Byla I-485-342/2009

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „Atenergo“ skundu atsakovui Tauragės visuomenės sveikatos centrui, trečiajam asmeniui Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie SAM dėl sprendimo panaikinimo, protokolo pripažinimo neteisėtu, atsakymo pripažinimo nepagrįstu bei spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2

3pareiškėjas prašo panaikinti planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatos vertinimo atrankos sprendimą, pripažinti neteisėtu poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos (ekspertizės) protokolą, atsakymą iš valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM pripažinti nepagrįstu.

4Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas, tačiau ši konstitucinė teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos gali būti realiai įgyvendinta tik tuo atveju, jeigu toks kreipimasis (skundas, pareiškimas) atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus.

5Pateiktas skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24, 25, 32, 33 straipsnuose numatytų reikalavimų, todėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 10 05 nutartimi buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 23 straipsnyje reglamentuota skundo (prašymo) forma ir turinys. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skunde (prašyme) turi būti nurodyta: 1) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė); 2) institucijos (administravimo subjekto) pavadinimas, buveinė; 3) trečiojo suinteresuoto asmens pavadinimas, buveinė; 4) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data; 5) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai; 6) pareiškėjo reikalavimas, 7) pridedamų dokumentų sąrašas, 8) skundo surašymo vieta ir data. Visi šie duomenys turi būti nurodyti skunde.

7ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad skunde (prašyme) turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas. Skundu reiškiamas reikalavimas turi būti aiškus ir konkretus. Atsakovu privalo būti proceso šalis, į kurią nukreiptas skundo reikalavimas. Neaišku kokios institucijos ir kokius neteisėtus veiksmus skundžia pareiškėjas. Prašydamas panaikinti protokolą privalo nurodyti, kokias teisines pasekmes šis dokumentas sukėlė pareiškėjui, nurodyti ar tai administracinis aktas priimtas pareiškėjui, ar jo pagrindu priimtas administracinis aktas -sprendimas, kurį skundžia pareiškėjas (ABTĮ 2 straipsnis). Institucijų atsakymai administraciniems teismams neskundžiami. Pareiškėjas privalo teismui nurodyti ar šis raštas sukėlėl teisines pasekmes ir kokias, kodėl laikytinas sprendimu ir skundžiamas teismui. Iš pareiškėjo skundo nėra aišku ar tai atsakymas į pareiškėjo užklausymą ar pareiškėjas pasinaudojo išankstiniu skundo nagrinėjimu ne teismo tvarka (ABTĮ 25 straipsnis). Dėl šios priežasties teismas negali nustatyti skundo dalies šio reikalavimo teismingumo (ABTĮ 18, 19 straipsniai). Pareiškėjas privalo apsispręsti iš ko kildina ginčą ir tinkamai suformuluoti reikalavimus dėl kurių teismas galėtų priimti sprendimą, numatytą ABTĮ 88 straipsnyje.

8Iš pateiktų reikalavimų negalima nustatyti ar praleisti įstatymu nustatyti terminai kreiptis į teismą, kadangi reikalavimai neaiškūs, nekonkretūs, neaišku iš ko pareiškėjas kildina ginčą (ABTĮ 33 straipsnis).

9ABTĮ 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prie skundo turi būti pridedami priedai skundžiamas aktas, atitinkamas ginčų komisijos ar institucijos sprendimas, dokumentai ir įrodymai, kuriais pareiškėjas grindžia savo reikalavimus.

10ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad skunde taip pat turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir tai patvirtinantys įrodymai. Rašytiniai įrodymai turi būti pateikti originalūs arba nuorašai, patvirtinti teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens (LR ABTĮ 24 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 114 straipsnis). Įrodymus pateikia šalys bei kiti proceso dalyviai, teismas savo iniciatyva išreikalauja tuos įrodymus, kurių negali gauti šalys, kai jos pateikia įrodymus apie tai (ABTĮ 57 straipsnio 4 dalis). Skundo priėmimo klausimo išsprendimui reikallinga, kad būtų pridėti tinkamai įforminti įrodymai, pagrindiantys pareiškėjo reikalavimus. Įstatyme nėra numatyta teisė direktoriui ar kitam įstaigos darbuotojui tvirtinti dokumentų kopijas kitų institucijų.

11Kadangi skundas neatitiko nurodytų reikalavimų pareiškėjas buvo įpareigotas iki 2009 m. spalio 19 d. pateikti teismui patikslintą skundą (prašymą), atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnyje nurodytą skundo formą ir turinį, suformuluoti aiškų ir konkretų reikalavimą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, pateikti tinkamai įformintus įrodymus, patvirtinančius skunde (prašyme) nurodytas aplinkybes (ABTĮ 24 straipsnis). Pareiškėjas nustatytu terminu trūkumų nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 37 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 105-106 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjo UAB “Atenergo” skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui UAB “Atenergo”.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai