Byla 2S-665-267/2009
Dėl antstolio veiksmu pripažinimo neteisetais, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Burbulienes, kolegijos teiseju Laisves Aleknavicienes, Liudvikos Tupienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Šiauliu melioracija“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 21 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje, iškeltoje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Šiauliu melioracija“ skunda antstoliui Arturui Bložei, suinteresuotam asmeniui Ginto Vaiceno imonei „Šoklys“ del antstolio veiksmu pripažinimo neteisetais, ir n u s t a t e :

2Pareiškejas UAB „Šiauliu melioracija“ skundu del antstolio A. Bložes 2009-08-13 sudaryto turto aprašo kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma, prašydamas: 1) pripažinti neteisetais antstolio Arturo Bložes veiksmus 2009-08-13 turto apraše aprašant UAB ,,Šiauliu melioracija“ teise pagal 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti, prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - ) eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius; 2) panaikinti antstolio Arturo Bložes surašyta 2009-08-13 turto apraša dalyje del UAB ,,Šiauliu melioracija“ teises pagal 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti prie leidimo naudotis žemiu gelmes išteklius ir ertmes Nr. ( - ) eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius, aprašymo. Pareiškejas nurode, kad Šiauliu apygardos teismas civilineje byloje Nr. ( - ) 2009-08-11 nusprende areštuoti UAB ,,Šiauliu melioracija“ kilnojamaji turta ir turtines teises, priklausancias UAB ,,Šiauliu melioracija“ ir esancias pas UAB ,,Šiauliu melioracija“ ir treciuosius asmenis iki nutarties iškelti UAB ,,Šiauliu melioracija“ bankroto byla ar atsisakyti ja kelti isiteisejimo. 2009-08-13 antstolio Arturo Bložes atstovas minetos Šiauliu apygardos teismo 2009-08-11 nutarties pagrindu sudare UAB „Šiauliu melioracija“ turto apraša: UAB „Šiauliu melioracija“ nuomos teise i kitos paskirties 12,9999 ha ploto žemes sklypa, kurio naudojimo budas - naudinguju iškasenu teritorijos, esanti ( - ); nuomos teise i kitos paskirties 3,2944 ha ploto žemes sklypa kurio naudojimo budas - komercines paskirties objektu teritorijos, esanti ( - ); teise eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius pagal 2008 gegužes 14 d. Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - ). Nurode, kad pareiškejo teise eksploatuoti ( - ) telkinio žvyro ir smelio išteklius pagal naudojimo sutarti prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - ), nera turtine teise, todel antstolis neturejo sudaryti šio turto aprašo kaip turtines teises. Kadangi antstolio veiksmai yra neteiseti, prieštaraujantys istatymui, todel, pareiškejo manymu, turto aprašo aktas taip pat neteisetas ir turi buti panaikintas.

3Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. rugsejo 21 d. nutartimi pareiškejo skunda atmete. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju žvyro ir smelio ištekliai yra daiktai, kurie priklauso valstybei, kuri, kaip šio turto savininke, istatymu numatyta tvarka suteike pareiškejui teise išgauti ir naudotis ištekliais. Laike, kad ši daiktine teise pripažintina ir turtine teise, kadangi perleista naudotis pareiškejui, kuris išgaudamas gamtos išteklius tenkino savo turtinius poreikius. Teismo vertinimu, antstolis nepadare nei vieno pažeidimo, aprašydamas pareiškejo turta. Todel konstatavo, kad nera pagrindo pripažinti jo veiksmus neteisetais. Pažymejo, kad antstolio veiksmai galetu buti pripažinti neteisetais, jei jis butu nevykdes Šiauliu apygardos teismo nutarties, kurioje nurodyta areštuoti UAB ,,Šiauliu melioracija“ turtines teises, nors jos konkreciai ir neivardintos. Teismas nustate, kad antstolis turto apraša suraše, vykdydamas teismo nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Pažymejo, kad pareiškejas su turto aprašu susipažino ir nesutiko su juo, taciau teismo nutarties, kuria buvo taikyta laikinoji apsaugos priemone neskunde istatymu numatyta tvarka, nors tokia teise turejo. Todel konstatavo, kad nera pagrindo antstolio veiksmus pripažinti neteisetais. Teismas netenkino antstolio A. Bložes prašymo priteisti iš pareiškejo 226,08 Lt vykdymo išlaidu, susijusiu su atsiliepimo i pareiškejo skunda surašymu, bei kitas išlaidas, nurodydamas, kad nepateiktas ju paskaiciavimas ir tai nera sprendimo vykdymo išlaidos.

4Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Šiauliu melioracija“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 21 d. nutarti ir pareiškejo skunda del antstolio veiksmu patenkinti. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinejo pareiškejo motyvu del negalimumo priskirti teises pagal 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - ) eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius prie turtiniu teisiu. Teise išgauti ir naudotis ištekliais pirmosios instancijos teismas priskyre turtinems teisems tik tuo pagrindu, kad žvyro ir smelio ištekliai yra daiktai, kurie priklauso valstybei, o ji istatymu nustatyta tvarka suteike Pareiškejui teise išgauti ir naudotis tais ištekliais. Taciau Pareiškejui 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutartimi (prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - )) suteikta teise eksploatuoti ( - ) telkinio žvyro ir smelio išteklius iš tikruju nera turtine teise, kadangi ji neatitinka pagrindinio turtiniu teisiu požymio - ji negali buti nei paveldima, nei perleidžiama kitiems asmenims (CK 1.112 str. 2 d.), tai yra negali buti civilines apyvartos savarankiškas objektas.

