Byla I-363-243/2013

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Eglės Kiaurakytės, dalyvaujant posėdžių sekretorei Ilonai Dumšienei, pareiškėjai D. D., jos atstovui advokatui Tomui Juodžiui, atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovui Vaidotui Jasui, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Tadui Būdvyčiui, atsakovės UAB „Savas kiemas“ atstovui D. Č. ir atstovui advokato padėjėjui Giedriui Skrinskai, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Euro kapitalo fondas“ atstovui R. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. D. skundą (patikslintus skundus) atsakovėms Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, UAB „Savas kiemas“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, A. K., UAB „Euro kapitalo fondas“ dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymo Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2011-09-14, 2011-09-15, 2011-09-22, 2011-12-16 išduotų statybos leidimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymų apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto (Nr. PASS-30-120525-00136, išduotos 2012-05-25; Nr. PASS-30-121011-00306, išduotos 2012-10-11; Nr. PASS-30-130215-00060, išduotos 2013-02-15; Nr. PASS-30-130215-00059, išduotos 2013-02-15; Nr. PASS-30-130215-00058, išduotos 2013-02-15; Nr. PASS-30-130214-00056, išduotos 2013-02-14; Nr. PASS-30-130214-00057, išduotos 2013-02-14, panaikinimo ir įpareigojimo UAB „Savas kiemas“ per šešių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinius esančius žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adresu ( - ) bei sutvarkyti statybvietę.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja D. D. skundu (t. I, b. l. 5-7) ir patikslintais skundais (t. I, b. l. 17-21, t. I, b. l. 126-127, t. II, b. l. 102-104, t. IV, b.l. 55-63) teismo prašo:

41) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymą „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“ (t. I, b.l. 8-9);

52) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos išduotus statybą leidžiančius dokumentus – leidimus (t. III, b.l. 79-86, t. IV, b.l. 5-11):

6Nr. LNS-34-111216-00767, išduotą 2011-12-16,

7Nr. LNS-34-110922-00606, išduotą 2011-09-22,

8Nr. LNS-34-110915-00589, išduotą 2011-09-15;

9Nr. LNS-34-110914-00583, išduotą 2011-09-14,

10Nr. LNS-34-110914-00584, išduotą 2011-09-14,

11Nr. LNS-34-110914-00585, išduotą 2011-09-14,

12Nr. LNS-34-110914-00586, išduotą 2011-09-14;

13Nr. LNS -34-110914-00587, išduotą 2011-09-14;

143) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymas apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto (t. IV, b.l. 44-50):

15Nr. PASS-30-120525-00136, išduotą 2012-05-25;

16Nr. PASS-30-121011-00306, išduotą 2012-10-11;

17Nr. PASS-30-130215-00060, išduotą 2013-02-15;

18Nr. PASS-30-130215-00059, išduotą 2013-02-15;

19Nr. PASS-30-130215-00058, išduotą 2013-02-15;

20Nr. PASS-30-130214-00056, išduotą 2013-02-14;

21Nr. PASS-30-130214-00057, išduotą 2013-02-14;

224) įpareigoti UAB „Savas kiemas“ per šešių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinius, esančius žemės sklype kad. Nr. ( - ), adresu ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

23Nurodo, jog ginčijamo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymo Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“ 2.2 punktu pakeista su jai nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, adresu ( - ) Klaipėdos raj., besiribojančių UAB „Savas kiemas“ priklausančių žemės sklypų Nr. 2 – 7 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir nustatyta kitos paskirties žemė, būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos. Argumentuoja, jog atsakovė neteisėtai nustatė sklypų naudojimo pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statyba. Nurodo, jog Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-07 sprendimu Nr. T11-260 patvirtintame savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Triušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiajame plane nurodyta, kad Ginduliai patenka į urbanizuojamas teritorijas – Gindulių gyvenamąjį struktūrinį vienetą (miestelį) G1 ir šioje teritorijoje suformuotuose sklypuose galima nustatyti mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį. Nurodo, jog nuo 2010-10-01 (Aplinkos ministro 2010-09-20 įsakymas Nr. D1-769) keitėsi žemės sklypų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija- indeksu G1 įvardintos teritorijos naudojimo pobūdis „mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos“ keitėsi į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos“, o jo turinys – „Žemė sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai“. Pažymi, kad tokiu būdu buvo panaikinta mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sąvoka, ją pakeičiant į vienbučių ir dvibučių pastatų statybą. Argumentuoja, kad teritorijų planavimo dokumentams, kurie pradėti rengti iki 2010-10-01 turėjo būti taikoma Aplinkos ministro 2010-09-20 įsakymo Nr. D1-769 2 lentelės 3 pastaba, t.y. kurių sprendiniuose numatytas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdis, papildomai sprendiniuose turi būti nustatomas gyvenamųjų pastatų tipas: vienbučiai ir dvibučiai pastatai. Teigia, kad ginčijamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas priimtas pažeidžiant 2007-09-07 sprendimu Nr. T11-260 patvirtinto specialiojo plano, STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nuostatas dėl sklypų užstatymo tankumo ir intensyvumo, Detaliųjų planų rengimo taisykles, nes neįvertinta, kad greta planuojamos teritorijos yra individualūs namai, o daugiabučių namų kompleksas žymiai pablogins esamų gyventojų gyvenimo ir poilsio sąlygas, be to, apie detaliojo plano pakeitimus visuomenė nebuvo informuota. Pareiškėjos teigimu, ji buvo įsitikinusi, kad aplinkiniai sklypai bus užstatyti vienbučiais ir dvibučiais namais, gyventojų tankumas nebus didelis, teritorija bus erdvi ir komfortiška gyventi, tačiau jos lūkesčius pažeidžia ginčijamas įsakymas. Prašo tų pačių argumentų pagrindu panaikintini atsakovės išduotus statybos leidimus gyvenamųjų namų kvartalui, daugiabučiams gyvenamiesiems namams, inžineriniams tinklams statyti ginčo žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ) Klaipėdos r. sav.), suformuotame detaliuoju planu, kurio vienas iš sprendinių – žemės naudojimo pobūdis, pareiškėjos teigimu, neteisėtai ir nepagrįstai pakeistas. Teigia, kad tokie statybos leidimai negalėjo būti išduoti teritorijai, kuri žymima G1, nes trijų ir daugiau butų pastatą galima statyti tik teritorijoje, kuri pagal Specifikaciją priskiriama G2 tipui. Nurodo, jog leidimu Nr. LNS-34-111216-00767 numatyta tiesti inžinerinius tinklus (nuotekų tinklus), suprojektuotus ne pagal detalųjį planą, o arčiau jos sklypo, t.y. 1 m atstumu, o tai pažeidžia specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nustatytas 1992-05-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 343 (vamzdžių apsaugos zona po 5 m nuo ašies); leidimas Nr. LNS-110922-00606 dėl kelio tiesimo valstybinėje žemėje išduotas, neturint valstybinės žemės patikėtinio sutikimo. Pažymi, jog kelio projekte nurodyta, jog projektuojamas Dl kategorijos kelias, tačiau detaliajame plane numatyta, jog planuojamas D-2-2 kategorijos akligatvis. Skirtingų kategorijų kelias lemia skirtingą eismo intensyvumą, srauto sudėtį, gretimų teritorijų apstatymo pobūdį, o projektuojami aikštelės dydžiai yra mažesni nei reikalaujama teisės normų. Teigia, jog tokiu atveju didesnės transporto priemonės, norėdamos apsisukti akligatvyje, turės kirsti jos žemės sklypo ribas, sugadins aptvėrimą, apželdinimą, padarys žalos. Argumentuoja, jog techniniuose projektuose netinkamai išspręsti automobilių stovėjimo klausimai (per arti pastatų), nėra numatyta vietų atliekų konteineriams, prie daugiabučio nėra vaikų žaidimo aikštelių, per siauri praėjimai ir pravažiavimai, nenumatytas tinkamas apželdinimas, todėl leidimai išduoti nepagrįstai ir pažeidžia gretimų žemės sklypų savininkų ir gyventojų interesus. Prašo tais pačiais pagrindais panaikinti pažymas apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, kurios kartu su ginčijamasis leidimais ir kadastro bylomis yra teisinis nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą (t. y. nekilnojamojo daikto įregistravimo) pagrindas. Nurodo, jog pripažinus statybą leidžiančius dokumentus negaliojančiais, turi būti šalinami ir neteisėtai išduotų statybą leidžiančių dokumentų padariniai ir kad vienintelis padarinių šalinimo būdas yra įpareigojimas statytoją (užsakovą) per nustatytą terminą savo lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę ir protingas terminas, tokiems įpareigojimams įvykdyti yra 6 mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

