Byla A-556-1036-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui Linui Viliui ir Kęstučiui Vaitkevičiui, atsakovo atstovui Linui Makaveckui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujamos akcinės bendrovės Turto banko, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, atstovaujamai akcinės bendrovės Turto banko, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovės „Kėdainių vandenys“ (toliau - ir pareiškėjas,

5UAB ,,Kėdainių vandenys“) kreipėsi su skundu (T 1, b. l. 6-13), kurį patikslino (T 1, b. l. 4), į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – LR FM, atsakovas) 2009 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. (27.8-01)-6K-0907571 „Dėl skolos išieškojimo“ (toliau – ir Sprendimas), t. y. dėl 648 552,38 JAV dolerio išieškojimo iš bendrovės.

6Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas, vadovaudamasis Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, Sprendimu nusprendė iš pareiškėjo turto išieškoti 648 552,38 JAV dolerio skolą, susidariusią pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-26 ir 2000-09-29 nutarimus, Finansų ministro 1996-08-01 garantiniu raštu firmai FM International ir garantiniu raštu, išduotu Export-Import Bank, remiantis 1995-10-11 sutartimi tarp Lietuvos Respublikos ir JAV banko Export-Import Bank, 1995-11-02 kontraktu dėl 1 181 000 JAV dolerio paskolos tarp Kėdainių rajono savivaldybės (nuo 1997-01-08 teisių ir pareigų perėmėja – specialios paskirties UAB „Kėdainių vandenys“) ir firmos FM International Inc., SP UAB „Kėdainių vandenys“ 1996-12-12 skolos dokumentu, iki 2009-07-01 į LR FM sąskaitą, esančią Lietuvos banke. Pareiškėjo manymu, Sprendimas yra neteisėtas, nes nurodytą sumą išieškoti iš bendrovės nuspręsta nepagrįstai. Teigė, kad pradinis kreditorius buvo JAV firma FM International Inc., kuriai Vyriausybė 1996-06-26 nutarimu suteikė valstybės garantiją dėl 7 m. teikiamos įmonei 944 800 JAV dolerio paskolos Kėdainių miesto geležies šalinimo iš geriamojo vandens stočiai įrengti. Pažymėjo, kad tiek pagal Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 4 dalį (1999-07-07 redakcija), tiek pagal Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 dalį (2005-06-16 redakcija), atsakovas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką tik tuo atveju, kai skolininkas, už kurio įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Ginčo atveju pareiškėjas neturėjo ir neturi pareigos mokėti JAV firmai FM International Inc. už neatliktus darbus, nes pradinis kreditorius, minėta firma, kontraktą įvykdė tik iš dalies. Pabrėžė, kad bendrovė nei 552 057 JAV dolerio vertės darbų, nei šios sumos dydžio paskolos nebuvo gavusi. Už pateiktą įrangą ir darbus, atliktus vykdant kontraktą, pareiškėjas sumokėjo iš viso 631 238,59 JAV dolerio, taigi, ne tik sumokėjo, bet ir permokėjo 2 295,59 JAV dolerio. Atsakovas, neįvertinęs aplinkybės, kad JAV firma FM International Inc. neįvykdė kontrakto 552 057 JAV dolerio sumai, nepagrįstai sumokėjo visą garantuotą sumą ir nepagrįstai nusprendė ją išieškoti iš bendrovės 2000-11-23 ir skundžiamu Sprendimu. Dėl šios priežasties pareiškėjas laiko, kad Sprendimas prieštarauja Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai, neatitinka teisingumo bei protingumo kriterijų. Atkreipė dėmesį, kad Sprendimas priimtas neįvertinus ir tos aplinkybės, kad jau anksčiau 2000-11-23 buvo priimtas LR FM sprendimas dėl 194 933,77 JAV dolerio išieškojimo iš pareiškėjo. Reikalavimas dėl minėtos sumos išieškojimo įtrauktas du kartus į abu vykdomuosius dokumentus. Todėl Sprendimas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2 dalimi, naikintinas. Teismo posėdyje pareiškėjas taip pat prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės 2000-09-29 nutarimo Nr. 1177 „Dėl specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ skolos Finansų ministerijai įforminimo“, prašant ištirti, ar šio nutarimo 2.2 ir 2.3 punktai neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 94 straipsnio 2 punktui bei Valstybės skolos įstatymo (1999-07-07 įstatymo redakcija Nr. VIII-1298) 10 straipsnio 4 daliai.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atstovaujama akcinės bendrovės Turto banko, atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 27-29) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovas nurodė, kad JAV „Export-Import bank“ bankas ir Lietuvos Respublika

