Byla 2-4380-567/2011
Dėl be pagrindo gauto turto išreikalavimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Neringa Švediene, sekretoriaujant Monikai Stankevicienei, dalyvaujant ieškovo atstovei M. K., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Bankrutuojancios UAB „Traku vairas“ ieškini atsakovui V. G. del be pagrindo gauto turto išreikalavimo.

2Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e:

4Ieškovas BUAB „Traku varas“ pateike ieškini, prašydamas priteisti iš atsakovo V. G. 60166,90 Lt suma bei 2687 Lt palukanu, kuria jis privalo atlyginti bendrovei be teisinio pagrindo nesažiningai praturtejes jos saskaita. Nurode, kad 2010-03-04 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilineje byloje Nr. B2-2458-450/2010 UAB „Traku vairas“ buvo iškelta bankroto byla. Atsakovas V. G. prieš pat bankroto bylos bendrovei iškelima ir net gi po bankroto bylos iškelimo disponavo imones lešomis, sau perdavinejo pinigus iš bendroves kasos, veike kaip atsakingas asmuo. Atlikus bendroves veiklos ir sandoriu patikrinima, buvo nustatyta, kad jau esant Vilniaus apygardos teisme priimtam, bendrovei bei atsakovui, kaip jos vadovui žinomam ieškiniui del bankroto bylos iškelimo, bendrove išmokejo atsakovui V. G. 60166,91 Lt, iš ju:

  • 2010-02-26 - 5993,15 Lt (kasos išlaidu orderio Nr. 487 nuorašas);
  • 2010-03-05 – 13493,15 Lt (kasos išlaidu orderio Nr. 488 nuorašas);
  • 2010-03-10 – 3380,61 Lt (kasos išlaidu orderio Nr. 489 nuorašas);
  • 2010-03-17 – 37000 Lt (kasos išlaidu orderio Nr. 490 nuorašas).

5Administratoriui perduotuose dokumentuose nerasta jokiu irodymu del paskolos sutarties sudarymo ar kito bendroves skolos atsakovui pagrinda patvirtinancio dokumento, taip pat nera dokumentu, pagrindžianciu atsakovo pinigu perdavima bendrovei fakta. BUAB „Traku vairas“ neturejo prievoles sumoketi 60166,91 Lt suma atsakovui, o atsakovas neturejo teisinio pagrindo priimti šia suma, todel taikytinas turto gavimo be pagrindo institutas. Išmokedamas sau BUAB „Traku vairas“ pinigus, atsakovas pažeide imperatyvius Imoniu bankroto istatymo draudimus disponuoti imones, kuriai keliama bankroto byla, turtu. Atsakovas V. G., tenkindamas savo asmeninius interesus, pažeide imperatyvu reikalavima savo veikloje vadovautis istatymais ir istatais. Bendrove neteko likvidaus turto, kuri realizavus bankroto proceso metu butu galima tenkinti kreditoriu reikalavimus bent iš dalies. Atsakovas V. G. pažeide imperatyvias teises normas, reglamentuojancias mokejimu eiliškuma bei etapiškuma, ir istatymo ginama bendraji kreditoriu lygiateisiškumo principa. Pažeisdamas lojalumo bendrovei pareiga, vadovo pareiga vengti asmeniniu ir juridiniu interesu konflikto, viršydamas savo kompetencija, atsakovas buvo nesažiningas (LR CK 6.3 str., 6 4 str., 6.38 str.).

6Ieškinio nuorašas su priedais, teismo pranešimas atsakovui V. G. buvo iteiktas asmeniškai (b.l. 28, 34). Atsakovas nepateike atsiliepimo i pareikšta ieškini per teismo nustatyta 30 dienu termina. Atsakovas V. G. nedalyvavo nagrinejant byla iš esmes teismo posedyje, apie kuri jam buvo pranešta asmeniškai (b.l. 64). Teismas pripažista atsakovo neatvykimo priežastis nesvarbiomis, byla nagrinejant be atsakovo, nes jam apie teismo posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje nustatyta, kad UAB „Traku vairas“ akcininkai - V. G. (64380 vnt. paprastuju vardiniu akciju) bei K. A. (1260 vnt. paprastuju vardiniu akciju) (b.l. 57-59). Pagal LR juridiniu asmenu registro išraša BUAB „Traku vairas“ vadovu nuo 1993-04-21 iki 2010-03-31 buvo atsakovas V. G. (b.l. 60-63). Ieškovo i byla pateikti Kasos išlaidu orderiai ir BUAB „Traku vairas“ kasos knyga (b.l. 5, 8, 46-50) patvirtina, jog atsakovui V. G. grynais pinigais buvo išmoketa 60166,91 Lt suma: 2010-02-26 - 5993,15 Lt (kasos išlaidu orderis Nr. 487); 2010-03-05 – 13493,15 Lt (kasos išlaidu orderis Nr. 488); 2010-03-10 – 3380,61 Lt (kasos išlaidu orderis Nr. 489); 2010-03-17 – 37000 Lt (kasos išlaidu orderis Nr. 490). Kasos išlaidu orderiuose nurodytas pinigu išmokejimo pagrindas – skolos gražinimas. Ieškovo BUAB „Traku vairas“ administratoriui perduotose bendroves dokumentuose nera jokiu irodymu del paskolos sutarties sudarymo ar kito bendroves skolos atsakovui pagrinda patvirtinancio dokumento.