24Pareiškėja ir jos atstovas prašo skundą ir patikslintus skundus patenkinti juose išdėstytų argumentų pagrindu.

25Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimais (t. I, b. l. 48-49, t. I, b. l. 168-169, t. II, b. l. 112) pareiškėjos skundą ir patikslintus skundus prašo atmesti kaip nepagrįstus. Argumentuoja, kad žemės sklypo detaliojo plano rengimo metu gyvenamosios teritorijos buvo skirstomos į mažaaukščių (indeksas G1) arba daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos (indeksas G2) naudojimo pobūdį. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-20 įsakymu Nr. D1-769 pakeisti gyvenamųjų teritorijų naudojimo pobūdžiai, todėl ginčijamo įsakymo 2.2. punktu žemės sklypams Nr. 2-7 buvo nustatytas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo pobūdis (indeksas G2), sprendinių brėžinyje paliekant indeksą G1. Atsakovės nuomone, specifikacijos pasikeitimas, kai jau buvo parengtas detalusis planas, detaliojo plano sprendinių nepakeitė, todėl žemės sklypų naudojimo pobūdis galėjo būti nustatytas ginčijamu įsakymu nekeičiant indekso sprendinių brėžinyje. Pažymi, jog Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-02-01 patikrinimo aktu Nr. TP1-181 konstatuota, kad parengto detaliojo plano sprendiniai ir planavimo procedūros atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus ir pasiūlyta detalųjį planą tvirtinti.

26Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo pareiškėjos reikalavimus netenkinti.

27Atsakovė UAB „Savas kiemas“ atsiliepimais (t. I, b. l. 80-83, t. I, b. l. 172-175) nesutinka su pareiškėjos skundo reikalavimais ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atsiliepime taip pat pažymi, kad detaliojo plano sprendiniai atitinka mažaaukščių gyvenamųjų namų turinį, t. y. ne aukštesni nei 3 aukštų. Teigia, kad ginčijamu įsakymu pakeista indekso G1 reikšmė, pavadinimas, tačiau paties detaliojo plano sprendimuose liko mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės naudojimo pobūdis, o ginčo žemės naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos detaliajame plane nurodytas pagrįstai pasikeitus teisiniam reguliavimui po detaliojo plano atliktų rengimo procedūrų. Nurodo, kad detaliojo plano sprendiniai realizuoti – pastatyti gyvenamieji namai atitinka aukštingumo, žemės sklypo užstatymo intensyvumo parametrus, nurodytus detaliojo plano sprendiniuose.

28Atsakovės UAB „Savas kiemas“ atstovai išdėstę tuos pačius argumentus prašo skundą nepatenkinti.

29Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Euro kapitalo fondas“, kuriai šiuo metu nuosavybės teise priklauso ginčijamos teritorijos žemės sklypai, atstovas siūlo skundą nepatenkinti tais pačiais motyvais kaip atsakovė ir UAB „Savas kiemas“.

30Teisėjų kolegija konstatuoja:

31nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymo Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, taip pat Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos išduotų statybos leidimų Nr. LNS-34-111216-00767 (išduotas 2011-12-16), Nr. LNS-34-110922-00606 (išduotas 2011-09-22), Nr. LNS-34-110915-00589 (išduotas 2011-09-15), Nr. LNS-34-110914-00583 (išduotas 2011-09-14), Nr. LNS-34-110914-00584 (išduotas 2011-09-14), Nr. LNS-34-110914-00585 (išduotas 2011-09-14), Nr. LNS-34-110914-00586 (išduotas 2011-09-14), Nr. LNS-34-110914-00587 (išduotas 2011-09-14) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotų pažymų apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-120525-00136, išduota 2012-05-25, Nr. PASS-30-121011-00306, išduota 2012-10-11, Nr. PASS-30-130215-00060, išduota 2013-02-15, Nr. PASS-30-130215-00059, išduota 2013-02-15, Nr. PASS-30-130215-00058, išduota 2013-02-15, Nr. PASS-30-130214-00056, išduota 2013-02-14, Nr. PASS-30-130214-00057, išduota 2013-02-14, teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl reikalavimo įpareigoti UAB „Savas kiemas“ nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę pagrįstumo.

