Byla I-8190-602/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (teisėja pranešėja), Donato Vansevičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Elingai Bistrickienei, Dalyvaujant pareiškėjo atstovei I. Klimavičiūtei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Miško savininkų kooperatyvo “Aukštaitijos šilas” skundą atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Neries regioninio parko direkcijai, dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2

3

4byloje nustatyta, kad pareiškėjas yra žemės sklypo, esančio, Vilniaus r. sav. Pylimų k., savininkas (b.l. 49-56). Nurodytas aplinkybes patvirtina VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas, turto inventorinės bylos nuorašas.

52006-10-25 pareiškėjas kreipėsi pas atsakovą su prašymu projektavimo sąlygų sąvadui gauti sodybos atstatymui ant esamų pamatų Pylimų k. (b.l. 39).

6Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2007-05-14 raštu Nr. A33-1777-(4.20) atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą buvusios sodybos techniniam projektui rengti (Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos byla Nr.AI91-131, b.l. 25). Nurodė, kad vadovavosi Neries regioninio parko direkcijos 2006-08-01 raštu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės ir personalo departamento raštu, 2006-09-05 viešosios apžiūros aktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-03-14 nutarimu, Miškų įstatymo 2 str. 3 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr. 1608, pagal kuriuos miškų ūkio paskirties sklype, Neries regioninio parko teritorijoje naujų pastatų statyba buvusios statybos vietoje yra negalima.

72007-06-18 pareiškėjas Miško savininkų kooperatyvas “Aukštaitijos šilas” kreipėsi skundu į Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisiją su prašymu panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2007-05-14 sprendimą Nr. A33-1777-(4.20) ir įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių išduoti buvusios sodybos pastatų atstatymo projektavimo sąlygų sąvadą žemės sklype (kadastrinis adresas ( - ) Sudervės k.v.), esančiame Pylimų kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje, pagal miško savininkų kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“ 2006-07-10 prašymą (Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos byla, b.l. 17-24). Nurodė, kad 2006-07-10 raštu kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. architektą dėl projektavimo sąlygų sąvado sodybos techniniam projektui rengti išdavimo. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2006-09-05 raštu pareiškėją informavo, kad vadovaudamasi Neries regioninio parko direkcijos raštu (kuriame buvo nurodyta, jog miško paskirties žemės sklypas ir valstybinio žemės kadastro duomenų registro išduotoje pažymoje duomenų apie esamus pastatus ar jų liekanas, nėra) projektavimo sąlygų sąvado išduoti negali. 2007-09-05 buvo surašytas Viešosios apžiūros aktas, kuriame nurodyta, jog Vilniaus rajono savivaldybės tarnautojai, kartu su kitų suinteresuotų institucijų – Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento ir Neries regioninio parko atstovais nuvyko į pareiškėjo sklypo vietą ir nustatė, kad sklype yra namo pamatai 9 m x 6 m ir ūkinio pastato pamatai 4 m x 4 m. Nustačius pamatų buvimo faktą, atsakovas nepagrįstai priėmė ginčijamą sprendimą. Kreipimosi į savivaldybę metu galiojo Vyriausybės 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 nuostatos, leidžiančios statyti statinius miško paskirties žemėje.

8Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007-07-13 sprendimu Nr. S-107-(A(G)-131) įpareigojo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių panaikinti 2007-05-17 sprendimą Nr. A33-1777-(4.20) ir išduoti buvusios sodybos pastatų atstatymo projektavimo sąlygų sąvadą žemės sklype (kadastrinis adresas ( - ), Sudervės k.v.), esančiam Pylimų k., Vilniaus r. savivaldybėje, pagal miško savininkų kooperatyvo “Aukštaitijos šilas” 2006-07-10 prašymą (b.l. 7-11). Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija nurodė, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracija savo atsisakymą išduoti statybos projektavimo sąlygų sąvadą grindė raštais, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, todėl atsisakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pažymėjo, jog šioje situacijoje turi būti taikomas ne Miškų įstatymas, bet Saugomų teritorijų įstatymas ir įstatyminis draudimas statyti naujus gyvenamuosius namus saugomose teritorijose neapima draudimo atstatyti buvusių sodybų, kurių egzistavimo faktas yra patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-22 nutarimas Nr. 1608 “Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo” ir jo pakeitimai yra poįstatyminiai teisės aktai, todėl jais negali būti apribojamos teisės, suteiktos įstatymais (šiuo atveju Saugomų teritorijų įstatymu).

