Byla 2-28371-214/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Inžinieriniai tinklai“ ir UAB SANISTAL pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

22015-11-10 teisme gautas pareiškėjų UAB „Inžinieriniai tinklai“ ir UAB SANISTAL prašymas patvirtini 2015-10-26 pareiškėjų sudarytą taikos sutartį, kuria jie kilusį ginčą nutarė išspręsti taikiai, tarpusavio nuolaidomis, užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo“; 2004 m. balandžio 8 d. konsultacija Nr.A3-103 „Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo normų taikymo“), kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (LR CPK 579-582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

6Nustatyta, kad taikos sutartyje yra aiškiai išreikšta šalių valia, ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42 str. 2 d.), pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 str.).

7Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-295, 579-582 straipsniais, teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Patvirtinti UAB „Inžinieriniai tinklai“, į. k. 133165398 ir UAB SANISTAL, į. k. 111802839, toliau kartu vadinami Šalimis sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

11Atsižvelgdamos į tai, kad:

 • Ieškovas pateikė Kauno apygardos teismui ieškinį, prašydamas iš atsakovo priteisti 281062,88 Lt nuostolių, 6 procentų metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 • 2014-11-05 Kauno apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-678-555/2014 ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 235472,62 litą (68197,58 eurų) nuostolių atlyginimo, 6 proc. metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2013-02-20) iki sprendimo visiško įvykdymo, t. y. 10930,30 eurų, 5547,07 litų (1606,54 eurų) žyminio mokesčio, 4507,69 litų (1305,52 eurų) vertimo ir 4000 litų (1158,48 eurų) bylinėjimosi išlaidų. Viso atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 83198,59 eurų.
 • 2015-07-03 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi paliko nepakeistą 2014-11-05 Kauno apygardos teismo sprendimą.
 • Vadovaujantis 2008-12-23 Prekių tiekimo ir pardavimo sutartimi Nr. SPP-400/229/08/12/23/001 ieškovas pirko prekių iš atsakovo ir liko skolingas atsakovui 21375,73 eurų už parduotas prekes.

12Remiantis aukščiau nurodytų teismų sprendimais, susidarė 83198,59 eurų atsakovo mokėtina skola ieškovui, o vadovaujantis 2008-12-23 Prekių tiekimo ir pardavimo sutartimi Nr. SPP-400/229/08/12/23/001 ieškovas liko skolingas atsakovui 21375,73 eurų ir šalys iki šios sutarties pasirašymo dienos nesikreipė dėl priverstinio šių skolų išieškojimo, todėl šia sutartimi šalys gera valia ir vadovaudamosi inter alia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.986 straipsnių bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 2 p. susitarė ir sudarė šią taikos sutartį (toliau — Taikos sutartis) žemiau išdėstytomis sąlygomis:

 1. Ieškovas yra skolingas atsakovui 21375,73 eurų už parduotas prekes, tai šia sumomis yra mažinama Teismo priteista ieškovo skola atsakovui darant šios skolos įskaitymą ne vėliau kaip iki 2015-11-01.
 2. Likusią atsakovo skolos sumą — 61822,86 eurų, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui tokiomis dalimis:

13Mokama suma

14Terminas

1515405,04 eurų

16Iki 2015 m. spalio 30 d.

1723208,91 eurų

18Iki 2015 m. lapkričio 30 d.

1923208,91 eurų

20Iki 2015 m. gruodžio 30 d.

21Viso: 61822,86 eurų

 1. Šalys susitaria, kad atsakovui įvykdžius šia Taikos sutartimi numatytus mokėjimus, šalys nereikš viena kitai jokių pretenzijų.
 2. Šalys patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

224.1.

23Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis Taikos sutarties sąlygomis;

244.2.

25Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp Šalių nėra nelygybės;

264.3.

27Nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos sąlygų vykdymas neprieštaraus ir nereikš nė vieno iš žemiau išvardintų dokumentų, terminų, sąlygų ar nuostatų nesilaikymo ar pažeidimo: (i) jokio teismo valstybinės ar vietinės valdžios institucijos bet kokio sprendimo, nuosprendžio, įsakymo, draudimo, nutarties, nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai Šaliai; (ii) jokio susitarimo, sutarties, sandorio įsipareigojimo ar leidimo, kurių šalimi atitinkama Šalis yra; (iii) atitinkamos Šalies kreditorių teisių ar interesų; ir (iv) jokių atitinkamai Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

284.4.

29Taikos sutartis atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus ir nepažeidžia jokių trečiųjų šalių interesų ginamų įstatymo;

304.5.

31Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šalims pasirašius Taikos sutartį, ji šalims turės įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.180 straipsnio 1 dalis) ir bus privaloma, o Taikos sutartį patvirtinus teismui ji turės teismo sprendimo (res judicata) galią.

 1. Visa informacija, esanti šioje Taikos sutartyje ar su ja susijusi, laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra privalomas pagal teisės aktus arba būtinas, siekiant tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Taikos sutartį, taip pat išskyrus Taikos sutarties pateikimo tvirtinti teismui atvejį.
 2. Šalys, atsižvelgdamos į civilinio proceso kodekso 32 str., leidžiančio šalims tarpusavio susitarimu susitarti dėl teritorinio bylos teismingumo nuostatas, turi teisę prašyti Kauno apylinkės teismo civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtinti Taikos sutartį.
 3. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos.
 4. Šalys susitaria, kad griežtas ir tikslus Taikos sutarties 2 punkte nurodytų įsipareigojimų vykdymas yra esminė šios Taikos sutarties sąlyga. Tuo atveju, jeigu atsakovas bent vieną dieną pavėluoja sumokėti bent vieną iš Taikos sutarties 2 punkte nurodytų mokėjimų, ieškovas įgyja teisę kreiptis į Kauno apylinkės teismą, kad būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio Taikos sutarties vykdomo, skolos išieškojimo.
 5. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 6. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba.
 7. Po vieną Taikos sutarties egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai, o trečias Taikos sutarties egzempliorius teikiamas teismui su prašymu dėl Taikos sutarties patvirtinimo.

32Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Kauno apylinkės teisme.

33Nutartis per 7 dienas, nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. 2015-11-10 teisme gautas pareiškėjų UAB „Inžinieriniai tinklai“ ir UAB... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys... 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d.... 6. Nustatyta, kad taikos sutartyje yra aiškiai išreikšta šalių valia, ir jų... 7. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 8. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-295, 579-582 straipsniais, teismas... 9. prašymą tenkinti.... 10. Patvirtinti UAB „Inžinieriniai tinklai“, į. k. 133165398 ir UAB SANISTAL,... 11. Atsižvelgdamos į tai, kad: