Byla 2-57-272/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros atstovui prokurorui Martynui Jovaišai, atsakovams G. Š. ir E. Š., atsakovų G. Š. ir E. Š. atstovei adv. Ramunei Dulevičienei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Vasilijui Gerasimovui, atsakovo SB „Neris“ atstovams pirmininkui V. Š., adv. Pauliui Bružui, trečiajam asmeniui R. J., vertėjoms Olgai Boguševičienei, Justynai Dzikevič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams Sodininkų bendrijai „Neris“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, G. Š., E. Š., tretiesiems asmenims I. K., R. J., Trakų rajono 2-ojo notaro biuro notarei Dainai Aliukonienei dėl Sodininkų bendrijos valdybos protokolo, Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

2ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, patikslinęs savo reikalavimus (b.l. 115-117), prašo pripažinti negaliojančiais: Sodininkų bendrijos (toliau – SB) „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolą Nr. 4; 2004-09-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. ( - ); 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Trakų rajono notarės Dainos Brazinskaitės (notarinio registro Nr. ( - )), kuria Lietuvos valstybė pardavė G. Š. žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ); taikyti restituciją, įpareigojant G. Š. ir E. Š. grąžinti valstybei 19400,00 Lt bei įpareigojant Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėją Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos grąžinti G. Š. ir E. Š. 151,20 Lt.

3Ieškovas nurodė, kad ginčo žemės sklypas yra SB „Neris“ teritorijoje. Šiam ginčui taikytinas Sodininkų bendrijų įstatymas todėl, kad ginčas kilęs dėl disponavimo žeme, esančia SB „Neris“ teritorijoje. Mano, jog SB „Neris“ neturėjo įstatyminio pagrindo suteikti teisę atsakovui G. Š. naudotis ginčo sklypu, kadangi Žemės įstatymo 7 str., galiojusiame minėto SB „Neris“ valdybos posėdžio sprendimo dėl sklypo skyrimo G. Š., įforminto 2004 m. protokole Nr. 4, priėmimo metu, buvo nurodyti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai), tačiau tarp jų nei sodininkų bendrijos narių susirinkimo, nei bendrijos valdybos nėra. Pagal tuo metu galiojusio Žemės įstatymo 7 str. 1 d., apskrities viršininkas buvo apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota kitiems įstatymų nustatytiems subjektams bei Vyriausybės nutarimais – šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems patikėtiniams, t.y. savivaldybėms bei Miškų įstatymo nustatytiems subjektams valstybinėms funkcijoms atlikti, taip pat privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams priskirtą valstybinę žemę, kurią patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja valstybės turto privatizavimo institucijos. Sodininkų bendrijų įstatymo 18 str. 2 d. nurodytos visos bendrijos valdymo organo teisės, tarp kurių nėra teisės suteikti žemės sklypus naudotis. Taigi, vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, sodininkų bendrijos nebuvo priskirtos prie subjektų, kuriems buvo suteikta valstybinės žemės valdymo teisė, t.y. sodininkų bendrijos (jų valdymo organai) neturėjo teisės valdyti valstybinės žemės sklypų bei jais disponuoti – perleisti nuosavybėn, nuomoti ar perduoti naudotis kitiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, mano, kad SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolas Nr. 4 yra niekinis. Patikslino, kad ieškinyje yra rašybos apsirikimas, t.y. nurodyta, kad žemės sklypas Nr. ( - ), esantis sodininkų bendrijoje „Neris“, parduotas žemės ūkio paskirčiai ir yra sodininkų bendrijos teritorijoje, todėl apskrities viršininkas, priimdamas minėtą įsakymą, turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“, tačiau šiuo nutarimu negalėjo vadovautis, o turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260, kuris numatė panašų reglamentavimą, t.y. numatė, kad norint parduoti žemės sklypą, visų pirma, turi būti suteikta teisė juo naudotis. Sodininkų bendrijos nebuvo tie subjektai, kurie turėjo teisę suteikti žemės sklypą. Žemės įstatymo 10 str. 6 d. nurodyta, kad parduodamų valstybinės žemės sklypų dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentus. Šiuo atveju SB „Neris“ generaliniame plane nėra suformuotas ir pažymėtas ginčo sklypas Nr. ( - ), o duomenų apie tai, kad minėtas generalinis planas buvo keičiamas, nėra. SB „Neris“ generalinio plano pakeitimus turėjo teisę atlikti asmuo, kuris patvirtino generalinį planą, kuris kompetentingas tai atlikti, bet ne sodininkų bendrija. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius pateikė teismui raštą, kuriuo informuoja, jog skyriuje yra vienintelis plano SB „Neris“ egzempliorius, kuriuo skyrius naudojasi. Taip pat nėra duomenų, kad būtų parengtas kitas teritorijų planavimo dokumentas, todėl darytina išvada, kad minėtas žemės sklypas buvo parduotas pažeidžiant Žemės įstatymo 10 str. 6 d. Nurodė, kad atsakovas G. Š. savo atsiliepime nurodė, kad jis buvo SB „Neris“ narys ir teisėtai įgijo ginčo sklypą, tačiau Sodininkų bendrijų įstatymo 21 str. nurodyta, kad bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas. Šio įstatymo 2 str. nurodyta, kad sodininkas yra fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste. Darytina išvada, kad atsakovas G. Š. negalėjo būti sodininkų bendrijos nariu, nes sodininkų bendrijoje nuosavybės ar kitomis teisėmis nevaldė jokio žemės sklypo. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų „Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų“ 39 punkte nurodyta, kad sodininkų bendrijų narių sodų sklypų planai turi būti parengti pagal sodininkų bendrijų valdybų patvirtintus sodų planavimo projektus ir suderinti su bendrijos valdybos pirmininku ir apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriumi. Šiuo atveju UAB „Geodimetras“ 2004 m. sausio mėn. parengtas žemės sklypo planas nebuvo suderintas su bendrijos valdybos pirmininku, 2004-01-14 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte Nr. 645 taip pat nėra bendrijos valdybos pirmininko parašo. Pažymėjo, kad žemės sklypas buvo parduotas už 151,20 Lt, tačiau žemės sklypo vertę prieš pardavimą apskaičiavusi vyr. specialistė K. Ž. nustatė, kad sklypo vertė yra 302,40 Lt. Nėra jokių duomenų, kokiu pagrindu parduodant sodo sklypą buvo taikoma 50 procentų nuolaida. Pagal Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d., kuri galiojo ir SB „Neris“ valdybos susirinkimo metu, ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, ir valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu, sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje be aukciono parduodama žemė, reikalinga bendro naudojimo statiniams išdėstyti, rekreacijai. Fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje be aukciono parduodami jų naudojami žemės sklypai. Tais atvejais, kai keičiant ar papildant mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji be aukciono pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako – kitiems sodų sklypų savininkams uždaro aukciono būdu arba, jeigu jis neįvyksta, atviro aukciono būdu. Pagal Žemės įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios 2004-02-21, 10 str. 5 d. 2 p. nuostatas valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Todėl sodininkų bendrijos valdybos protokolas negali būti dokumentas, kurio pagrindu 2004 m. asmeniui galėjo būti suteiktas naudotis valstybinės žemės sklypas, esantis sodininkų bendrijos teritorijoje, todėl jis yra niekinis ir pripažintinas negaliojančiu. Protokolo surašymo ir priėmimo metu pagal galiojančius teisės aktus valstybinę žemę patikėjimo teise valdė Vilniaus apskrities viršininkas ir tik jis turėjo teisę valstybinę žemę valdyti, naudoti ir ja disponuoti, todėl darytina išvada, kad 2004-12-16 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, kuria valstybė pardavė žemės sklypą G. Š., buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvius teisės aktų reikalavimus, todėl yra niekinė ir pripažintina negaliojančia. Pripažinus sutartį negaliojančia, G. Š. ir E. Š. privalėtų grąžinti valstybei žemės sklypą, tačiau 2005-09-27 pirkimo-pardavimo sutartimi jie pardavė žemės sklypą I. K., kuri 2006-03-30 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė žemės sklypą R. J. Duomenų apie I. K. ir R. J. nesąžiningumą nėra, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos CK 4.96 str. 2 d., žemės sklypas negali būti išreikalautas natūra. Nesant galimybės taikyti restituciją natūra, taikytina restitucija, sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 str.). Jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu (CK 6.147 str. 2 d.). Nurodė, kad atsakovai G. Š. ir E. Š., būdami apdairūs ir rūpestingi žemės teisinių santykių dalyviai, žinojo arba privalėjo žinoti, kad jie neturi jokio teisinio pagrindo įsigyti nuosavybėn žemės sklypą, esantį SB „Neris“, nes tokios galimybės nenumatė sklypo įsigijimo metu galioję teisės aktai, todėl iš G. Š. ir E. Š., konstatavus jų nesąžiningumą įsigyjant valstybinės žemės sklypą, priteistina didžiausia šio sklypo vertė, o ji pagal VĮ „Registrų centras“ pateiktus duomenis yra 19400,00 Lt. Taip pat taikant restituciją Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos įpareigotinas grąžinti G. Š. ir E. Š. 151,20 Lt.

4Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2004-03-05 atsakovas G. Š. kreipėsi į Trakų rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu parduoti 600 kv. m sodo sklypą. Vilniaus apskrities viršininko 2004-09-09 įsakymu Nr. ( - ) G. Š. buvo parduotas 600 kv. m ploto žemės sklypas Nr. ( - ), esantis SB „Neris“, Valų k., Trakų r. sav., o 2004-12-16 buvo sudaryta ir notariškai patvirtinta žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis. Nurodė, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su ieškiniu, kadangi buvo pažeisti norminių teisės aktų reikalavimai. Pagal Žemės įstatymo (2004-02-21 įsigaliojusi redakcija) 10 str. 5 d. 2 p., valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Pagal Žemės įstatymo 2 str. 11 d., žemės naudotoju laikomas žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimų, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 2.2 punkte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-20 nutarimo Nr. 180 redakcija, galiojusi iki 2004-11-15) nurodyta, kad asmenys pagal šią tvarką įsigyti nuosavybėn gali naudojamus sodininkų bendrijų narių sodo sklypus. Sodo sklypai parduodami tik tiems asmenims, kurių vardu jie įforminti. Pagal tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-20 nutarimo Nr. 180 redakcija) patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 13 punkto reikalavimus, asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui turėjo pateikti, be kitų šiame punkte išvardintų dokumentų, dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu, ir pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus asmenų, pageidaujančių pirkti žemės sklypą, lėšomis pagal ŽŪM patvirtintą metodiką parengtą naudojamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, pažymėtais tame žemės sklype esančiais pastatais, įrenginiais ir kitais statiniais. Kai parduodamas žemės sklypas yra kaimo vietovėje, pateikiamas pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą parengtas žemės sklypo planas. Atsakovas G. Š. Trakų rajono žemėtvarkos skyriui kartu su prašymu pateikė tik kadastrinių matavimų bylą ir SB „Neris“ valdybos posėdžio 2004 m. protokolą Nr. 4. Tokie dokumentai negalėjo būti pagrindu žemės sklypo pardavimui, kadangi G. Š. nepateikė jokio dokumento, įrodančio, kad jam buvo teisėtai suteiktas žemės sklypas Nr. ( - ), kokiu teisės aktu tai buvo įforminta ir kad jis teisėtai juo naudojasi. Pagal Žemės įstatymo 10 str. 6 d., valstybinės žemės sklypai mėgėjiško sodo teritorijoje galėjo būti parduodami tik tuo atveju, kai jų ribos ir dydis nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose. SB „Neris“ generaliniame plane žemės sklypas Nr. ( - ) nėra suformuotas ir pažymėtas, be to pardavimas turėjo vykti tik aukciono tvarka, nes įstatymai kitaip nenumato, kadangi G. Š. nėra SB „Neris“ narys. Žemės įstatymo 7 str. nurodyti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai), tačiau tarp jų nėra nei sodininkų bendrijos narių susirinkimo, nei bendrijos valdybos. Pagal Žemės įstatymo 7 str. (pagal pirmą redakciją - 6 str.), valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektu tapo apskričių viršininkai. Pažymėjo, kad fiziniams asmenims valstybinės žemės sklypai sodininkystei galėjo būti suteikiami iki Žemės įstatymo įsigaliojimo dienos, t.y. iki 1994-06-30, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-05-21 nutarimą Nr. 205 „Dėl Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ sodininkų bendrijos valdybos sprendimu. Tais atvejais, kai keičiant ar papildant mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji be aukciono pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako – kitiems sodų sklypų savininkams uždaro aukciono būdu arba, jeigu jie neatvyksta, atviro aukciono būdu (Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d.). Taigi, 2004 metais SB „Neris“ valdyba negalėjo skirti sodo sklypo G. Š., todėl byloje esantis SB „Neris“ valdybos 2004 metų protokolas Nr. 4 negali būti dokumentu, kurio pagrindu G. Š. galėjo būti suteiktas naudotis valstybinės žemės sklypas. Todėl žemės sklypas Nr. ( - ), esantis SB „Neris“, negalėjo būti parduotas be aukciono atsakovui G. Š. Taip pat, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 39 punkte nurodyta, kad sodininkų bendrijų narių sodų sklypų planai turi būti parengti pagal sodininkų bendrijų valdybų patvirtintus sodų planavimo projektus ir suderinti su bendrijos valdybos pirmininku ir Apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriumi. Šiuo atveju UAB „Geodimetras“ 2004 m. sausio mėnesį parengtas žemės sklypo planas ir 2004-01-14 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas Nr. 645 nebuvo suderinti su bendrijos valdybos pirmininku. 2004-09-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. ( - ) buvo priimtas ir 2004-12-16 ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant įstatymo reikalavimus.

5Atsakovas SB „Neris“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovo argumentas, jog SB „Neris“ valdyba, priimdama 2004 m. sprendimą skirti G. Š. SB „Neris“ priskirtą žemės sklypą Nr. ( - ), neturėjo teisės valdyti valstybinės žemės sklypų ir juos suteikti asmenims naudotis, nes, pagal galiojusią Žemės įstatymo 7 str. 1 d., apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, o Sodininkų bendrijų įstatymo 18 str. 2 d., kurioje nurodytos visos bendrijos valdymo organo teisės, nenumato teisės suteikti žemės sklypus naudotis, yra nepagrįstas, nes SB „Neris“ valdyba priėmė ginčijamą sprendimą iki Sodininkų bendrijų įstatymo įsigaliojimo datos. Pagal SB „Neris“ pirmininko suteiktą informaciją, SB „Neris“ valdyba sprendimą skirti G. Š. žemės sklypą priėmė 2004 m. sausio mėnesį SB „Neris“ valdybos protokolu Nr. 4 . Priimant sprendimą suteikti sodo bendrijos teritorijoje esantį žemės sklypą naudojimui, vadovavosi tuo metu galiojančiu 1990-10-25 priimtu Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų“, įsigaliojusiu 1990-11-20, bei SB „Neris“ galiojusiais įstatais. Paminėto įstatymo 4 straipsnio pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-05-21 priėmė nutarimą Nr. 205 „Dėl sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų“ patvirtinimo, kurio 2.6 punktas nustatė, kad žemės sklypai suteikiami sodininkų bendrijoms neterminuotam naudojimui, laikantis žemės paėmimo valstybės ar visuomenės reikalams tvarkos. Bendrijos sodo teritorija pradedama naudoti po to, kai žemėtvarkos tarnyba vietoje pažymi bendrijos sodo ribas, kai įvykdomos miesto (rajono) valdybos sprendime nurodytos žemės perdavimo sąlygos ir dalyvaujant suinteresuotoms šalims surašomas žemės perdavimo aktas bei išduodamas valstybinės žemės naudojimo aktas. Šio nutarimo 3 punktu buvo pavesta miestų ir rajonų valdyboms įregistruoti esamų sodininkų bendrijų įstatus, 3.2 papunkčiu buvo pavesta organizuoti, kad sodininkų bendrijų lėšomis ir žemėtvarkos tarnybų jėgomis 1991-1993 metais būtų patikslintos naudojamų žemės sklypų ribos bei jų plotas, nustatytąja tvarka įforminti sodininkų bendrijų žemės naudojimo teisę. Šio nutarimo pagrindu Trakų rajono valdyba 1991-12-18 priimtu potvarkiu Nr. 470v „Dėl sodininkų bendrijų ir jų įstatų įregistravimo“ įregistravo SB „Neris“ ir jos įstatus, kurie galiojo iki 2009-09-05. SB „Neris“ įstatų 6 p. nustatė, kad narius į bendriją priima ir šalina iš jos, žemės sklypelius skiria bendrijos valdyba, o 7.1 papunktis nustatė, kad bendrijos narys turi teisę naudotis jam skirtu žemės sklypeliu; įstatų 16 p. nustatė, kad bendrijos valdyba skiria bendrijos nariams žemės sklypelius. Nurodė, kad G. Š. visą laiką gyveno SB „Neris“ ir buvo šios bendrijos nario V. Š. šeimos narys, kuris visą laiką naudojosi bendrijos bendrojo naudojimo objektais. Dėl to G. Š. pareiškus norą užsiimti atskirai mėgėjiška sodininkyste, SB „Neris“ valdyba teisėtai priėmė jį į SB „Neris“ narius ir paskyrė jam naudotis žemės sklypą, esantį SB „Neris“, pažymėtą Nr. ( - ). Atsakovas G. Š. tapo SB „Neris“ nariu, tai įrodo į bylą pateiktas jo nario bilietas, taip pat mokėtos įmokos. Atsakovui G. Š. skirtas ginčo sklypas visada buvo to asmens prižiūrimas, tvarkomas ir vėliau SB „Neris“ sprendimu jam skirtas. Būtent SB „Neris“ valdybos 2004 metų protokolu priimtas sprendimas ir buvo tas teisėtas pagrindas, kuriuo galėjo būti suteiktas nurodytam asmeniui sklypas, o vėliau jo pagrindu parduotas. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis SB „Neris“ valdybos 2004 metų protokolu Nr. 4, kurio pagrindu G. Š. buvo šio sklypo naudotojas, bei paženklinto sklypo planu, kuri pažymėjo bendrija generaliniame plane, o vėliau sudarė atskirą žemės sklypo planą, 2004-09-09 priėmė įsakymą Nr. ( - ), kuriuo nustatė naudojamo žemės sklypo plotą ir šį žemės sklypą parduoti. Atsakovo SB „Neris“ nuomone, šis Vilniaus apskrities viršininko įsakymas neprieštaravo, kaip nepagrįstai teigia ieškovas, Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p., Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 patvirtintų taisyklių 21 punktui. Priešingai, Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p. nustato Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p., kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams, tokia pati nuostata yra nurodyta ir Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d., kurioje nurodyta, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodami jų naudojami žemės sklypai. Pažymėjo, kad ieškovo nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimas Nr. 1443, priimant Vilniaus apskrities viršininko 2004-09-09 įsakymą Nr. ( - ), dar nebuvo priimtas; priimant nurodytą ginčijamą įsakymą galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtinta „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ tvarka, kurios 2.1 ir 2.2 punktai nustatė, kad apskričių viršininkai pagal šiuo nutarimu patvirtintą Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarką parduoda ir išnuomoja sodininkų bendrijų sodo sklypus ir kitą sodininkų bendrijų žemę; prioritetas teikiamas žemės sklypų pardavimui. Prašo atmesti ieškovo reikalavimus kaip nepagrįstus. Atsakovo SB „Neris“ nuomone, nėra nei šio atsakovo, nei atsakovo G. Š. kaltės tame, kad nebuvo padarytas pakeitimas teritorijų planavimo dokumente, šie atsakovai vykdė viską taip, kaip reikalavo įstatymai. Apskrities viršininko administracija, tikrindama naujo sklypo plano atitikimą teritorijų planavimo dokumentui, būtent ir suderino, kad pateikiamas planas atitinka teritorijų planavimo dokumentus. Pabrėžė, jog byloje nėra nustatyta, kad Apskrities viršininko administracija nepadarė pakeitimo teritorijų planavimo dokumente, nes byloje yra pateikta tik SB „Neris“ generalinio plano kopija, kadangi šiame dokumente nėra originalių antspaudų ir parašų. Atsakovas sutinka, kad, įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymui, neliko sodininkų bendrijos funkcijos skirti sodo sklypus sodininkų bendrijos nariams, bet tai jau buvo po ginčijamo protokolo priėmimo, todėl, mano, kad teismas tos normos taikyti negali. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovas SB „Neris“ mano, kad dėl tam tikrų procedūrinių nesklandumų - kad nėra pirmininko parašo ar kad nebuvo nustatyta tvarka atlikta detalaus plano korekcija, sandoris neturi būti naikinamas.