32Pareiškėja D. D. skundu ir patikslintais skundais reikalaudama panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymą Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, dėsto argumentus tik dėl žemės sklypams Nr. 2-7, jos teigimu, neteisėtai ir nepagrįstai nustatyto naudojimo pobūdžio – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statyba. Iš ginčijamo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymo Nr. AV-443 turinio matyti, kad juo patvirtintas UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas, taip pat pakeista žemės ūkio paskirties sklypo naudojimo būdas ir pagrindinė žemės naudojimo paskirtis sklypams Nr. 1 – Nr. 9 (t. I., b.l. 23-24). Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymą Nr. AV-443, sprendžia dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo visa apimtimi.

33Ginčo žemės sklypo, kuris šiuo metu yra išskaidytas į devynis žemės sklypus, detaliajam planui rengti planavimo sąlygų sąvadas išduotas 2010-04-09 (t. I, b.l. 51, 87; Detaliojo plano 67 psl.). Planavimo sąlygose nustatyta, kad planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, ir padalinti žemės sklypą į sklypus (Detaliojo plano 68 psl.). Sąlygose taip pat numatyta, kad planuojamam žemės sklypui taikomas Klaipėdos rajono bendrasis planas, reg. Nr. 003551000710, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema reg. Nr. 003553000658, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių k. ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas reg. Nr. 003552001420 (Detaliojo plano psl. 68-69). Iš Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr.T11-260 patvirtinto specialiojo plano bendrųjų nuostatų matyti, kad plano tikslai – 1) nustatyti susisiekimo tinklą (komunikacinius koridorius) ir rezervuoti teritorijas inžinerinės infrastuktūros vystymui, 2) nustatyti komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo sąlygas, reglamentus, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus. Šis specialusis planas nenustato sąlygų ar reikalavimų kitos paskirties žemei, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Ginčijamu Detaliuoju planu teritorijoje suplanuotas įvairių tipų gyvenamųjų namų kvartalas, visuose planuojamos teritorijos sklypuose galima statyti neaukštesnius nei trijų aukštų daugiabučius gyvenamuosius pastatus, žemės sklypas padalintas į 9 sklypus, iš kurių sklypai Nr. 1 ir Nr. 9 skirti infrastuktūros teritorijai, sklypas Nr. 8 bendro naudojimo paskirties plotas, sklypai Nr. 2 – 7 gyvenamosios mažaaukštės statybos sklypai (t. I, b.l. 52, 70 ir Detaliojo plano 33, 59-60 psl.). Byloje nėra duomenų, kad detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 9, skirtų infrastruktūrų teritorijai, sprendiniai prieštarauja Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių k. ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-07 sprendimu Nr. T11–260, sprendiniams. Iš ginčijamo įsakymo matyti, kad pakeista sklypų Nr. 1, Nr. 8 ir Nr. 9 pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės sklypas Nr. 1 – kitos paskirties, būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos; sklypas Nr. 8 kitos paskirties, būdas – bendro naudojimo teritorijos, pobūdis – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių; sklypas Nr. 9 – kitos paskirties, būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, ir tai atitinka parengto detaliojo plano sprendiniuose numatytą šių žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį (t. I, b.l. 51-52, Detaliojo plano 19, 32-33 psl.).

34Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 (ginčijamo įsakymo priėmimo metu galiojo 2010-09-20 įsakymo Nr. D1-771 redakcija). Taisyklių 27.4.2. ir 48 punktai numato, kad prieš teikiant tvirtinti detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti patikrinti Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. D1-200, nustatyta tvarka. Dokumentų tikrinimas – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė, taip pat tikrinimas, ar sprendiniai atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Patikrinus teritorijų planavimo dokumentus surašomas dokumento patikrinimo aktas ir apie tai informuojamas planavimo organizatorius. Patikrinimo akte įrašoma išvada gali būti teigiama arba neigiama, teigiama išvada – kai teritorijų planavimo procedūros ir Dokumento sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus ir patikrinimo metu nustatyti Dokumento trūkumai yra neesminiai, nelemiantys Dokumento sprendinių ir planavimo procedūrų rezultatų, Dokumentą siūloma tvirtinti (Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 3, 12, 14 punktai). Detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamąjį etapą sudaro teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija, o sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priimamas kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą, pagal Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073, 10 punktą. Iš bylos duomenų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius patikrino ginčo žemės sklypo detalųjį planą ir 2011-02-01 patvirtino patikrinimo aktą Nr. TP1-181, kurio išvada teigiama ir siūloma detaliojo plano projektą tvirtinti nustatyta tvarka (t. I, b.l. 71). Pažymėtina, kad detalusis planas 2011-01-12 suderintas Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos, kurios nariais yra Savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus, Žemės ūkio skyriaus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus, AB „LESTO“, UAB „Klaipėdos rajono vandenys“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Lietuvos dujos“, atstovai, specialistai nepateikė pastabų dėl parengto detaliojo plano sprendinių neatitikimo aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentams, tame tarpe ir Specialiojo plano sprendiniams. Teismas, įvertindamas pareiškėjos argumentą, kad patvirtintas ne toks detalusis planas, koks buvo pateiktas viešam svarstymui, pažymi, kad šalių paaiškinimais teismo posėdžio metu ir bylos rašytiniais įrodymais nustatyta (t. II, b.l. 150-157), kad viešam svarstymui buvo pateikti tokie patys ginčijamo detaliojo plano sprendiniai ir brėžiniai, kokie ir buvo patvirtinti ginčijamu administraciniu aktu. Pripažintinas nepagrįstu pareiškėjos argumentas, jog buvo pažeista detaliojo planavimo procedūra dėl to, kad ji nedalyvavo detaliojo plano viešo svarstymo susirinkime 2010-11-24. Pareiškėja 2013-12-03 teismo posėdžio metu pripažino, jog žinojo apie susirinkimą, tačiau nurodė, jog neturėjo galimybės jame dalyvauti. Pareiškėja pati pasirenka savo elgesio modelį ir interesų gynybos būdą, todėl jos pačios apsisprendimas nedalyvauti viešame svarstyme negali būti pripažįstamas jos teisių ir interesų pažeidimu. Po viešo svarstymo procedūros, pateikus parengtą detalųjį planą Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai kompleksiniam derinimui, šios komisijos 2010-12-15 posėdžio protokole nurodyti trūkumai buvo ištaisyti, tačiau šie taisymai detaliojo plano sprendinių esmės nepakeitė. Nurodytų aplinkybių neginčija ir pareiškėja, tačiau teigia, kad ginčijamu detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 sprendinys užstatymo intensyvumas – 0,78 (t.1., b.l. 70), neatitinka viešam svarstymui pateikto detaliuoju planu planuoto sklypo Nr. 2 sprendinio užstatymo intensyvumo – 0,70 (t.1, b.l. 32). Teisėjų kolegijos nuomone, esantis užstatymo intensyvumo neatitikimas informaciniame dokumente (t.1. b.l. 32) negali būti vertinamas kaip esminis pažeidimas, įtakojantis viso detaliojo plano teisėtumą ir pažeidžiantis pareiškėjos subjektines teises, nes nustatyta, jog detaliojo plano brėžinys ir sprendiniai viešajam svarstymui buvo pateikti tokie patys, kaip ir patvirtinti ginčijami detaliuoju planu. Žemės sklypui Nr. 2 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-05 įsakymu Nr. AV-683, viešai paskelbtu savivaldybės interneto tinklalapyje, suteiktas adresas ( - ), Klaipėdos rajonas. Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal Leidime nurodytų leidžiamų statyti naujų pastatų rodiklius šiame 12,70 a (1270 kv.m.) dydžio sklype, bendras statinio plotas sklype – 484,74 kv.m. (t.I., b.l. 70; 129), o tai sudaro 38,17 procentų užstatymo intensyvumą. Užstatymo intensyvumas šiame sklype yra ženkliai mažesnis nei numatyta ginčijamo detaliojo plano sprendiniuose. Nurodytos aplinkybės paneigia pareiškėjos subjektinių teisių pažeidimo galimybę ir nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą detalųjį planą neteisėtu ir jį panaikinti.

35Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priimamas kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą. Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma formuojant naujus žemės sklypus; šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama pagal detaliuosius arba specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus. Žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymu Nr. D1-151 patvirtintos Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos (toliau – Specifikacija) redakcijoje, galiojusioje laikotarpiu nuo 2009-12-13 iki 2010-10-01, buvo numatyti gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo pobūdžiai: 1) „Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba“ (indeksas G1), kurio turinys – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai) bei 2) „Daugiabučių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos“ (indeksas G2), kurio turinys – žemės sklypai, kuriuose esami arba numatomi statyti gyvenamieji namai virš 3 aukštų. Specifikacijos redakcijoje, galiojusioje laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2011-01-07 buvo pakeisti numatyti gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo pobūdžiai: 1) „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba“ (indeksas G1), kurio turinys – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bei 2) „Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos“ (indeksas G2), kurio turinys – žemės sklypai, kuriuose esami arba numatomi statyti trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) gyvenamieji pastatai ir bendrabučiai. Specifikacija privaloma teritorijų planavimo dokumentų organizatoriams ir rengėjams, rengiantiems bendruosius ir detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus. Nagrinėjamoje byloje reikšminga Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymo Nr. D1–1061 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymo Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 punkto nuostata, kurioje nustatyta, kad iki 2010-10-01 pradėtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams, kuriems išduotos planavimo sąlygos, sudarytos planavimo darbų sutartys, pradėtos viešo svarstymo su visuomene procedūros ir kurių sprendiniuose numatytas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdis, papildomai sprendiniuose turi būti nustatomas gyvenamųjų pastatų tipas: vienbučiai ir dvibučiai pastatai arba daugiabučiai pastatai ir bendrabučiai. Tai įpareigojančio pobūdžio norma, suponuojanti normos adresatui privalomą elgesio modelį, tačiau ši teisės norma nenumato pareigos teritorijų planavimo dokumentų organizatoriams ir rengėjams keisti detaliojo plano sprendinius teisės aktų nustatyta tvarka, todėl atsižvelgiant į tai, kad šios imperatyvios normos įgyvendinimo tvarka ir forma nereglamentuota, darytina išvada, kad teritorijų planavimo dokumentų organizatorius ir rengėjas turi teisę pasirinkti privalomos normos įgyvendinimo būdą ir neprotinga iš jo reikalauti iš naujo pradėti jau pradėtą detaliojo planavimo procedūrą. Teismo vertinimu, negalima paneigti UAB „Savas kiemas“ įgytų teisėtų lūkesčių, jog atlikus teisės aktų nustatytas procedūras ir įvykdžius reikalavimus, bus pagrindas tikėtis, kad bendrovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nustatyta tvarka patvirtintas detalusis planas bus teisėtas ir galiojantis ir ji turės teisėtą pagrindą realizuoti detaliojo plano sprendinius. Negali būti sukuriama tokia situacija, kai subjektas, siekiantis tam tikros subjektinės teisės, įvykdo visas šiai teisei įgyti reikalingas pareigas, nustatytas tuo metu galiojusiais teisės norminiais aktais, tačiau, prieš valdymo subjektui įforminant šių pareigų vykymu įgytą teisę, priimamas naujas teisės norminis aktas, kuris pakeičia teisinį reguliavimą, nustato papildomas pareigas ir sudaro kliūtis subjektinei teisei įgyti. Tuo atveju, kai asmuo įvykdė visas galiojusiu teisiniu reguliavimu nustatytas pareigas tam tikrai subjektinei teisei įgyti, pripažintina, kad tokią teisę asmuo faktiškai jau įgijo, nors konkreti valstybės institucija, iki įsigaliojant naujam teisiniam reguliavimui ir neįformino įgytos subjektinės teisės. Tai, jog skundžiamame Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakyme Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“ nenurodyta, jog papildomai gyvenamųjų pastatų tipas – daugiabučiai pastatai ir bendrabučiai nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymo Nr. D1–1061 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymo Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 punktu, nėra pagrindas administracinį aktą pripažinti neteisėtu. Šis neatitikimas Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams laikytinas formaliu ir negali būti pagrindas panaikinti visą ginčijamą įsakymą. Tokiam vertinimui ginčo atveju reikšminga aplinkybė yra ta, kad pasikeitus Specifikacijos redakcijai iš esmės pakito sąvokos, tačiau ne jų turinys. Iš bylos duomenų matyti, kad žemės sklypo detaliajam planui rengti planavimo sąlygų sąvadas išduotas 2010-04-09 (t. I, b.l. 51, 87; Detaliojo plano 67 psl.), viešo svarstymo su visuomene procedūros pradėtos 2010-05-25 (Detaliojo plano 114 psl.), Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2010-09-30 sprendimu Nr. T11-711 patvirtino detaliojo plano koncepciją (t. I, b.l. 33), t.y. planavimo procesas pradėtas iki 2010-10-01. Išduodant planavimo sąlygų sąvadą ir rengiant teritorijų planavimo dokumentą, galiojo Specifikacija, numatanti gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo pobūdžius „Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba“ ir „Daugiabučių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos“. Parengto detaliojo plano sprendiniuose numatytas žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba (t. I, b.l. 51-52, Detaliojo plano 19, 32-33 psl.), tai yra, galimybė statyti neaukštesnius nei 3 aukštų statinius. Teisėjų kolegija pažymi, kad detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodyta, kad teritorijoje planuojamas įvairių tipų gyvenamųjų namų kvartalas ir planuojama statyti neaukštesnius nei trijų aukštų daugiabučius gyvenamuosius pastatus (t.I., b.l. 52). Būtent toks parengtas teritorijų planavimo dokumentas buvo viešai svarstomas ir derinamas. Teisėjų kolegijos vertinimu, buvęs žemės naudojimo pobūdis „Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba“, nėra kliūtis, laikantis parengtame teritorijų planavimo dokumente numatytų užstatymo tankumo, intensyvumo ir aukštingumo reikalavimų, statyti pasikeitus pobūdžių sąvokoms vietoje buvusių mažaaukščių namų ( iki 3 aukštų ) daugiabučius namus neviršijant minėtų detaliojo plano sprendiniais nustatytų parametrų. Nėra pagrindo konstatuoti, kad buvęs pobūdis „Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba“, po 2010-10-01 tapo pobūdžiu „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba“, nes gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo pobūdžių skirstymo kriterijus pasikeitė ne kiekybiškai, o kokybiškai, pasirenkant skirstymo kriterijumi ne statinių aukštų skaičių, o statinių tipą, t.y. galėjo ir gali būti statomas bet kokio tipo statinys (vienbutis, dvibutis, daugiabutis, bendrabutis), tačiau atitinkantis mažaaukščio statinio (iki 2010-10-01) reikalavimus. Visuose dokumentuose buvo numatyta, kad detaliuoju planu siekiama nustatyti žemės naudojimo pobūdį – „Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba“, ginčijamo detaliojo plano sprendiniais nustatyti galimo užstatymo tankumas, intensyvumas, aukštingumas ir kiti parametrai, kurie atitinka iki 2010-10-01 galiojusio žemės naudojimo pobūdžio „Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba“ reikalavimus. Pažymėtina, jog tokie detaliojo plano sprendiniai yra įgyvendinti, o sąvokų pasikeitimas teisės aktuose šiuo atveju neturėjo įtakos detaliojo plano sprendinių realizavimui, kurie atitinka ir Specialiojo plano reikalavimus – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T11-405 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė tvirtindama detaliojo plano sprendinius ginčijamu įsakymu neturėjo teisinio pagrindo administraciniu aktu pakeisti tvirtinamo detaliojo plano sprendinius, tačiau kaip detaliojo planavimo organizatorius ir įgyvendindama įpareigojančio pobūdžio normą – papildomai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose nustatyti gyvenamųjų pastatų tipą: vienbučiai ir dvibučiai pastatai arba daugiabučiai pastatai ir bendrabučiai, turėjo diskrecijos teisę pasirinkti šios normos įgyvendinimo būdą. Pripažįstami nepagrįstais pareiškėjos argumentai, kad ginčijamame įsakyme neteisėtai žemės sklypams Nr. 2 – 7 nustatytas naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statyba.

