veiksmus, t. y. atsisakyma sudaryti bendradarbiavimo sutarti ir itraukti pareiškeja i Banko sudaroma turto vertintoju saraša. 2007 m. balandžio 18 d. prašymas atlikti tyrima yra grindžiamas netgi pateikiant tuos pacius dokumentus. Šie irodymai jau buvo ivertinti priimant 2006-07-13 nutarima Nr. 1S-79, kuriame buvo pasisakyta del atsisakymo pradeti tyrima. Pagal Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 4 dalies 3 punkta tyrima pradeti atsisakoma, jeigu pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir del ju yra priimtas nutarimas. Pareiškeja jokiu papildomu faktiniu aplinkybiu, del kuriu butu galima itarti esant draudžiama susitarima tarp Banko ir su Banku bendradarbiaujanciu turto vertintoju, nenurode. Nenustatyta jokiu faktu, patvirtinanciu, kad i Banko turto vertintoju saraša neitrauktiems turto vertintojams butu ribojama galimybe atlikti turto vertinima, esant kliento pageidavimui. Kadangi Konkurencijos taryba atsisake pradeti tyrima pareiškejo nurodomu klausimu, todel negalimas ir joks papildomas tyrimas.

5Tretysis suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepime i skunda (b. l. 41-44) su skundu nesutinka, prašo ji atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad Konkurencijos taryba jau buvo atlikusi turta vertinanciu imoniu rinkos tyrima ir 2006-07-13 prieme nutarima Nr. 1S-79 „Del atsisakymo pradeti tyrima del AB banko „Hansabankas“, AB DnB NORD bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, AB Sampo bankas, AB bankas „Snoras“, AB Šiauliu bankas, AB Ukio bankas veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnio reikalavimams“. Šiame nutarime Konkurencijos taryba konstatavo, kad komerciniu banku, iskaitant AB DnB NORD banka, veiksmai, pasirašant bendradarbiavimo sutartis tik su turta vertinanciomis imonemis, kurios atitinka banku nustatytus kriterijus, nepažeidžia Konkurencijos istatymo 5 str. reikalavimu. Kadangi tyrimas del nurodomu faktu jau buvo atliktas, tai, vadovaujantis Konkurencijos istatymo 25 str. 4 d. 3 p., atsakove pagristai atsisake pradeti tyrima pagal UAB „STIVVF“ pareiškima. Nepateikti irodymai, koki konkretu susitarima (susitarimus), Konkurencijos istatymo 3 str. 9 d. prasme, pareiškeja laiko ribojanciais konkurencija, kuo pasireiškia konkurencijos ribojimas (Konkurencijos istatymo 3 d. 3 p.), kaip pareiškeja supranta atitinkama rinka (Konkurencijos istatymo 3 str. 5 d.), kurioje tariamai apribota konkurencija, kokios rušies pagal Konkurencijos istatymo 5 str. 1 d. 1–5 p. yra draudžiami susitarimai. Tam, kad butu galima itarti Konkurencijos istatymo 5 str. pažeidima, turetu buti nustatytas konkurencijos ribojimas atitinkamoje rinkoje, šiuo atveju – turto ir verslo vertinimo rinkoje (Konkurencijos istatymo 3 str. 3 d., 5 d.).

6Skundas atmestinas.

7Iš byloje esanciu irodymu nustatyta, kad 2006-04-21 pareiškeja kreipesi i AB bankas „NORD/LB Lietuva“ su prašymu del itraukimo i priimtinu turta ir versla vertinanciu imoniu saraša (b. l. 45). 2006-04-27 AB bankas „NORD/LB Lietuva“ atsisake itraukti pareiškeja i turta ir versla vertinanciu imoniu saraša, nurodydamas, kad bendradarbiavimas butu galimas tik pareiškejai igyvendinus numatyta pletimasi turto vertinimo srityje (b. l. 56). Konkurencijos taryba 2006-05-16 gavo pareiškejos prašyma del AB bankas „NORD/LB Lietuva“ neteisetu veiksmu. Konkurencijos taryba atliko turta vertinanciu imoniu rinkos tyrima ir 2006-07-13 prieme nutarima Nr. 1S-79 „Del atsisakymo pradeti tyrima del AB banko „Hansabankas", AB DnB NORD bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, AB Sampo bankas, AB bankas „Snoras", AB Šiauliu bankas, AB Ukio bankas veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnio reikalavimams" (b. l. 94-95). Šiame nutarime Konkurencijos taryba konstatavo, jog komerciniu banku, iskaitant AB DnB NORD banka, veiksmai, pasirašant bendradarbiavimo sutartis tik su turta vertinanciomis imonemis, kurios atitinka banku nustatytus kriterijus, nepažeidžia Konkurencijos istatymo 5 str. reikalavimu. Pakartotinai su prašymu Nr. 07/03-04 del sutarties sudarymo pareiškeja kreipesi i AB bankas „NORD/LB Lietuva“ 2007-03-21 (b. l. 57). Taciau imonei nepateikus naujos informacijos, AB bankas „NORD/LB Lietuva“ 2007-03-30 raštu Nr. 30.139-30-396 pakartotinai atsisake itraukti pareiškeja i nepriklausomu turto vertintoju saraša (b. l. 58). 2007-04-18 pareiškeja LR konkurencijos tarybai pateike prašyma Del AB banko „NORD/LB Lietuva“ neteisetu veiksmu, kurie stabdo teiseto verslo pletra, riboja konkurencija ir sudaro kliutis konkuruoti atitinkamoje rinkoje, ištyrimo (b. l. 12).