6Atsakovo SB „Neris“ atstovas – SB „Neris“ pirmininkas - V. Š. papildomai nurodė, kad jo sūnus G. Š. prašymą priimti jį į SB „Neris“ narius parašė 1995 m. pradžioje ir tapo SB „Neris“ nariu 1995 metais, tikslios datos negali pasakyti. Tuo metu, t.y. nuo 1993 metų iki 1996 metų SB „Neris“ pirmininkė buvo L. A., nuo 1997 metų pirmininku tapo jis – V. Š. Nurodė, kad ginčijamas SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolas Nr. 4 yra priimtas 2004 m. sausio mėnesio pradžioje, taip teigia todėl, kad pagal susiklosčiusią praktiką visus protokolus valdyba priima naujų metų sausio mėnesio pirmomis dienomis. Paaiškino, kad SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokole Nr. 4 per klaidą nėra nurodyta jo priėmimo data. Nurodė, jog jis nežino, kodėl šiame protokole parašyta tenkinti G. Š. prašymą ir skirti jam ginčo sklypą, nes sodininkų bendrija sklypų SB „Neris“ turimų žemės sklypų neskirsto ir anksčiau neskirstydavo, o esant reikalui kreipiasi prašymu į žemėtvarkos skyrių ir kartu pateikia reikalingus dokumentus. Nurodė, kad atsakovui G. Š. išduotą SB „Neris“ nario bilietą pasirašė jis – V. Š., paaiškino, kad šiame dokumente nėra jo išdavimo datos, nes buhalterė jos nenurodė, kodėl – paaiškinti negali. Nurodė, kad G. Š. mokėjo į bendrijos kasą nario mokestį už sodininkų bendrijoje esantį sklypą Nr. ( - ), kodėl dokumente neparašyta, kad mokestį mokėjo būtent G. Š., nežino.

7Atsakovai G. Š. ir E. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad dar iki žemės sklypo įsigijimo nuosavybėn atsakovas G. Š. buvo sodininkų bendrijos narys ir naudojosi 600 kv. m ploto žemės sklypu Nr. ( - ), kuris nesiriboja su kitų sodo bendrijos narių sklypais ar su privačių asmenų žemės sklypais, kas patvirtinama žemės sklypo planu ir ribų paženklinimo aktu. Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog ginčo žemės sklypas ribojosi su kokiu nors žemės sklypu, kai yra būtina žemės sklypo pardavimo iš aukciono tvarka, todėl ieškovo argumentas, kad ginčo žemės sklypas turėjo būti parduodamas aukciono tvarka, atmestinas. Šių atsakovų nuomone, nepagrįstas yra ir ieškovo argumentas, kad SB „Neris“ protokolu Nr. 4 neturėjo teisės skirti žemės sklypo naudojimui. Nurodė, kad, kiek pamena atsakovas G. Š., savo 2004-03-05 prašymą dėl žemės sklypo jis pateikė Trakų rajono žemėtvarkos skyriui. Atsakovas G. Š. buvo sodininkų bendrijos narys ir mokėjo nario mokestį už 2004 metus ir už 2005 metus, kas patvirtinama SB „Neris“ pažyma. Nepagrįstas ir ieškovo argumentas, kad ginčo žemės sklypas nebuvo suformuotas, kadangi tokiu atveju jis nebūtų 2004 metais įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad žemės sklypas buvo suformuotas ir įregistruotas pardavėjo nuosavybe. VĮ „Registrų centras“ duomenimis žemės sklypas buvo suformuotas 2004-10-27 ir įregistruotas, o formavimas prasidėjo dar 2004 m. kovo mėnesį. Byloje esantis žemės sklypo planas rodo, kad sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 2004-10-27. 2004-09-01 šį planą suderino ir sutiko su juo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų žemėtvarkos skyrius, yra rajono vyr. architektės 2004-04-12 derinimas, iš to darytina išvada, kad žemės sklypas tinkamai suformuotas, įregistruotas kaip daiktas su daiktinėmis teisėmis. Žemės sklypas, kaip rodo 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, įregistruotas pagal 2004-09-09 Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymą Nr. ( - ). Būtent šio įsakymo 2 punktu Vilniaus apskrities viršininko administracija, kaip įgaliota priimti sprendimus institucija, nusprendė parduoti sklypą Nr. ( - ) G. Š. Tas pats įsakymas nustatė vertę ir nurodė, kiek už jį sumokėti (1, 3 punktai), o Trakų rajono žemėtvarkos skyrių įpareigojo įregistruoti ir sudaryti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Žemės sklypo vertė, t.y. 189,00 Lt, o indeksuota sklypo vertė – 302,40 Lt, apskaičiuota įstatymų nustatyta tvarka, yra 2004-08-30 žemės sklypo įkainojimo aktas. 50 procentų nuolaida padaryta dėl sklypo dydžio (2.1 akto punktas), todėl ieškovo argumentas, jog neaišku, kodėl taikyta 50 procentų nuolaida, vertintinas kritiškai. Nurodė, kad ieškovo teiginys, jog G. Š. negalėjo būti sodininkų bendrijos nariu, nes šioje bendrijoje nuosavybės ar kitomis teisėmis nevaldė jokio žemės sklypo, paneigiamas paties ieškovo pateiktais įrodymais, t.y. G. Š. prašymu žemėtvarkos skyriui, valdybos protokolu Nr. 4, žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentais, G. Š. nario bilietu su tuo pačiu numeriu, kaip ir sklypas, t.y. ( - ), iš kurių matyti, kad dar iki 2004 m. gegužės mėnesio G. Š. jau naudojosi žemės sklypu Nr. ( - ), kitaip jis nebūtų nurodomas šiuose dokumentuose. Atsakovas G. Š. naudojosi ginčo žemės sklypu, tvarkė žemę, iškirto iš sklypo visus krūmokšnius, įdirbo žemės dirvą, sutvarkė nuo šiukšlių, mokėjo nario mokesčius bei naudojosi tuo sklypu dar iki tol, kol jis buvo suformuotas, naudojo šį sklypą ir toliau ketino naudoti asmeninėms reikmėms, tačiau pasikeitus planams sklypą pardavė. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad kas nors kitas, o ne atsakovas valdė ginčo žemės sklypą iki jo įsigijimo Š. nuosavybėn. Todėl SB „Neris“ valdyba kolegialiu sprendimu teisėtai nusprendė būtent skirti, o ne - parduoti, G. Š. kaip sodininkų bendrijos nariui žemės sklypą Nr. ( - ). Pažymėjo, jog ieškovo teiginys, kad apskrities viršininkas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443, yra nepagrįstas, kadangi ginčijamo Vilniaus apskrities viršininko sprendimo priėmimo metu šis nutarimas negaliojo: sprendimas buvo priimtas 2004-09-09, žemės sklypas buvo suformuotas 2004-03-19, įregistruotas kadastre 2004-10-27, paskirtis - žemės ūkio (sodo). Todėl, atsakovų nuomone, ieškovo teiginys, jog ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko sprendimas priimtas pažeidžiant galiojusius įstatymus, yra ydingas ir niekinis. Atsakovų nuomone, nepagrįsti ieškovo argumentai ir dėl atsakovų nesąžiningumo, dėl ko, pasak ieškovo, turi būti taikoma restitucija atlyginant žemės sklypo didžiausią vertę, kadangi pats ieškovas pateikė įrodymus, jog žemės sklypo pardavimo sandoris buvo forminamas pas notarą, žemės perleidimo sandorį pasirašė Vilniaus apskrities įgaliotas atstovas. G. Š. ginčo sklypą įsigijo nustatyta tvarka pagal visus teisėtai priimtus sprendimus. Ieškovas nenurodė jokių atsakovų G. Š. ir E. Š. nesąžiningumą liudijančių jų atliktų veiksmų, nėra jų neteisėtų veiksmų, kaltės, sklypą atsakovai įsigijo teisėtai ir teisėtai pardavė. Pažymėjo, kad ieškovas nurodė, jog sklypo įsigijimas buvo nepagrįstas, nes 2004-09-09 sprendimas prieštaravo įstatymams, tačiau atsakovas G. Š. neturi teisinio išsilavinimo ir negalėjo to žinoti, be to, pažymėjo, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su savo kalte, iš to darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl 19400,00 Lt priteisimo turėtų būti taikomas ne įgijėjui, o perleidėjui, t.y. Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjui, nes, vadovaujantis prokuroro argumentais, ginčo žemės sklypo neturėjo teisės parduoti pardavėjas, priėmęs neteisėtą 2004-09-09 sprendimą, todėl žalos atlyginimas turi būti priteistas iš žemės sklypo perleidėjo. Be to, nurodė, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, kad turto gavimo metu vertė buvo būtent 19400,00 Lt. Ginčo sklypo vertė įsigijimo metu buvo 4104,00 Lt, kas patvirtinama 2010-01-19 kadastro pažyma. Todėl, jeigu teismas ir panaikintų ginčijamus sprendimus ir sandorį, turėtų būti arba netaikoma restitucija, arba taikoma priteisiant 3952,80 Lt piniginį ekvivalentą, apskaičiuotą pagal sklypo vertę, buvusią jo įsigijimo metu, nes tuo metu jo vertė buvo mažiausia, atėmus iš sklypo vertės 151,20 Lt, kuriuos G. Š. sumokėjo už ginčo sklypą jį įsigyjant. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįsta ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas G. Š. papildomai nurodė, kad 1995 m. sausio mėnesio pradžioje jis su tėvu V. Š. nuėjo į SB „Neris“ patalpas adresu Vilniaus g. 4, Grigiškės, ir ten pateikė prašymą tapti SB „Neris“ nariu. Maždaug po mėnesio vėl nuvyko į tas pačias patalpas, kur trys valdybos nariai jam pasakė, kad jis yra priimtas į SB „Neris“, ir išdavė kortelę, patvirtinančią, kad jis yra SB „Neris“ narys. Šios kortelės dabar jau neturi ir teismui pateikti negali. 1995 m. kovo mėnesį G. Š. rašė prašymą, kad jam būtų skirtas laisvas žemės sklypas. Tuo metu SB „Neris“ pirmininkė buvo L. A.. Atsakymą gavo po trijų mėnesių. Buvo sudaryta sutartis, kad jam skirs žemės sklypą, kuriame stovės garažas, o jame bus laikomas SB „Neris“ inventorius. Be to, buvo susitarta, kad, kol garažas stovės G. Š. skirtame sklype, jis nemokės nario mokesčio, taip pat, kad jis turės tinkamai prižiūrėti jam skirtą sklypą. Tuometinė SB „Neris“ pirmininkė pasakė, kad visus sklypo suteikimo dokumentus sutvarkys ji pati ir skirs jam šį sklypą. Pavasarį ir vasarą atsakovai apsitvarkė tame sklype ir viskas. 2002 metais G. Š. su žmona E. Š. norėjo pasistatyti namuką ginčo sklype ir tik tuomet pamatė, kad šiam sklypui nėra jokių dokumentų. Namuose ieškojo sklypo dokumentų, bet jų nebuvo, tada kreipėsi į V. Š., tačiau ir šis jų neturėjo. 2003 metų lapkričio ar gruodžio mėnesį G. Š. pakartotinai parašė prašymą, kad jam būtų suteiktas ginčo sklypas. Tuo metu SB „Neris“ pirmininkas jau buvo V. Š.. Surinko visus reikiamus dokumentus ir nusiuntė į Trakų žemėtvarkos skyrių, iš kur sulaukė teigiamo atsakymo. Paaiškino, kad nario biliete nenurodyta data, kada G. Š. tapo SB „Neris“ nariu, nes tikslios datos, kada jis buvo priimtas į SB „Neris“, niekas nežinojo. Nario biliete neparašyta ir nario bilieto išdavimo data, tačiau G. Š. ir nereikalavo, kad biliete būtų nurodyta tiksli bilieto išdavimo data, nes manė, kad svarbiausia, jog yra nurodyti metai.