91995-10-11 pasirašė bendrąją garantijos sutartį, kuria Lietuvos Respublika minėtam bankui garantavo už Lietuvos Respublikos banko, bendrovės arba kitos institucijos įsipareigojimus, kuriuos apdraudžia JAV bankas. Kėdainių rajonų savivaldybė ir JAV inžinerinė firma FM International 1995-11-02 pasirašė sutartį, kuria ši įmonė įsipareigojo suprojektuoti ir pastatyti geriamojo vandens nugeležinimo stotį. Vyriausybė 1996-06-26 nutarimu pareiškėjui suteikė valstybės garantiją FM International dėl 7 m. teikiamos 944 800 JAV dolerio paskolos. Bendrovė 1992-12-12 pasirašė skolinį įsipareigojimą, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo FM International sumokėti pagrindinę sumą, taip pat pasirašė ir mokėjimų grafiką. FM International bankrutavus, „Bank One Texas“ bankas kreipėsi į JAV „Export-Import bank“ banką dėl paskolos sumos išmokėjimo ir jam buvo pervesta visa reikalaujama suma. Kadangi Lietuvos Respublika JAV „Export-Import bank“ bankui buvo besąlygiškai garantavusi už Lietuvos bendrovių įsipareigojimus, kuriuos apdraudžia JAV „Export-Import bank“ bankas, ji už pareiškėją atliko mokėjimus pagal 1995-11-02 sutartį. Todėl laiko nepagrįstu bendrovės teiginį, kad FM International nevykdymas sutarties 552 057 JAV dolerių sumai buvo pakankamas pagrindas atsakovui kaip garantui nemokėti visos garantuotos sumos. Be kita ko, pažymėjo, kad Sprendimas išduotas galiojančių bendrosios garantijos sutarties, skolinio įsipareigojimo, mokėjimo garantijos, pagal šią garantiją atliktų atsakovo kaip garanto mokėjimų pagrindu. LR FM neturėjo pagrindo nevykdyti įsipareigojimų pagal garantijos sutartį esant nei pakeistam, nei nuginčytam pareiškėjo išduotam skoliniam įsipareigojimui. Sprendimas yra išduotas galiojančių, nenuginčytų ir nepakeistų sandorių pagrindu. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas laiku nesiėmė teisinių priemonių ginti savo interesus nuo galimai neteisėtų FM International veiksmų. Įmonei buvo žinoma, kad atsakovas kaip garantas savo įsipareigojimus pradėjo vykdyti 1999 m.,

102000-11-23 išduotas pirmasis sprendimas, kurio pagrindu vykdytas išieškojimas iš pareiškėjo, tačiau atsakovui pareiškėjas pretenzijas pateikė tik po 9 m., nors jokio teisinio pagrindo tikėtis, kad jis bus atleistas nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nebuvo. Pastebėjo, kad FM International kaip vykdytoją bendrovė pasirinko pati, todėl atsakomybė dėl tinkamos sutarties partnerio pasirinkimo ir su tuo susijusi rizika tenka pačiam pareiškėjui. Kadangi šiuo metu yra galiojantys ir nenuginčyti bei pakeisti pareiškėjo 1996-12-12 išrašytas skolinis įsipareigojimas, mokėjimų grafikas, kuriais besąlygiškai įsipareigota grąžinti 944 800 JAV dolerio, todėl nėra pagrindo naikinti Sprendimą. Teismo posėdyje atsakovas papildomai nurodė, kad derybos dėl paskolos išsprendimo taikiu būdu vyko, nuomonių buvo įvairių, tačiau balsų dauguma