9Pats atsakovas V. G., kuriam ieškovo BUAB „Traku vairas“ ieškinys buvo iteiktas 2011-03-07 (b.l. 28) ir teismo pranešimas (b.l. 19, 34) – 2011-04-12, turedamas pakankamai laiko, nepateike nei paskolos sutarties, nei kitu pinigu gavimo teisetuma pagrindžianciu dokumentu.

10Pažymetina, jog teismas, vadovaudamasis kooperacijos principu, siekdamas, teisingai išnagrineti byla, padare išvada, kad byloje ieškovo pateikti duomenys nesudaro teisinio pagrindo priimti sprendima už akiu bei imdamasis priemoniu šalims sutaikyti 2011-07-05 skyre parengiamaji teismo posedi. Atsakovas V. G. gavo šaukima i teismo posedi (b.l. 42), taciau neatvyko bei nepasinaudojo istatymo numatytomis procesinemis teisemis, igyvendinant rungimosi ir dispozityvumo principus. Minetos aplinkybes patvirtina atsakovo V. G. pasyvu elgesi civiliniame procese.

11LR CK 6.237 straipsnyje itvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu budu tycia ar del neatsargumo igijes tai, ko jis negalejo ir neturejo gauti, privalo visa tai gražinti asmeniui, kurio saskaita tai igyta, išskyrus tam tikras išimtis, nustatytas CK 6.241 straipsnyje.

12Lietuvos teismu praktikoje suformuota, kad nepagristo praturtejimo ar turto gavimo teisiniams santykiams atsirasti butinos tokios salygos: 1) nera istatymo ar sandorio, iš kuriu atsiranda prievole; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turta, yra teiseti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civiliniu teisiu gynybos budais; 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo gauna turta pagal istatyma ar sutarti, tokiems teisiniams santykiams nepagristo praturtejimo ar turto gavimo teises normos netaikomos (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-03-01 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-60/2010).

13Teismas pažymi, kad 2009-11-18 Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas del bankroto bylos iškelimo UAB „Traku vairas“ (b.l. 11) bei 2010-03-04 nutartimi UAB „Traku vairas“ iškelta bankroto byla (b.l. 35-37). Vadovaujantis LR Imoniu bankroto istatymo 6 str. 2 d., kreditorius apie savo ketinima kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo turi pranešti imonei raštu. Pranešime nurodomi imones neivykdyti isipareigojimai ir ispejama, kad jeigu jie nebus ivykdyti per šiame pranešime nurodyta laikotarpi, kreditorius kreipsis i teisma del bankroto bylos iškelimo imonei. Esant minetoms aplinkybems, darytina išvada, jog atsakovui V. G. iki 2009-11-18 buvo žinoma, jog jo vadovaujamai imonei pateiktas ieškinys del bankroto bylos iškelimo. Tuo tarpu pirmas mokejimas, kasos išlaidu orderio pagrindu buvo atliktas 2010-02-26, antras mokejimas atliktas 2010-03-05 (b.l. 5), t.y. kita diena po bankroto bylos iškelimo BUAB „Traku vairas“, kiti mokejimai taip pat atlikti per trumpa laiko tarpa, t.y. 2010-03-10 ir 2010-03-17.

14Turto, perduoto asmens, kai ta leme nesažiningas turta gavusio asmens elgesys, igijimas negali buti laikomas pateisinamu. Toks aiškinimas grindžiamas tiek vienu pagrindiniu teises principu, pagal kuri niekas negali gauti naudos iš savo neteisetu, nesažiningu veiksmu, tiek CK 1.5 straipsnyje itvirtinta bendraja teisiniu subjektu pareiga elgtis pagal teisingumo, protingumo ir sažiningumo reikalavimus. Turta gavusio asmens netinkami, nesažiningi veiksmai, tureje itakos turta savanoriškai, iš esmes suvokiancio, kad neprivalo to daryti, perdavusio asmens valiai ivykdyti prievole perduoti turta, negali buti pripažinti pateisinamu turto igijimu.

15Teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog del atsakovo V. G. veiksmu, bendrove neteko likvidaus turto, kuri realizavus bankroto proceso metu butu galima iš dalies tenkinti kreditoriu reikalavimus. Atsakovas, perduodamas bendroves pinigus išimtinai sau be teisinio pagrindo, elgesi neteisetai ir nesažiningai, tuo patvirtindamas, kad save laiko privilegijuotu teisiniu santykiu dalyviu, tuo pažeisdamas ne tik imones, bet ir jos kreditoriu teises ir teisetus interesus.