9Atsakovė E. Š. papildomai nurodė, kad su atsakovu G. Š. ji susituokė ( - ). Jie naudojosi ginčo sklypu, ten sodino daržoves, prižiūrėjo jį, genėjo krūmus. Vyras dar iki jiems susituokiant turėjo ir prižiūrėjo šį sklypą. Sklype stovėjo metalinis garažas, kuris užėmė didelę sklypo dalį, maždaug tiek vietos, kaip automobiliai. Jie turėjo butą, tačiau norėjo pasistatyti nedidelį namuką, kad turėtų, kur pailsėti, pradėjo teirautis dėl reikiamų sklypo dokumentų statyboms ir jų nerado. Vyras jai papasakojo visą istoriją, kaip jis įgijo ginčo sklypą. Visus reikiamus dokumentus, kurių prašė Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius, jie pateikė ir gavo teigiamą atsakymą iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos, sumokėjo žemės mokestį ir taip įgijo ginčo sklypą. Tai buvo 2004 metais. ( - ) mirė atsakovės tėvas, kuris buvo pradėjęs statyti gyvenamąjį namą, po jo mirties nebaigtas statyti gyvenamasis namas nuosavybės teise atiteko atsakovei, todėl ji su vyru

Nutarė

10namą statyti toliau, o ginčo sklypą parduoti. Pirkėjo ieškojo pagal skelbimus. Ginčo sklypą pardavė I. K. Atsakovė nematė, kad vyrui išduotame nario biliete nėra datos, kada jis juo tapo ir nėra nurodyta, kada bilietas išduotas.

11Trečiasis asmuo R. J., dalyvavusi 2011-02-03 teismo posėdyje, nurodė, kad G. Š. ir E. Š. ji nepažįsta. Paaiškino, kad ji 2006 metais ieškojo, kur galėtų nusipirkti žemės sklypą, ir atsitiktinai rado šį ginčo sklypą. I. K. pardavė jai žemės sklypą Nr. ( - ), esantį SB „Neris“, Valų k., Trakų r. sav., sklypo plotas yra 6 arai, I. K. jai minėjo, kad negali gauti paskolos, todėl parduoda šį sklypą. Šį ginčą prašo spręsti teismo nuožiūra.

12Trečiasis asmuo I. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, raštu pateiktame paaiškinime nurodė, kad pirkdama žemės sklypą Nr. ( - ), esantį SB „Neris“, Valų k., Trakų r. sav., ji nežinojo apie kokius nors nesklandumus, susijusius su šiuo žemės sklypu, visus reikiamus dokumentus tvarkė jos buvęs sutuoktinis A. K., ji tik pasirašė ant dokumentų, nes turtas buvo užrašytas jos vardu; nurodė, kad dėl finansinių sunkumų negali dalyvauti teismo posėdyje, todėl į teismo posėdį neatvyks (b.l. 66).

13Trečiasis asmuo Trakų rajono 2-ojo notaro biuro notarė Daina Aliukonienė į teismo posėdį neatvyko, raštu pateikti prašymu prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 142), atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka; 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis (notarinio reg. Nr. ( - )) buvo patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka (b.l. 124).

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Trakų rajono valdybos 1991-12-16 potvarkiu Nr. 470v (b.l. 45) buvo įregistruota sodo bendrija „Neris“ ir jos įstatai (b.l. 46-47).

16Iš SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolo Nr. 4 kopijos matyti, kad posėdžio metu buvo spręstas žemės sklypo skyrimo naujam sodo bendrijos „Neris“ nariui klausimas; nuspręsta patenkinti G. Š. prašymą ir skirti sodo bendrijos „Neris“ 600 kv. m žemės sklypą Nr. ( - ) (b.l. 5, 98).

17Iš byloje esančio 2004-03-05 prašymo kopijos (b.l. 8, 97) matyti, kad G. Š. 2004-03-24 pateikė Trakų žemėtvarkos skyriaus vedėjui prašymą parduoti jam 600 kv. m sodo sklypą pagal naujai sudarytą kadastrinių matavimų bylą.

18Iš 2004-08-30 žemės sklypo vertės apskaičiavimo kopijos (b.l. 9, 99) matyti, kad žemės sklypo naudotojo G. Š. 0,06 ha žemės sklypo, esančio SB „Neris“, Valų k., Trakų r., vertė – 302,40 Lt. Iš žemės sklypo įkainojimo akto, patvirtinto 2004-08-30 Trakų rajono valdybos vadovo, kopijos (b.l. 10, 101) matyti, kad pirkėjo G. Š. 0,06 ha žemės sklypo, esančio SB „Neris“, Valų k., Trakų r., kaina apskaičiuota pritaikius 50 procentų nuolaidą ir nustatyta bendra žemės sklypo pirkimo kaina – 151,20 Lt.

19Iš byloje esančios Vilniaus apskrities viršininko (dabar - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) 2004-09-09 įsakymo Nr. ( - ) kopijos (b.l. 11-12, 96) matyti, kad tenkindamas G. Š. 2004-03-05 prašymą Vilniaus apskrities viršininkas pardavė G. Š. 600 kv. m ploto sodo sklypą Nr. ( - ), esantį SB „Neris“, Valų k., Trakų r., pavedė nustatyta tvarka sudaryti su G. Š. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį.

