Byla I-529-38/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Viščinio, kolegijos teisėjų Broniaus Januškos ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant pareiškėjai G. M., atsakovės atstovams Jurgitai Grigaliūnienei ir Karoliui Kurapkai, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Dariui Vilimui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos G. M. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (skundą padavusi institucija) dėl sprendimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo LR žemės ūkio ministerija).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) su skundu kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2008-12-04 sprendimą Nr. 2008/03-4R-267.

6Agentūra skunde paaiškino, kad nesutinka su VAGK 2008-12-04 sprendimu. Pareiškėja 2005-09-21 pateikė paraišką pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (toliau – paraiška).

72006-07-10 pareiškėja pateikė Agentūrai pirmą kasmetinį prašymą už 2007 m. Prašymas buvo įvertintas 2007-12-20 vadovaujantis Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. 3D-423 (toliau – Taisyklės). Įvertinus pareiškėjos kasmetinį prašymą nustatyta, kad ji neatitiko Taisyklių 29 punkte nustatyto reikalavimo, jog paramos gavėjas ir jo sutuoktinis nuo informacinio pranešimo apie paramos suteikimą iš agentūros išsiuntimo dienos nebegali pretenduoti į paramą žemės ūkiui pagal kitas bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones, išskyrus išmokas už paskerstus galvijus, jei paramos gavėjas ar jo sutuoktinis paskerdė galvijus nuo agentūros informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo dienos.

8Pareiškėjai 2006-02-01 buvo išsiųstas informacinis pranešimas, o 2006-05-17 Supaprastintų tiesioginių išmokų informacinėje sistemoje (STIS) pareiškėjos sutuoktinio vardu užregistruota byla Nr. 6-1005313957.

9Komisijos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento ir kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonių probleminiams klausimams nagrinėti, sudarytos LR žemės ūkio ministro 2004-12-06 įsakymu Nr. 3D-643, 2005-11-22 posėdyje , kad, jeigu perleidėjas ir/arba jo sutuoktinis yra pateikęs paraišką pagal kitas bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones paramai gauti, tokį atvejį traktuoti kaip prekinės žemės ūkio gamybos vykdymą ir perleidėjui taikyti sankcijas, jeigu praėjo daugiau kaip 3 mėnesiai nuo informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo iš Agentūros dienos.

102007-08-13 pareiškėja pateikė antrą kasmetinį prašymą už 2008 m., kuris buvo įvertintas 2008-10-01, vadovaujantis Taisyklėmis.

11Įvertinus antrą kasmetinį prašymą, nustatyta, kad pareiškėja taip pat neatitiko Taisyklių 29 punkto reikalavimų. 2007-06-20 antrus metus iš eilės STIS sistemoje pareiškėjos sutuoktinio vardu užregistruota byla Nr. 7-1005313957.

12Taisyklių 28 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas bei jo sutuoktinis privalo nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą, o Taisyklių 43.4 punkte nustatyta, kad jei nustatoma, jog pareiškėjo arba jo sutuoktinio vardu vykdoma prekinė žemės ūkio gamyba, už pirmą peržeidimą – metinė išmoka sumažinama 20 procentų, už antrąjį pažeidimą – parama nutraukiama, jau gauta teisingai apskaičiuota paramos suma neišieškoma. Pareiškėja yra neišsiskyrusi, nėra informacijos apie tai, kad ji ir jos sutuoktinis yra įregistravę gyvenimą skyriumi. Pareiškėja yra susipažinusi su paramos gavimo taisyklėmis ir reikalavimais, todėl turėjo galimybę įforminti gyvenimą skyriumi ir pateikti Agentūrai tai patvirtinančius dokumentus.

13VAGK skundžiamame sprendime nurodė, kad Agentūra, skirdama sankcijas pareiškėjai rėmėsi tik Probleminių klausimų komisijos protokoliniu nutarimu, o ne teisės normomis. Agentūra skunde pažymėjo, kad LR žemės ūkio ministerija yra Taisyklių rengėja ir ji teikia išaiškinimus dėl konkrečių taisyklių taikymo, tai yra, Probleminių klausimų komisija išaiškino, kas turėtų būti traktuojama kaip prekinė žemės ūkio gamyba.

