Byla eI-4266-142/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Ragulskytės-Markovienės, Ivetos Pelienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), viešame teismo posėdyje, dalyvaujant pareiškėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovams – advokatui Povilui Gruodžiui (atstovaujančiam ir trečiuosius suinteresuotus asmenis UAB „(duomenys neskelbtini)“ bei UAB „(duomenys neskelbtini)“) ir advokato padėjėjai E. N., atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei – šios institucijos Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiajai specialistei V. B., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui – šios institucijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjui A. M., išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, UAB„(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2UAB „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – pareiškėjas), atstovaujama advokato Povilo Gruodžio, 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2015 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. SKP-298 (toliau – ginčijamas sprendimas) ir 2015 m. liepos 8 d. raštą Nr. BRK-6438(3.144) (toliau – ginčijamas raštas); 2) Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. 3R-354(AG-237/04-2015) (toliau – VAGK sprendimas).

3Pareiškėjas skunde nurodo nesutinkantis su Agentūros ir VAGK pozicija, kad pareiškėjas savo veiksmais pažeidė paramos teikimo tikslą, jog parama pasiektų kuo platesnį subjektų ratą, nes toks tikslas, pasak pareiškėjo, nenustatytas jokiuose teisės aktuose. Nurodo, kad pagal Tarybos reglamentą Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skiriamos paramos tikslas – kaimo gyventojų užimtumo didinimas ir verslumo skatinimas, naujų darbo vietų sukūrimas. Paaiškina, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktiką kiekvieną kartą būtina išnagrinėti, ar pažeidimo padarymu įtariamus asmenis ir jų vykdomus projektus sieja geografinis, ekonominis, funkcinis, teisinis ir (arba) asmeninis ryšys, o iš šių objektyvių požymių visumos turi matytis, kad pagrindinis sandorių tikslas yra įgyti naudą (bylos Nr. C-434/12, Nr. C-155/13). Pareiškėjas, UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ projektus vykdo tame pačiame žemės sklype, tačiau, pasak pareiškėjo, ši aplinkybė Agentūrai buvo žinoma, nes Agentūra 2012 m. lapkričio 26 d. davė rašytinį sutikimą projekto vietos pakeitimui. Nurodo, kad visos trys įmonės vykdo gamybos procesus, kurie nėra vienas nuo kito priklausomi, o tarpusavyje vykdomi produkcijos pirkimai yra paremti išimtinai ekonominės logikos. Pareiškėjas pažymi, kad veiklą vykdo realiai (2014 m. metinės pajamos siekė 350 000,00 Lt), sukūrė 7 naujas darbo vietas bei siekia veiklos plėtros. Pareiškėjo nuomone, tai kad visas tris paramos gavėjas sieja ta pati akcininkų grupė, nereiškia, kad pareiškėjas siekia priešingų parmos tikslams tikslų ar sąmoningai siekė dirbtinai sukurti sąlygas paramai gauti. Be to, Agentūra buvo davusi sutikimą akcininkų pasikeitimui, ne kartą buvo atlikusi patikras vietoje ir jokių pastabų nei dėl projekto vietos, nei dėl kitų dalykų neturėjo, jokių pretenzijų nereiškė. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas mano, kad Agentūra pažeidė teisinio saugumo, teisinio tikrumo ir proporcingumo principus. Nurodo, kad visų trijų įmonių veikla prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo ir negali būti traktuojama kaip vien siekis įgyti neleistiną pranašumą. Pasak pareiškėjo, jeigu ir egzistuoja įmonių sąsajumas ar nesavarankiškumas, tai nėra pagrindas paramos sutarčiai nutraukti, nes tokia sankcija yra neproporcinga. Atkreipia dėmesį, kad tokiu atveju netektų darbo kaimo vietovėje projekto dėka dirbantys asmenys.

