Byla AS-438-339-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Zarasų rajono Baibių pagrindinei mokyklai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

6Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V.J. padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T-4 dalies panaikinimo.

7Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t.y. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje sustabdyti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 plano patvirtinimo" priedo pakeitimo" patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 m. plano 7 dalies įgyvendinimą, susijusį su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu. Pareiškėjas paaiškino, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes iki teismo sprendimo priėmimo Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas gali būti užbaigtas, visi mokiniai būtų perkelti į kitas ugdymo įstaigas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi konstatavo, jog pareiškėjo skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 23, 24 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl priimtinas, o pašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tenkintinas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę bei iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T-4 galiojimą toje dalyje, kiek tai susiję su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

10Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose Nr. AS5-155/2005, AS5-230/2005 nurodė, kad realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas ir realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą būtina įvertinti pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybes nesiėmus prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos bei kitus principus.

11Atsižvelgęs į pareiškėjo nurodytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad skundo patenkinimo atveju, nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo šis administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, t. y. mokiniai būtų priversti dar kartą keisti mokymo įstaigą, ir šių pasekmių pašalinimas, priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, pasidarytų negalimas. Dėl šios priežasties teismas pripažino, jog yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje sustabdyti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T-4 galiojimą toje dalyje, kiek tai susiję su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

12III.

13Atskiruoju skundu atsakovas Zarasų rajono savivaldybė prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties dalį, kuria nutarta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, panaikinti ir atmesti pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas nevertino skundžiamo sprendimo tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių balanso, viešojo intereso aspektais, o remdamasis viena nepagrįsta prielaida nutarė sustabdyti ginčijamo sprendimo dalį.

152. Pareiškėjo ir teismo prielaida, kad mokiniai bus perkelti po reorganizacijos į kitas ugdymo įstaigas, neturi būti vertintina kaip šiai bylai reikšminga aplinkybė vertinimo aspektu ir negali būti pakankamas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes reorganizavimo sąlygos nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o pertvarkymas neturės įtakos vaikų perkėlimui į kitas ugdymo įstaigas.

163. Pareiškėjo skundas nėra pagrįstas, o apsiribojama bendrojo pobūdžio teiginiais, kurie negali būti pagrindu tenkinti jo reikalavimą ir taikyti užtikrinimo priemonę, nes teismui nėra pateikti įrodymai, jog nesustabdžius ginčijamo akto dalies galiojimo, iš esmės galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

20Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui (b.l. 4-8) ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties (b.l. 1-2), kuria šis skundas buvo priimtas nagrinėti, matyti, jog pareiškėjas ginčija ir prašo panaikinti atsakovo priimtą aktą - 2009 m. sausio 29 sprendimo Nr. T-4 dalį, susijusią su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu. Taigi ginčas šioje administracinėje byloje vyksta būtent dėl atsakovo 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-4 dalies panaikinimo.

22Tuo tarpu iš pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo matyti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybę jis sieja su ta aplinkybe, jog iki būsimo teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas gali būti užbaigtas, visi mokiniai būtų perkelti į kitas ugdymo įstaigas (šis procesas reikštų jo negrįžtamumą arba itin sudėtingą buvusių santykių atkūrimą). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, vien iš šios aplinkybės negalima spręsti, jog netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių, galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo 2009 m. sausio 29 sprendimo Nr. T-4 dalį vykdymas (tai yra būtų neįmanomas ar pasunkėtų atsakovo sprendimo panaikinimas). Pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra susijusios ne su būsimo teismo sprendimo dėl atsakovo priimto akto panaikinimo tinkamu įvykdymu, o su kitomis galimomis teisinėmis pasekmėmis, kurios atsirastų teismui patenkinus pareiškėjo skundą. Kartu akcentuotina ir tai, jog byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas šiuo metu yra objektyviai pradėtas ar rengiamasi jį nedelsiant pradėti (pvz. patvirtintos reorganizavimo sąlygos, inicijuotas moksleivių perkėlimas iš Baibių pagrindinės mokyklos į kitas ugdymo įstaigas ir pan.), t. y. inicijuoti faktiniai mokyklos reorganizavimo veiksmai, kurių padarinių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas (ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 92 straipsnis).

23Todėl laikytina, jog pareiškėjas nepateikė motyvų, iš kurių būtų galima spręsti apie būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T-4 galiojimą toje dalyje, kiek tai susiję su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjui išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo laikytina nepagrįsta ir naikintina, o atsakovo atskirasis skundas tenkintinas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

26atsakovo Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties dalį, kuria buvo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - sustabdytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T-4 galiojimas toje dalyje, kiek tai susiję su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 4. I.... 6. Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V.J. padavė... 7. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t.y.... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi... 10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis... 11. Atsižvelgęs į pareiškėjo nurodytus argumentus, teismas padarė išvadą,... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu atsakovas Zarasų rajono savivaldybė prašo Vilniaus... 14. 1. Teismas nevertino skundžiamo sprendimo tikslingumo, proporcingumo, proceso... 15. 2. Pareiškėjo ir teismo prielaida, kad mokiniai bus perkelti po... 16. 3. Pareiškėjo skundas nėra pagrįstas, o apsiribojama bendrojo pobūdžio... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 20. Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę... 21. Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui (b.l. 4-8) ir Vilniaus... 22. Tuo tarpu iš pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių... 23. Todėl laikytina, jog pareiškėjas nepateikė motyvų, iš kurių būtų... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Vilniaus... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. atsakovo Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti ir... 27. Nutartis neskundžiama....