Byla I-3124-331/2016
Dėl sprendimo, įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui Donatui Jasaičiui,

3atsakovės atstovei Rasai Štikonaitei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo, įsakymo panaikinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b. l. 2-22) ir prašo:

71) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. 3R-210(AG-164/04-2013; b. l. 23);

82) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2013 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. T1-69 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas);

93) panaikinti Agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/I6/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“ (toliau – ir Išvada);

104) Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Paaiškino, jog Europos Komisija ir Lietuvos Respublika 2002 m. sudarė Finansinį memorandumą (priemonės numeris 2002/LT/16/P/PE/011) (toliau – ir Memorandumas). Memorandumas buvo pakeistas Europos Komisijos 2009 m. kovo 17 d. sprendimu. Memorandume buvo susitarta dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo finansavimo. 2004 m. rugpjūčio 10 d. tarp Agentūros, kaip įgyvendinančiosios institucijos, pareiškėjos ir UAB „ECO RIVI“ buvo pasirašyta paslaugų sutartis Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ (toliau – ir Sutartis). Sutarties priedo Nr. 2 Techninės specifikacijos 4.2. punkte buvo nurodyta, kad tiekėjas į savo pasiūlymą įtrauks išlaidas, užsakovo mokomajai kelionei į paramos gavėjo pasiūlytą Europos Sąjungos šalį, siekiant susipažinti su geriausiais atliekų tvarkymo pavyzdžiais. Sutarties priedo Nr. 3 (Tiekėjo techninio pasiūlymo) G.4. dalyje „Mokomoji kelionė“ numatyta, jog tiekėjas surengs mokomąją kelionę po Danijos atliekų tvarkymo centrus. Vadinasi įgyvendinančioji institucija Agentūra, įvykdžiusi viešųjų pirkimų procedūrą ir sudariusi Sutartį pati pritarė Sutarties priedo Nr. 3 G4 dalyje numatytoms nuostatoms (kelionei į Daniją tikslų ir paskirties). Šio Sutarties pagrindu 5 pareiškėjos valdybos nariai ir 4 darbuotojai 2006 m. rugsėjo mėn. išvyko į Daniją. Agentūrai buvo pateiktas prašymas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo. Ginčų dėl kelionės apmokėjimo tarp šalių nekilo. Pareiškėjai 2012 m. lapkričio 23 d. buvo pateiktas Agentūros raštas „Dėl valstybės kontrolės pateiktų pastebėjimų“, kuriame buvo nurodyta, jog atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog 5 valdybos narių finansuotos lėšos (13206,82 Lt) tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais, todėl netinkamos finansuoti, nes, kaip numatyta Sutarties priedo Nr. 2 6.5 p. mokomosios kelionės išlaidos numatytos tik galutiniam paramos gavėjui (t. y. pareiškėjai). Pareiškėja Agentūrai pateikė atsakymą (į prašymą pasiaiškinti) su pagrindimu (valdyba yra bendrovės valdymo organas atsakingas už veiklos strategiją ir strategijos formavimą, todėl pirmiausia valdybos nariai turėjo išmokti įsisavinti gautas žinias). Baigus tyrimą Agentūra priėmė pirmąją 2012 m. lapkričio 30 d. išvadą (toliau – ir Pirmoji išvada), kurioje konstatavo, kad lėšos visiems 9 asmenims pripažintos tinkamomis finansuoti. Apie išvadą buvo informuota ir Finansų ministerija. Finansų ministerija įpareigojo Agentūrą atlikti pakartotiną vertinimą (dėl nevienodos praktikos). Atnaujinus tyrimą 2013 m. balandžio 17 d. buvo priimta nauja išvada, kurioje išlaidos buvo įvertintos netinkamomis finansuoti ir priešingai nei pirmoje išvadoje, buvo nuspręsta 13206,82 Lt sumą grąžinti į Valstybės biudžetą. Naujosios išvados pagrindu Agentūra priėmė 2013 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. T1-69 (toliau – ir Įsakymas), kuriuo pareiškėjai buvo pritaikyta sankcija – lėšų grąžinimas.