36Pareiškėja skundo reikalavimą dėl savo pažeistų teisių gynimo grindžia neteisėtu valstybinės žemės naudojimu ir planavimu. Lietuvos Respublikos ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal Lietuvos Respublikos ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, asmuo turi teisę paduoti skundą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo), kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Administracinių bylų teisenos įstatyme akcentuojama, jog viešieji interesai ginami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tik įstatymuose numatytiems subjektams kreipiantis į teismą, todėl pagal teisinį reglamentavimą, ginant viešąjį interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Vien pareiškėjos subjektyvus suvokimas apie jos interesų pažeidimą, net ir nustačius padarytus tam tikrus pažeidimus negali būti pripažintas pakankamu pagrindu tenkinti jos reikalavimą. Asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas yra visų pirma konkretaus asmens vertybė, ji yra reikšminga, reikalinga, vertinga konkrečiam teisės subjektui, tačiau galima situacija, kai asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas bus akumuliuota tam tikru mastu su tuo, kas reikšminga, reikalinga, vertinga ne tik konkrečiam subjektui, bet ir visuomenei ir jos daliai. Asmuo teisme apgindamas savo subjektinę teisę ir įstatymo saugomą interesą, tuo pačiu tam tikru mastu gali apginti ir viešąjį interesą. Esant tokioms aplinkybėms negalima teigti, jog asmuo praranda teisę kreiptis į teismą gindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą, kadangi tai nėra nustatyta įstatymu. Tačiau bet kuriuo atveju asmens teisę paduoti skundą administraciniam teismui suponuoja aplinkybės, kad jis gina būtent savo asmenines teises ar įstatymų saugomus interesus, o ne kitų asmenų ar viešąjį interesą ir įrodo, jog šie jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą prašydama ginti viešąjį interesą, argumentuodama, jog detaliuoju planu pažeisti teritorijų planavimą ir valstybinės žemės perleidimą reglamentuojantys teisės aktai, išduoti statybos leidimai devynbučių pastatų statybai, nors, jos teigimu, turėjo būti išduoti vienbučių ir dvibučių pastatų statybai. Klaipėdos apygardos prokuratūros 2011-08-12 nutarimu Nr. CB2-51 konstatuota, jog UAB „Savas kiemas“ laisvo fondo valstybinės žemės plotas keliui suformuoti, besiribojantis su kūdra, perduotas valdyti teisėtai, ginčijamas detalusis planas patvirtintas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl nėra teisinio pagrindo inicijuoti bylą teisme ginant viešąjį interesą (t. I, b.l. 94-97). Klaipėdos apygardos prokuratūros nutarimas paliktas galioti ir Lietuvos generalinės prokuratūros 2011-10-06 nutarimu Nr. 17.9-2108 (t. I, b.l. 98-101), kuriame taip pat konstatuota, jog detalusis planas patvirtintas nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimo procesą, reikalavimų, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius turėjo teisę išduoti sutikimą laisvo fondo valstybės žemėje projektuoti ir tiesti inžinerinių komunikacijų tinklus, o kūdros teritorija neatitinka Žemės įstatyme išvardintų žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejų, todėl pareiškėjos teiginiai dėl ketinimo paimti kūdrą visuomenės poreikiams nepagrįsti. Prokuratūros poziciją patvirtina ir byloje esantys duomenys, iš kurių matyti, jog Klaipėdos rajono Žemėtvarkos skyrius prie Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010-05-13 raštu Nr. R5-501-(2.6) davė sutikimą valstybinėje žemėje įvažiavimui įrengti ir projektuoti ir tiesti inžinerinių komunikacijų tinklus (t. IV, b.l. 31, t. I, b.l. 35-36). Generalinės prokuratūros nutarime taip pat konstatuota, jog planuojant teritoriją nebuvo pažeistas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų reikalavimai, nes informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą 2010-05-25 paskelbta Klaipėdos rajono interneto tinklapyje, Sendvario seniūnijoje, 2010-05-26 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ Nr. 39; apie planavimo baigiamąjį etapą paskelbta 2010-10-13 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ Nr. 77 ir Klaipėdos rajono interneto tinklapyje, 2010-10-11 Sendvario seniūnijoje, gretimų sklypų savininkai 2010-10-11 taip pat informuoti raštu; 2010-11-24 organizuotas viešas svarstymas su visuomene, tačiau viešame susirinkime dalyvavo tik planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas, kiti suinteresuoti asmenys neatvyko. Nutarime taip pat konstatuota, jog detaliojo plano sprendiniai atitinka Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendinius, pagal kuriuos teritorijai numatyta mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, todėl nėra pagrindo teigti, jog detaliojo plano sprendiniuose turėjo būti numatyta vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų namų statyba bei neturėjo būti taikomi užstatymo tankio reikalavimai pagal STR 2.02.09:2005, nes tiek pareiškėjos pateiktose detaliojo plano brėžinių kopijose, tiek patvirtinto detaliojo plano brėžiniuose šie reikalavimai sutampa. Generalinės prokuratūros nutarime pažymėta, jog statybos leidimuose statyti daugiabučius gyvenamuosius namus sklypų užstatymo intensyvumas ir tankumas nustatyti žymiai mažesni nei patvirtinto detaliojo plano sprendiniuose. Akcentuota, jog detaliajame plane nustatyta, kad planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje galima statyti ne aukštesnius nei 3 aukštų gyvenamuosius pastatus, todėl sklypams nustatytas mažaaukščių gyvenamųjų namų naudojimo pobūdis (G1). Aplinkos ministro 2010-09-20 įsakymu Nr. D1-769 pakeitus gyvenamųjų teritorijų naudojimo pobūdžius, detaliojo plano sprendinių prasmė nepakito, todėl, prokuratūros nuomone, žemės naudojimo pobūdis galėjo būti nustatytas įsakymu nekeičiant indekso detaliojo plano sprendinių brėžinyje. Pažymėta, jog tokią išvadą pateikė ir teritorijų planavimo priežiūrą vykdant institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Iš Generalinės prokuratūros nutarime aptartų aplinkybių matyti, jog ji davė vertinimą ir pasisakė iš esmės dėl viso detaliojo plano procedūrų ir sprendinių, išduotų statybos leidimų teisėtumo ir nagrinėjamu atveju nenustatė viešojo intereso objekto. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir teisinį reguliavimą sutinka su prokuroro argumentais ir konstatuoja, kad ginčijamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymas Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“ atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl yra pagrįstas ir teisėtas ir nėra ABTĮ 89 straipsnyje numatytų pagrindų jį panaikinti.

