Byla N2-8120-730/2012
Dėl įvaikinimo, institucijos, teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Simonai Šukytei, dalyvaujant pareiškėjai J. P., pareiškėjų A. P. ir J. P. atstovei advokatei Reginai Baranauskienei, išvadą duodančios institucijos Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Virginijai Gelažnikienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų J. P. ir A. P. pareiškimą dėl įvaikinimo, institucijos, teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2byla nagrinėjama pagal pareiškėjų prašymą leisti jiems įvaikinti E. M., pripažinti pareiškėjus įvaikinamosios motina ir tėvu, o įvaikinamąją – jų dukra, suteikti įvaikinamajai pavardę Pundziūtė. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjai nuo 2002 globoja pareiškėjos sesers R. M. dukrą E. M., 2010-09-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu pareiškėja buvo paskirta įvaikinamosios nuolatine globėja, įvaikinamosios gyvenamoji vieta nustatyta su pareiškėja. Pareiškėjai yra sveiki, darbingi, jų šeimos materialinė padėtis, gyvenimo sąlygos yra geros, užtikrina įvaikinamosios poreikius, galimybes visapusiškai augti ir vystytis. Įstatymo nustatyta tvarka kliūčių įvaikinti pareiškėjams nėra, todėl pareiškėjai siekia įsivaikinti pareiškėjos globojamą nepilnametę mergaitę. Pareiškėjai yra tvirtai įsitikinę savo apsisprendimu dėl įvaikinimo, sprendimas priimtas tarpusavio sutarimu, įvaikinamoji labai nori ir sutinka būti įvaikinama, pareiškėjų biologinė dukra jau seniai įvaikinamąją laiko tikra seserimi, pareiškėjams žinomos įvaikinimo pasekmės. Įvaikinimo priežastimis pareiškėjai nurodė aplinkybes, kad nori oficialiai įteisinti šeimą (b.l. 3-4).

3Institucija, teikianti išvadą Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvadą apie pareiškėjų pasirengimą įvaikinti be tėvų globos likusią įvaikinamąją. Išvada patvirtina, kad nėra Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų kliūčių Lietuvos Respublikos piliečiams – pareiškėjams įvaikinti be tėvų globos likusį globojamą nepilnametį vaiką – įvaikinamąją, tarnyba sutinka su pareiškimu dėl įvaikinimo, nes įvaikinimas atitinka vaiko interesus augti šeimoje gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b.l. 62-67).

4Institucija, teikianti išvadą Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos Socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad įvaikinamosios įvaikinimas pareiškėjams geriausiai atitiktų vaiko interesus (b.l. 59).

5Teismo posėdyje pareiškėja, pareiškėjų atstovė palaikė prašymą, prašė jį tenkinti. Pareiškėja papildomai paaiškino, kad įvaikinamoji yra jos sesers dukra. Pareiškėjos sesuo turi bėdų su alkoholio vartojimu, verčiasi prostitucija, pareiškėjai nepavyko suteikti jai pagalbą ir padėti susitvarkyti gyvenimą. Kadangi pareiškėjos sesuo niekada nesidomėjo dukra, įvaikinamoji nesidomi motina, nepalaiko su ja jokių ryšių. Įvaikinamoji yra labai gabi, mandagi, maloni, nuoširdi mergaitė, pareiškėjų šeimoje ji visada buvo laikoma dukra (b.l. 78-79). Pareiškėjų atstovė papildomai paaiškino, kad įvaikinamoji gyvena pareiškėjų namuose nuo 2002 metų, kai pareiškėja kaip psichologė jai padėjo atsigauti po sunkių išgyvenimų. Pareiškėjas taip pat daug dėmesio skiria įvaikinamajai, ja rūpinasi lygiai taip pat kaip ir biologine dukra. Pareiškėjai yra gerai materialiai apsirūpinę, vaikas turės galimybę mokytis. Šeima gražiai gyvena, turi savas tradicijas, mergaitė turi popamokinės veiklos – lanko būrelius, tai rodo, kad pareiškėjai ir įvaikinamoji jau gyvena ir rūpinasi vieni kitais kaip šeima (b.l. 78).

6Išvadą duodančios institucijos Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė pateikė išvadą, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti. Įvaikinamosios biologiniai tėvai vaiku nesidomi, įvaikinamoji turi brolį, su kuriuo ryšių nepalaiko, berniuką augina M. M. motina. Kadangi pareiškėjų šeimoje, tarp pareiškėjų ir įvaikinamosios užsimezgę artimi ryšiai, įvaikinimas atitinka įvaikinamosios interesus (b.l.78-79).

7Nepilnametė E. M., išklausius jos nuomonės, (CPK 485 straipsnio 1 dalis), paaiškino, kas sutinka ir nori, kad pareiškėjai ją įsivaikintų ir būtų jos tėvais, jos pavardė būtų pakeista į P. (b.l. 79)

8Prašymas tenkintinas visiškai.

9Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos sekančios faktinės bylos aplinkybės. Įvaikinamoji E. M., gimusi ( - ), yra M. M., asmens kodas ( - ) ir R. M., asmens kodas ( - ) dukra (b.l. 10, 11). 2010-09-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo įsiteisėjusiu sprendimu nuspręsta neterminuotai apriboti R. M. ir M. M. tėvų valdžią į nepilnametę dukrą - įvaikinamąją, nustatyti nepilnamečio vaiko globą (b.l. 43-45). 2012-03-29 Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu Nr. S-1387 nepilnametis vaikas įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l. 30). Įvaikinamoji turi nežymių sveikatos sutrikimų – ( - ) (b.l. 12). Įvaikinamoji pateikė rašytinį sutikimą būti įvaikinta pareiškėjų, kurį patvirtino teismo posėdyje (b.l. 42, 79).

10Iš 2012-01-25 medicininių pažymėjimų Nr. 14 ir Nr. 15 nustatyta, kad pareiškėjai yra sveiki, įvaikinimui kliūčių nėra (b.l. 13-14). Pareiškėjai yra sutuoktiniai, turi nepilnametę dukterį M. P., gimusią ( - ) (b.l. 6, 9). 2012-03-09 BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro išvadoje dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, pateikta išvada, kad įvertinus pateiktus dokumentus bei surinktą informaciją lankantis pareiškėjų namuose, išklausius pareiškėjų motyvus, pareiškėjai turi visas būtinas kompetencijas, reikalingas norint tapti įvaikinamosios įtėviais (b.l. 31-41). 2012-03-29 Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu Nr. S-1385 pareiškėjų šeima įtraukta į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (b.l. 29).

11Klaipėdos miesto savivaldybės ir Nekilnojamojo turto registro duomenimis, pareiškėjai savo gyvenamąją vietą yra deklaravę pareiškėjo vardu nuosavybės teise registruotame 172,62 kv.m name, esančiame ( - ), šioje vietoje gyvena (b.l. 15-17). Pareiškėjas turi kito nekilnojamojo turto – butą, esantį ( - ) (b.l. 18-19). Pareiškėjas yra jūrų laivo kapitonas, pareiškėja vykdo individualią veiklą (b.l. 20-22), pareiškėjo metinės pajamos 259284,00 Lt, pareiškėja 2011 metais gavo - 61934,05 Lt darbo užmokesčio, 1130,00 Lt autorinio atlygio pajamų, 50936,00 Lt individualios veiklos pajamų, 754,12 Lt ligos pašalpų (b.l. 23-24).

12Pareiškėjai nebuvo bausti administracine tvarka (b.l. 25-26). Duomenų, kad pareiškėjų atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ar pareikštas kaltinimas privataus kaltinimo byloje, pareiškėjai yra teisti, nėra (b.l. 27-28).

131989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje teigiama, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Įvaikinimo instituto tikslas – apsaugoti vaiko interesus. Jis patenkina svarbius ne tik įvaikinamųjų, bet ir įtėvių poreikius. Įvaikinimu vaikas įgyja naują šeimą, o įtėviai patenkina motinystės ir tėvystės jausmus. Įvaikinimu tarp įtėvio ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santykiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų, įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims suteikiamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikinimas – valios aktas, kuris negalimas be valios pasireiškimo iš įvaikintojo pusės ir be būtinojo sutikimo iš įvaikinamojo pusės, bet įvaikinimas – ne sutartis, nes įvaikinimas negali pasibaigti įvaikintojo ar įvaikinamojo pageidavimu, įvaikinimo santykiai yra tęstiniai. Atsiradę įvaikintojo noru ir teismo sprendimo pagrindu, jie tęsiasi iki gyvenimo pabaigos ir baigiasi vienam iš tų santykių subjektų mirus. Tai atitinka įvaikinimo instituto tikslus ir paskirtį, nes tik ilgai besitęsiantys santykiai sukuria pagrindą vaikui saugiai augti ir tapti visaverte asmenybe.

14Įvaikinimas galimas tik vaiko interesais (Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.209 straipsnio 1 dalis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kuri Lietuvoje įsigaliojo 1992 m. kovo 1 d., o ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I–983).

