Byla B2-2485-436/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Polifasas

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo S. Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Polifasas, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2014 m. rugsėjo 11 d. yra priimtas ieškovo S. Š. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Polifasas“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovas yra buvęs atsakovės darbuotojas, tačiau atleidus ieškovą su juo nebuvo pilnai atsiskaityta. 2013-11-14 Darbo ginčų komisijos sprendimu nuspręsta iš atsakovo ieškovo naudai išieškoti iš viso 13.555,00 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Atsakovas su ieškovu iki šiol yra neatsiskaitęs, be to, ieškovas mano, jog atsakovas yra skolingas ir kitiems kreditoriams. Ieškovo vertinimu, atsakovo turtinė padėtis yra sunki, įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl ji yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Administratoriumi prašo skirti juridinį asmenį UAB „Adminova“, pateikė teismui leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą bei sutikimą teikti administravimo paslaugas.

3Ieškinys paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas yra buvęs atsakovės darbuotojas. Atleidus ieškovą iš darbo, su juo nebuvo pilnai atsiskaityta. 2013-11-14 Darbo ginčų komisijos sprendimu nuspręsta iš atsakovo ieškovo naudai išieškoti iš viso 13.555,00 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.

9Teismo siųsti juridinio asmens buveinės adresu procesiniai dokumentai dėl įmonės finansinių dokumentų pateikimo atsakovei įteikti 2014-09-13, tačiau įmonės vadovas teismo įpareigojimo neįvykdė ir jokių atsakovo įmonės finansinę padėtį patvirtinančių duomenų teismui nepateikė. Teismas, įvertinęs susidariusią situaciją, sprendžia, kad atsakovas pripažįsta, jog yra nemokus, todėl jam iškeltina bankroto byla.

10Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Polifasas“ klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

11Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovas paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė už 2012 metus. 2013 metų finansiniai duomenys nepateikti nei teismui, nei Juridinių asmenų registro tvarkytojui, todėl realiai susidariusią pagal balansus finansinę situaciją įvertinti nėra galimybės. Iš 2012 metų balanso duomenų matyti, kad atsakovo turtas buvo 224.331 Lt vertės, kurį pagrinde sudarė per vienerius metus gautinos sumos. Tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 166.650 Lt. Iš šių balanso duomenų galima daryti išvadą, jog atsakovo įmonės skolos viršijo pusę į 2012 metais įmonės balansą įrašyto turto vertės. Iš pelno nuostolių ataskaitos matyti, kad 2012 m. įmonė dirbo pelningai, tačiau teismui nėra žinoma, ar 2013 m. ir 214 metais įmonės taip pat dirbo pelningai. Iš VSDFV informacijos apie atsakovo viešus duomenis matyti, kad atsakovo įmonėje apdraustų asmenų iš viso nėra, o skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 9162,99 Lt. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovas nekilnojamojo turto, registruoto įmonės vardu neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovo vardu registruotų transporto priemonių nėra. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos rašte nurodė, kad atsakovas 2014-09-16 dienos duomenimis turi 13.134,83 Lt mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. (b. l. 40). Įvertinus visus byloje esančius duomenis, matyti, kad atsakovas yra skolingas ne tik ieškovui neišmokėtą darbo užmokestį, bet jo skolos yra ir valstybės, savivaldybių biudžetams, be to spręstina, kad atsakovas veiklos nevykdo, nes įmonėje nėra darbuotojų, apdraustų socialiniu draudimu. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovo UAB „Polifasas“ įmonė yra nemoki, nes įmonė nemoka darbuotojui darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, taip pat negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais.

12Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Polifasas“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

13Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Polifasas“ bankroto bylą, t.y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

14Dėl administratoriaus kandidatūros

15Ieškovas pasiūlė administratoriumi skirti juridinį asmenį UAB „Adminova“, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti administravimo paslaugas, pateikė deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (Draudimo polisas Nr. PCAD 021077), sutinka teikti UAB „Polifasas“ bankroto administravimo paslaugas. Ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Taigi, atsakovo UAB „Polifasas“ administratoriumi skirtina ieškovo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra.

16Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu,

Nutarė

17Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Polifasas“ (juridinio asmens kodas 135762666, reg. adresas Ateities pl. 30A, Kaunas, adresas korespondencijai Žukausko g. 27-25, Kaunas) bankroto bylą.

18Paskirti UAB „Polifasas“ administratoriumi UAB „Adminova“ (j.a.k. 302582837, adresas Jakšto g. 12, Vilnius, Leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 197, išd. 2011-03-02, reg. Nr. BJ1-67, tel. 8 5 2401020, +370 620 77801, el. p. info@adminova.lt, miroslava.vrublevskaja@gmail.com).

19Areštuoti UAB „Polifasas“ (juridinio asmens kodas 135762666) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad UAB „Polifasas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nustatyti, kad UAB „Polifasas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams, ieškovui, atsakovui bei administratoriui.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teisme 2014 m. rugsėjo 11 d. yra priimtas ieškovo 3. Ieškinys paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas yra buvęs atsakovės... 9. Teismo siųsti juridinio asmens buveinės adresu procesiniai dokumentai dėl... 10. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB... 11. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovas paskutinį... 12. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Polifasas“ būsena atitinka LR... 13. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 14. Dėl administratoriaus kandidatūros... 15. Ieškovas pasiūlė administratoriumi skirti juridinį asmenį UAB... 16. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi,... 17. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Polifasas“ (juridinio asmens kodas... 18. Paskirti UAB „Polifasas“ administratoriumi UAB „Adminova“ (j.a.k.... 19. Areštuoti UAB „Polifasas“ (juridinio asmens kodas 135762666)... 20. Nustatyti, kad UAB „Polifasas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 21. Nustatyti, kad UAB „Polifasas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10... 22. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...