Byla AS-552-123-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija (toliau – ir pareiškėjas, LVMA) skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją (toliau – ir Švietimo ministerija), vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1435 patvirtinto Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo (toliau - ir Aprašas) nuostatomis, patvirtinti pareiškėjo 2011 m. lapkričio 7 d. raštu Nr.421 pateiktas vairuotojų formaliojo profesinio mokymo programas; 2) panaikinti Švietimo ministerijos 2012 m. liepos 3 d. raštą Nr. SR-3354, kuriuo buvo patvirtintos Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos (toliau – ir LVRIA) teiktos vairuotojų formaliojo profesinio mokymo programos.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 13 d. pareiškėjui nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti, t. y. įpareigojo iki 2012 m. lapkričio 24 d. pateikti teismui ginčijamą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 3 d. raštą Nr. SR-3354 ir įrodymus apie jo gavimo datą.

6Vykdydamas teismo nutartį ir šalindamas skundo trūkumus, pareiškėjas 2012 m. lapkričio 23 d. pateikė teismui raštą su prašoma informacija.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjas skunde nurodė, jog 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79, dėl ko reikėjo keisti mokymo programų turinį ir pareiškėjas 2011 m. birželio 14 d. raštu atsakovui pateikė profesinio mokymo programų mokymo projektus. 2012 metų rugpjūčio mėnesį Švietimo ministerija informavo, kad programos jau yra įregistruotos, todėl tada pareiškėjas suprato, kad jų pateiktos programos registruojamos nebus. LVRIA pateiktos programos viešame registre buvo paskelbtos jau 2012 metų rugpjūčio mėnesį ir pareiškėjas tai žinojo.

10Teismas pažymėjo, kad pateiktame skunde pareiškėjas teigia manantis, jog Švietimo ministerija iki šio laiko neišsprendė jų pateiktų programų tvirtinimo klausimo, užvilkino šio sprendimo priėmimą ir prašo įpareigoti Švietimo ministeriją patvirtinti jų pateiktas programas, o 2012 m. liepos 3 d. raštą – sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta ne jų, o kito subjekto pateiktos mokymo programos, prašo panaikinti. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas skunde pats patvirtina, kad dar 2012 metų rugpjūčio mėnesį žinojo, jog 2012 m. liepos 3 d. buvo suderintos ne jų, o kito subjekto pateiktos mokymo programos.

11Teismas atkreipė dėmesį, kad skunde pareiškėjas taip pat patvirtino, jog apie 2012 m. liepos 3 d. sprendimą sužinojo ir jau 2012 m. rugpjūčio 22 d. dėl to kreipėsi į Švietimo ministeriją, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Todėl rašte dėl trūkumų šalinimo pareiškėjo nurodomas aplinkybes apie tai, kad jis tik spalio mėnesį sužinojo, jog jo pateiktos programos nebuvo patvirtintos, teismas vertino kritiškai ir padarė išvadą, jog pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą be pateisinančių priežasčių ir nėra pagrindo jį atnaujinti.

12III.

13Pareiškėjas LVMA dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. jo skundą priimti.

14Nurodo, kad teismas neįvertino, jog pareiškėjas teikia du skundo reikalavimus, kurių vienas yra skundas dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Todėl skundžiamos nutarties argumentai, jog skundas pateiktas praleidus vieno mėnesio terminą, šio pareiškėjo reikalavimo atžvilgiu yra nepagrįsti. Teismas taip pat padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas praleido terminą dėl skundžiamo 2012 m. liepos 3 d. rašto paduoti, kadangi apie šio akto priėmimą pareiškėjas sužinojo tik 2012 m. spalio 13 d., nes jis anksčiau nebuvo skelbiamas viešai. kompetentingos institucijos ilgą laiką nuo 2012 m. liepos 3 d. (priėmimo) iki 2012 m. spalio mėn. (paskelbimo www.kpmpc.lt apie skundžiamą raštą viešai neskelbė, net neužsiminė ir atsakymuose į pareiškėjo teiktus raštus, tuo tarpu pareiškėjas nedelsdamas reagavo į atsakovo veiksmus, kai tik jam apie juos tapo žinoma.

15Pareiškėjas pažymi, kad 2012 m. liepos 3 d. įregistruotos LVRIA teiktos vairuotojų mokymo programos, jas Po šių programų įregistravimo dienos (2012 m. liepos 3 d.) isų pirma, ir . Kadangi už registraciją, informacijos paskelbimą atsakingas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau pareiškėjas ne kartą, kai programos buvo suspenduotos, skambino į Centrą, prašydamas paaiškinti susidariusią situaciją. Centro darbuotojai tiksliai nurodyti priežasčių, kodėl naujai įregistruotos programos buvo sustabdytos ir išimtos iš viešo registro, negalėjo, tik nurodė, jog atsakingos ministerijos (Švietimo ministerija ir Susisiekimo ministerija) toliau derina pozicijas programų atžvilgiu. Kada tiksliai programos grąžintos atgal į viešą registrą, pareiškėjui yra nežinoma. 2012 m. spalio 13 d. įprastai patikrinęs viešo registro informaciją pareiškėjas pastebėjo, jog programos vėl yra viešai prieinamos.

162012 m rugpjūčio 22 d. kreipimasis į Švietimo ministeriją ir, kaip teismas nurodo, neigiamo atsakymo gavimas, nesietinas nei su 2012 m. liepos 3 d. Švietimo ministerijos sprendimu (skundžiamu aktu), nei su aplinkybėmis, kurių pagrindu pareiškėjas skundžia įregistruotas LVRIA programas. Pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 22 d. raštas Švietimo ministerijai yra sietinas su kitu skundo reikalavimu - pareiškėjo (o ne kito subjekto - LVRIA) pateiktų programų registravimo vilkinimu. Minėtu raštu pareiškėjas kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašydamas imtis veiksmų, siekiant įregistruoti pareiškėjo pateiktas programas. Be to, kaip vieną iš argumentų pagrindžiant, jog Švietimo ministerija delsia įregistruoti pareiškėjo pateiktas programas, nurodė aplinkybę, jog tuo pačiu metu (2011 m. lapkričio mėn.) programas registruoti teikė kitas subjektas (LVRIA) ir jo parengtos programos įregistruotos 2012 m. liepos 3 d.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą nustačius, kad skundą pareiškėjas padavė praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

22Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad jis skundą padavė nepraleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto termino, nes skundžiamo akto paskelbimo diena laikytina 2012 m. spalio 13 d., kai pareiškėjas pastebėjo viešame registre įregistruotas vairuotojų mokymo programas, patvirtintas skundžiamu aktu. Be to, pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas skundė neteisėtus ir klaidinančius skundžiamu aktu patvirtintų programų derinimo (patvirtinimo) bei registravimo (išregistravimo) veiksmus ir reiškė atskirą reikalavimą dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

23Dėl pirmojo pareiškėjo reikalavimo panaikinti skundžiamą atsakovo 2012 m. liepos 3 d. raštą Nr. SR-3354, kuriuo buvo patvirtintos LVRIA teiktos programos, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kaip skunde patvirtino pats pareiškėjas, apie skundžiamą 2012 m. liepos 3 d. sprendimą jis sužinojo dar 2012 m. rugpjūčio mėn. ir dėl to 2012 m. rugpjūčio 22 d. raštu kreipėsi į Švietimo ministeriją, tačiau gavo neigiamą atsakymą (b. l. 1). Todėl pareiškėjo rašte dėl trūkumų šalinimo pateiktas aplinkybes apie tai, kad tik spalio mėnesį sužinojo, jog jų pateiktos programos nebuvo patvirtintos, teismas vertino kritiškai.

24Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir pažymi, kad šie po skundo padavimo teismui naujai nurodyti argumentai kelia abejonių dėl jų patikimumo, kadangi ir pats pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 22 d. rašto Švietimo ministerijai turinys patvirtina, kad kreipdamasis į atsakovą pareiškėjas žinojo apie tai, kad LVRIA teiktas programų paketas buvo įregistruotas (b. l. 112, 113). Kadangi pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad įregistruotos kito subjekto, t. y. LVRIA pateiktos programos viešame registre paskelbtos rugpjūčio mėnesį, iš to darytina išvada, kad pareiškėjui apie skundžiamą 2012 m. liepos 3 d. raštą, kuriuo patvirtintos LVRIA programos, buvo žinoma 2012 m. rugpjūčio mėnesį. Todėl pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo dalį dėl šio reikalavimo pagrįstai atsisakė priimti, kaip praleidus skundo padavimo terminą.