42016 m. vasario 24 d. pareiškėjo atstovas advokatas Povilas Gruodis pareiškėjo vardu pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ginčas vyksta tik teisės taikymo ir aiškinimo klausimu. Minėtuose paaiškinimuose buvo pateiktas prašymas kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, keliant klausimus, ar Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 3 dalies ir Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalies nuostatos gali būti aiškinamos kaip leidžiančios neteisėtais kvalifikuoti tokius ūkio subjekto veiksmus, dėl kurių ūkio subjektas yra gavęs išankstinį projektų priežiūrą įgyvendinančio valstybės įgalioto subjekto sutikimą ar nurodymą, kad tokie pakeitimai atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, ar Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 3 dalies ir Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalies nuostatos turi būti aiškinamos kaip leidžiančios ir pateisinančios tokią nacionalinę praktiką, pagal kurią projektų priežiūrą įgyvendinantis valstybės įgaliotas subjektas, iš pradžių pritaręs ūkio subjekto (paramos gavėjo) vykdomiems pakeitimams, susijusiems su įgyvendinamu projektu, ir nurodęs, kad ūkio subjektas (paramos gavėjas) atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus, po trejų metų, per tą laiką iš esmės nepasikeitus pirminei teisei, remdamasis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, galėtų peržiūrėti savo poziciją ir minėtus su įgyvendinamu projektu susijusius pakeitimus pripažinti Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 3 dalies ir Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalies pažeidimu.

52016 m. gegužės 17 d. pareiškėjas dar kartą pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas su UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ sandorius sudarydavo rinkos kainomis, todėl VAGK sprendime nepagrįstai teigiama, kad minėti sandoriai yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. Nurodė, kad tarp pareiškėjo ir minėtų bendrovių nėra susiformavę jokių ryšių, dėl kurių bendrovės įgytų Europos Sąjungos paramos tikslams prieštaraujantį pranašumą.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

7Agentūra atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad 2014 m. gegužės 21 d. atliko projekto administracinį patikrinimą ir nustatė, kad pareiškėjas nepasiekė pajamų, grynojo pelno ir darbuotojų įdarbinimo rodiklių. Nurodo, kad 2014 m. gruodžio 31 d. Agentūra inicijavo įtariamo pažeidimo tyrimą, kurio metu nustatė, kad pareiškėjas neįgyvendino projekto taip, kaip aprašyta Paraiškoje ir verslo plane, nepasiekė Projekto tikslų ir uždavinių, nesilaikė su skirta parama susijusių įsipareigojimų, sudarė dirbtines sąlygas, siekdamas įgyti paramos tikslams prieštaraujantį pranašumą. Paaiškina, kad pareiškėjas verslo plane buvo nurodęs, kad planuoja vykdyti europadėklų gamybą, tačiau iš tikrųjų jų negamino, o teikė medienos džiovinimo paslaugas ir už šias paslaugas per 2014 m. gavo tik 1 proc. planuotų gauti pajamų. Be to, didžioji dalis šių paslaugų buvo teikiamos susijusioms su pareiškėju įmonėms – UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“. Nurodo, kad pareiškėjas turėjo pasiekti paraiškos vertinimo pirmumo kriterijų – 2014 m. įdarbinti 8 žmones, tačiau 2015 m. vasario 9–10 d. atliktos patikros metu nustatyta, kad pareiškėjo įmonėje buvo įdarbinti tik 6 darbuotojai. Be to, 2 iš jų buvo įdarbinti tik 2 val. per dieną, o vienas – 4 val. per dieną ir tik 3 darbuotojai dirbo 8 val. per dieną. Pasak Agentūros, pareiškėjas nepagrįstai save įvardija savarankiška įmone, nes jis yra susijęs su UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ teisiniu, funkciniu, ekonominiu požiūriu, todėl šių įmonių veikla buvo sąmoningai derinama tarpusavyje. Agentūra nurodo sutinkanti su VAGK sprendime nurodytu motyvu, kad akcininkų pasikeitimas gali būti teisėtas, tačiau atsižvelgiant į kitus tęstinio pobūdžio veiksmus – gali sudaryti ir pažeidimo pagrindą.

82016 m. gegužės 12 d. Agentūra pateikė atsiliepimą į rašytinius pareiškėjo paaiškinimus, kuriame paaiškino, kad neturi teisės uždrausti atlikti uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimus, todėl paramos gavėjams tokių „leidimų“ nesuteikia. Nurodo, kad 2012 m. spalio 31 d. (praėjus maždaug 3 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo) buvo gautas pareiškėjo pranešimas, kuriame teigiama, kad artimiausiu metu įmonę planuojama parduoti naujiems akcininkams. Toks pranešimas buvo Agentūroje taip pat gautas ir vėliau, t. y. 2012 m. lapkričio 13 d. Agentūra nurodė teismui, kad pareiškėjo ir kitų įmonių susietumas yra tęstinis procesas, todėl dirbinių sąlygų konstatavimas yra neįmanomas projekto vertinimo ar projekto pirminio įgyvendinimo stadijose. Nurodė, kad prašymas pakeisti projekto vietą buvo pateiktas pirminėje projekto įgyvendinimo stadijoje (2012 m. lapkričio 23 d.). Pažymėjo, kad dėl Reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalies aiškinimo ir taikymo ESTT yra pasisakęs dar 2013 m. rugsėjo 12 d. prejudiciniame sprendime byloje Nr. C-434/2012, todėl pareiškėjo prašymas dėl kreipimosi į ESTT neturėtų būti tenkinamas.