92007-08-09 atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti 2007-07-13 Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą Nr. S-107-A(G)-131. Nurodė, kad pareiškėjo ginčo sklypas yra Neries regioninio parko Velniakampio kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija vadovavosi tik Saugomų teritorijų įstatymu, visiškai neįvertino to, kad statybas miškų ūkio paskirties žemėje, saugomose teritorijose reglamentuoja ir Miškų įstatymas, 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”, 2006-04-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-188 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymo Nr. D1-151 “Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo” ir kiti teisės aktai. Miškų įstatymas pastatų statybos miškų ūkio žemės sklypuose nenumato. Pageidaujant statyti statinius, miškų ūkio paskirtis uri būti pakeista. Vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 31 str., saugomose teritorijose draudžiama keisti pagrindinę tikslinę miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, išskyrus atvejus, kai tai daroma visuomenės poreikiams arba siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus ir objektus (vertybes). Iš pateiktos Komisijos pažymos neaišku, kaip buvo nustatyta, kad žemės sklype yra namo ir ūkinio pastato pamatai, kaip jie atrodo. Todėl atsakovas mano, jog miškų ūkio paskirties žemės sklypuose, ypač saugomose teritorijose, naujų pastatų statyba, taip pat ir buvusių sodybų vietose, negalima.

10Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į prašymą, prašė prašymą atmesti (b.l. 21). Nurodė, kad 1) pareiškėjas neketina keisti 9,7 ha ploto žemės sklypo naudojimo paskirties ir į savivaldybę kreipėsi dėl projektavimo sąlygų sąvado buvusios sodybos atstatymui, nes tokią teisę pareiškėjas turėjo pagal galiojusius teisės aktus, todėl atsakovo argumentai dėl žemės paskirties keitimo yra visiškai nesusiję su skundžiamu sprendimu; 2) Miškų įstatymas pastatų statybos miškų ūkio žemės sklypuose nenumato, tačiau jame nėra ir draudimo statyti tokius pastatus. Konstitucinio Teismo 2006-03-04 nutarime Nr. 30-1050, teismas pasisakė dėl naujų pastatų statybos miškų ūkio paskirties žemėje, tačiau nenagrinėjo pastatų atstatymo klausimo buvusiose sodybvietėse. Komisija savo sprendimą pagrindė proceso šalių pateiktais dokumentais ir nurodytomis teisės aktų nuostatomis; 3) pažyma apie žemės sklype esančius pamatus buvo surašyta pačio atsakovo sudarytos komisijos; 4) nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarimu panaikino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr. 1608 “Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo” patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 3 p. nuostatų galiojimą; 5) atsakovo nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimas Nr. 106 pripažino netekusiais galios Statybų privačioje žemėje reglamento 2, 3, 4, 5 ir 6 punktus. Tačiau šis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas įsigaliojo nuo 2007-02-04, todėl jis negali būti taikomas tiems teisiniams santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos (lex retro non agit principas); 6) pareiškėjas pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. turi teisę atstatyti statinius išlikusioje sodybvietėje net gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

11Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovė prašė atsakovo prašymą atmesti, palikti galioti Komisijos sprendimą, kuriuo yra patenkintas pareiškėjo skundas.

12Tretysis suinteresuotas asmuo Neries regioninio parko direkcija atsiliepimo į atsakovo prašymą nepateikė.

13Prašymas tenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad naudojant ginčo žemės sklypą, kurio savininkas yra pareiškėjas, turi būti laikomasi šių specialiųjų naudojimosi sąlygų: Miško naudojimo apribojimai, Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, Nacionaliniai ir regioniniai parkai, Kraštovaizdžio draustiniai. Nurodytas aplinkybes patvirtina VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas, sklypo planas bei inventorinės bylos nuorašas.

15Šioje byloje yra ginčijami klausimai dėl to kokios specialios naudojimosi sąlygos, susijusios su galimybe vykdyti statybą pareiškėjui priklausančiame sklype, turėjo būti taikomos pareiškėjui dėl miško naudojimo apribojimo ir dėl kraštovaizdžio draustinio.

162006 m., t.y. tuomet kai pareiškėjas kreipėsi pas atsakovą dėl projektavimo sąlygų sąvado, miško naudojimo apribojimus reglamentavo 1994-11-22 Miškų įstatymo Nr. I-671 2 str. 3 d., kurioje nurodoma miško žemės sąvoka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr. 1608 patvirtintas Statybų privačioje žemėje reglamentas. Miškų įstatymo 2 str. 3 d. yra numatyta, kad miško žemė – apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas; miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų. Nurodyto Reglamento 2 p. buvo numatyta, kad Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų savininkams, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai; 3 p. - žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusiųjų), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus. Nurodytos Reglamento nuostatos, keičiant Vyriausybės 1995-12-22 nutarimą, nuo 2007-01-31 yra pripažintos netekusiomis galios.

17Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostata „Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai“ ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio (2001 m. balandžio 10 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui.

18Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas minėtą klausimą, 2006-03-14 nutarimo XII skyriaus 6 p. konstatavo, pagal Miškų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį (1994 m. lapkričio 22 d. redakcija) miško žemei buvo priskiriami inter alia medienos sandėliai bei kiti su mišku susijusių įrengimų užimti plotai; miškų įstatyme nebuvo ir nėra kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie statiniai (inter alia pastatai) gali būti ant miško (miškų ūkio paskirties) žemės; pagal Miškų įstatymą miško žemėje buvo galima statyti medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrengimus (įrenginius), o pagal Reglamentą miškų ūkio paskirties žemėje buvo galima statyti pastatus, reikalingus miškų ūkio veiklai; Reglamento 2 punkto sąvoka „pastatai“ yra platesnė už Miškų įstatymo sąvoką „medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrengimai (įrenginiai)“; pagal Reglamento 2 punktą miško ūkio paskirties žemėje galima statyti ir tokius pastatus, kurių negalima statyti pagal Miškų įstatymą.

19Ginčijamo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2007-05-14 sprendimo dėl atsisakymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą priėmimo metu Statybų privačioje žemėje reglamento 3 p. nuostata negaliojo. Todėl atsakovas galėjo vadovautis tik Miškų įstatymo 2 str. 3 d., pagal kurią miško žemėje gali būti statomi tik medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrenginiai. Pareiškėjas kreipėsi dėl sodybos atstatymo ant esamų pamatų. Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą statybai, kuri sprendimo priėmimo metu pagal įstatymą buvo ir šiuo metu yra negalima (Miškų įstatymo 2 str. 3 d., Konstitucinio teismo 2006-03-14 nutarimas, Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str.).

20Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui pareiškėjo motyvas, jog pareiškėjas numato statyti ne naują objektą, bet atstatyti buvusią sodybą. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 17 p. buvusio (sugriuvusio, sunaikinto, nugriauto) statinio atstatymas yra priskiriamas prie naujo statinio statybos.

21Ginčo žemės sklypas pagal 1993-11-09 Saugomų teritorijų įstatymą Nr. I-301 yra priskirtas prie šiame įstatyme nurodytų saugomų teritorijų kategorijų – draustinių (kompleksinis kraštovaizdžio) ir valstybinių parkų (Įstatymo 4 str. 1 d. 1, 4 p., 8 str. 5 d. 1 p.).

22Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. yra numatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose yra draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos.

23Pareiškėjas nurodo, kad gali atstatyti buvusią sodybą, nes yra išlikę buvusios sodybos pamatai.

24VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas, sklypo planas bei inventorinės bylos nuorašas patvirtina, kad žemės sklype, esančiame Vilniaus r. sav. Pylimų k., Nr. ( - ) nėra įregistruoti pastatai. Inventorinėje byloje esančiuose planuose bei žemės sklypo kadastro duomenyse nėra nurodyta jokių duomenų apie statinius. Vilniaus apskrities archyvo 2005-11-30 atsakyme pareiškėjui yra nurodyta, kad duomenų apie M. B. 1955-1966 m. turėtus pastatus Pylimų kaime LDT vykdomojo komiteto dokumentuose nerasta (b.l. 44). Bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas prašė iš archyvo duomenų dėl ginčo sklype buvusiems žemės savininkams priklaususių pastatų. Archyvo pažymoje nurodyta, kad duomenys nurodomi ūkinėse knygose esančių ūkio žinių lapų kopijų pagrindu.

25Byloje yra pateiktas 2006-09-05 vietos apžiūros aktas, pasirašytas Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros vedėjo, Sudervės seniūnės, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojo, Neries regioninio parko direkcijos direktorės (b.l. 41). Šiame akte nurodyta, kad ginčo sklype yra namo pamatai 9 m x 6 m ir ūkinio pastato pamatai 4 m x 4 m. (kaip ir parodyta Valstybinio žemėtvarkos archyvo pažymoje bei namų knygoje).