25Dėl antrojo pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Švietimo ministeriją patvirtinti pareiškėjo 2011 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 421 pateiktas vairuotojų formaliojo profesinio mokymo programas, pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, kad šiuo atveju atsakovas vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus dėl pareiškėjo pateiktų programų įregistravimo ir todėl šiam reikalavimui taikytinas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas dviejų mėnesių terminas.

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012).

27Atkreiptinas dėmesys, kad formaliojo profesinio mokymo programų rengimo, keitimo, vertinimo ir įteisinimo tvarką nustato odulinės programos rengimą arba keitimą (papildymą nauju moduliu, esamų modulių atnaujinimą arba esamų atsisakymą) organizuoja Centras trumposios programos rengėjas dėl trumposios programos įteisinimo Centrui teikia prašymą ir trumpąją programą, patvirtintą atitinkamos ministerijos, Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos. Centras per 10 kalendorinių dienų nuo trumposios programos gavimo dienos išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą teikti siūlymą Švietimo ministerijai dėl trumposios programos įteisinimo arba nustatęs trūkumus skiria ne trumpesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą jiems pašalinti (22 punktas). Pagal 24 punktą, Švietimo ministerija, gavusi Centro įteisinti siūlomą modulinę ar trumpąją programą, per tris darbo dienas priima sprendimą įteisinti programą arba atmeta siūlymą. Programa įsigalioja jos įregistravimo dieną. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju siekdamas įregistruoti vairuotojų formaliojo profesinio mokymo programas, pareiškėjas turėjo gauti dviejų ministerijų – Susisiekimo ministerijos ir Šveitimo ministerijos patvirtinimą ir kreiptis į Centrą dėl jų įvertinimo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nei

28Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Tačiau sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą ar neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimo žodinė išraiška. Jei atsakovas atsisako priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-296/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13).

29Remiantis bylos medžiaga, dar 2011 m. liepos 27 d. rašte Nr. SR-3552 Švietimo ministerija nurodė, kad 2011 m. birželio 21 d. dalyvaujant vairuotojų mokymo programų rengėjams, švietimo ir mokslo ministerijos, susisiekimo ministerijos, pareiškėjo, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovams, Švietimo ministerijoje įvyko pasitarimas, kurio metu aptartos pateiktų naujų mokymo programų įgyvendinimo sąlygos, rekomenduota iš dviejų mokymo programų variantų parengti vieną ir pateikti Susisiekimo ministerijai įvertinti, vėliau įteisinti (b. l. 117). Švietimo ministerija 2012 m. vasario 22 d. raštu Nr. SR-970 informavo pareiškėją, kad ministerija įvertino pateiktus du vairuotojų periodinio mokymo programų, parengtų darbo grupės, sudarytos iš abiejų asociacijų atstovų, variantus ir nustatė, kad parengtos programos atitinka (b. l. 111). Atsakydama į aukščiau paminėtą pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 22 d. rašą Nr. 497 Švietimo ministerija nurodė, kad Susisiekimo ministerija 2012 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 9-2547-(52) iš esmės pritarė LVRIA pateiktoms programoms, kurios buvo pateiktos įteisinti Centrui (b. l. 114). Taip pat 2012 m. spalio 16 d. raštu Nr. SR-5142 papildomai pareiškėjui išaiškino, kad remiantis

30Atsižvelgiant į faktinę situaciją ir nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, darytina išvada, kad tai, jog Švietimo ministerija 2012 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. SR-4418 informavo pareiškėją, kad buvo pasirinktas LVRIA teiktas programų variantas ir buvo įregistruotos šios programos, atsakovo veiksmai vertintini ne kaip vilkinimas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, o kaip atsisakymas patvirtinti (įregistruoti) pareiškėjo pateiktas programas, išaiškinant nustatytą programos vertinimo (įregistravimo) procedūrą ir nurodant, kad pareiškėjas dėl programų vertinimo turi kreiptis į Centrą.

31Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas jau 2012 metų rugpjūčio mėnesį žinojo, jog 2012 m. liepos 3 d. buvo suderintos ne jo, o kito subjekto (LVRIA) teiktos mokymo programos. Todėl atmestini pareiškėjo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareiškėjo reikalavimo susijusio su tuo, kad atsakovas delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju laikytina, kad vėliausiai 2012 m. rugsėjo 6 d., kai Švietimo ministerija raštu Nr. SR-4418 informavo pareiškėją, jog yra įregistruotos ne pareiškėjo, o LVRIA teiktos programos, pareiškėjas turėjo suprasti, kad jo pateiktos programos nebus registruojamos ir atitinkamai kreiptis į teismą dėl jo teigimu pažeistų teisių gynimo. Kadangi pareiškėjas į teismą su skundu kreipėsi 2012 m. lapkričio 6 d., darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas į teismą ir dėl šio reikalavimo kreipėsi praleidęs vieno mėnesio terminą skundui paduoti.

32Atskirai pažymėtina, kad ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

33Pabrėžtina, kad ABTĮ įtvirtina aiškius skundo padavimo teismui terminus, tokių terminų atnaujinimą iš esmės siedamas su išskirtinėmis, objektyviomis, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis.

34Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011). Be to, operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar prašymas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Nepagrįstas delsimas yra kliūtis atnaujinti praleistą terminą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-697/2011). Tokios aplinkybės, galimai kliudžiusios kreiptis į teismą, išnyko 2012 m. rugsėjo mėnesio pradžioje, pareiškėjas skundą teismui turėjo paduoti vėliausiai 2012 m. spalio mėnesio pradžioje, tačiau jis vis tiek nepagrįstai delsė ir skundą padavė tik 2012 m. lapkričio 6 d. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis, kadangi nagrinėjamu atveju pats pareiškėjas buvo nepakankamai rūpestingas, nepaisė įstatymo nustatytų procesinių reikalavimų, uždelsė paduoti skundą teismui ir tokiais veiksmais (neveikimu) pats sau sukėlė neigiamas pasekmes – termino skundui paduoti praleidimą.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog pareiškėjas skundo padavimo terminą praleido dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjui neatnaujino termino skundui paduoti ir atsisakė priimti jo skundą.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37pareiškėjo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos atskirojo skundo netenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 13 d.... 6. Vykdydamas teismo nutartį ir šalindamas skundo trūkumus, pareiškėjas 2012... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjas skunde nurodė, jog 2011 m. liepos 1 d.... 10. Teismas pažymėjo, kad pateiktame skunde pareiškėjas teigia manantis, jog... 11. Teismas atkreipė dėmesį, kad skunde pareiškėjas taip pat patvirtino, jog... 12. III.... 13. Pareiškėjas LVMA dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 14. Nurodo, kad teismas neįvertino, jog pareiškėjas teikia du skundo... 15. Pareiškėjas pažymi, kad 2012 m. liepos 3 d. įregistruotos LVRIA teiktos... 16. 2012 m rugpjūčio 22 d. kreipimasis į Švietimo ministeriją ir, kaip teismas... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad jis skundą padavė... 23. Dėl pirmojo pareiškėjo reikalavimo panaikinti skundžiamą atsakovo 2012 m.... 24. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir... 25. Dėl antrojo pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Švietimo ministeriją... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 27. Atkreiptinas dėmesys, kad formaliojo profesinio mokymo programų rengimo,... 28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad... 29. Remiantis bylos medžiaga, dar 2011 m. liepos 27 d. rašte Nr. SR-3552... 30. Atsižvelgiant į faktinę situaciją ir nurodytą Lietuvos vyriausiojo... 31. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas jau 2012 metų... 32. Atskirai pažymėtina, kad ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 33. Pabrėžtina, kad ABTĮ įtvirtina aiškius skundo padavimo teismui terminus,... 34. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims,... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 37. pareiškėjo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....