15Objektyviai, visapusiškai ir išsamiai įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, vaiko interesus atstovaujančių ir ginančių institucijų pateiktas išvadas, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, kad įvaikinimas nepažeis vaiko interesų, įvaikintojai turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengę įsivaikinti. Pareiškėjai rūpinasi įvaikinamąją kaip savo vaiku, ją augina ir prižiūri, yra tvirtai apsisprendę, nori materialiai įvaikinamąją išlaikyti bei auklėti kaip savo vaiką, šeimoje vyrauja geranoriški ir šilti santykiai. Įvaikinamoji yra įtraukta į galimų įvaikinti asmenų sąrašą, yra tinkamo įvaikinti amžiaus, pareiškėjai turi teisę įvaikinti. Įvaikinamajai E. M. yra suėję 10 metų. Lietuvos Respublikos CK 3.215 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad kai įvaikinamas dešimties metų sulaukęs vaikas, būtinas jo rašytinis sutikimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.215 straipsnio 1 dalimi, CPK 485 straipsnio 1 dalimi, įvaikinamosios nuomonė dėl įvaikinimo bei pavardės pakeitimo buvo išklausyta teisme, pateiktas rašytinis sutikimas būti įvaikintai.

16Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas pareiškėjams leisti įsivaikinti E. M. bei ją pripažinti pareiškėjų dukra, o pareiškėjus jos tėvais (Lietuvos Respublikos CK 3.209 - 3.211 straipsniai, 3.214 straipsnis, 3.217- 3.223 straipsniai). Duomenų, jog šiuo įvaikinimu būtų siekiama materialinės ar kitokios naudos byloje nėra.

17Pareiškėjams išaiškintinos įvaikinimo pasekmės, tai yra įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę, įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CK 3.227 straipsnio 1, 2 dalis).

18Kadangi įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo, pareiškėjų prašymas - pakeisti įvaikinamo vaiko pavardę tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 3.227 straipsnio 2 dalis, 3.228 straipsnio 1 dalis, CPK 480 - 485 straipsniai).

19Civilinės būklės aktų įrašų įstaiga, įsiteisėjus teismo sprendimui, turi pagrindą pakeisti įvaikio gimimo įrašą ir išduoti naują gimimo liudijimą (Lietuvos Respublikos CK 3.296 straipsnio 1 dalis, CPK 487 straipsnio 3, 5, 6 dalys).

20Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.209-3.211 straipsniais, 3.214 straipsniu, 3.217-3.223 straipsniais, 3.227 straipsniu, 3.228 straipsnio 1 dalimi, 3.296 straipsnio 1 dalimi, civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268, 270, 487 straipsniais, teismas

Nutarė

21prašymą patenkinti visiškai.

22Leisti A. P., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) ir J. P., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) įvaikinti E. M., gimusią ( - ), asmens kodas ( - )

23Pripažinti E. M., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) motina – J. P., asmens kodas ( - ) tėvu – A. P., asmens kodas ( - )

24Pakeisti E. M. pavardę - iš „M.“ į „P.“.

25Kiti vaiko individualybę išsaugantys duomenys: vardas, gimimo data, gimimo vieta, nekeičiami.

26Įsiteisėjus teismo sprendimui, per 3 darbo dienas sprendimą išsiųsti civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą - Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriui.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. byla nagrinėjama pagal pareiškėjų prašymą leisti jiems įvaikinti E. M.,... 3. Institucija, teikianti išvadą Valstybės vaikų teisių apsaugos ir... 4. Institucija, teikianti išvadą Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos... 5. Teismo posėdyje pareiškėja, pareiškėjų atstovė palaikė prašymą,... 6. Išvadą duodančios institucijos Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių... 7. Nepilnametė E. M., išklausius jos nuomonės, (CPK 485 straipsnio 1 dalis),... 8. Prašymas tenkintinas visiškai.... 9. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos sekančios faktinės... 10. Iš 2012-01-25 medicininių pažymėjimų Nr. 14 ir Nr. 15 nustatyta, kad... 11. Klaipėdos miesto savivaldybės ir Nekilnojamojo turto registro duomenimis,... 12. Pareiškėjai nebuvo bausti administracine tvarka (b.l. 25-26). Duomenų, kad... 13. 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje teigiama, kad... 14. Įvaikinimas galimas tik vaiko interesais (Lietuvos Respublikos Konstitucija,... 15. Objektyviai, visapusiškai ir išsamiai įvertinus byloje nustatytas faktines... 16. Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas pareiškėjams leisti... 17. Pareiškėjams išaiškintinos įvaikinimo pasekmės, tai yra įvaikinimu... 18. Kadangi įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo... 19. Civilinės būklės aktų įrašų įstaiga, įsiteisėjus teismo sprendimui,... 20. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 21. prašymą patenkinti visiškai.... 22. Leisti A. P., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) ir J. P., gimusiai ( - ),... 23. Pripažinti E. M., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) motina – J. P., asmens... 24. Pakeisti E. M. pavardę - iš „M.“ į „P.“.... 25. Kiti vaiko individualybę išsaugantys duomenys: vardas, gimimo data, gimimo... 26. Įsiteisėjus teismo sprendimui, per 3 darbo dienas sprendimą išsiųsti... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...