12Pareiškėja skundo argumentais prieštaravo Komisijos išvadai, kad pirmoji išvada nelaikytina individualiu administraciniu aktu. Šiuo aspektu paaiškino, kad pirmoji išvada pareiškėjai sukėlė teigiamas teisines pasekmes, nes pareiškėjai buvo sureiktas teisėtas lūkestis dėl Agentūros veiksmų teisėtumo ir jų atitikimo teisės akto nuostatoms. Todėl priešingai nei nurodyta Komisijos sprendime, pirmoji išvada, kaip galutinis Agentūros sprendimas turėjo tiesioginį poveikį pareiškėjos teisėms ir pareigoms susijusioms su finansavimo apimtimi.

13Agentūros galutinis sprendimas (Pirmoji išvada) negalėjo būti pakeista ir panaikinta pačios Agentūros (Pirmąją išvadą priėmusio subjekto) sprendimu. Toks Agentūros veiksmas, pareiškėjos teigimu, prieštarauja teisės aktų normoms ir teismų praktikai dėl viešojo administravimo subjekto teisės pačiam keisti savo sprendimus. Finansų ministerijos rašto pagrindu atlikti Agentūros veiksmai (pakeičiant Pirmąją išvadą) pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (toliau – ir VAĮ) įtvirtintą objektyvumo principą. Taip pat pirmosios išvados panaikinimas skundžiama išvada negali būti laikoma patikslinimu ar administracine procedūra, atliekama administracinio proceso metu.

14Agentūra, kaip perkančioji organizacija, kuri organizavo Sutarties įgyvendinimui reikalingą viešąjį pirkimą bei remdamasi savo pačios rengtais dokumentais pati suderino ir pritarė Sutarties priedo Nr. 3 G.4 dalyje numatytoms nuostatoms. Todėl, atitinkamai, Sutarties pagrindu ir buvo išvykę 5 valdybos nariai ir 4 darbuotojai.

15Pareiškėjos teigimu, pradinis tyrimas negalėjo būti atnaujintas, nes tokios galimybės nenustato teisės aktai. Todėl Agentūra neteisėtai atnaujino pradinį tyrimą. Tuo tarpu tyrimo atnaujinimas būtų galimas vienu atveju, t. y. paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Nagrinėjamu atveju pagrindas Pirmajai išvadai pakeisti buvo skirtinga praktika. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad nei pranešime apie pažeidimą, nei pačioje išvadoje nebuvo nurodytų nei faktinių, nei teisinių aplinkybių, laikytina, kad išvada neatitiko VAĮ 8 str. nuostatos reikalavimų. Taip pat nurodė, kad Finansų ministerija ir Agentūra praleido teisės aktuose nustatytą terminą pažeidimo tyrimui atnaujinti. Pabrėžė, kad pažeidimas nelaikytinas tęstiniu, nes kelionė į Daniją buvo organizuota tik vieną kartą ir išlaidos apmokėtos tik vieną kartą (2010 m. rugpjūčio 9 d.), be to, kelionė vyko 2006 m. rugsėjo mėn., o sankcija skirta tik 2012 m. balandžio 17 d., t. y. po beveik septynerių metų, todėl po tiek laiko sunku spręsti, ar tuo metu kelionė buvo įvykdyta tinkamai.

16Agentūra Išvadoje nepagrįstai siaurina sąvokos „vykdantis personalas“ reikšmę, dėl ko vėliau nepripažino valdybos nariams teisės vykti į Daniją. Agentūros padarytas vertimas „aptarnaujantis/techninis personalas, darbuotojai“ nesutampa su Reglamento autentišku vertimu. Agentūros sprendimai (pirmoji išvada, išvada) yra prieštaringi, o menami pažeidimai neįrodyti, tariamas pažeidimas nustatytas nepagrįstai, o įsakymu Agentūros taikoma poveikio priemonė – įpareigojimas grąžinti lėšas nemotyvuota ir neteisėta.

17Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą patenkinti, palaikė skundo argumentus.

18Atsakovė Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepime (1 t., b. l. 123–135) prašo skundą atmesti. Paaiškino, kad pirmoji išvada yra individualus administracinis aktas, o pirmąją išvadą vertinant VAĮ 8 straipsnio kontekste, ji neatitiko individualus administracinio akto reikalavimų, nes šios išvados turinys yra tik informacinio, procedūrinio pobūdžio, o ne konstatuojamojo pobūdžio, taip pat pirmoji išvada nenustatė pareiškėjai jokių teisių ar pareigų bei nenurodyta apskundimo tvarka. Pirmoji išvada nebuvo adresuota pareiškėjai, o adresuota Finansų ir Aplinkos ministerijoms, todėl tai yra tarpinis ir procedūrinis dokumentas, yra skirtas pažeidimo tyrimo teisiniam kvalifikavimui, o ne tyrimo sprendimui. Be to, pareiškėja savo teises kildina iš dokumento, kuris nėra jai skirtas, Komisija pagrįstai pirmąją išvadą laikė procedūrinio pobūdžio dokumentu.

19Dėl teisės atlikti pakartotinį tyrimą paaiškino, kad tyrimo sprendimas keistas nebuvo, nes po pirmosios išvados priėmimo nebuvo priimtas joks įsakymas, kuriame pareiškėjai būtų nustatytos teisės ir pareigos, Agentūra pozicijos dėl tyrimo nekeitė, pozicija buvo formuojama viso pažeidimo tyrimo metu iki buvo priimtas 2013 m. balandžio 17 d. įsakymas. Todėl pritarė Komisijos argumentams, jog negalima teigti, kad priėmus procedūrinio pobūdžio dokumentą, adresuotą kitoms institucijoms, siekiant suderinti tyrimo metu nustatytų aplinkybių kvalifikavimą, buvo suformuota Agentūros pozicija, kuri vėliau buvo pakeista.

20Nesutiko ir su argumentais, kad Agentūra negalėjo keisti savo pozicijos, nes pareiškėja kelionę jau buvo apmokėjusi. Šiuo aspektu teigė, kad Agentūrai įstatymu nustatyta pareiga užtikrinti išlaidų kontrolę, todėl neteisinga teigti, kad turi teisę atlikti tik išankstinę išlaidų tinkamumo patikrinimą. Pažymėjo, kad teisėti lūkesčiai negalėjo būti pažeisti, nes procedūrinio pobūdžio dokumentas pareiškėjai negalėjo suformuoti teisėtų lūkesčių, be to, apie pirmąją išvadą pareiškėja nebuvo informuota, todėl apie ją nežinojo, apie pirmąją išvadą sužinojo tik nagrinėjimo Komisijoje metu.

21Finansų ministerija turi teisę įgalioti Agentūrą atlikti pažeidimų tyrimus, todėl nepagrįstai teigiama, kad Agentūra nepagrįstai atliko pakartotinį tyrimą. Tačiau mokėjimo prašymo patvirtinimas, gavus abejonę keliančios informacijos, neatima iš Agentūros pareigos dar kartą viską įvertinti.

22Dėl senaties termino paaiškino, kad pareiškėja nepagrįstai byloje taiko Reglamentą Nr. 2988/95, nes jis reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus. Tuo tarpu Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Tuo atveju, jei vis tik būtų sprendžiamas klausimas dėl senaties termino praleidimo, teigė, kad termino pradžia turėtų būti skaičiuojama ne nuo faktinės kelionės į Daniją, o nepagrįstai išmokėjus 13206,82 Lt veiklos išlaidas.

23Sutiko su Komisijos sprendimo argumentais, kad bendrovės valdybos nariai nėra bendrovės administracijos darbuotojai ir neatlieka tiesioginio projekto administravimo, todėl pareiškėjos nurodytos išlaidos yra netinkamos finansuoti, nes į kelionę buvo siųsti pareiškėjos valdybos nariai, o ne techninis (vykdantysis) personalas.

24Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

25S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s.

26Šioje byloje ginčas kilo dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas) vykdymo metu Sutarties lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis.

27Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikai pasirašius finansavimo memorandumą dėl regioninės kietųjų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo Marijampolėje, Europos Komisija 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. PH/2002/3280 projektui „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų skyrė paramą (I t., b. l. 36–56). 2009 m. kovo 17 d. Nr. K(2009)2072 sprendimu Europos Komisija iš dalies pakeitė Sprendimą Nr. PH/2002/3280 ir pratęsė projekto pabaigos terminą, numatydama, jog su projektu susijusios išlaidos laikomos reikalavimus atitinkančiomis iki 2010 m. gruodžio 31 d. (I t., b. l. 57–59).