14Žemės ūkio ministerija 2008-03-28 įsakymu Nr. 3D-174 pakeitė Taisyklių 29 punktą, kuriame nustatoma, kad jei paramos gavėjas ar jo sutuoktinis pretenduoja į paramą pagal bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones po 3 mėn. nuo agentūros informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo dienos, traktuojama, kad vykdoma prekinė žemės ūkio gamyba ir taikomos sankcijos.

15Pareiškėjos sutuoktinis pretendavo į tiesiogines išmokas už 2006 ir 2007 m., o ne už 2008 m., todėl sprendžiant klausimą dėl išmokų pareiškėjai už 2008 m. turėjo būti įvertinta minėta aplinkybė. Informacinis pranešimas apie paramos suteikimą buvo išsiųstas 2006-02-01, todėl pareiškėja ir jos sutuoktinis po trijų mėnesių nuo informacinio laiško išsiuntimo nebegalėjo pretenduoti į paramą žemės ūkiui pagal kitas bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu sutinka. Atsiliepimą į skundą grindžia tais pačiais motyvais kaip ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos (b. l. 28-31).

17Skundas atmestinas. Byloje nustatyta, kad 2005-09-23 G. M. Nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės departamento Kauno teritoriniam skyriui pateikė paraišką paramai gauti pagal kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (VAGK b. l. 3-7). Prie paraiškos pridėjo sutuoktinio V. M. paso kopiją ir santuokos liudijimo kopiją. 2006-01-31 pranešimu Agentūra informavo pareiškėją, kad pagal jos paraiškos duomenis pareiškėjai už 2006 m. apskaičiuota paramos suma - 13219,03 Lt (VAGK b. l. 8).

18Pareiškėjai 2006-02-01 buvo išsiųstas informacinis pranešimas, o 2006-05-17 Supaprastintų tiesioginių išmokų informacinėje sistemoje (STIS) pareiškėjos sutuoktinio vardu užregistruota byla Nr. 6-1005313957. 2006-07-19 pareiškėja Agentūrai pateikė prašymą dėl paramos išmokėjimo. Prašė išmokėti už 2007 m. jai skirtą paramos sumą (VAGK b. l. 70). 2007-06-12 V. M. Agentūrai pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokoms ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60EB susijusios išmokos“, Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti (VAGK b. l. 108). 2007-07-20 pranešimu Agentūra informavo pareiškėją, kad pagal jos kasmetinį prašymą paramai gauti jai skiriama bazinė išmoka 4454,07 Lt ir kompensacinė išmoka 7512,95 Lt bei pritaikyta 2393,40 Lt dydžio sankcija už vykdomą komercinę žemės ūkio veiklą, todėl galutinė skiriama paramos suma yra 9573,61 Lt (VAGK b. l. 9).

192007-08-08 pareiškėja Agentūrai pateikė prašymą dėl paramos išmokėjimo. Prašė išmokėti už 2008 m. jai skirtą paramos sumą (VAGK b. l. 47). 2007-11-06 pareiškėja pateikė pakartotinį prašymą dėl paramos už 2008 m. (VAGK b. l. 42). 2007-12-18 Agentūros Kaimo plėtros programų departamento kaimo paramos programų skyriaus atsakinga tarnautoja įvertino pareiškėjos kasmetinį prašymą ir surašė ataskaitą. Ataskaitoje nurodė, kad paramos gavėjos sutuoktinio vardu 2006-05-17 yra užregistruota byla, turinti būseną „Autorizuota“. Ataskaitos išvadose pasiūlyta tęsti paramos mokėjimą pareiškėjai taikant sankcijas. 2008-09-10 Agentūra įvertino pareiškėjos kasmetinį prašymą ir surašė ataskaitą, kurioje nurodė, kad paramos gavėjos sutuoktinio vardu yra įregistruota byla, turinti būseną „Autorizuota“. Ataskaitos išvadose pasiūlyta tęsti paramos mokėjimą pareiškėjai taikant sankcijas.

202008-10-03 raštu Agentūra informavo pareiškėją, kad buvo įvertinti jos kasmetiniai prašymai dėl paramos išmokėjimo. Rašte nurodyta, kad pareiškėja neatitinka Taisyklių 29 punkte nustatyto reikalavimo. Nuspręsta nutraukti paramos pareiškėjai teikimą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (VAGK b. l. 15-16).

21Nagrinėjamoje byloje būtina vadovautis ginčo santykius reglamentuojančiomis 2004-07-16 žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintomis Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Iki 2008-03-28 galiojusioje Taisyklių redakcijos 29 punkte buvo įtvirtinta, kad „Paramos gavėjas ir jo sutuoktinis nuo informacinio pranešimo apie paramos suteikimą iš Agentūros išsiuntimo dienos nebegali pretenduoti į paramą žemės ūkiui pagal kitas bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones, išskyrus išmokas už paskerstus galvijus, jei paramos gavėjas ar jo sutuoktinis paskerdė galvijus per 3 mėnesius nuo Agentūros informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo dienos“. Nuo 2008-03-28 minėtas Taisyklių punktas Žemės ūkio ministro 2008-03-28 įsakymu Nr. 3D-174 pakeistas, papildytas nuostata, kad „Jei nustatoma, kad paramos gavėjas ar jo sutuoktinis pretenduoja į paramą pagal bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones po 3 mėnesių nuo Agentūros informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo dienos, traktuojama, kad vykdoma prekinė žemės ūkio gamyba ir taikomos sankcijos“.

22Agentūra skunde nurodė, kad Komisijos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento ir kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonių probleminiams klausimams nagrinėti (toliau – Komisija), sudarytos LR žemės ūkio ministro 2004-12-06 įsakymu Nr. 3D-643, 2005-11-22 posėdyje

Nutarė

23, kad, jeigu perleidėjas ir/arba jo sutuoktinis yra pateikęs paraišką pagal kitas bendrosios žemės ūkio politikos paramos žemės ūkiui priemones paramai gauti, tokį atvejį traktuoti kaip prekinės žemės ūkio gamybos vykdymą ir perleidėjui taikyti sankcijas, jeigu praėjo daugiau kaip 3 mėnesiai nuo informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo iš Agentūros dienos.

24Taisyklių 28 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas bei jo sutuoktinis privalo nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą, o Taisyklių 43.4 punkte nustatyta, kad jei nustatoma, jog pareiškėjo arba jo sutuoktinio vardu vykdoma prekinė žemės ūkio gamyba, už pirmą peržeidimą – metinė išmoka sumažinama 20 procentų, už antrąjį pažeidimą – parama nutraukiama, jau gauta teisingai apskaičiuota paramos suma neišieškoma.

25Komisija buvo sudaryta 2004-12-06 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-643. Ji sudaryta siekiant užtikrinti efektyvų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų ir orientavimo skyrių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų administravimą įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto ir Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemones. Minėto įsakymo 2.1. punkte įtvirtinta, kad komisija ne rečiau kaip kartą per mėnesį nagrinėja klausimus, susijusius su Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių bei su Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonių įgyvendinimu ir teikia išvadas.

26Svarbu pažymėti, kad pagrindinis aktas, kuriuo vadovaujasi Agentūra, nagrinėdama paraiškas dėl paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ skyrimą yra Taisyklės. Kaip minėta, Komisija buvo sudaryta siekiant užtikrinti efektyvų paramos lėšų administravimą, nagrinėti probleminius klausimus. Darytina išvada, kad Komisijos tikslas yra palengvinti valstybinio administravimo subjekto vykdomai vidaus administravimo veiklai, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 2 d.). Komisijos teikiamos išvados yra rekomendacinio pobūdžio, o ne imperatyvios, jos protokoliniuose nutarimuose negali būti suformuluotos ar sankcionuotos visuotinai privalomos elgesio taisyklės, nustatančios visuomeninio santykio dalyviams teises bei pareigas.