16Atsakovo nesažininguma irodo ir tai, jog jis, budamas UAB „Traku vairas“ vadovu, pažeide istatu, iregistruotu juridiniu asmenu registre, 5 str. 2 d. nuostatas (b.l. 13-16), numatancias, jog bendroves valdymo organai privalo veikti tik bendroves naudai. Bendroves valdymo organai neturi teises priimti sprendimu ar atlikti kitu veiksmu, kurie pažeidžia bendroves istatus ar yra prieštaringi istatuose nurodytiems bendroves veiklos tikslams, yra akivaizdžiai nuostolingi.

17Nepagristas praturtejimas ar turto gavimas yra tada, kai asmuo, be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu budu tycia ar del neatsargumo igijo tai, ko jis negalejo ir neturejo gauti (CK 6.237 straipsnio 1 dalis). Pagal šia istatymo nuostata yra svarbus praturtejimo ar turto gavimo budas – turtas pas kita asmeni neturi atsirasti istatymo ar sandorio pagrindu. Jeigu kitas asmuo praturteja ar turta gauna pagal istatyma ar sandori, toks asmuo negali buti laikomas nepagristai praturtejusiu ar gavusiu turta be pagrindo.

18Šiuo atveju byloje ieškovas irode, kad atsakovas nepagristai praturtejo ieškovo turto saskaita, ir tai sudaro teisini pagrinda tenkinti ieškini, nes ieškovas irode, kad patyre nuostolius, todel galimas nepagristo praturtejimo priteisimas. Ieškovas irode priežastini ryši tarp ieškovo ivardijamo turto sumažejimo ir atsakovo praturtejimo buvimo. Teismas konstatuoja, kad nepagristas praturtejimas egzistuoja tiek pareiškiant ieškini, tiek nagrinejant byla iš esmes. Ieškovas irode, kad atsakovas yra praturtejes del savo neteisetu ir nesažiningu veiksmu be teisinio pagrindo.

19Atsakovas privalo moketi 5 proc. dydžio metines palukanas, skaiciuojamas nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie nepagrista pinigu gavima ar sutaupyma, todel ieškovo reikalavimas priteisti 2687 Lt palukanu (b.l. 9) yra pagristas ir tenkintinas.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu, priteisiamos iš antrosios šalies. Nagrinejamu atveju ieškovui BUAB „Traku vairas“ 2010-03-04 iškelta bankroto byla. Vadovaujantis LR CPK 83 str. 1 d. 8 p nuostatomis, imone, kuriai iškelta bankroto byla, yra atleidžiamas nuo žyminio mokescio mokejimo. Esant minetoms aplinkybems, iš atsakovo V. G. priteistinas 1886 Lt dydžio žyminis mokestis ir 9,85 Lt teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybes naudai (CPK 88 str., 93 str.). Byloje nera pateikti irodymai, kad ieškovas patyre kitu bylinejimosi išlaidu del bylos vedimo teisme. Teismas nevertina kitu argumentu ir rašytiniu irodymu, kaip teisiškai nereikšmingu bylos nagrinejimo dalykui (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.237 str., 6.245 str. - 6.249 str., Imoniu bankroto istatymas, Akciniu bendroviu istatymas, CPK 7 str., 8 str., 79 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

22Ieškini patenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) 60166,91 Lt ir 2687 Lt palukanu ieškovo Bankrutuojancios UAB „Traku vairas“ (j.a.k. 18126144) naudai.

24Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) 1886 Lt žyminio mokescio ir 9,85 Lt bylinejimosi išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybes naudai.

25Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti apskustas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacini skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Neringa Švediene, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinejes byla,... 3. n u s t a t e:... 4. Ieškovas BUAB „Traku varas“ pateike ieškini, prašydamas priteisti iš... 5. Administratoriui perduotuose dokumentuose nerasta jokiu irodymu del paskolos... 6. Ieškinio nuorašas su priedais, teismo pranešimas atsakovui 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje nustatyta, kad UAB „Traku vairas“ akcininkai - 9. Pats atsakovas V. G., kuriam ieškovo BUAB „Traku... 10. Pažymetina, jog teismas, vadovaudamasis kooperacijos principu, siekdamas,... 11. LR CK 6.237 12. Lietuvos teismu praktikoje suformuota, kad nepagristo praturtejimo ar turto... 13. Teismas pažymi, kad 2009-11-18 Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas... 14. Turto, perduoto asmens, kai ta leme nesažiningas turta gavusio asmens elgesys,... 15. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog del atsakovo V.... 16. Atsakovo nesažininguma irodo ir tai, jog jis, budamas UAB „Traku vairas“... 17. Nepagristas praturtejimas ar turto gavimas yra tada, kai asmuo, be teisinio... 18. Šiuo atveju byloje ieškovas irode, kad atsakovas nepagristai praturtejo... 19. Atsakovas privalo moketi 5 proc. dydžio metines palukanas, skaiciuojamas nuo... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 22. Ieškini patenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. (... 24. Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. (... 25. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti apskustas apeliacine...