112010-05-26 Valstybinės paskolų komisijos sprendimas buvo nepalankus pareiškėjui. Dėl pareiškėjo prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės 2000-09-29 nutarimo Nr. 1177 atitikties Konstitucijai ir bylos sustabdymo neprieštaravo.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. sprendimu (T 2, b. l. 148-149) pareiškėjo skundą patenkino - panaikino Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. (27.8-01)-6K- 0907571 „Dėl skolos išieškojimo“.

14Teismas konstatavo, kad ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

152009-07-29 sprendimo Nr. (27.8-01)-6K-0907571 „Dėl skolos išieškojimo“ teisėtumo ir pagrįstumo. ABTĮ 3 straipsnio 2 dalis reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Teismas nurodė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad Vyriausybės 1996-06-26 nutarimo Nr. 755 „Dėl paskolos uždarajai akcinei bendrovei „Kėdainių vandenys“ valstybės garantijos“ pagrindu buvo suteikta valstybės garantija JAV inžinierinei firmai FM International Inc. dėl 7 m. teikiamos UAB „Kėdainių vandenys“ 944 800 JAV dolerių paskolos (už 3,5 procento metinę palūkanų normą) Kėdainių miesto geležies šalinimo iš geriamojo vandens stočiai įrengti. Vykdant šį nutarimą, Finansų ministras 1996-08-01 išdavė JAV firmai FM International Inc. garantinį raštą Nr. 96-1099. JAV firma FM International Inc., nepabaigusi vykdyti sutarties, bankrutavo ir 1998 m. sausio mėnesį buvo likviduota. Apie tai SP

16UAB „Kėdainių vandenys“ 1999-04-26 raštu pranešė minėtos firmos pasamdytas patikėtinis advokatas Stephen D. Skiner. Kėdainių rajono taryba 1998-11-06 sprendimu Nr. 164 „Dėl priemonių geriamo vandens kokybei gerinti“ įpareigojo SP UAB „Kėdainių vandenys“ tęsti vandens gerinimo stoties statybą savo jėgomis. Šias aplinkybes patvirtina 2000-10-26 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ataskaita Nr. 280-62. Atsakovas, žinodamas, kad firma, nebaigusi vykdyti sutarties, bankrutavo, pagal išduotą garantinį raštą pervedinėjo pinigus padengti negautai paskolos daliai. Kad paskolos dalies pareiškėjas UAB „Kėdainių vandenys“ negavo, pažymėta ir Vyriausybės 2000-09-29 nutarime Nr. 1177. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad teismo posėdyje atsakovo atstovo atstovas minėtų įrodymų nepaneigė ir neginčijo, kad pareiškėjas paskolos dalies, t. y. 552 057 JAV dolerių, negavo. Teismas konstatavo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Valstybės skolos įstatymas (1999-07-07 ir 2005-06-16 redakcijos). Tiek pagal Valstybės skolos įstatymo