9Teismo posėdžio metu Agentūros atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė pareiškėjo skundą atmesti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2015 m. gegužės 25 d. raštu pritarė Agentūros siūlymui taikyti pareiškėjui sankciją – nutraukti paramos sutartį ir susigrąžinti išmokėtą paramą (200 000,00 Eur). Pasak Ministerijos, fizinių asmenų grupė, dirbtinai padalijusi investicijas keletui projektų, apėjo teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl maksimalaus paramos dydžio, todėl pareiškėjo projektas neprisideda prie Europos Sąjungos paramai keliamų tikslų pasiekimo.

11Ministerijos atstovas teismo posėdyje palaikė Ministerijos atsiliepimo argumentus ir prašė skundą atmesti.

12Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiliepime su pareiškėjo skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad įsiteisėjus skundžiamiems Agentūros ir VAGK sprendimams, visų trijų paramos gavėjų projektų įgyvendinimas būtų sunkiai įmanomas, o kaimo vietovėje gyvenantys asmenys liktų be darbo. Mano, kad Agentūros veiksmai yra neteisėti ir nesuderinami su Reglamento Nr. 2988/95 ir Reglamento Nr. 65/2011 nuostatų aiškinimu, todėl palaiko pareiškėjo prašymą kreiptis į ESTT dėl preliminaraus nutarimo priėmimo.

13Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą tenkinti.

14Skundas netenkintinas.

15Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui galimai neteisėtai ir nepagrįstai pritaikytos sankcijos – paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos susigrąžinimo.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas 2011 m. lapkričio 30 d. pateikė Agentūrai paraišką paramai gauti (toliau – Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo 2011 metais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės). Pareiškėjas paraiškoje prašė skirti paramą (690 560,00 Lt) projektui „UAB „(duomenys neskelbtini)“ europadėklų gamybos cecho įkūrimas“ (toliau – Projektas). Paraiškoje pareiškėjas aprašydamas Projektą nurodė, kad yra naujai įsteigta įmonė probleminiame Kelmės rajone – Tytuvėnų miestelyje, kuriame išsinuomojo pastatą. Jame planuoja gaminti europadėklus, kuriems sieks įgyti kokybės sertifikatą. Paraiškoje pareiškėjas taip pat nurodė, kad tikimasi, jog didžioji dalis padėklų bus realizuojami užsienio rinkose. Paraiškos V dalyje nurodyti du Projekto priežiūros rodikliai, t. y. darbo vietų skaičius (2012 metais 8-ios naujai sukurtos nuolatinės darbo vietos, jas išlaikant iki 2016 m.) ir pardavimo pajamos (2012 metais – 1 094 016,00 Lt, 2013 metais – 5 270 856,00 Lt, 2013 metais – 5 930 832,00 Lt, 2014 metais – 5 930 832,00 Lt, o 2015 metais ir 2016 metais – 6 590 856,00 Lt). Paraiškoje pareiškėjas, be kita ko, įsipareigojo be rašytinio Agentūros sutikimo mažiausiai 5 metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio ir nenutraukti Projekte numatytos vykdyti veiklos (Paraiškos XIV skyriaus 11 punktas). Pareiškėjas Paraiškos dalyje „Projektų atrankos pirmumo reikalavimai“ nurodė, kad ne mažiau kaip 3 metus po Projekto įgyvendinimo (pagal Paraiškos III skyriaus 9 punktą, planuojama Projekto pabaiga numatyta – 2012 m. rugsėjo 30 d.) pabaigos metų vidutinis metų sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius bus ne mažesnis kaip 8. Šio įsipareigojimo laikyti pareiškėjas įsipareigojo ir Paraiškos XVI skyriaus 19 punkte. Pareiškėjas įsipareigojo vykdyti Projektą pagal Paraišką (XVI skyriaus 24 punktas) ir savo parašu patvirtino žinantis, kad jei netinkamai vykdys Projektą pagal Paraišką, jam gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos (Paraiškos XVI skyriaus 25 punktas).