5Atsiliepimu i pareiškejo UAB „Šiauliu melioracija“ atskiraji skunda suinteresuotas asmuo Ginto Vaiceno imone „Šoklys“ prašo atmesti atskiraji skunda ir palikti nepakeista Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 21 d. nutarti. Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas padare teiseta išvada, jog antstolio A. Bložes kontora pagristai laike teise eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius turtine teise, kadangi ji atitinka turtiniu teisiu požymius.

6Atsiliepimu i pareiškejo UAB „Šiauliu melioracija“ atskiraji skunda antstolis Arturas Blože prašo atmesti atskiraji skunda ir palikti nepakeista Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 21 d. nutarti. Atsiliepime nurodoma, kad iš 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarties matyti, kad UAB „Šiauliu melioracija“ igijo daiktines teises, t.y. tapo ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudotoju. Daiktines teises yra viena iš turtiniu teisiu grupiu, todel skundžiama aprašyta, skolininkui priklausanti teise, yra turtine teise. Nurodo, jog pareiškejas neteisingai interpretuoja CK 1.112 str. 2 d. nuostatas, nes istatymo leidejas CK 1.112 str. 2 d. suteike teise turtiniu teisiu turetojui jas perduoti, o ne apibreže pagrindini (vieninteli) turtiniu teisiu požymi. Pažymi, kad apeliantas, teigdamas, jog aprašyta teise nera turtine teise, neivardija jos priklausymo kokiai nors civiliniu teisiu grupei.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str.).

9Kaip matyti iš prijungtos vykdomosios bylos Nr. ( - ), antstolis A. Blože 2009-08-13 sudare UAB „Šiauliu melioracija“ turto apraša: UAB „Šiauliu melioracija“ nuomos teise i kitos paskirties 12,9999 ha ploto žemes sklypa, kurio naudojimo budas - naudinguju iškasenu teritorijos, esanti ( - ); nuomos teise i kitos paskirties 3,2944 ha ploto žemes sklypa kurio naudojimo budas - komercines paskirties objektu teritorijos, esanti ( - ); teise eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius pagal 2008 gegužes 14 d. Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - ) (prijungta vykdomoji byla, b.l. 16 – 17). Turto aprašas sudarytas vykdant Šiauliu apygardos teismo 2009-08-11 nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo civilineje byloje Nr. ( - ) (b.l. 4 – 5).

10CPK 145 str. 2 d. numato, kad laikinosios apsaugos priemones parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas turi užtikrinti, kad pritaikius laikinasias apsaugos priemones nebutu sutrikdyta iprasta gamybine ukine asmens, ypac juridinio, veikla. Šiuo atveju antstolio A. Bložes sprendimas aprašyti pareiškejo UAB „Šiauliu melioracija“ teise eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius, formaliai teisingas. Taciau, teiseju kolegijos vertinimu, aprašydamas teise eksploatuoti žvyro ir smelio išteklius, antstolis pažeide CPK 145 str. 2 d. nustatyta ekonomiškumo principa, kadangi taip yra nepagristai ribojama pareiškejo ukine veikla. Butina pažymeti, kad šia aplinkybe turto apraše nurode ir pareiškejas UAB „Šiauliu melioracija“, 2009-08-13 susipažindamas su skundžiamu turto aprašu (b.l. 7). Todel iškilus klausimui del teises eksploatuoti žvyro ir smelio išteklius aprašymo antstolis, vadovaudamasis CPK 589 str. 1 d. nuostatomis, turejo kreiptis i nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo priemusi Šiauliu apygardos teisma del procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

11Be to, pagal CPK 144 str. 1 d. nuostatas ieškinio užtikrinimas – tai istatymo nustatytos priemones, kuriu teismas imasi, siekdamas pašalinti galimus sunkumus realiai ivykdyti teismo sprendima ateityje. Kaip mineta aukšciau, šiuo atveju laikinosios apsaugos priemones buvo pritaikytos LR Imoniu bankroto istatymo 9 str. 2 d. 5 p. pagrindu, t.y. byloje del bankroto bylos UAB „Šiauliu melioracija“ iškelimo. Bankroto procese laikinuju apsaugos priemoniu taikymu siekiama užtikrinti imones kreditoriu interesu apsauga. Teiseju kolegijos vertinimu, imones veiklos sustabdymas prieštarauja CPK 144 str. 1 d. numatytam laikinuju apsaugos priemoniu tikslui ir paskirciai, nes sutrikdžius imones ukine veikla kreditoriu interesai ne tik nebutu apginti, bet ir padidetu tikimybe juos dar labiau pažeisti.

12Del išdestyto teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaike procesines teises normas, reglamentuojancias laikinuju apsaugos priemoniu taikyma. Todel skundžiama Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 21 d. nutartis naikintina ir klausimas išsprestinas iš esmes – pareiškejo UAB „Šiauliu melioracija“ skundas del antstolio veiksmu pripažinimo neteisetais tenkintinas (CPK 337 str. 2 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

14Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 21 d. nutarti panaikinti ir išspresti klausima iš esmes.

15Pripažinti neteisetais antstolio Arturo Bložes veiksmus 2009-08-13 turto apraše aprašant UAB ,,Šiauliu melioracija“ teise pagal 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - ) telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti, prie leidimo naudotis žemes gelmiu išteklius ir ertmes Nr. ( - ) eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius.

16Panaikinti antstolio Arturo Bložes surašyta 2009-08-13 turto apraša dalyje del UAB ,,Šiauliu melioracija“ teises pagal 2008-05-14 Šiauliu apskrities ( - )s telkinio žvyro ir smelio ištekliu naudojimo sutarti prie leidimo naudotis žemiu gelmes išteklius ir ertmes Nr. ( - ) eksploatuoti ( - ) žvyro ir smelio išteklius, aprašymo.

17Kolegijos pirmininke

18Danute Burbuliene

Proceso dalyviai