17(1999-07-07 redakcija) 10 straipsnio 4 dalį, tiek pagal Valstybės skolos įstatymo (2005-06-16 redakcija) 10 straipsnio 2 dalį, LR FM įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką tik tuo atveju, kai skolininkas, už kurio įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Teismas nurodė, kad ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma ir nurodytų teisės normų turinio analizė leidžia teisėjų kolegijai pagrįstai teigti, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl prievolės vykdymo ne dėl gautos paskolos, o dėl negautos paskolos grąžinimo. Ginčo atveju pareiškėjas neturėjo pareigos pagal sutartį mokėti pradiniam kreditoriui už neatliktus darbus, nes JAV firma FM International Inc. sutartį įvykdė tik iš dalies. Atsakovas, neįvertinęs aplinkybės, kad JAV firma International Inc. neįvykdė sutarties dėl 552 057 JAV dolerių, sumokėjo visą garantuotą sumą. LR FM, priimdama skundžiamą Sprendimą, vadovavosi Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, nors šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalis nurodo galimybę ne ginčo tvarka išieškoti tik gautą paskolą. Kadangi paskolos dalis 552 057 JAV dolerių buvo negauta, todėl kilęs ginčas turėtų būti sprendžiamas ginčo tvarka. Teismas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, padarė išvadą ir konstatavo, kad skundžiamas Sprendimas, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Teismas nepatenkino pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vyriausybės 2000-09-29 nutarimo

18Nr. 1177 „Dėl specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ skolos Finansų ministerijai įforminimo“ 2.2 ir 2.3 punktai neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 94 straipsnio 2 punktui bei Valstybės skolos įstatymo (1999-07-07 įstatymo redakcija Nr. VIII-1298) 10 straipsnio 4 daliai, nes skundžiamas Sprendimas priimtas vadovaujantis minėtu Valstybės skolos įstatymu, kuris turi aukštesnę teisinę galią nei Vyriausybės nutarimas, o šio įstatymo atitikimas Konstitucijai teisėjų kolegijai nekelia abejonių.

19III.

20Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atstovaujama akcinės bendrovės Turto banko, apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 151-153) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Atsakovas apeliacinį skundą iš esmės tais pačiais argumentais, kurie išdėstyti atsakovo atsiliepime į pareiškėjo skundą. Pastebi, kad FM International kaip vykdytoją pasirinko pats pareiškėjas, todėl atsakomybė dėl tinkamos sutarties partnerio pasirinkimo ir su tuo susijusi rizika tenka pačiam pareiškėjui. Kadangi šiuo metu yra galiojantys ir nenuginčyti bei nepakeisti pareiškėjo 1996-12-12 išrašytas skolinis įsipareigojimas, mokėjimų grafikas, kuriais besąlygiškai įsipareigota grąžinti 944 800 JAV dolerių, nėra pagrindo panaikinti ir Finansų ministerijos 2009-09-03 sprendimą. 1995-10-11 bendrosios garantijos sutarties tarp JAV Eksporto importo banko ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos LR finansų ministerijos, 2.02. punkte numatyta, kad Garantas, Eximbank nuožiūra, gavęs išankstinį raštišką pranešimą iš Eximbank, iš karto tampa atsakingu už nesumokėtą sumos likutį pagal visus įsipareigojimus. Kaip matyti iš minėtos sutarties, garanto - Lietuvos Respublikos įsipareigojimai prieš banką yra besąlyginiai ir turėjo būti vykdomi. Taip pat atkreipia dėmesį, kad AB Turto bankas gina viešąjį interesą ir jo išieškotos lėšos patenka į valstybės biudžetą. Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos, besąlygiškai garantavo už pareiškėjo pasirašytą skolinį įsipareigojimą „Bank One Texas“ bankui, t. y. valstybės suteikta garantija minėtam bankui buvo apmokama valstybės biudžeto lėšomis.

22Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 156-159) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

23Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas neteisingai aiškina Valstybės skolos įstatymo