17Prie Paraiškos pareiškėjas pridėjo verslo planą, kuriame nurodė, kad Projekto tikslas – įkurti europadėklų gamybos cechą tuo gerinant ekonominę aplinką Tytuvėnų miestelyje. Verslo plane numatyta, kad Projekto veikla yra siejama su produkto inovacija, t. y. bus pradėti gaminti aukštos kokybės europadėklai, kuriems bus gautas kokybės sertifikatas. Nurodė, kad pareiškėjas per metus pagamins iki 275 000 europadėklų, kurių didžiąją dalį realizuos užsienio rinkose, tarptautinėse įmonėse (pirmaisiais pardavimų metais produkcija bus pardavinėjama per tarpininkus Lietuvoje, vėliau – tiesiogiai), iš viso bus sukurtos 8 naujos darbo vietos, iš kurių ne mažiau kaip pusė bus kaimo gyventojai (Verslo plano IV skyrius). Verslo plane pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2012 metais pagamins 45 584 vnt. europadėklų, 2013 metais – 219 619 vnt., 2014 metais – 247 118 vnt., o 2015 m. – 274 619 vnt. (Verslo plano VI skyriaus 1 punktas).

18Nustatyta, kad 2012 m. liepos 11 d. pareiškėjas ir Agentūra sudarė paramos sutartį (toliau – Paramos sutartis). Pagal Paramos sutarties 49 punktą, Paraiška ir Verslo planas yra Paramos sutarties sudėtinės dalys. Pagal Paramos sutartį pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti Projektą, nepažeisdamas Paramos sutarties (taigi ir Paraiškos bei Verslo plano) sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų (Paramos sutarties 1.1 punktas). Paramos sutarties 17 ir 17.1 punktuose numatyta, kad pareiškėjas, siekdamas numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įsipareigoja įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje ir Verslo plane. Paramos sutarties 17, 17.10, 17.10.1 ir 17.10.2 punktuose numatyta, kad pareiškėjas privalo užtikrinti, jog išliks savarankiška įmone mažiausiai 7 metus po Paramos sutarties pasirašymo dienos, t. y. nebus priskirtas įmonei partnerei arba susijusiai įmonei, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, o pareiškėją kontroliuojantis fizinis asmuo, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 3 punkte, netaps kitą(-us) juridinį asmenį(-is) kontroliuojančiu asmeniu. Paramos sutartyje taip pat numatytos pareiškėjo pareigos įvykdyti Paraiškoje ir Verslo plane numatytus įsipareigojimus, susijusius su Projekto rezultatais ir pasiekimais bei įdarbinti Paraiškoje numatytą darbuotojų skaičių (ne mažiau kaip 3 metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos metų sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip nurodyta Paraiškoje) (Paramos sutarties 17, 17.13 ir 17.14 punktai). Pagal Paramos sutarties 17 ir 17.32 punktus pareiškėjas įsipareigojo be Agentūros rašytinio sutikimo mažiausiai 7 metus nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, nenutraukti Projekte numatytos veiklos.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad Agentūra 2014 m. gegužės 21 d. atliko Projekto patikrinimą ir nustatė, kad pareiškėjas nepasiekė planuotų rodiklių (neįdarbino darbuotojų, nepasiekė pardavimo pajamų rodiklių), o 2015 m. vasario 9–10 d. Agentūra atliko Projekto patikrą vietoje ir nustatė, kad pareiškėjo įmonėje dirba iš viso 6 darbuotojai, o 2014 metais pajamas (13 506,20 Eur) pareiškėjas gavo iš medienos džiovinimo paslaugų (ne iš europadėklų pardavimo).

202015 m. birželio 29 d. Agentūra priėmė ginčijamą sprendimą, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą padarė šiuos pažeidimus: 1) neįgyvendino Projekto taip, kaip aprašyta Paraiškoje, Verslo plane, todėl nepasiekė Projekto tikslų ir uždavinių (toliau – pirmas pažeidimas); 2) nesilaikė su skirta parama susijusių įsipareigojimų (toliau – antras pažeidimas); 3) sukūrė dirbtines sąlygas, siekdamas įgyti paramos schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą (toliau – trečias pažeidimas). Ginčijamu sprendimu Agentūra informavo pareiškėją, kad jam dėl nurodytų pažeidimų taikoma Paramos sutarties nutraukimo ir paramos (200 000,00 Eur) susigrąžinimo sankcija. 2015 m. liepos 8 d. Agentūra priėmė ginčijamą raštą, kuriuo paprašė 200 000,00 Eur grąžinti per 30 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo pareiškėjui datos. Nesutikdamas su minėtu sprendimu ir raštu, pareiškėjas kreipėsi su skundu į VAGK, kuri 2015 m. rugsėjo 7 d. priėmė sprendimą pareiškėjo skundą atmesti. Nesutikdamas su tokiu VAGK sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į teismą.