20Iš 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, patvirtintos Trakų rajono notarės Dainos Brazinskaitės (Aliukonienės), kopijos (b.l. 13, 94) matyti, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas A. Podrezas, atstovaudamas Lietuvos Respublikos Valstybę, ir G. Š. sudarė 0,06 ha ploto žemės sklypo, kadastrinis adresas ( - ), u/n ( - ), esančio SB „Neris“, skl. Nr. ( - ), Valų k., Trakų r. sav., pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią G. Š. buvo parduotas minėtas žemės sklypas už 151,20 Lt; sutartyje nurodyta, kad žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 4104 litai.

21Atsakovas G. Š. ir E. Š. sudarė santuoką ( - ), kas patvirtinama santuokos liudijimo AC Nr. ( - ) kopija (b.l. 113).

22SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio metu buvo priimtas protokolas Nr. 4, kuriuo nuspręsta patenkinti G. Š. prašymą ir skirti jam sodo bendrijos „Neris“ esantį 600 kv. m žemės sklypą Nr. ( - ). Kaip matyti iš ginčijamo protokolo kopijos (b.l. 5, 98), protokole nėra nurodyta tiksli šio sprendimo priėmimo data. Kaip nurodė teismo posėdyje atsakovo SB „Neris“ atstovas – sodininkų bendrijos SB „Neris“ pirmininkas - V. Š., ginčijamas SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolas Nr. 4 yra priimtas 2004 metų sausio mėnesio pradžioje, paaiškino, kad jis taip teigia todėl, kad pagal susiklosčiusią praktiką visus protokolus valdyba priima naujų metų sausio mėnesio pirmomis dienomis; kitų šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų atsakovas SB “Neris” nepateikė.

23Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, įsigaliojusio nuo 1994-07-01 (Žin., 1994, Nr. 34-620) (toliau – 1994 m. Žemės įstatymas), pakeisto ir papildyto 2000-05-04 įstatymu Nr. VIII-1664 (2000-05-04, Nr. 42-1191), 6 str. 1 d. nustatė, kad įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais valstybinės žemės valdymo teisė suteikiama valstybės institucijoms, savivaldybėms, miškų urėdijoms, valstybinių parkų administracijoms. Valstybės institucijos, miškų urėdijos, valstybinių parkų administracijos turi teisę neviršydamos suteiktų įgaliojimų naudoti žemę, teikti apskrities viršininkui siūlymus ją išnuomoti kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims; 1994 m. Žemės įstatymo 6 str. 2 d. nustatė, kad kitą valstybinę žemę, nesuteiktą valdyti pirmojoje dalyje išvardytiems subjektams, apskrities teritorijoje valdo apskrities viršininkas; 1994 m. Žemės įstatymo 21 str. 3 d. nustatė, kad valstybine žeme gali naudotis fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytos institucijos suteikia šią žemę naudotis arba išnuomoja; 1994 m. Žemės įstatymo 23 str. 1 d. nustatė, kad valstybinę žemę perduoda naudotis: 1) savivaldybės taryba - žemės sklypus, nustatyta tvarka perduotus valdyti patikėjimo teise savivaldybėms; 2) apskrities viršininkas - kitus valstybinės žemės sklypus, esančius apskrities teritorijoje. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, įsigaliojusio 2004-02-21 (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) (toliau – 2004 m. Žemės įstatymas), 7 str. 1 d. numatyta, kad valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) yra apskričių viršininkai, valstybės turto privatizavimo institucijos, kiti įstatymų nustatyti subjektai bei šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti subjektai, t.y. savivaldybės ir Miškų įstatymo nustatyti subjektai. Apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota kitiems įstatymų nustatytiems subjektams bei Vyriausybės nutarimais – šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems patikėtiniams, t.y. savivaldybėms ir Miškų įstatymo subjektams, taip pat privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams priskirtą valstybinę žemę, kurią patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja valstybės turto privatizavimo institucijos. Šiuo atveju SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio metu priimto protokolo Nr. 4 tikslios datos nustatymas nėra svarbus, kadangi, kaip matyti iš 1994 m. Žemės įstatymo, pakeisto ir papildyto 2000-05-04 įstatymu Nr. VIII-1664 (2000-05-04, Nr. 42-1191) 6, 23 str. str. ir iš 2004 m. Žemės įstatymo 7 str., sodininkų bendrijos valdyba ginčijamo protokolo priėmimo metu nebuvo valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas, t.y. neturėjo teisės perduoti naudotis valstybinės žemės sklypą.

24Atsakovas SB „Neris“ nurodė, kad tuo metu, kai buvo priimtas ginčijamas protokolas, dar negaliojo Sodininkų bendrijų įstatymas, o galiojo sodininkų bendrijų veiklą apibrėžiantys aktai - Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų“, kuris buvo priimtas 1990-10-25, įsigaliojo 1990-11-20, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-05-21 nutarimas Nr. 205 „Dėl Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-05-21 nutarimo Nr. 205 „Dėl Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ 2.6 punktas nustatė, kad žemės sklypai suteikiami sodininkų bendrijoms neterminuotam naudojimui, laikantis žemės paėmimo valstybės ar visuomenės reikalams tvarkos. Bendrijos sodo teritorija pradedama naudoti po to, kai žemėtvarkos tarnyba vietoje pažymi bendrijos sodo ribas, kai įvykdomos miesto valdybos sprendime nurodytos žemės perdavimo sąlygos ir, dalyvaujant suinteresuotoms šalims, surašomas žemės perdavimo aktas bei išduodamas valstybinis žemės naudojimo aktas. Minėto nutarimo pagrindu Trakų rajono valdyba 1991-12-16 priimtu potvarkiu Nr. 470v įregistravo SB „Neris“ ir jos įstatus. Šių SB „Neris“ patvirtintų įstatų 6 punktas nustatė, kad narius į bendriją priima ir šalina iš jos, žemės sklypelius skiria bendrijos valdyba, o 7.1. papunktis nustatė, kad bendrijos narys turi teisę naudotis jam skirtu žemės sklypeliu. Atsakovo SB „Neris“ teigimu, pagal įstatyminį reglamentavimą sodininkų bendrijai buvo numatyta teisė priimti bendrijos narius ir skirti jiems sklypelius.

25Šie atsakovo SB „Neris“ teiginiai vertintini kritiškai ir atmestini, nes, kaip pagrįstai nurodė ir atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, sodininkų bendrijos valdyba, vadovaudamasi sodininkų bendrijos įregistruotais ir patvirtintais laikinaisiais įstatais, parengtais pagal Vyriausybės 1991-05-21 nutarimu Nr. 205 patvirtintus Pavyzdinius sodininkų bendrijos laikinuosius įstatus, turėjo teisę priimti į sodininkų bendriją narius ir skirti jiems žemės sklypelius (Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų bendrųjų nuostatų 6 p.; SB „Neris“ laikinųjų įstatų 6 p., b.l. 46), tačiau teisę skirti žemės sklypus sodininkų bendrijos valdyba turėjo tik iki 1994 m. Žemės įstatymo įsigaliojimo dienos, t.y. iki 1994 m. birželio 30 d. (1994 m. Žemės įstatymo 58 str.), o įsigaliojus 1994 m. Žemės įstatymui, ji šios teisės neteko, kadangi 1994 m. Žemės įstatymo 6 str. 1 d., 6 str. 2 d., 23 str. 1 d. numatė baigtinį sąrašą subjektų, kuriems buvo suteikta valstybinės žemės patikėjimo teisė, tarp kurių sodininkų bendrijos valdybos nebuvo. Analogiškos nuostatos išliko ir 2004 m. Žemės įstatyme (2004 m. Žemės įstatymo 7 str.).

26Esant teisės aktų kolizijai, taikytinos vėliau priimto teisės akto normos, be to, esant įstatymo ir poįstatyminio akto kolizijai, taikytinos įstatyme įtvirtintos teisės normos. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-05-21 nutarimas Nr. 205 „Dėl Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“, kuriuo remiasi atsakovas SB „Neris“, galiojo iki 2000-04-15, t.y. iki ginčijamo protokolo priėmimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad SB „Neris“ valdyba ginčijamo protokolo priėmimo metu nebuvo valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis), todėl neturėjo teisės suteikti atsakovui G. Š. naudotis 600 kv. m žemės sklypu Nr. ( - ), esančiu SB „Neris“.

27Atsakovas G. Š. 2004-03-05 prašymu, pateiktu 2004-03-24, kreipėsi į Trakų žemėtvarkos skyriaus vedėją, prašydamas parduoti jam 600 kv. m ploto sodo sklypą (b.l. 8, 97). Atsižvelgiant į prašymo pateikimo datą, taikytinas 2004 m. Žemės įstatymas. Kaip jau buvo minėta, pagal 2004 m. Žemės įstatymo 7 str. 1 d., valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) yra apskričių viršininkai, valstybės turto privatizavimo institucijos, kiti įstatymų nustatyti subjektai bei šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti subjektai, t.y. savivaldybės ir Miškų įstatymo nustatyti subjektai. Apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota kitiems įstatymų nustatytiems subjektams bei Vyriausybės nutarimais – šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems patikėtiniams, t.y. savivaldybėms ir Miškų įstatymo subjektams, taip pat privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams priskirtą valstybinę žemę, kurią patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja valstybės turto privatizavimo institucijos. CK 4.106 str. 1 d. numatyta, kad turto patikėjimo teisė – tai patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti. 2004 m. Žemės įstatymo 10 str. 1 d. numatyta, kad valstybinę žemę, išskyrus žemės sklypus, pagal teritorijų planavimo dokumentus priskirtus privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams, ir ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, perduodamus neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn, parduoda ar kitaip privačion nuosavybėn perleidžia apskričių viršininkai Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams, pardavimo ar kitokio perleidimo tvarką nustato Vyriausybė.