37Pareiškėja taip pat ginčija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos išduotus statybą leidžiančius dokumentus – statybos leidimus: 1) Nr. LNS-34-111216-00767, išduotą 2011-12-16; 2) Nr. LNS-34-110922-00606, išduotą 2011-09-22; 3) Nr. LNS-34-110915-00589, išduotą 2011-09-15; 4) Nr. LNS-34-110914-00583, išduotą 2011-09-14; 5) Nr. LNS-34-110914-00584, išduotą 2011-09-14; 6) Nr. LNS-34-110914-00585, išduotą 2011-09-14; 7) Nr. LNS-34-110914-00586, išduotą 2011-09-14; 8) Nr. LNS -34-110914-00587, išduotą 2011-09-14, bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotas pažymas apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto: 1) Nr. PASS-30-120525-00136, išduota 2012-05-25, 2) Nr. PASS-30-121011-00306, išduota 2012-10-11, 3) Nr. PASS-30-130215-00060, išduota 2013-02-15, 4) Nr. PASS-30-130215-00059, išduota 2013-02-15, 5) Nr. PASS-30-130215-00058, išduota 2013-02-15, 6) Nr. PASS-30-130214-00056, išduota 2013-02-14, 7) Nr. PASS-30-130214-00057, išduota 2013-02-14 (t. III, b.l. 79-86, t. IV, b.l. 5-11, t. IV, b.l. 44-50). Šie pareiškėjos reikalavimai laikytini išvestiniais iš pagrindinio pareiškėjos reikalavimo panaikinti ginčijamą detalųjį planą.

38Savivaldybės administracija, prieš išduodama statybą leidžiantį dokumentą, tikrina visus projektus daugeliu aspektu, taip pat ir tuo, ar projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams bei ar projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priedo 1.8, 1.4 punktai). Statinių projektai rengiami vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais (Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis; Aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.1 punktas). Iš byloje esančios techninių projektų dokumentacijos matyti, jog prieš išduodant leidimus Nr. LNS-34-110915-00589, Nr. LNS-34-110914-00583, Nr. LNS-34-110914-00584, Nr. LNS-34-110914-00585, Nr. LNS-34-110914-00586, Nr. LNS -34-110914-00587, jų techninius projektus patikrino ir jiems pritarė Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras išdavė statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius nustatė specialiuosius architektūros reikalavimus, AB „Lesto“ išdavė prisijungimo sąlygas, išduodant leidimus Nr. LNS-34-110922-00606 gatvės statybai ir Nr. LNS-34-111216-00767 buitinių ir lietaus nuotekų tinklų statybai techniniam projektui dar papildomai pritarė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius, Klaipėdos apskrities VPK, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūra (t. III, b.l. 78-86).