21Ginčijamame sprendime (11 puslapyje) Agentūra nurodė, kad minėtą sprendimą dėl pirmo, antro ir trečio pažeidimų priėmė, vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklių 67 punktu, numatančiu, kad paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant Paramos sutarties sąlygas ir (arba) nesilaikant Įgyvendinimo taisyklėse, Paraiškoje ir Paramos sutartyje numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, taikomos sankcijos, numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės). Ginčijamame sprendime (10 puslapyje) Agentūra nurodė, kad sprendimas buvo priimtas taip pat vadovaujantis Administravimo taisyklių 197.1.9 punktu (dėl pirmo ir antro pažeidimų), 197.3.1 ir 197.3.16 punktais, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 3 dalimi ir 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalimi (dėl trečio pažeidimo) bei Paramos sutarties 19.1 punktu (dėl pirmo, antro ir trečio pažeidimų).

22Paramos sutarties 19.1 punkte nustatyta Agentūros teisė susigrąžinti paramą (ar jos dalį) ir (arba) nutraukti Paramos sutartį, paaiškėjus aplinkybėms, be kita to, išvardytoms Paramos sutarties 25 punkte. Paramos sutarties 25 punkte nurodomi 24 atvejai, kuriems esant gali būti nustatomas Paramos sutarties pažeidimas. Pirmuoju tokiu atveju (25.1 punktas) įvardijamas atvejis, kai paramos gavėjas neįdarbina paraiškoje numatyto darbuotojų skaičiaus (Agentūros nustatytas antras pažeidimas). Kitas Agentūros nustatytas atvejis (pirmas pažeidimas) yra įvardytas Paramos sutarties 25.9 punkte, numatančiame, kad pažeidimas gali būti nustatomas, kai paramos gavėjas negali pasiekti Projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Agentūros bei Paramos sutarties 25.11 punkte, numatančiame, kad pažeidimas gali būti nustatomas, kai paramos gavėjas per 7 metus nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Agentūros sutikimo pakeičia pagal Paramos sutartį remiamos veiklos pobūdį. Pirmas ir antras pažeidimai taip pat buvo susiję su atvejais, įvardytais Paramos sutarties 25.23 ir 25.24 punktuose, numatančiuose, kad pažeidimas gali būti nustatytas ir tada, kai paramos gavėjas nesilaiko su skirta parama susijusių įsipareigojimų bei pažeidžia kitas Paramos sutarties, paramos skyrimo bei naudojimo sąlygas. Taigi, pagal Paramos sutarties 19.1 punktą, už šiuos pažeidimus gali būti taikomas visos paramos susigrąžinimas ir Paramos sutarties nutraukimas. Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad prie šių pažeidimų Agentūra nurodo Administravimo taisyklių 197.1.9 punktą, numatantį atvejį, kada pareiškėjui gali būti taikoma paramos sumažinimo sankcija („jeigu pareiškėjas pažeidžia kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus, sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo pobūdžio, masto bei sunkumo“). Paramos sumažinimo sankciją galima skirti tada, kai visa parama dar nėra išmokėta. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamo sprendimo priėmimo metu pareiškėjui jau buvo išmokėta visa paramos suma (200 000,00 Eur), Agentūra galėjo taikyti tik Administravimo taisyklių 197.3 punkte numatytą sankcijos rūšį – paramos (ar jos dalies) susigrąžinimą.