28Atsakovas SB “Neris” nurodė, kad G. Š. visą laiką gyveno SB „Neris“ ir buvo šios bendrijos nario V. Š. šeimos narys, kuris visą laiką naudojosi bendrijos bendrojo naudojimo objektais. Dėl to G. Š. pareiškus norą užsiimti atskirai mėgėjiška sodininkyste, SB „Neris“ valdyba teisėtai priėmė jį į SB „Neris“ narius ir paskyrė jam naudotis žemės sklypą, esantį SB „Neris“, pažymėtą Nr. ( - ). Atsakovas G. Š. tapo SB „Neris“ nariu, tai įrodo į bylą pateiktas jo nario bilietas, taip pat mokėtos įmokos. Atsakovo SB „Neris“ atstovas – SB „Neris“ pirmininkas - V. Š. papildomai nurodė, kad jo sūnus G. Š. prašymą priimti jį į SB „Neris“ narius parašė 1995 m. pradžioje ir tapo SB „Neris“ nariu 1995 metais, tikslios datos negali pasakyti. Tuo metu, t.y. nuo 1993 metų iki 1996 metų SB „Neris“ pirmininkė buvo L. A., nuo 1997 metų pirmininku tapo jis – V. Š.. Nurodė, kad ginčijamas SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolas Nr. 4 yra priimtas 2004 m. sausio mėnesio pradžioje, taip teigia todėl, kad pagal susiklosčiusią praktiką visus protokolus valdyba priima naujų metų sausio mėnesio pirmomis dienomis. Paaiškino, kad SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokole Nr. 4 per klaidą nėrs nurodyta jo priėmimo data. Nurodė, kad atsakovui G. Š. išduotą SB „Neris“ nario bilietą pasirašė jis – V. Š., paaiškino, kad šiame dokumente nėra jo išdavimo datos, nes buhalterė jos nenurodė, kodėl – paaiškinti negali. Nurodė, kad G. Š. mokėjo į bendrijos kasą nario mokestį už sodininkų bendrijoje esantį sklypą Nr. ( - ), kodėl dokumente neparašyta, kad mokestį mokėjo būtent G. Š., nežino. Atsakovai G. Š. ir E. Š. nurodė, kad dar iki žemės sklypo įsigijimo nuosavybėn atsakovas G. Š. buvo sodininkų bendrijos narys ir naudojosi 600 kv. m ploto žemės sklypu Nr. ( - ). Nurodė, kad, kiek pamena atsakovas G. Š., savo 2004-03-05 prašymą dėl žemės sklypo jis pateikė Trakų rajono žemėtvarkos skyriui. Atsakovas G. Š. buvo sodininkų bendrijos narys ir mokėjo nario mokestį už 2004 metus ir už 2005 metus, kas patvirtinama SB „Neris“ pažyma. Nurodė, kad ieškovo teiginys, jog G. Š. negalėjo būti sodininkų bendrijos nariu, nes šioje bendrijoje nuosavybės ar kitomis teisėmis nevaldė jokio žemės sklypo, paneigiamas paties ieškovo pateiktais įrodymais, t.y. G. Š. prašymu žemėtvarkos skyriui, valdybos protokolu Nr. 4, žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentais, G. Š. nario bilietu su tuo pačiu numeriu, kaip ir sklypas, t.y. ( - ), iš kurių matyti, kad dar iki 2004 m. gegužės mėnesio G. Š. jau naudojosi žemės sklypu Nr. ( - ), kitaip jis nebūtų nurodomas šiuose dokumentuose. Atsakovas G. Š. naudojosi ginčo žemės sklypu, tvarkė žemę, iškirto iš sklypo visus krūmokšnius, įdirbo žemės dirvą, sutvarkė nuo šiukšlių, mokėjo nario mokesčius bei naudojosi tuo sklypu dar iki tol, kol jis buvo suformuotas, naudojo šį sklypą ir toliau ketino naudoti asmeninėms reikmėms, tačiau pasikeitus planams sklypą pardavė. Atsakovas G. Š. papildomai nurodė, kad 1995 m. sausio mėnesio pradžioje jis su tėvu V. Š. nuėjo į SB „Neris“ patalpas adresu Vilniaus g. 4, Grigiškės, ir ten pateikė prašymą tapti SB „Neris“ nariu. Maždaug po mėnesio vėl nuvyko į tas pačias patalpas, kur trys valdybos nariai jam pasakė, kad jis yra priimtas į SB „Neris“, ir išdavė kortelę, patvirtinančią, kad jis yra SB „Neris“ narys. Šios kortelės dabar jau neturi ir teismui pateikti negali. 1995 m. kovo mėnesį G. Š. rašė prašymą, kad jam būtų skirtas laisvas žemės sklypas. Tuo metu SB „Neris“ pirmininkė buvo L. A.. Atsakymą gavo po trijų mėnesių. Buvo sudaryta sutartis, kad jam skirs žemės sklypą, kuriame stovės garažas, o jame bus laikomas SB „Neris“ inventorius. Be to, buvo susitarta, kad, kol garažas stovės G. Š. skirtame sklype, jis nemokės nario mokesčio, taip pat, kad jis turės tinkamai prižiūrėti jam skirtą sklypą. Tuometinė SB „Neris“ pirmininkė pasakė, kad visus sklypo suteikimo dokumentus sutvarkys ji pati ir skirs jam šį sklypą. Pavasarį ir vasarą atsakovai apsitvarkė tame sklype ir viskas. 2002 metais G. Š. su žmona E. Š. norėjo pasistatyti namuką ginčo sklype ir tik tuomet pamatė, kad šiam sklypui nėra jokių dokumentų. Namuose ieškojo sklypo dokumentų, bet jų nebuvo, tada kreipėsi į V. Š., tačiau ir šis jų neturėjo. 2003 metų lapkričio ar gruodžio mėnesį G. Š. pakartotinai parašė prašymą, kad jam būtų suteiktas ginčo sklypas. Tuo metu SB „Neris“ pirmininkas jau buvo V. Š. Surinko visus reikiamus dokumentus ir nusiuntė į Trakų žemėtvarkos skyrių, iš kur sulaukė teigiamo atsakymo. Paaiškino, kad nario biliete nenurodyta data, kada G. Š. tapo SB „Neris“ nariu, nes tikslios datos, kada jis buvo priimtas į SB „Neris“, niekas nežinojo. Nario biliete neparašyta ir nario bilieto išdavimo data, tačiau G. Š. ir nereikalavo, kad biliete būtų nurodyta tiksli bilieto išdavimo data, nes manė, kad svarbiausia, jog yra nurodyti metai.

29Aukščiau nurodyti atsakovų paaiškinimai, jog atsakovas G. Š. buvo SB „Neris“ narys, nes turėjo nario bilietą ir mokėjo nario mokestį, vertintini kritiškai ir atmestini, kadangi neįrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177-178 str. str.). Iš teismui atsakovų pateiktos G. Š. nario bilieto Nr. ( - ) kopijos (b.l. 69, 86) matyti, kad nario biliete nenurodyta nei priėmimo į sodininkų bendrijos ( biliete – Draugijos) narius data, nei nario bilieto išdavimo data; iš atžymėjimų apie tikslinių mokesčių mokėjimą kopijos (b.l. 70, 87) matyti, kad 2004 m. lapkričio mėnesį ir 2005 m. liepos mėnesį buvo atlikti du mokėjimai už 2004 m. ir 2005 m. po 84,00 Lt, tačiau nenurodyta, kas atliko šiuos mokėjimus; iš 2010-03-23 SB „Neris“ pažymos Nr. 2010/49 dėl sodininkų bendrijos „Neris“ sklypo Nr. ( - ) sumokėto nario mokesčio (b.l. 38) matyti, kad už SB „Neris“ esantį žemės sklypą Nr. ( - ) 2004 m. – 2009 m. laikotarpiu buvo sumokėta 648,00 Lt nario mokesčio į bendrijos kasą, tačiau pažymoje taip pat nėra nurodyta, kas šiuos mokesčius mokėjo. Trakų rajono valdybos 1991-12-16 potvarkiu Nr. 470v įregistruotų SB „Neris“ laikinųjų įstatų (b.l. 46-47) 6 punkte numatyta, kad narius į bendriją priima ir šalina iš jos bendrijos valdyba; 8.4 papunktyje numatyta, kad bendrijos narys privalo laiku mokėti stojamąjį, nario mokesčius ir kitas įmokas. Darant prielaidą, kad G. Š., kaip nurodė atsakovai, 1995 m. buvo priimtas į bendrijos narius, jis privalėjo mokėti nario mokestį nuo pat priėmimo į bendriją, o atsakovų teismui pateiktos pažymos kopija (b.l. 38) patvirtina bendrijos nario mokesčio mokėjimą į bendrijos kasą laikotarpiu nuo 2004 m. iki 2009 m., atžymėjimo kopija (b.l. 70, 87) netiesiogiai patvirtina bendrijos nario mokesčio mokėjimą į bendrijos kasą 2004 m. – 2005 m. laikotarpiu. Minėta, jog sodininkų bendrijos narys privalo mokėti nario mokestį, o iš atsakovų pateikto atžymėjimo galima spręsti, kad pirmasis nario mokestis buvo sumokėtas 2004 m. lapkričio mėnesį. Be to, ir SB „Neris“ valdybos posėdžio 2004 m. protokole Nr. 4 nurodyta, kad valdybos posėdyje spręstas klausimas „dėl žemės sklypo skyrimo naujam sodo bendrijos „Neris“ nariui“. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo, įsigaliojusio 2004-01-07, (Žin., 2004-01-07, Nr. 4-40) (toliau – Sodininkų bendrijų įstatymas) 21 str. 1 d. numatyta, kad bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas. Sodininkų bendrijų įstatymo 2 str. 4 d. numatyta, kad sodininkas – fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovas G. Š. negalėjo būti SB „Neris“ nariu, kadangi jis nuosavybės ar kitomis teisėmis nevaldė žemės sklypo Nr. ( - ), esančio SB „Neris“ teritorijoje, todėl aukščiau nurodyti atsakovų paaiškinimai ir teismui pateikti įrodymai vertintini kritiškai ir atmestini.

30Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) (toliau – Žemės reformos įstatymas) 8 str. 7 d. numatyta, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama žemė, reikalinga bendro naudojimo statinių išdėstymui, rekreacijai. Fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodami jų naudojami žemės sklypai. Tais atvejais, kai keičiant ar papildant mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji ne aukciono būdu pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako – kitiems sodų sklypų savininkams uždaro aukciono būdu arba, jeigu jis neįvyksta, atviro aukciono būdu. 2004 m. Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p. numatyta, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Netgi darant prielaidą, kad atsakovas G. Š., kaip nurodė atsakovai, buvo SB „Neris“ narys nuo 1995 m., valstybinės žemės sklypas vis vien negalėjo būti parduotas atsakovui G. Š. be aukciono, nes jis nebuvo suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka: kaip jau buvo nurodyta, pagal įstatyminį reglamentavimą sodininkų bendrijos valdyba nebuvo valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis), todėl negalėjo suteikti teisę naudotis valstybės žemės sklypu sodininkų bendrijos nariui. Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas G. Š. nebuvo mėgėjiško sodo teritorijoje esančio žemės sklypo nei naudotojas, nei savininkas, kadangi žemės sklypo naudojimo teisės jam nesuteikė valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis) – apskrities viršininkas (1994 m. Žemės įstatymo 21 str. 3 d., 23 str.), todėl ginčo sodo sklypas jam negalėjo būti parduotas ne aukciono būdu. Taigi, ginčo sodo sklypas atsakovui G. Š. parduotas pažeidžiant 2004 m. Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p. ir Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d. reikalavimus.

31Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-20 nutarimu Nr. 180 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) dalinio pakeitimo“, įsigaliojusiu 2001-02-24 ir galiojusiu iki 2004-11-18, patvirtintos „Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos“ (toliau – Tvarka) 2 punktas ir 2.2. papunktis nustatė, kad Lietuvos Respublikos piliečiai pagal šią tvarką įsigyti nuosavybėn gali naudojamus sodininkų bendrijų narių sodo sklypus (toliau vadinama – sodo sklypai); <...> sodo sklypai parduodami tik tiems asmenims, kurių vardu jie įforminti. Tvarkos 13 punkte numatyta, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia, be kitų šiame punkte išvardintų dokumentų, dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu.

32Kaip nurodė ieškovas ir atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, be to, tai matyti ir iš byloje esančios kadastrinių matavimų bylos kopijos (b.l. 93-106), Trakų rajono žemėtvarkos skyriui kaip dokumentas, kurio pagrindu G. Š. naudojasi žemės sklypu Nr. ( - ), esančiu SB „Neris“, buvo pateiktas ginčijamas protokolas, o, kaip jau yra nustatyta, SB „Neris“ valdyba nebuvo valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis), turintis įgaliojimus suteikti valstybės žemės naudojimo teisę, todėl ir ginčijamas protokolas, kuriuo nuspręsta skirti atsakovui G. Š. 600 kv. m žemės sklypą Nr. ( - ), esantį SB „Neris“, nebuvo teisėtas dokumentas, kurio pagrindu atsakovui G. Š. galėjo būti suteikta teisė naudotis minėtu žemės sklypu.

332004 m. Žemės įstatymo 10 str. 6 d. nustatė, kad parduodamų valstybinės žemės sklypų dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentus. Iš byloje esančių SB „Neris“ generalinio plano kopijos (b.l. 17) ir ištraukos iš SB „Neris“ generalinio plano (b.l. 128) matyti, kad sklypas Nr. ( - ) nebuvo suformuotas ir pažymėtas plane.

34Atsakovas SB „Neris“ nurodė, jog byloje nėra nustatyta, kad Apskrities viršininko administracija nepadarė pakeitimo teritorijų planavimo dokumente, nes byloje yra pateikta tik SB „Neris“ generalinio plano kopija, kadangi šiame dokumente nėra originalių antspaudų ir parašų. Atsakovai G. Š. ir E. Š. taip pat abejoja, kad šis dokumentas yra originalus. Šie atsakovų teiginiai ir paaiškinimai vertintini kritiškai ir atmestini, kadangi jie nėra įrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177-178 str. str.), todėl teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo abejoti teismui pateikto SB „Neris“ generalinio plano originalumu (b.l. 17), kadangi, kaip nurodė ir ieškovas bei atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, duomenų apie tai, kad minėtas generalinis planas būtų keičiamas ar kad būtų parengtas kitas teritorijų planavimo dokumentas, nėra, be to, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-01-11 raštu Nr. 46SS-(14.46.45)-9 (b.l. 131) informavo teismą, kad Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriuje yra sodininkų bendrijos „Neris“ plano vienintelis egzempliorius, kuriuo skyrius naudojosi, ir kuris buvo pateiktas teismo posėdyje; kitokio sodininkų bendrijos „Neris“ plano Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius neturi (b.l. 131); netikėti valstybės institucijos oficialiu raštu teismas neturi pagrindo.

35Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad 2004 m. SB „Neris“ valdybos posėdžio protokolas Nr. 4 yra neteisėtas, t.y. prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, todėl pripažintinas negaliojančiu.

36CPK 26 str. 2 d. numatyta, kad jeigu civilinėje byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą.

37Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad atsakovas G. Š. neturėjo teisės naudotis žemės sklypu, esančiu SB „Neris“ teritorijoje, todėl Vilniaus apskrities viršininko 2004-09-09 įsakymas Nr. ( - ), kuriuo nuspręsta parduoti G. Š. 600 kv. m ploto sodo sklypą Nr. ( - ), esantį SB „Neris“, Valų k., Trakų r., ir pavesta Trakų rajono žemėtvarkos skyriui sudaryti su G. Š. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, yra neteisėtas, t.y. prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, todėl pripažintinas negaliojančiu.

38CK 1.80 str. 1 d. numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva) (CK 1.78 str. 5 d.).

39Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad 2004 m. gruodžio 16 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, kuria Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo A. Podrezo, pardavė G. Š. 0,06 ha ploto žemės sklypą, u/n ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį SB „Neris“, skl. Nr. ( - ), Valų k., Trakų r. sav., sudaryta pažeidžiant aukščiau nurodytų įstatymų reikalavimus, tai yra ši sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kas daro šią žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį niekine (CK 1.78 str. 1 d., 1.80 str. 1 d.), todėl sutartis pripažintina negaliojančia ab initio, t.y. nuo jos sudarymo momento.

40CK 1.80 str. 2 d. numato, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. CK 1.80 str. 4 d. numatyta, kad turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus CK 4.96 str. 1-3 d. d. numatytus atvejus. Iš byloje esančios Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-11-05 išrašo kopijos (b.l. 14) matyti, kad 2005-09-26 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 39) nuosavybės teisė į žemės sklypą Nr. ( - ), esantį SB „Neris“, perėjo trečiajam asmeniui I. K.; 2006-03-30 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypą perėjo trečiajam asmeniui R. J. Duomenų apie trečiųjų asmenų I. K. ir R. J. nesąžiningumą, ką nurodė ir ieškovas, nėra, CK 4.96 str. 1-3 d. d. numatyti atvejai nepasireiškė. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju negalimas restitucijos taikymas natūra, todėl taikytina restitucija, sumokant ekvivalentą pinigais.

41CK 6.146 str. numatyta, kad restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais. CK 6.147 str. 1 d. numatyta, kad piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojančias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti. CK 6.147 str. 2 d. numatyta, kad, kai grąžintinas turtas sunaikintas arba perleistas, asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia. Jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę.

42Ieškovas nurodė, kad kiekvienas asmuo turi žinoti ir vykdyti įstatymus, jis negali pasiteisinti įstatymų nežinojimu, nes valstybėje įstatymai skelbiami viešai. Ieškovo teigimu, šiuo konkrečiu atveju atsakovai G. Š. ir E. Š., būdami apdairūs ir rūpestingi žemės teisinių santykių dalyviai, žinojo arba privalėjo žinoti, kad jie neturi teisinio pagrindo įsigyti nuosavybėn žemės sklypą, esantį SB „Neris“, nes tokios galimybės nenumatė sklypo įsigijimo metu galioję teisės aktai, todėl iš G. Š. ir E. Š., konstatavus jų nesąžiningumą įsigyjant valstybinės žemės sklypą, priteistina didžiausia šio sklypo vertė, o ji pagal VĮ „Registrų centras“ pateiktus duomenis yra 19400,00 Lt.