28Pareiškėjos įgyvendintas Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Įgyvendinant Projektą buvo vykdytas viešasis pirkimas, kuriam pasibaigus, 2004 m. rugpjūčio 10 d. tarp Agentūros, pareiškėjos ir UAB „EKO RIVI“ pasirašyta paslaugų sutartis Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ (toliau – ir sutartis Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT). Vykdant šią sutartį buvo surengta mokomoji pareiškėjos darbuotojų į Daniją kelionė, į kurią vyko ir penki savivaldybių tarybų darbuotojai, kurie taip pat yra pareiškėjos valdybos nariai (Komisijos bylos Nr. AG-164/004-2013 1 t., b. l. 57-66).

29Pareiškėjai pateikus Agentūrai sąskaitą mokėjimui, Agentūra 2010 m. rugpjūčio 9 d. atliko mokėjimą pagal pateiktą sąskaitą už laikotarpį nuo 2006 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gegužės 10 d.

30Agentūra, remdamasi Valstybės kontrolės 2012 m. gruodžio 21 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-70-2-64 pateiktu didelės svarbos pastebėjimu Nr. 12, atlikusi pažeidimo tyrimą dėl apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis, atsižvelgusi į pareiškėjos 2012 m. lapkričio 28 d. paaiškinimus, 2012 m. lapkričio 30 d. priėmė išvadą, kad lėšos, kuriomis buvo apmokėta 4 pareiškėjos darbuotojų ir 5 pareiškėjos valdybos narių mokomoji kelionė į Daniją, laikytinos tinkamomis finansuoti (1 t., b. l. 87-91).

31Finansų ministerijai 2013 m. balandžio 8 d. raštu Agentūrą įpareigojus pakartotinai atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą, Agentūra įvertinusi pirminio ir pakartotinio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir 2013 m. balandžio 17 d. išvadoje dėl Projekto Sutarties lėšoms apmokėtos kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti nurodė, kad atnaujinus tyrimą, nustatė, kad 3 824,96 Eur (13 206,82 Lt) išlaidos, patirtos dėl mokymų, kuriuose dalyvavo 5 savivaldybių institucijų atstovai (Bendrovės valdybos nariai) ir kurie negali būti laikomi vykdančiuoju personalu, yra netinkamos finansuoti, nes savivaldybių atstovai ar Bendrovės valdybos nariai negali būti laikomi Bendrovės vykdančiuoju personalu/darbuotojais Reglamento EB Nr. 16/2003 ir Projekto finansinio memorandumo prasme (1 t., b. l. 96-98).

32Agentūra 2013 m. balandžio 17 d. priėmė įsakymą Nr. T1-69, kuriuo įpareigojo pareiškėją į Lietuvos Respublikos biudžetą grąžinti 13 206,82 Lt (Europos Sąjungos lėšų dalis – 9 508,91 Lt, bendrojo finansavimo lėšų dalis – 3 697,91 Lt). Agentūra nustatė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas (pareiškėja), vykdydama Sutartį, ir dalį šios sutarties išlaidų panaudodamas 5 savivaldybių atstovų (pareiškėjos valdybos narių), kurie nėra laikomi pareiškėjos vykdančiuoju personalu/darbuotojais 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo memorandumo prasme, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir tuo pažeidė projekto 2002 m. gruodžio 17 d. finansinio memorandumo PH/2002/3280 III.2 priedo „ISPA priemonės lėšų tinkamumą reglamentuojančios nuostatos“ IX skirsnio 4 straipsnio (b) dalies nuostatas, 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento 16/2003 5 straipsnio 1 dalies bei 35 straipsnio 2 dalies nuostatas (1 t., b. l. 35).

33Pareiškėja pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 3R-210 (AG-164/04-2013) pareiškėjos skundą atmetė (1 t., b. l. 23-34).

34Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 159-165). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimą panaikino; administracinę bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/I6/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“ nutraukė ir likusioje dalyje bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2 t., b. l. 79-89).