26Pareiškėjas pateikė į bylą antstolės D. Milevičienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriuo konstatuojama, kad ginčo žemės sklype yra stačiakampio forma sudėti medžio rąstai 9 m. ilgio ir 6 m. pločio, rąstai sudėti ant akmenų pagrindo, apaugę samanomis, žolėmis.

27Teismas, įvertinęs nurodytus įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjui neturėtų būti taikomas Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatytas draudimas, todėl, kad 2006-09-05 vietos apžiūros aktas ir antstolės D. Milevičienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog yra išlikę buvusių statinių pamatai. Nurodyta sąlyga yra viena iš įstatyme numatytų alternatyvių sąlygų, kurioms esant netaikomas draudimas statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius. Todėl nurodyti atsakovo prašymo argumentai yra nepagrįsti. Tačiau minėti nepagrįstai atsakovo nurodomi atsisakymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą motyvai neturėjo reikšmės šios bylos išsprendimui bei ginčijamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

28Pareiškėjas, būdamas žemės sklypo, kurį naudojant turi būti laikomasi skirtingų specialiųjų naudojimosi sąlygų, savininku privalo laikytis visų specialiųjų naudojimosi sąlygų, kurios yra reglamentuojamos skirtingų teisės aktų, nustatančių šias sąlygas (šiuo atveju Miškų įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo). Tai, kad pareiškėjui netaikomi Saugomų teritorijų įstatyme nustatyti draudimai, nepaneigia pareiškėjo pareigos laikytis miško naudojimo apribojimų, numatytų Miškų įstatyme.

29Dėl nurodytų motyvų, atsakovas pagrįstai ir teisėtai, vadovaudamasis Miškų įstatymu, atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą buvusios sodybos techniniam projektui rengti.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

31

Nutarė

32panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007-07-13 sprendimą Nr. S-107-(A(G)-131), kuriuo komisija įpareigojo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių panaikinti 2007-05-14 sprendimą Nr. A33-1777-(4.20) ir išduoti buvusios sodybos pastatų atstatymo projektavimo sąlygų sąvadą žemės sklype (kadastrinis adresas ( - ), Sudervės k.v.), esančiam Pylimų k., Vilniaus r. savivaldybėje, pagal Miško savininkų kooperatyvo “Aukštaitijos šilas” 2006-07-10 prašymą.

33Atmesti Miško savininkų kooperatyvo “Aukštaitijos šilas” skundą kaip nepagrįstą.

34Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. ... 3. ... 4. byloje nustatyta, kad pareiškėjas yra žemės sklypo, esančio, Vilniaus r.... 5. 2006-10-25 pareiškėjas kreipėsi pas atsakovą su prašymu projektavimo... 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2007-05-14 raštu Nr.... 7. 2007-06-18 pareiškėjas Miško savininkų kooperatyvas “Aukštaitijos... 8. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007-07-13 sprendimu Nr.... 9. 2007-08-09 atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipėsi į... 10. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į prašymą, prašė prašymą atmesti... 11. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovė prašė atsakovo prašymą... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo Neries regioninio parko direkcija atsiliepimo į... 13. Prašymas tenkintinas.... 14. Byloje nustatyta, kad naudojant ginčo žemės sklypą, kurio savininkas yra... 15. Šioje byloje yra ginčijami klausimai dėl to kokios specialios naudojimosi... 16. 2006 m., t.y. tuomet kai pareiškėjas kreipėsi pas atsakovą dėl... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarimu pripažino, kad... 18. Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas minėtą klausimą, 2006-03-14 nutarimo... 19. Ginčijamo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2007-05-14 sprendimo... 20. Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui pareiškėjo motyvas, jog... 21. Ginčo žemės sklypas pagal 1993-11-09 Saugomų teritorijų įstatymą Nr.... 22. Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. yra numatyta, kad gamtiniuose... 23. Pareiškėjas nurodo, kad gali atstatyti buvusią sodybą, nes yra išlikę... 24. VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas, sklypo planas bei inventorinės... 25. Byloje yra pateiktas 2006-09-05 vietos apžiūros aktas, pasirašytas Vilniaus... 26. Pareiškėjas pateikė į bylą antstolės D. Milevičienės faktinių... 27. Teismas, įvertinęs nurodytus įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjui... 28. Pareiškėjas, būdamas žemės sklypo, kurį naudojant turi būti laikomasi... 29. Dėl nurodytų motyvų, atsakovas pagrįstai ir teisėtai, vadovaudamasis... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. ... 32. panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007-07-13... 33. Atmesti Miško savininkų kooperatyvo “Aukštaitijos šilas” skundą kaip... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...