43Atsakovai G. Š. ir E. Š. nurodė, kad, jų nuomone, ieškovo argumentai dėl jų, atsakovų G. Š. ir E. Š., nesąžiningumo yra nepagrįsti, dėl ko, pasak ieškovo, turi būti taikoma restitucija atlyginant žemės sklypo didžiausią vertę. Atsikirsdami atsakovai nurodė, kad pats ieškovas pateikė įrodymus, jog žemės sklypo pardavimo sandoris buvo forminamas pas notarą, žemės perleidimo sandorį pasirašė Vilniaus apskrities įgaliotas atstovas. G. Š. ginčo sklypą įsigijo nustatyta tvarka pagal visus teisėtai priimtus sprendimus. Ieškovas nenurodė jokių atsakovų G. Š. ir E. Š. nesąžiningumą liudijančių jų atliktų veiksmų, nėra jų neteisėtų veiksmų, kaltės, sklypą atsakovai įsigijo teisėtai ir teisėtai pardavė. Pažymėjo, kad ieškovas nurodė, jog sklypo įsigijimas buvo nepagrįstas, nes 2004-09-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas prieštaravo įstatymams, tačiau atsakovas G. Š. neturi teisinio išsilavinimo ir negalėjo to žinoti, be to, pažymėjo, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su savo kalte, iš to darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl 19400,00 Lt priteisimo turėtų būti taikomas ne įgijėjui, o perleidėjui, t.y. Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjui, nes, vadovaujantis prokuroro argumentais, ginčo žemės sklypo neturėjo teisės parduoti pardavėjas, priėmęs neteisėtą 2004-09-09 sprendimą, todėl žalos atlyginimas turi būti priteistas iš žemės sklypo perleidėjo. Be to, nurodė, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, kad turto gavimo metu vertė buvo būtent 19400,00 Lt. Ginčo sklypo vertė įsigijimo metu buvo 4104,00 Lt, kas patvirtinama 2010-01-19 kadastro pažyma. Todėl, jeigu teismas ir panaikintų ginčijamus sprendimus ir sandorį, turėtų būti arba netaikoma restitucija, arba taikoma priteisiant 3952,80 Lt piniginį ekvivalentą, apskaičiuotą pagal sklypo vertę, buvusią jo įsigijimo metu, nes tuo metu jo vertė buvo mažiausia, atėmus iš sklypo vertės 151,20 Lt, kuriuos G. Š. sumokėjo už ginčo sklypą jį įsigyjant.

44Sąžiningumas yra preziumuojamas, todėl atsakovų G. Š. ir E. Š. nesąžingumas turi būti įrodytas. CK 4.96 str. 1 d. įgijėjo sąžiningumą sieja ne su galimybe žinoti, kad turtą įgyja iš asmens, neturinčio teisės jo perleisti, bet su tokio žinojimo faktu ir įgijėjo prievole tai žinoti. Iš byloje surinktų įrodymų nėra pagrindo išvadai, kad 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl atsakovo G. Š. ir E. Š. neteisėtų ar nesąžiningų veiksmų. Ta aplinkybė, kad atsakovas yra SB „Neris“ valdybos pirmininko V. Š. sūnus, o E. Š. - atsakovo G. Š. sutuoktinė, duoda pagrindą prielaidai, kad jis galėjo žinoti apie teisės aktų pažeidimus, priimant 2004 m. SB „Neris“ valdybos posėdžio protokolą, Vilniaus apskrities viršininko 2004-09-09 įsakymą Nr. ( - ), sudarant 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau neįrodo, kad jis apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Be to, restitucija taikoma ir dėl atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kaltės, kadangi valstybinį žemės sklypą valstybės žemės patikėjimo teisės subjektas, t.y. buvusi Vilniaus apskrities viršininko administracija, pardavė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovas neįrodė atsakovų G. Š. ir E. Š. nesąžiningumo, todėl atsakovai G. Š. ir E. Š. įpareigotini atlyginti žemės sklypo Nr. ( - ), esančio SB „Neris“ teritorijoje, mažiausią vertę, buvusią jo gavimo metu, t.y. 2004-12-16, - 4104 Lt (b.l. 16). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įpareigotina grąžinti atsakovams G. Š. ir E. Š. 151,20 Lt. Atsižvelgiant į tai, įskaičius šią atsakovų sumokėtą sumą į grąžintiną žemės sklypo vertę, buvusią jo gavimo metu, iš atsakovų G. Š. ir E. Š. solidariai priteistina 3952,80 Lt valstybei.

45Visi kiti teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant ginčą, todėl teismo neanalizuojami ir nevertinami.

46Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), priteistinos iš atsakovų (CPK 96 str. 1 d.): iš atsakovų priteistina 912,22 bylinėjimosi išlaidų [842,00 Lt (130 Lt + 130 Lt + 582 Lt) žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 9 p.) ir 70,22 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu], t.y. lygiomis dalimis po 228,06 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.78 str. 1, 3, 5 d. d., 6.145-6.147, 1.80 str. str., CPK 5 str., 26 str. 2 d., 79, 88, 93, 96, 177-178, 269, 270, 279 str. str., teismas

n u s p r e n d ž i a:

49ieškinį patenkinti visiškai.

50Pripažinti negaliojančiu sodininkų bendrijos „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolą Nr. 4.

51Pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. ( - ).

52Pripažinti negaliojančia 2004 m. gruodžio 16 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )), kuria Lietuvos Respublikos Valstybė pardavė G. Š. 0,06 ha ploto žemės sklypą, u/n ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį SB „Neris“, skl. Nr. ( - ), Valų k., Trakų r. sav.

53Priteisti iš G. Š. ir E. Š. solidariai žemės sklypo Nr. ( - ), esančio SB „Neris“, Valų k., Trakų r. sav., piniginį ekvivalentą – 3952 Lt 80 ct valstybei.

54Priteisti iš Sodininkų bendrijos „Neris“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, G. Š. ir E. Š. po 228 Lt 06 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

55Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį... 3. Ieškovas nurodė, kad ginčo žemės sklypas yra SB „Neris“ teritorijoje.... 4. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 5. Atsakovas SB „Neris“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 6. Atsakovo SB „Neris“ atstovas – SB „Neris“ pirmininkas - V. Š.... 7. Atsakovai G. Š. ir E. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 8. Atsakovas G. Š. papildomai nurodė, kad 1995 m. sausio mėnesio pradžioje jis... 9. Atsakovė E. Š. papildomai nurodė, kad su atsakovu G. Š. ji susituokė ( -... 10. namą statyti toliau, o ginčo sklypą parduoti. Pirkėjo ieškojo pagal... 11. Trečiasis asmuo R. J., dalyvavusi 2011-02-03 teismo posėdyje, nurodė, kad G.... 12. Trečiasis asmuo I. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 13. Trečiasis asmuo Trakų rajono 2-ojo notaro biuro notarė Daina Aliukonienė į... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Trakų rajono valdybos 1991-12-16 potvarkiu Nr. 470v (b.l. 45) buvo... 16. Iš SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio protokolo Nr. 4 kopijos matyti,... 17. Iš byloje esančio 2004-03-05 prašymo kopijos (b.l. 8, 97) matyti, kad G. Š.... 18. Iš 2004-08-30 žemės sklypo vertės apskaičiavimo kopijos (b.l. 9, 99)... 19. Iš byloje esančios Vilniaus apskrities viršininko (dabar - Nacionalinė... 20. Iš 2004-12-16 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, patvirtintos Trakų... 21. Atsakovas G. Š. ir E. Š. sudarė santuoką ( - ), kas patvirtinama santuokos... 22. SB „Neris“ valdybos 2004 m. posėdžio metu buvo priimtas protokolas Nr. 4,... 23. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, įsigaliojusio nuo 1994-07-01 (Žin.,... 24. Atsakovas SB „Neris“ nurodė, kad tuo metu, kai buvo priimtas ginčijamas... 25. Šie atsakovo SB „Neris“ teiginiai vertintini kritiškai ir atmestini, nes,... 26. Esant teisės aktų kolizijai, taikytinos vėliau priimto teisės akto normos,... 27. Atsakovas G. Š. 2004-03-05 prašymu, pateiktu 2004-03-24, kreipėsi į Trakų... 28. Atsakovas SB “Neris” nurodė, kad G. Š. visą laiką gyveno SB „Neris“... 29. Aukščiau nurodyti atsakovų paaiškinimai, jog atsakovas G. Š. buvo SB... 30. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997,... 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-20 nutarimu Nr. 180 „Dėl Lietuvos... 32. Kaip nurodė ieškovas ir atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 33. 2004 m. Žemės įstatymo 10 str. 6 d. nustatė, kad parduodamų valstybinės... 34. Atsakovas SB „Neris“ nurodė, jog byloje nėra nustatyta, kad Apskrities... 35. Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad 2004 m. SB... 36. CPK 26 str. 2 d. numatyta, kad jeigu civilinėje byloje vienas iš pareikštų... 37. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad atsakovas G.... 38. CK 1.80 str. 1 d. numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 39. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad 2004 m.... 40. CK 1.80 str. 2 d. numato, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo... 41. CK 6.146 str. numatyta, kad restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus,... 42. Ieškovas nurodė, kad kiekvienas asmuo turi žinoti ir vykdyti įstatymus, jis... 43. Atsakovai G. Š. ir E. Š. nurodė, kad, jų nuomone, ieškovo argumentai dėl... 44. Sąžiningumas yra preziumuojamas, todėl atsakovų G. Š. ir E. Š.... 45. Visi kiti teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi... 46. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.78 str. 1, 3, 5 d. d., 6.145-6.147,... 49. ieškinį patenkinti visiškai.... 50. Pripažinti negaliojančiu sodininkų bendrijos „Neris“ valdybos 2004 m.... 51. Pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 9... 52. Pripažinti negaliojančia 2004 m. gruodžio 16 d. žemės sklypo... 53. Priteisti iš G. Š. ir E. Š. solidariai žemės sklypo Nr. ( - ), esančio SB... 54. Priteisti iš Sodininkų bendrijos „Neris“, Nacionalinės žemės tarnybos... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...