35LVAT konstatatavo, kad priimant ginčijamus sprendimus, nebuvo tinkamai įvertinti faktiniai duomenys, atitinkamai – netinkamai taikyta ginčui reikšminga teisė. Teisėjų kolegija sprendė, kad turėjo būti vadovaujamasi ne Komisijos reglamento Nr. 16/2003 nuostatomis, kuriomis yra grindžiami ginčijami sprendimai, bet Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. PH/2002/3280 nuostatomis, 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą (su pakeitimais, darytais iki 2004 m. gegužės 1 d.), taip pat 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos.

36Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad Europos Komisija iš deklaruotų tinkamų finansuoti lėšų sumos atėmė ir 2002 m. gruodžio 17 d. Finansinį memorandumą Nr. PH/2002/3280 su vėlėsniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2009)2072, viršijančiomis lėšomis užskaitė Agentūros nustatytas netinkamas finansuoti lėšas, tarp kurių yra ir 3 824,96 Eur išlaidos dėl penkių savivaldybių atstovų mokomosios kelionės į Daniją (3 t., 79-87).

37Taigi, teismas, atsižvelgdamas į LVAT padarytas išvadas, šiuo atveju nagrinės ginčą dėl Komisijos 2013 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. 3R-210(AG-164/04-2013) ir Agentūros 2013 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T1-69 teisėtumo ir pagrįstumo.

38Pareiškėjos teigimu, turėtų būti taikytinos 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos dėl ketverių metų senaties termino taikymo (Reglamento Nr. 2988/95 3 str. 1 d.). Teismas dėl šių skundo teiginių iš naujo nepasisakys, nes LVAT 2015 m. balandžio 21 d. nutartyje konstatavo, jog „nors patraukimo atsakomybėn senaties terminas yra ketveri metai, šis terminas skaičiuotinas nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas, be to, vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa (Reglamento Nr. 2988/95 3 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje, pagal pateiktus įrodymus, ginčijamo sprendimo priėmimo metu minėtas 4 metų senaties terminas nebuvo suėjęs, kadangi mokėjimo prašymas dėl penkių MAATC valdybos narių mokomosios kelionės į Daniją, vykusios 2006 m., išlaidų apmokėjimo buvo pateiktas tik 2010 m. gegužės 11 d. (I t., b. l. 80–83), todėl žala Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams iki šios datos nebuvo padaryta, atitinkamai – nebuvo padarytas pažeidimas Reglamento Nr. 2988/95 prasme“. Taigi, pareiškėjos teiginiai dėl senaties termino taikymo yra nepagrįsti. Be kita ko, LVAT pasisakė ir dėl to, kad nepagrįsti yra pareiškėjos teiginiai, kad Agentūra negalėjo 2013 m., gavusi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. balandžio 8 d. pranešimą, atnaujinti pažeidimo tyrimo ir pakeisti savo anksčiau priimto galutinio sprendimo. Todėl teismas šiuo aspektu taip pat nepasisakys.

39Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad būtų užtikrintas sėkmingas Fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių: reguliariai tikrinti, ar Bendrijos finansuojama veikla tinkamai vykdoma; užkirsti kelią pažeidimams ir imtis priemonių jiems išvengti; susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo. Išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė ir (arba) įgyvendinančioji institucija pateikia įrodymą, kad jos nėra atsakingos už pažeidimą ar aplaidumą, valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas, valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi tuo tikslu, ir pirmiausia praneša jai apie aprašytas valdymo ir kontrolės sistemas, sukurtas veiksmingam veiklos vykdymui užtikrinti. Jos reguliariai informuoja Komisiją apie administracinių ir teismo procesų eigą. Šiuo tikslu valstybės narės ir Komisija imasi priemonių, būtinų pasikeistos informacijos konfidencialumui užtikrinti.

402002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad prieš sertifikuodama bet kurią išlaidų ataskaitą, mokėjimo institucija turi įsitikinti, kad buvo įvykdytos toliau išvardytos sąlygos: a) vadovaujančioji institucija, tarpinės įstaigos ir įgyvendinančioji įstaigos įvykdė Reglamento (EB) Nr. 1164/94 reikalavimus, ypač nustatytus jo 12 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose bei to reglamento II priedo D straipsnio 2 dalies b ir d punktuose, ir laikėsi sprendimo skirti paramą sąlygų; b) išlaidų ataskaita apima tik toliau nurodytas išlaidas: i) faktiškai padarytas per sprendime dėl paramos skyrimo numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės patvirtinamaisiais apskaitos dokumentais; ii) susijusias su darbais, kurie nebuvo iš esmės užbaigti paramos paraiškos pateikimo metu; iii) kurios pagrįstai reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus.

41Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. PH/2002/3280 8 straipsnyje įtvirtinta, kad nepažeidžiant bendrųjų nuostatų, nurodytų III priede, Bendrijos dotacija projektui skiriama atsižvelgiant į šias sąlygas: 1) prielaidų ir turto statuso sąlygos: Komisija pasilieka teisę patikslinti ISPA skirtą paramos sumą, nurodytą 3 straipsnyje, jei per penkerius metus nuo darbų pabaigimo, naudojimo sąlygos (tarifai, pajamos ir t.t.) žymiai skiriasi nuo originalios prielaidos, padarytos nustatant dotacijos dydį arba jeigu yra padaryta esminių pakeitimų; 2) įgyvendinimo sąlyga: Bendrijos dotacija projektui skiriama atsižvelgiant į atitinkamų institucijų finansinius išteklius siekiant užtikrinti turto efektyvų veikimą ir priežiūrą; 3) antras išankstinis mokėjimas, nurodytas 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje, bus taikomas Komisijai gavus įrodymų, kad regioninė atliekų tvarkymo bendrovė, nurodyta šio memorandumo I priede, buvo tinkamai įsteigta.

42Sprendimo 1 priedo 7.1 punkte įtvirtintas pagrindinis projekto tikslas: projektas „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos kūrimas“ skirtas plėtoti techninę ir organizacinę bazę, kuri leis Marijampolės regionui laikytis Europos Komisijos atliekų tvarkymo direktyvų ir atitikti Lietuvos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją. Pagal priedo III.1 8 skyriaus (neteisėtų išmokų išieškojimas) 1-2 punkte įtvirtinta, kad jeigu paaiškėja, kad projekto įgyvendinimas nepagrindžia dalies ar visos paskirtos paramos, Komisija turi atlikti atitinkamą atvejo tyrimą, ypač reikalaujant šalies-gavėjos pateikti komentarus per tam tikrą laiko tarpą ir ištaisyti neatitikimus. Po šio tyrimo Komisija gali sumažinti, sustabdyti ar atšaukti paramos teikimą susijusiems projektams, jeigu tyrimas atskleidžia neatitikimus, netinkamą fondų naudojimą arba kurios nors finansinio memorandumo sąlygos neilaikymą ir ypač bet kokį esminį pokytį, darantį įtaką projekto, kuriam buvo prašoma Komisijos paramos, vykdymo pobūdžiui ir sąlygoms. Dėl bet kokio paramos sumažinimo ar atšaukimo gali būti reikalaujama grąžinti sumokėtas sumas (3 t., b. l. 1, 15).

43Pagal III.2 priedo (Nuostatos dėl išlaidų ISPA finansuojamų projektų išlaidų tinkamumo) II skyriaus 6 str. išlaidos privalo būti susijusios su patvirtintais ir įvykdytais apmokėjimais, kuriuos atliko už įgyvendinimą atsakingas organas, taip pat išlaidas turi patvirtinti gautos sąskaitos-faktūros ar tokią pačią įrodomąją galią turintys apskaitos dokumentai. Šio priedo III skyriuje įtvirtintos pagrindinės tinkamų išlaidų kategorijos, paprastai susijusios su: galimybių studijomis; planavimu ir projektavimu, įskaitant poveikio aplinkai įvertinimą; statybvietės paruošimu; statybomis; laikinai projekte sumontuota įranga ir technika; testavimu ir apmokymu; projekto valdymu; poveikio aplinkos apsaugai kompensacines ar mažinimo priemones; kitus išlaidų tipus, nurodytus finansiniame memorandume; priemones, kurių buvo imtasi pagal III.6 Priedą dėl viešumo ir informavimo yra tinkamos pagal nurodytas kvalifikacijas (3 t., b. l. 21). Pagal IX skyriaus, nustatančio kitus išlaidų tipus, 1 straipsnį paprastai išlaidos, susijusios su projekto valdymu ir stebėjimu, yra tinkamos. Šio skyriaus 4 straipsnyje nustatyta, kad: a) bet kokios veiklos išlaidos, kilusios po veiklos projekto įgyvendinimo, nėra tinkamos; b) nepaisant a) punkto nuostatų, aptarnaujančio personalo apmokymai ir projekto bei jo įrangos testavimai gali būti laikomi tinkamomis išlaidomis būtinam periodui, nurodytam finasiniame memorandume (3 t., b. l. 24-25).