23Administravimo taisyklių 197.3.7 punkte nustatyta, kad paramos (ar jos dalies) susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas per penkerių ar septynerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo ir (arba) paramos paraiškos pateikimo be rašytinio Agentūros sutikimo pakeičia remiamos veiklos pobūdį. Verslo plane ir Paraiškoje pareiškėjo nurodytas ir pagal Paramos sutartį remiamas veiklos pobūdis buvo aukštos kokybės europadėklų gamyba. Kaip minėta, Agentūra patikrų metu nustatė, kad šios veiklos pareiškėjas nevykdė, t. y., negavusi Agentūros sutikimo, vykdė kitą veiklą (teikė medienos džiovinimo paslaugas). Tai patvirtino ir pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu. Darytina išvada, kad pareiškėjas nesilaikė Paramos sutarties 17.4 ir 17.32 punktuose nustatytų įsipareigojimų ir pažeidė Paramos sutartį (Paramos sutarties 25.11 punktas), t. y. be rašytinio Agentūros sutikimo pakeitė remiamos veiklos pobūdį.

24Administravimo taisyklių 197.3.2 punkte nustatyta, kad paramos (ar jos dalies) susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas nustojo vykdyti projektą. Pareiškėjas per 2012 metus planavo įdarbinti 8 nuolatinius darbuotojus, pagaminti 45 584 vnt. europadėklų ir gauti 1 094 016,00 Lt europadėklų pardavimo pajamų, per 2013 metus numatyta išlaikyti tą patį darbuotojų skaičių, pagaminti 219 619 vnt. europadėklų ir gauti 5 270 856,00 Lt pardavimo pajamų, per 2014 metus numatyta išlaikyti tą patį skaičių darbuotojų, pagaminti 247 118 vnt. europadėklų ir gauti 6 590 856,00 Lt pardavimo pajamų. Kaip minėta, pareiškėjas 2012–2014 metais europadėklų gaminimo veiklos iš esmės nevykdė, todėl pajamų iš europadėklų pardavimo negavo. Darytina išvada, kad pareiškėjas nesilaikė įsipareigojimų, nustatytų Paramos sutarties 17.1, 17.13, 17.31 punktuose ir pažeidė Paramos sutartį (Paramos sutarties 25.9 punktas), t. y. nurodytu laikotarpiu nepasiekė Paraiškoje ir Verslo plane numatytų įsipareigojimų, susijusių su Projekto rezultatais ir pasiekimais. Dar daugiau, atsižvelgiant į tai, kad minėtu laikotarpiu europadėklai (planuota – aukštos kokybės, sertifikuoti) apskritai nebuvo gaminami ir europadėklų pardavimo pajamos nebuvo gaunamos, darytina išvada, kad pareiškėjas šiuo laikotarpiu (beveik 3 metus) net nebuvo pradėjęs vykdyti Projekto, t. y. nebuvo pradėjęs siekti rezultatų ir įgyvendinti Projekto rodiklių, susijusių su europadėklų pardavimų pajamomis.

25Pagal Administravimo taisyklių 197.3.12 punktą, visa paramos suma susigrąžinama, kai paramos gavėjas nepasiekia prioritetinio kriterijaus rezultato. Paraiškos pirmumo vertinimo (prioritetinis) kriterijus ir kitas Projekto priežiūros rodiklis (be pardavimo pajamų) buvo 8-ios naujai sukurtos nuolatinės darbo vietos. Kaip minėta, pareiškėjas pagal Paraišką įsipareigojo sukurti 8 naujas nuolatines darbo vietas jau 2012 metais. Bylos duomenimis (2014 m. gegužės 19 d. Agentūroje gautas pareiškėjo pasiaiškinimas dėl Projekto rodiklių pasiekimo) nustatyta, kad 2012 m. pareiškėjas naujų darbo vietų nesukūrė, o darbuotojų paiešką pradėjo vykdyti tik 2013 m. IV ketvirtyje. Iš Paraiškos matyti, kad prieš Projektą pareiškėjo įmonėje dirbo iš viso vienas darbuotojas. 2015 m. vasario 9–10 d. atliktos patikros metu Agentūra nustatė, kad pareiškėjo įmonėje iš viso dirbo 6 darbuotojai (iš jų du dirbo 2 val. per dieną, vienas – 4 val. per dieną ir trys – 8 val. per dieną). Darytina išvada, kad šis (8 naujų darbo vietų) rodiklis bei prioritetinis kriterijus taip pat nebuvo pasiektas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nesilaikė Paramos sutarties 17.1 ir 17.14 punktuose įtvirtintų įsipareigojimų ir pažeidė Paramos sutartį (Paramos sutarties 25.1 punktas). Administravimo taisyklių 197.3.12 punktas, kaip minėta, įtvirtina imperatyvią Agentūros pareigą (ne teisę) susigrąžinti visą paramos sumą, jeigu nustatoma, kad nebuvo pasiektas prioritetinio kriterijaus rezultatas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Agentūra teisėtai ir pagrįstai ginčijamu sprendimu nusprendė skirti pareiškėjui visos paramos susigrąžinimo sankciją, o pareiškėjo skundo argumentai, susiję su pritaikytos sankcijos ne proporcingumu, atmetami kaip nepagrįsti. Atsižvelgdama į nustatytas Paramos sutarties 25.1, 25.9 ir 25.11 punktuose įvardytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Agentūra pagal Paramos sutarties 19.1 punktą turėjo teisę nutraukti Paramos sutartį.