24(2005-06-16 redakcija) 10 straipsnio 2 dalį. Valstybės skolos įstatymo prasme UAB „Kėdainių vandenys“ nelaikytina skolininku, už kurio įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, kadangi UAB „Kėdainių vandenys“ 552 057 JAV dolerių paskolos negavo. Dėl to, kaip teisingai sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, LR FM pagal Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 dalį turėjo teisę ne ginčo tvarka išieškoti tik gautą paskolą. Kadangi 552 057 JAV dolerių buvo negauta, kilęs ginčas turėtų būti sprendžiamas ginčo tvarka, t. y. sprendimą dėl šios dalies gali priimti tik teismas, o ne atsakovas. Pažymi, kad išduota garantija buvo susieta su Kėdainių miesto geležies šalinimo iš geriamojo vandens stoties įrengimu. Pažymėtina tai, kad valstybės garantija buvo užtikrinta būsima prievolė, kuri neatsirado, kadangi JAV firma FM International Inc. pagal kontraktą neatliko darbų. Tokia išvada darytina iš SP UAB „Kėdainių vandenys“ 1996-12-12 skolinio įsipareigojimo, kuriuo pradinės įmokos mokėjimas buvo susietas su pirkėjo (t. y. SP UAB „Kėdainių vandenys“) įsigytos iš eksportuotojo (t. y. JAV firmos FM International Inc.) stoties paleidimu, kas neįvyko. Esant šiai aplinkybei, Lietuvos Respublika, atstovaujama atsakovo, neprivalėjo mokėti lėšas pagal garantiją, kadangi garantija yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (1964 m. Civilinio kodekso 194 str.), be to, garanto atsakomybė yra subsidiari (1964 m. Civilinio kodekso 220 str. 1 d.). Sutinkamai su 2000 m. CK 6.107 straipsnio 1 dalimi, skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Šiuo atveju UAB „Kėdainių vandenys“ neturėjo ir neturi pareigos mokėti JAV firmai FM International Inc. už neatliktus darbus, kadangi pradinis kreditorius JAV firma FM International Inc. kontraktą įvykdė tik iš dalies.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovės „Kėdainių vandenys“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. (27.8-01)-6K-0907571 „Dėl skolos išieškojimo“, t. y. dėl 648 552,38 JAV dolerio išieškojimo iš bendrovės.

28Nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, buvo kreiptasi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, prašant išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.

29Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. birželio 6 d. nutartimi konstatavo, jog ši byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

30Atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos padarytas išvadas, konstatuotina, jog ši byla pirmosios instancijos administraciniame teisme buvo išnagrinėta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles. Tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui – Vilniaus apygardos teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalis, 142 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalimi, 142 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovės „Kėdainių vandenys“... 5. UAB ,,Kėdainių vandenys“) kreipėsi su skundu (T 1, b. l. 6-13), kurį... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas, vadovaudamasis Valstybės skolos... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atstovaujama akcinės... 8. Atsakovas nurodė, kad JAV „Export-Import bank“ bankas ir Lietuvos... 9. 1995-10-11 pasirašė bendrąją garantijos sutartį, kuria Lietuvos Respublika... 10. 2000-11-23 išduotas pirmasis sprendimas, kurio pagrindu vykdytas... 11. 2010-05-26 Valstybinės paskolų komisijos sprendimas buvo nepalankus... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. sprendimu (T... 14. Teismas konstatavo, kad ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos finansų... 15. 2009-07-29 sprendimo Nr. (27.8-01)-6K-0907571 „Dėl skolos išieškojimo“... 16. UAB „Kėdainių vandenys“ 1999-04-26 raštu pranešė minėtos firmos... 17. (1999-07-07 redakcija) 10 straipsnio 4 dalį, tiek pagal Valstybės skolos... 18. Nr. 1177 „Dėl specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės... 19. III.... 20. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atstovaujama akcinės... 21. Atsakovas apeliacinį skundą iš esmės tais pačiais argumentais, kurie... 22. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 156-159)... 23. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas neteisingai aiškina Valstybės skolos... 24. (2005-06-16 redakcija) 10 straipsnio 2 dalį. Valstybės skolos įstatymo... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovės „Kėdainių vandenys“ kreipėsi... 28. Nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, buvo kreiptasi į Specialiąją... 29. Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. birželio 6 d. nutartimi konstatavo, jog... 30. Atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos padarytas išvadas,... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimą... 33. Nutartis neskundžiama....