44Be kita ko, sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT priedo Nr. 2 4.2 punkte „Konkrečios veiklos (Kasdienė pagalba)“ nustatyta, kad tiekėjas į savo pasiūlymą įtrauks Bendrovės 45 dienų mokomosios kelionės, skirtos išnagrinėti geriausius atliekų tvarkymo pavyzdžius Europos Sąjungos šalyje, išlaidas (įskaitant kelionės, mokymų ir gyvenimo išlaidas). Šio priedo 6.5 punkte „Kompensuojamos išlaidos (Nenumatytos išlaidos)“ nustatytos išlaidų kategorijos, dengiamos iš kompensuojamųjų išlaidų, tarp kurių yra ir 45 dienų užsakovo mokomosios kelionės išlaidos (įskaitant kelionės, mokymų ir gyvenimo išlaidos). Priedo Nr. 3 G.4. dalyje „Mokomoji kelionė“ nustatyta, kad konsultantas (tiekėjas) organizuos 10 dienų mokomąją kelionę aplankyti ir mokytis Danijos atliekų tvarkymo centruose; svarbiausi klausimai – sutarčių sudarymas, pirkimai, mokesčiai, teisiniai ir politikos (veiklos) klausimai; kelionės tikslas – pademonstruoti Bendrovės administracijos personalui kaip atliekų tvarkymo cenrai yra valdomi ir dirba Danijoje ir remiantis 30 metų patirtimi pravesti mokymus apie tai, kaip sukurti atliekų tvarkymo sistemą; pagrindis kelionės uždavinys bus skirtas siekiant supažindinti Bendrovę su pagrindiniais statybos ir kūrimo etapo klausimais, pasidalinti įžvalgomis, kaip Danijos centrai užmezga ryšius su rangovais ir klientais, kaip organizuojami pirkimai ir nustatomi mokesčiai už skirtingas atliekų dalis (Komisijos bylos Nr. AG-164/004-2013 1 t., 58-59, 63).

45Išanalizavus šias nuostatas galima daryti išvadą, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tos išlaidos, kurios skirtos tinkamam projekto įgyvendinimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus, o mokomoji kelionė skirta bendrovės administracijos aptarnaujančiam personalui. Byloje nėra ginčo dėl to, kad buvo apmokėtos išlaidos už mokymus Danijoje, kuriuose dalyvavo 4 Bendrovės administracijos nariai ir 5 savivaldos institucijų atstovai, kurie buvo ir Bendrovės valdybos nariai. Pažymėtina, kad remiantis UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ Valdybos darbo reglamentu (1 t., b. l. 100) bendrovės valdybos nariai neįgyvendina tiesiogiai Projekto tikslų, t.y., bendrovės valdyba atsakinga už bendrovės veiklos ir plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą bei akcininkų atstovavimą ir apsaugą. Tai leidžia teismui daryti išvadą, kad bendrovės valdybos nariai nėra aptarnaujantis personalas, todėl pagrįstai atsakovė pripažino netinkamomis finasuoti išlaidas už savivaldybių atstovų (bendrovės valdybos narių) kelionę į Daniją, nes savivaldybių narių kelionė nebuvo reikalinga Projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus.