39Iš bylos duomenų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-02-08 rašte Nr. LD-2043(16.38) nurodyta, jog leidimai Nr. LNS-34-110914-00583, Nr. LNS-34-110914-00584, Nr. LNS-34-110914-00585, Nr. LNS-34-110914-00586, Nr. LNS-34-110914-00587 išduoti nesilaikant teisės aktų reikalavimų (t. IV, b.l. 41-42). Vertinant išduotų statybos leidimų teisėtumą, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pati pripažino padarytą klaidą, t.y. Administracijos direktoriaus 2011-09-14 įsakymu Nr. AV-2015 pagal UAB „Savas kiemas“ prašymą pripažinti negaliojančiais leidimai Nr. LNS-34-110613-00372, Nr. LNS-34-110627-00408, Nr. LNS-34-110627-00409, Nr. LNS-34-110630-00425, Nr. LNS-34-110630-00426, Nr. LNS-34-110812-00541, nes Savivaldybės administracija nebuvo vietinėje spaudoje paskelbusi įsakymų dėl detaliojo plano. Vietoje panaikintų leidimų išduoti leidimai Nr. LNS-34-110914-00583, Nr. LNS-34-110914-00584, Nr. LNS-34-110914-00585, Nr. LNS-34-110914-00586, Nr. LNS-34-110914-00587 pagal UAB „Savas kiemas“ pateiktus prašymus ir dokumentus, kurių pagrindu buvo išduoti panaikinti leidimai (t. IV, b.l. 43, 123-127). Teisėjų kolegijos vertinimu, savivaldybės administracija pakartotinai iš statytojo nereikalaudama atlikti derinimo procedūras, pasielgė vadovaudamasi protingumo kriterijais ir gero administravimo principais, nes leidimų išdavimo procedūros pažeidimas nesusijęs su derinimo procedūrų pažeidimu, pateiktų privalomų dokumentų trūkumu ar nepateikimu, o techninio projekto sprendiniai nebuvo keičiami. Tuo pačiu Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-02-08 raštu Nr. LD-2043(16.38) konstatuota, jog leidimas Nr. LNS-34-110915-00589 daugiabučio gyvenamojo namo statybai (18 butų) išduotas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų (t. IV, b.l. 41-42). Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-11-23 raštu Nr. LD-15533(16.2) konstatuota, jog leidimas Nr. LNS-34-110914-00582 vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybai išduotas nesilaikant reikalavimų (t. I, b.l. 137). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2011-12-16 išdavė naują leidimą Nr. LNS-34-110914-00582, kurio patikrinimą atlikęs Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-01-30 raštu Nr. LD-1471(16.38) pažeidimų nenustatė (t. II, b.l. 91).

40Patvirtinto detaliojo plano sprendiniuose nurodyta, jog planuojamos teritorijos žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, visuose planuojamos teritorijos sklypuose galima statyti neaukštesnius nei trijų aukštų daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių aukštis nuo 8,5 m iki 11 m (t. I, b.l. 52, 56). Iš statinio, kurio statybai išduotas leidimas Nr. LNS-34-110914-00583 techninio projekto dokumentacijos matyti, jog projektuojamas gyvenamasis dviejų aukštų daugiabutis namas, pastato aukštis nuo pirmo aukšto grindų iki stogo viršaus 7,30 metrų, užstatymo intensyvumas 47 proc. (0,47), užstatymo tankumas 35 proc. (0,35), tuo tarpu, detaliajame plane leistini rodikliai: statinio aukštis 8,50 m, užstatymo intensyvumas 0,90, užstatymo tankumas 0,50 (t. III, b.l. 79). Lygiai tokie patys parametrai nurodyti ir statinių, kurių statybai išduoti leidimai Nr. LNS-34-110914-00584, Nr. LNS-34-110914-00585, Nr. LNS-34-110914-00586 (t. III, b.l. 80-82) techninių projektų dokumentacijoje. Statinio, kurio statybai išduotas leidimas Nr. LNS-34-110914-00587 techniniame projekte sklypo užstatymo tankis nurodytas 0,29, detaliuoju planu leista 0,39, užstatymo intensyvumas techniniame projekte 0,33, detaliajame plane 0,78, aukštis 7,60 m, detaliuoju planu leista 8,50 m (t. III, b.l. 83). Statinio, kurio statybai išduotas leidimas Nr. LNS-34-110915-00589 techniniame projekte sklypo užstatymo tankis nurodytas 0,24, kuris nustatytas ir detaliuoju planu, užstatymo intensyvumas techniniame projekte 0,52, detaliajame plane 0,73, aukštis 10,50 m, detaliuoju planu leista 11 m (t. III, b.l. 84). Vertinant statinių, kuriems išduoti ginčijami statybos leidimai, projektinės dokumentacijos atitikį detaliojo plano sprendiniams matyti, kad sklypų užstatymo tankumas ir intensyvumas bei statomų pastatų aukštis atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymu Nr. AV-443 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano sprendinius.

41Ginčijamos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, išduotos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuo 2012-05-25 iki 2013-02-15. Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011-07-21 įsakymu Nr. 1V-112, (toliau – Aprašas) nustato pažymos apie statinio statybą (naujo ypatingo ar neypatingo statinio statybą, ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimą, nesudėtingo statinio rekonstravimą į neypatingą ar ypatingą statinį, ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą, pastato atnaujinimą (modernizavimą), ypatingo ar neypatingo statinio griovimą) be esminių nukrypimų nuo projekto (toliau – Pažyma) išdavimo tvarką. Nagrinėjamai administracinei bylai aktualios Aprašo redakcijos, galiojusios nuo 2012-05-06 iki 2012-07-31 ir nuo 2012-11-02 iki 2013-02-25, kuriose esminių skirtumų nėra. Aprašo 2 punkte nurodyta, jog Pažymą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statytojui, turinčiam statybą leidžiantį dokumentą ir atlikusiam statybos darbus be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Aprašo 3 punkte apibrėžti esminiai nukrypimai nuo esminių statinio projekto sprendinių, t.y. sprendinių, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje, pažeidimai. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalį esminiai statinio projekto sprendiniai – statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir (ar) nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus. Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išduodama esant dviem tarpusavyje susijusioms sąlygoms. Statytojas turi turėti statinio statybos leidimą arba jį atitinkantį dokumentą ir būti atlikęs statybos darbus be esminių nukrypimų nuo projekto, pagal kurį išduotas statybos leidimas ar jį atitinkantis dokumentas. Tai reiškia, jog projekte numatytų, statybos leidime fiksuotų ir realiai atliktų statinio statybos darbų apimtis, pobūdis, tikslinė paskirtis paprastai turi būti identiška, išskyrus galimai objektyviai nenumatytai atsiradusias aplinkybes statinio statybos procese, o valstybinę statybos priežiūrą vykdanti institucija statytojui išduoda pažymą tik būdama įsitikinusi, kad statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto. Priešingu atveju, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsisako išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų ir surašo statybos sustabdymo aktą bei imasi teisės aktais nustatytų priemonių esminių nukrypimų nuo projekto padariniams pašalinti (Aprašo 8 punktas). Pažymėtina, jog nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad esant ginčui teisme dėl statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo, Inspekcija negalėjo išduoti pažymų apie statinių statybą be esminių nukrypimų. Aprašo 10 punkte nurodyta, kad pateiktus dokumentus tikrinantis pareigūnas, gavęs informacijos, kad dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti kitų asmenų, nenurodytų 9 punkte (viešojo administravimo subjektai ir prokurorai) prašymų, sustabdo dokumentų tikrinimo procedūras ir inicijuoja statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą; nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai - dokumentų tikrinimo procedūros tęsiamos, jei neteisėtai - sustabdomos iki teismo sprendimo įsigaliojimo, apie tai raštu pranešant prašymo pateikėjui. Ginčo atveju inspekcija atliko statybą leidžiančių dokumentų patikrinimą. Nenustačius, kad statybos leidimai išduoti neteisėtai ir kad statyba vykdoma nesilaikant esminių statinių projektų sprendinių, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad ginčijamos pažymos išduotos neteisėtai. Konstatuotina, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pagrįstai išdavė pažymas apie statinių statybą be esminių nukrypimų nuo projekto (t. IV, b.l. 44-50).