8LR konkurencijos taryba prieme 2007-05-24 nutarima Nr. 1S-58, kuriuo nutare atsisakyti pradeti tyrima del AB banko „NORD/LB Lietuva“ veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 5 str. reikalavimams (b. l. 10-11). Nutarime yra ivardijami du atsisakymo pradeti tyrima pagrindai: 1) pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir del ju yra priimtas nutarimas; 2) nera duomenu, kurie pagristai leistu itarti istatymo pažeidima.

9Konkurencijos istatymo 25 str. 4 d. 3 p. nustato, jog Konkurencijos taryba atsisako pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksniu, jeigu pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir del ju priimtas nutarimas.

10Konkurencijos taryba 2006 m. liepos 13 d. prieme nutarima Nr. 1S-79 „Del atsisakymo pradeti tyrima del AB banko „Hansabankas", AB DnB Nord bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, AB Sampo bankas, AB bankas „Snoras", AB Šiauliu bankas, AB Ukio bankas veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnio reikalavimams" (b. l. 94-95). Priimant pastaraji nutarima, buvo nagrinejamos identiškos aplinkybes pagal to paties ukio subjekto pateiktus pareiškimus. Pareiškeja (iki 2006 m. gruodžio 12 d. pareiškejos pavadinimas buvo UAB „Kytra ir Ko") skunde analogiškus Banko veiksmus, t.y. atsisakyma sudaryti bendradarbiavimo sutarti ir itraukti pareiškeja i Banko sudaroma turto vertintoju saraša. 2007 m. balandžio 18 d. prašymas atlikti tyrima yra grindžiamas pateikiant tuos pacius dokumentus, t.y. 2006 m. balandžio 21d. prašyma del itraukimo i priimtinu turta ir versla vertinanciu imoniu saraša, taip pat 2006 m. balandžio 27 d. banko rašta, kuriuo buvo atsisakyta sudaryti bendradarbiavimo sutarti. Šie irodymai jau buvo ivertinti priimant 2006 m. liepos 13 d. nutarima Nr. 1S-79, kuriame buvo detaliai pasisakyta del atsisakymo pradeti tyrima motyvu. Konkurencijos taryba, nagrinedama pareiškejos pateikta pareiškima, ivertino, ar pareiškeja nepateikia nauju irodymu, ar negrindžia savo pareiškimo naujomis aplinkybemis. Jokiu papildomu faktiniu aplinkybiu, del kuriu butu galima itarti esant draudžiama susitarima tarp Banko ir su Banku bendradarbiaujanciu turto vertintoju, pareiškeja nenurode. Nors buvo pateiktas dar vienas pareiškejos kreipimosi i Banka irodymas (2007 m. kovo 21 d. prašymas) bei Banko atsisakyma sudaryti bendradarbiavimo sutarti pagrindžiantis dokumentas (2007 m. kovo 30 d. raštas), šie dokumentai tik dar karta patvirtina jau nagrinetas aplinkybes.

11Priimdama 2006 m. liepos 13 d. nutarima Nr. 1S-79, Konkurencijos taryba pasisake, kodel pareiškejos pateiktos informacijos nepakanka tyrimo pradejimui, t.y. kodel tai nesudaro pagrindo itarti Konkurencijos istatymo pažeidima. Reikalavimus turto vertintojams nustato butent bankai, siekdami užsitikrinti, kad turtas bus ivertintas teisingai ir sumažinti banko finansine rizika. Nebuvo nustatyta jokiu faktu, patvirtinanciu, kad i Banko turto vertintoju saraša neitrauktiems turto vertintojams butu ribojama galimybe atlikti turto vertinima, esant kliento pageidavimui. Nors pareiškeja savo patikslintame skunde nurodo, kad yra ribojama pilieciu teise pasirinkti turto vertintoja, taciau tokiu savo teiginiu nepagrindžia jokiais faktiniais duomenimis.

12Teismas daro išvada, kad Konkurencijos taryba pagristai konstatavo, kad nera duomenu, kurie leistu itarti Konkurencijos istatymo pažeidima. Pareiškeja prašo gražinti byla Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Toks pareiškejos prašymas yra nepagristas, nes Konkurencijos taryba atsisake pradeti tyrima, todel negalimas ir joks papildomas tyrimas.

132007-05-24 LR konkurencijos tarybos nutarimas atsisakyti pradeti tyrima del AB banko „NORD/LB Lietuva“ veiksmu atitikties LR konkurencijos istatymo 5 str. reikalavimams yra pagristas ir teisetas, nes pareiškejos pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir del ju buvo priimtas nutarimas (Konkurencijos istatymo 25 str. 4 d. 3 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

15Pareiškejos UAB „Specializuota turto ir verslo vertinimo firma“ skunda atmesti kaip nepagrista.

16Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skunda šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai