Byla 2A-200-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Neringos Švedienės, sekretoriaujant Silvijai Rimavičiūtei,

2viešajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB “Senukų prekybos centras” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimo pagal ieškovo UAB „Senukų prekybos centras“ ieškinį atsakovui UAB “Staura” (nuo 2010-10-13 BUAB “Staura”), trečiajam asmeniui BUAB “STA prekyba” dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 21 000 Lt skolos, 5 670 Lt delspinigių, 6 % dydžio procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. sausio 29 d. sudarė su UAB „STA prekyba“ prekių pirkimo ir pardavimo su atidėtu mokėjimo terminu sutartį. Pagal šios sutarties nuostatas už prekes turėjo būti atsiskaityta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo datos. Tačiau nustatytais terminais atsiskaityta nebuvo. 2009 m. sausio 29 d. ieškovas ir UAB „STA prekyba“ pasirašė skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią atsakovas BUAB „Staura“ perėmė UAB „STA prekyba“ 21 000 Lt skolą už prekes. Perkelta skola turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 30 d., tačiau atsakovas jos neapmokėjo, todėl 21 000 Lt skola ir 5 670 Lt delspinigiai priteistini iš atsakovo.

5Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 20 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

6Atsakovas BUAB „Staura“ prieštaravimuose dėl teismo preliminaraus sprendimo nurodė, kad šalys buvo sudarę skolų suderinimo aktą, kuriame fiksuota skola – 72,29 Lt. UAB „STA prekyba“ prašymu reikalavo iš atsakovo sumokėti 21 021,83 Lt skolą, kurios 21 000 Lt buvo padengta perimant BUAB „STA prekyba“ tokio paties dydžio skolą ieškovui UAB „Senukų prekybos centras“. Tai rodo, kad ieškovas ir pradinis skolininkas BUAB „STA prekyba“ nelaiko galiojančia skolos perkėlimo sutarties. Todėl prieš ieškovą turi atsakyti tik pirminis skolininkas - BUAB „STA prekyba“. Pažymėjo, jog nepagrįstai dideli yra ir 0,3 % dydžio delspinigiai, o reikalaujama delspinigių suma sudaro net 27 % visos pagrindinės sumos.

7Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nesutiko su atsakovo argumentais. Nurodė, skolos, kad perkėlimo sutartis buvo galiojanti, nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Skolų suderinimo akte nenurodoma perleidimo sutartimi atsakovui perkelta skola, nes skola susidariusi už BUAB „STA prekyba“ parduotas prekes. Delspinigių dydis yra pagrįstas.

8Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2010 m. vasario 12 d. sprendimu iš atsakovo BUAB „Staura“ ieškovui UAB „Senukų prekybos centras“ priteisė 72,29 Lt skolos, 19,52 Lt delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą 91,81 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,55 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Ieškovas UAB “Senukų prekybos centras” apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą, priteisiant iš atsakovo 21 000 Lt skolą, 5 670 Lt delspinigių iki ieškinio pareiškimo dienos, iš viso - 26 670 Lt, 6 proc. dydžio palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 400 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už ieškinio pareiškimą, 797 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą, 3 800 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad teismas pripažinęs, jog atsakovo argumentai dėl skolos perkėlimo sutarties vykdymo yra prielaidų pobūdžio, o skolos perkėlimo sutartis yra galiojanti, privalėjo palikti preliminarų sprendimą nepakeistą. Atsakovas nepareiškė reikalavimo pripažinti skolos perkėlimo sutarties negaliojančia. Taip pat, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad perkeltą skolą būtų sumokėjęs ar, kad būtų įvykusios kitos aplinkybės, leidžiančios atsakovui nemokėti skolos. Nurodo, kad skolų suderinimo aktas nelaikomas sandoriu, todėl nepakeičia ir negali pakeisti ieškovo ir atsakovo sudarytos skolos perkėlimo sutarties - atsakovas turėjo pareigą sumokėti skolos perkėlimo sutartyje nurodytą skolą, nes ši kilo iš sutartinių santykių.

10Taip pat nurodo, jog nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog skolų suderinimo akte nurodyti apskaičiavimai yra klaidingi. Ieškovas visomis jam prieinamomis įrodinėjimo priemonėmis įrodė, kad skolų suderinimo akte nurodyti apskaičiavimai yra teisingi. Teisme paaiškino, jog kadangi pagal skolos perkėlimo sutartį atsakovo skola yra susidariusi už BUAB „STA prekyba" parduotas prekes ir kadangi BUAB „STA prekyba" turi solidarią pareigą sumokėti skolą, atsakovui neįvykdžius savo prievolės, ieškovo buhalterija buhalterinės apskaitos programoje neperkėlė atsakovui skolos perkėlimo sutartyje nurodytos BUAB „STA prekyba" skolos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo ir BUAB „STA prekyba" yra bendraskoliai, bei į tai, kad buhalterinėje apskaitoje vieną ir tą pačią skolą nėra galimybės atvaizduoti dviem skolininkams, taip pat atsižvelgiant į tai, kad skola susidarė už BUAB „STA prekyba" tiektas prekes, skola buvo atvaizduota tik BUAB „STA prekyba" būklėje. Jei ieškovas skolą pagal skolos perkėlimo sutartį buhalterinės apskaitos programoje būtų atvaizdavęs atsakovo būklėje, minėtos skolos nebūtų buvę galima fiksuoti BUAB „STA prekyba" būklėje. Taip pat, nurodo, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti skolos perkėlimo sutartyje nurodytą skolos dydį, neturi jokių kitų galimybių pateikti kitų įrodymų, kaip tik skolos perkėlimo sutartį, patvirtinti, kad skolos atsakovas nesumokėjo, bei paaiškinti, dėl kokių priežasčių skolų suderinimo akte nebuvo atvaizduota atsakovo skola pagal skolos perkėlimo sutartį. Ieškovas pateikė savo turimus įrodymus ir tokiu būdu nuginčijo skolų suderinimo akte nurodytus skaičiavimus.

11Be to, ieškovas nurodo, kad teismas pažeisdamas šalių procesinio lygiateisiškumo, rungimosi principus, ne tik perkėlė ieškovui pareigą įrodyti, kad skolų suderinimo akte nurodytas skolų dydis yra klaidingas, bet ir perkėlė pareigą įrodyti, kad atsakovas pagal skolos perkėlimo sutartį su ieškovu atsiskaitė. Taip pat, teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, kad tam tikrą faktą turi įrodyti šalis, kuriai tai padaryti yra lengviau.

12Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad perimdamas dalį BUAB „STA prekyba" skolos ieškovui atsakovas padengė atitinkamą dalį savo skolos BUAB „STA prekyba". BUAB „STA prekyba" bankroto administratoriaus įgaliotajam asmeniui raštu pareikalavus sumokėti 21 021,83 Lt skolą, atsakovas nurodė, kad skola yra sumokėta, pasirašius skolos perkėlimo sutartį. Minėtą aplinkybę patvirtina BUAB „STA prekyba" bankroto administratoriaus įgaliotojo asmens ir atsakovo raštai. Taigi, atsakovas savo atsisakymą mokėti skolą BUAB „STA prekyba" grindė galiojančia skolos perkėlimo sutartimi, tuo tarpu, savo atsisakymą mokėti skolą ieškovui grindė tos pačios sutarties negaliojimu.

13Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimas yra pagrįstas ir motyvuotas, todėl prašo jį palikti nepakeistą.

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

16Pa­gal CPK 12 ir 178 straips­nius ša­lys pri­va­lo įro­dy­ti ap­lin­ky­bes, ku­rio­mis grin­džia sa­vo rei­ka­la­vi­mus bei at­si­kir­ti­mus, iš­sky­rus at­ve­jus, kai yra re­mia­ma­si ap­lin­ky­bė­mis (fak­tais), ku­rių ne­rei­kia įro­di­nė­ti (CPK 182 straips­nis). Tai­gi įro­di­nė­ti tu­rin­čias reikš­mės ci­vi­li­nė­je by­lo­je ap­lin­ky­bes (įro­di­nė­ji­mo da­ly­ką) yra ša­lių ir ki­tų da­ly­vau­jan­čių by­lo­je as­me­nų ir tei­sė, ir pa­rei­ga. Įsta­ty­mų lei­dė­jas nu­sta­tė ne tik įro­di­nė­ji­mo pa­rei­gas, bet ir jų pa­skirs­ty­mo tai­syk­les. Pa­čios ben­driau­sios tai­syk­lės yra su­for­mu­luo­tos CPK 12, 178 ir 179 straips­niuo­se. Įro­di­nė­ji­mo pa­rei­ga pa­gal šias tai­syk­les ten­ka tam, kas tei­gia – ieš­ko­vui rei­kia įro­dy­ti ieš­ki­nio, at­sa­ko­vui – prie­šieš­ki­nio, pa­reiš­kė­jui – pa­reiš­ki­mo ar pra­šy­mo fak­ti­nį pa­grin­dą.

17Pagal įrodinėjimo pareigą paskirstančias taisykles šioje byloje apeliantas privalėjo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, t.y. ieškinio faktinį pagrindą, o atsakovas – nesutikimo su ieškiniu pagrindą. Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas klaidingai paskirstydamas įrodinėjimo pareigą bei klaidingai įvertindamas byloje pateiktus įrodymus.

18Apeliantas UAB „Senukų prekybos centras“ savo turtinio reikalavimo pagrįstumą grindė kredito sutartimi Nr. 08/0420 sudarytą tarp skolininko UAB „STA prekyba” ir kreditoriaus UAB „Senukų prekybos centras” bei skolos perkėlimo sutartimi, pagal kurią BUAB “Staura” perėmė BUAB „STA prekybą“ skolą kreditoriui UAB „Senukų prekybos centras“. Iš šių sutarčių aišku, jog skolininkas BUAB „Staura“ pasibaigus prievolės įvykdymo terminui kreditoriui UAB „Senukų prekybos centras“ liko skolingas 21 000 Lt bei delspinigius už laiku nevykdytus sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas BUAB „Staura“ skolos atidavimo faktą grindė skolos suderinimo aktu, sudarytu tarp apelianto ir atsakovo.

19Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šiuo įrodymus, klaidingai nusprendė, kad skolų suderinimo aktas modifikavo, t.y. skolos suderinimo aktu buvo pakeisti apelianto ir atsakovo tarpusavio įsipareigojimai, kylantys iš skolos perkėlimo sutarties. Pirma, iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantas UAB „Senukų prekybos centras“ nurodė, jog skolų suderinimo akte nurodyta informacija nėra pilna, kadangi dėl buhalterijos tvarkymo ypatumų atsakovui BUAB „Staura“ nebuvo perkelta pradinio skolininko BUAB „STA prekyba“ skola. Antra, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepareikalavo iš atsakovo BUAB „Staura“ papildomų įrodymų dėl skolinio įsipareigojimo pagal skolos perkėlimo sutartį įvykdymo, t.y. duomenų apie padarytus atsiskaitymus. Trečia, iš BUAB „STA prekyba“ bankroto administratoriaus 2009-07-13 rašto, apelianto pateikto kartu su apeliaciniu skundu, matyti, kad atsakovas BUAB „Staura“ atsisakymą mokėti BUAB „STA prekyba“ 21 021,83 Lt skolą grindė skolos perkėlimo sutartimi.

20Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas rašytinius įrodymus privalėjo detaliau ištirti ne tik objektyvias aplinkybes, bet ir subjektyvius veiksnius, t.y. ar dokumentų turinys atitiko šalių valią, ketinimus ir pan. Kolegija, įvertinusi visas aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių (CPK 185 str.), o tuo pačiu klaidingai įvertino sutarties suderinimo akto turinį, bei pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykles (CPK 178 str.) nepagrįstai užkrovęs apeliantui atsakovo pareigą įrodyti, kad pastarasis su apeliantu yra atsiskaitęs.

21Kiti apelianto (ieškovo) apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ginčo šalių bei jų atstovų pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (LR CPK 185 str.) konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškino materialines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo procesą, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Todėl pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį patenkinti.

23Patenkinus ieškovo ieškinį, sutinkamai su CPK 88, 93, 96, 98 straipsniais, iš atsakovo priteistina 4197 Lt bylinėjimosi išlaidų: 400 Lt žyminio mokesčio už ieškinio padavimą, 797 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme ir 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme. Prašomų priteisti advokato pagalbos išlaidų dydis tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme yra pagrįstas, atitinkantis LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatas, protingumo ir teisingumo kriterijus.

24Patenkinus ieškinį ir patenkinus ieškovo apeliacinį skundą bylinėjimosi išlaidos – 13,42 pašto išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme - valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 83 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimo dalį, kuria atmesta ieškovo UAB „Senukų prekybos centras“ kita ieškinio dalis, panaikinti.

28Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą pakeisti, papildomai priteisiant ieškovui UAB „Senukų prekybos centras“ naudai iš atsakovo BUAB „Staura“ 20927,71 Lt skolą, 5650,80 Lt delspinigių bei 1190,45 Lt žyminį mokestį ir teismo sprendimą išdėstyti taip:

29priteisti ieškovui UAB „Senukų prekybos centras“, įmonės kodas 234376520, naudai iš atsakovo BUAB „Staura“, įmonės kodas 124252092, 21000 Lt skolą, 5570 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą 26670 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos-2009-07-29 iki bankroto bylos iškėlimo dienos, t.y. iki 2010-10-13, 1197 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

30Priteisti iš atsakovo BUAB „Staura“ valstybei 13,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660)

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 21 000 Lt... 5. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 20 d.... 6. Atsakovas BUAB „Staura“ prieštaravimuose dėl teismo preliminaraus... 7. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nesutiko su atsakovo argumentais.... 8. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2010 m. vasario 12 d. sprendimu iš... 9. Ieškovas UAB “Senukų prekybos centras” apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 10. Taip pat nurodo, jog nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog... 11. Be to, ieškovas nurodo, kad teismas pažeisdamas šalių procesinio... 12. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad perimdamas dalį BUAB „STA... 13. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad Vilniaus miesto antro... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Pa­gal CPK 12 ir 178 straips­nius ša­lys pri­va­lo įro­dy­ti... 17. Pagal įrodinėjimo pareigą paskirstančias taisykles šioje byloje apeliantas... 18. Apeliantas UAB „Senukų prekybos centras“ savo turtinio reikalavimo... 19. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šiuo įrodymus, klaidingai... 20. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas... 21. Kiti apelianto (ieškovo) apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo... 23. Patenkinus ieškovo ieškinį, sutinkamai su CPK 88, 93, 96, 98 straipsniais,... 24. Patenkinus ieškinį ir patenkinus ieškovo apeliacinį skundą bylinėjimosi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimo dalį,... 28. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą... 29. priteisti ieškovui UAB „Senukų prekybos centras“, įmonės kodas... 30. Priteisti iš atsakovo BUAB „Staura“ valstybei 13,42 Lt išlaidų,...