46Nors LVAT konstatavo, kad skundžiamas įsakymas priimtas netinkamai taikant ginčui reikšmingą teisę ir negalėjo būti vadovaujamasi Komisijos reglamento Nr. 16/2003 nuostatomis, tačiau teismui iš naujo išnagrinėjus bylą, vis dėlto, nustatyta, kad atsakovės priimtas įsakymas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Šiuo atveju pareiškėja, panaudodama dalį sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT išlaidų 5 savivaldybių atstovų kelionei kompensuoti, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir tokiu būdu pažeidė projekto 2002 m. gruodžio 17 d. finansinio memorandumo PH/2002/3280 III.2 priedo „ISPA priemonės lėšų tinkamumą reglamentuojančios nuostatos“ IX skirsnio 4 straipsnio (b) dalies nuostatas, 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 str. 2 d. (b) punkto nuostatą, kad išlaidų ataskaita turi apimti išlaidas, kurios pagrįstai reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus. Atsižvelgus į tai, Komisijos 2013 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. 3R-210(AG-164/04-2013), kuriuo netenkintas pareiškėjos skundas, taip pat nėra pagrindo naikinti.

47Tuo remiantis, pareiškėjos reikalavimo tenkinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Netenkinus skundo, bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41 str.).

48Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

49pareiškėjos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui Donatui Jasaičiui,... 3. atsakovės atstovei Rasai Štikonaitei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b. l. 2-22) ir prašo:... 7. 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir... 8. 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 9. 3) panaikinti Agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvadą „Dėl projekto Nr.... 10. 4) Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. Paaiškino, jog Europos Komisija ir Lietuvos Respublika 2002 m. sudarė... 12. Pareiškėja skundo argumentais prieštaravo Komisijos išvadai, kad pirmoji... 13. Agentūros galutinis sprendimas (Pirmoji išvada) negalėjo būti pakeista ir... 14. Agentūra, kaip perkančioji organizacija, kuri organizavo Sutarties... 15. Pareiškėjos teigimu, pradinis tyrimas negalėjo būti atnaujintas, nes tokios... 16. Agentūra Išvadoje nepagrįstai siaurina sąvokos „vykdantis personalas“... 17. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą patenkinti, palaikė... 18. Atsakovė Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepime (1 t., b. l.... 19. Dėl teisės atlikti pakartotinį tyrimą paaiškino, kad tyrimo sprendimas... 20. Nesutiko ir su argumentais, kad Agentūra negalėjo keisti savo pozicijos, nes... 21. Finansų ministerija turi teisę įgalioti Agentūrą atlikti pažeidimų... 22. Dėl senaties termino paaiškino, kad pareiškėja nepagrįstai byloje taiko... 23. Sutiko su Komisijos sprendimo argumentais, kad bendrovės valdybos nariai nėra... 24. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus... 25. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s.... 26. Šioje byloje ginčas kilo dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011... 27. Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikai pasirašius finansavimo memorandumą... 28. Pareiškėjos įgyvendintas Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos... 29. Pareiškėjai pateikus Agentūrai sąskaitą mokėjimui, Agentūra 2010 m.... 30. Agentūra, remdamasi Valstybės kontrolės 2012 m. gruodžio 21 d. valstybinio... 31. Finansų ministerijai 2013 m. balandžio 8 d. raštu Agentūrą įpareigojus... 32. Agentūra 2013 m. balandžio 17 d. priėmė įsakymą Nr. T1-69, kuriuo... 33. Pareiškėja pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai,... 34. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu... 35. LVAT konstatatavo, kad priimant ginčijamus sprendimus, nebuvo tinkamai... 36. Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad Europos Komisija iš deklaruotų... 37. Taigi, teismas, atsižvelgdamas į LVAT padarytas išvadas, šiuo atveju... 38. Pareiškėjos teigimu, turėtų būti taikytinos 1995 m. gruodžio 18 d.... 39. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 40. 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2... 41. Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. PH/2002/3280 8... 42. Sprendimo 1 priedo 7.1 punkte įtvirtintas pagrindinis projekto tikslas:... 43. Pagal III.2 priedo (Nuostatos dėl išlaidų ISPA finansuojamų projektų... 44. Be kita ko, sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT priedo Nr. 2 4.2 punkte... 45. Išanalizavus šias nuostatas galima daryti išvadą, kad tinkamomis finansuoti... 46. Nors LVAT konstatavo, kad skundžiamas įsakymas priimtas netinkamai taikant... 47. Tuo remiantis, pareiškėjos reikalavimo tenkinti skunde išdėstytais... 48. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84... 49. pareiškėjos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 50. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...