27Kaip matyti iš rašytinės bylos medžiagos, G. M. kasmetinį prašymą dėl paramos išmokėjimo už 2008 m. Agentūrai teikė 2007-08-08 ir 2007-11-06. Pareiškėjos sutuoktinis paraišką tiesioginėms išmokoms gauti pateikė 2007-06-12. Minėtų dokumentų pateikimo metu galiojo Taisyklių 29 punktas be 2008-03-28 pakeitimo. Vadovaujantis teisinio reguliavimo srityje galiojančia bendra taisykle, kad įstatymas atgal negalioja, darytina išvada, jog pagal prašymų pateikimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas turi būti sprendžiama, ar gali būti skiriama parama, kokios taikytinos sankcijos už nustatytus pažeidimus. Iki 2008-03-28 pateiktiems prašymams nagrinėti turi būti taikoma tuo metu galiojusi Taisyklių redakcija. Taigi, VAGK skundžiamame sprendime teisingai nurodė, kad Agentūra rėmėsi tik protokoliniu nutarimu, o ne teisės aktų normomis.

28Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, į rašytinę bylos medžiagą, darytina išvada, kad VAGK skundžiamas sprendimas priimtas laikantis įstatyme nustatytų procedūrų, remiantis ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, atitinka Viešojo administravimo 8 str. nustatytus reikalavimus individualiam administraciniam aktui, todėl nėra pagrindo jį naikinti.

29Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

n u s p r e n d ė:

33atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (skundą padavusi institucija) skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –... 6. Agentūra skunde paaiškino, kad nesutinka su VAGK 2008-12-04 sprendimu.... 7. 2006-07-10 pareiškėja pateikė Agentūrai pirmą kasmetinį prašymą už... 8. Pareiškėjai 2006-02-01 buvo išsiųstas informacinis pranešimas, o... 9. Komisijos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento ir kaimo... 10. 2007-08-13 pareiškėja pateikė antrą kasmetinį prašymą už 2008 m., kuris... 11. Įvertinus antrą kasmetinį prašymą, nustatyta, kad pareiškėja taip pat... 12. Taisyklių 28 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas bei jo sutuoktinis privalo... 13. VAGK skundžiamame sprendime nurodė, kad Agentūra, skirdama sankcijas... 14. Žemės ūkio ministerija 2008-03-28 įsakymu Nr. 3D-174 pakeitė Taisyklių 29... 15. Pareiškėjos sutuoktinis pretendavo į tiesiogines išmokas už 2006 ir 2007... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu sutinka. Atsiliepimą į skundą... 17. Skundas atmestinas. Byloje nustatyta, kad 2005-09-23 18. Pareiškėjai 2006-02-01 buvo išsiųstas informacinis pranešimas, o... 19. 2007-08-08 pareiškėja Agentūrai pateikė prašymą dėl paramos... 20. 2008-10-03 raštu Agentūra informavo pareiškėją, kad buvo įvertinti jos... 21. Nagrinėjamoje byloje būtina vadovautis ginčo santykius reglamentuojančiomis... 22. Agentūra skunde nurodė, kad Komisijos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo... 23. , kad, jeigu perleidėjas ir/arba jo sutuoktinis yra pateikęs paraišką pagal... 24. Taisyklių 28 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas bei jo sutuoktinis privalo... 25. Komisija buvo sudaryta 2004-12-06 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-643.... 26. Svarbu pažymėti, kad pagrindinis aktas, kuriuo vadovaujasi Agentūra,... 27. Kaip matyti iš rašytinės bylos medžiagos, G. M.... 28. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, į rašytinę bylos medžiagą, darytina... 29. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 33. atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės... 34. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...