42Teisėjų kolegiją įvertinusi visumą nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių konstatuoja, jog pareiškėja neįrodė, kad greta jos sklypo gyvenamieji namai ir kiti statiniai pastatyti nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir kad pažeistos jos subjektinės teisės turėti nepablogintas gyvenimo ir veiklos sąlygas, palyginus su sąlygomis, kurias ji turėjo iki statybos pradžios. Skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo panaikinti ginčijamą detalųjį planą, statybos leidimus ir pažymas apie statinių statybą be esminių nukrypimų nuo projekto bei įpareigoti pašalinti statinius. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

44atmesti pareiškėjos D. D. patikslintą skundus dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-25 įsakymo Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos leidimo Nr. LNS-34-111216-00767, išduoto 2011-12-16, statybos leidimo Nr. LNS-34-110922-00606, išduoto 2011-09-22, statybos leidimo Nr. LNS-34-110915-00589, išduoto 2011-09-15, statybos leidimo Nr. LNS-34-110914-00583, išduoto 2011-09-14, statybos leidimo Nr. LNS-34-110914-00584, išduoto 2011-09-14, statybos leidimo Nr. LNS-34-110914-00585, išduoto 2011-09-14, statybos leidimo Nr. LNS-34-110914-00586, išduoto 2011-09-14, statybos leidimo Nr. LNS -34-110914-00587, išduoto 2011-09-14, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-120525-00136, išduotos 2012-05-25, pažymos Nr. PASS-30-121011-00306, išduotos 2012-10-11, pažymos Nr. PASS-30-130215-00060, išduotos 2013-02-15, pažymos Nr. PASS-30-130215-00059, išduotos 2013-02-15, pažymos Nr. PASS-30-130215-00058, išduotos 2013-02-15, pažymos Nr. PASS-30-130214-00056, išduotos 2013-02-14, pažymos Nr. PASS-30-130214-00057, išduotos 2013-02-14, panaikinimo ir įpareigojimo UAB „Savas kiemas“ per šešių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinius esančius žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adresu ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

45Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja D. D. skundu (t. I, b. l. 5-7) ir patikslintais skundais (t. I, b.... 4. 1) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 5. 2) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos išduotus... 6. Nr. LNS-34-111216-00767, išduotą 2011-12-16,... 7. Nr. LNS-34-110922-00606, išduotą 2011-09-22,... 8. Nr. LNS-34-110915-00589, išduotą 2011-09-15;... 9. Nr. LNS-34-110914-00583, išduotą 2011-09-14,... 10. Nr. LNS-34-110914-00584, išduotą 2011-09-14,... 11. Nr. LNS-34-110914-00585, išduotą 2011-09-14,... 12. Nr. LNS-34-110914-00586, išduotą 2011-09-14;... 13. Nr. LNS -34-110914-00587, išduotą 2011-09-14;... 14. 3) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 15. Nr. PASS-30-120525-00136, išduotą 2012-05-25;... 16. Nr. PASS-30-121011-00306, išduotą 2012-10-11;... 17. Nr. PASS-30-130215-00060, išduotą 2013-02-15;... 18. Nr. PASS-30-130215-00059, išduotą 2013-02-15;... 19. Nr. PASS-30-130215-00058, išduotą 2013-02-15;... 20. Nr. PASS-30-130214-00056, išduotą 2013-02-14;... 21. Nr. PASS-30-130214-00057, išduotą 2013-02-14;... 22. 4) įpareigoti UAB „Savas kiemas“ per šešių mėnesių terminą nuo... 23. Nurodo, jog ginčijamo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos... 24. Pareiškėja ir jos atstovas prašo skundą ir patikslintus skundus patenkinti... 25. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimais (t. I,... 26. Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo... 27. Atsakovė UAB „Savas kiemas“ atsiliepimais (t. I, b. l. 80-83, t. I, b. l.... 28. Atsakovės UAB „Savas kiemas“ atstovai išdėstę tuos pačius argumentus... 29. Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Euro kapitalo fondas“, kuriai šiuo... 30. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 31. nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės... 32. Pareiškėja D. D. skundu ir patikslintais skundais reikalaudama panaikinti... 33. Ginčo žemės sklypo, kuris šiuo metu yra išskaidytas į devynis žemės... 34. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas detaliųjų... 35. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priimamas kartu su... 36. Pareiškėja skundo reikalavimą dėl savo pažeistų teisių gynimo grindžia... 37. Pareiškėja taip pat ginčija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos... 38. Savivaldybės administracija, prieš išduodama statybą leidžiantį... 39. Iš bylos duomenų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 40. Patvirtinto detaliojo plano sprendiniuose nurodyta, jog planuojamos teritorijos... 41. Ginčijamos pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo... 42. Teisėjų kolegiją įvertinusi visumą nustatytų teisinių ir faktinių... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89... 44. atmesti pareiškėjos D. D. patikslintą skundus dėl Klaipėdos rajono... 45. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...