26Dėl Agentūros nustatyto trečio pažeidimo (susijusio su dirbtinai sukurtomis sąlygomis paramai gauti) teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes iš esmės pritaria ikiteismine tvarka ginčą išnagrinėjusios VAGK išvadoms, tiek, kiek jos susijusios su minėto pažeidimo konstatavimu. VAGK išsamiai ir visapusiškai įvertino faktines aplinkybes, analizavo ir pagrindė taikytinas teisės aktų nuostatas, vertino ir pasisakė dėl pareiškėjo skundo argumentų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundo argumentai, susiję su tuo, kad VAGK sprendime apsiribojo tik formaliu faktų konstatavimu, netinkamai vertino faktines aplinkybes, atmetami kaip nepagrįsti. Dėl pareiškėjo skundo argumentų, susijusių su pažeistais teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principais, teisėjų kolegija sutinka su VAGK sprendimo motyvais, todėl jų neatkartoja. Europos Sąjungos teisės aiškinimo klausimai šioje byloje teismui nekilo, todėl Pareiškėjo prašymas kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo netenkinamas. Teisėjų kolegija sutinka su Agentūros atsiliepimo argumentais, kad minėtų Europos Sąjungos teisės nuostatų aiškinimas jau buvo pateiktas ESTT jurisprudencijoje.

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Agentūra teisėtai ir pagrįstai ginčijamu sprendimu pareiškėjui skyrė Paramos sutarties nutraukimo ir visos paramos susigrąžinimo sankciją, teisėtai ir pagrįstai ginčijamu raštu įpareigojo pareiškėją grąžinti išmokėtą paramą. Atitinkamai, VAGK teisėtai ir pagrįstai minėtų Agentūros sprendimų nepanaikino, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo panaikinti pareiškėjo skundžiamus sprendimus. Pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 127 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – pareiškėjas), atstovaujama... 3. Pareiškėjas skunde nurodo nesutinkantis su Agentūros ir VAGK pozicija, kad... 4. 2016 m. vasario 24 d. pareiškėjo atstovas advokatas Povilas Gruodis... 5. 2016 m. gegužės 17 d. pareiškėjas dar kartą pateikė rašytinius... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai palaikė skundą ir prašė jį... 7. Agentūra atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo... 8. 2016 m. gegužės 12 d. Agentūra pateikė atsiliepimą į rašytinius... 9. Teismo posėdžio metu Agentūros atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 11. Ministerijos atstovas teismo posėdyje palaikė Ministerijos atsiliepimo... 12. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB... 14. Skundas netenkintinas.... 15. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui galimai... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas 2011 m. lapkričio 30 d. pateikė... 17. Prie Paraiškos pareiškėjas pridėjo verslo planą, kuriame nurodė, kad... 18. Nustatyta, kad 2012 m. liepos 11 d. pareiškėjas ir Agentūra sudarė paramos... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad Agentūra 2014 m. gegužės 21 d. atliko... 20. 2015 m. birželio 29 d. Agentūra priėmė ginčijamą sprendimą, kuriame... 21. Ginčijamame sprendime (11 puslapyje) Agentūra nurodė, kad minėtą... 22. Paramos sutarties 19.1 punkte nustatyta Agentūros teisė susigrąžinti... 23. Administravimo taisyklių 197.3.7 punkte nustatyta, kad paramos (ar jos dalies)... 24. Administravimo taisyklių 197.3.2 punkte nustatyta, kad paramos (ar jos dalies)... 25. Pagal Administravimo taisyklių 197.3.12 punktą, visa paramos suma... 26. Dėl Agentūros nustatyto trečio pažeidimo (susijusio su dirbtinai sukurtomis... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Agentūra... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“ skundą atmesti kaip... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...