Byla II-275-342/2010
Dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-04-30 nutarimo panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui B.N., jos atstovei advokatei Liubovei Šiušienei, Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui Donatui Girskiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens B.N. skundą dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-04-30 nutarimo panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo ir

Nustatė

2Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas 2010 m. balandžio 30 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodo, jog 2010 m. kovo 4 d. operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad B.N., būdama UAB ( - ) vadove, neužtikrino, kad parduotuvėje, esančioje ( - ) Šilalėje, būtų įrengtas elektroninis kasos aparatas, nes kontrolinio pirkimo metu už nupirktą baldą, kuris kainavo 55 Lt, nebuvo išduotas kasos aparato kvitas, o parduotuvėje tuo metu dirbusi pardavėja išrašė kasos pajamų orderio kvitą, ant kurio pasirašė pati. Tokias veiksmais B.N. pažeidė Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, 2 ir 4 punktų reikalavimus. Veika kvalifikuota pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1633 straipsnio 1 dalį ir 2010 m. balandžio 30 d. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojos (toliau – ir Institucijos) nutarimu B.N. pagal ATPK 1633 straipsnio 1 dalį paskirta administracinė nuobauda – 1500 litų bauda.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu prašo nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. Pažymi, jog Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 10.3 punktas nustato, jog ūkio subjektams, kurie asmenų įmokų grynaisiais pinigais priėmimą įformina įmonės kasoje kasos pajamų orderiu, vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, nereikalaujama naudoti kasos pajamų aparatų ir nereikalaujama pirkėjui išduoti pinigų priėmimo kvitų ar kitų spaustuvėje numeruotų ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruotų apskaitos dokumentų, sąskaitų-faktūrų ir PVM sąskaitų faktūrų. Nurodo, kad UAB ( - ) įmonės kasa yra ( - ) Klaipėdos raj., kasos knygos parduotuvėje nėra, o pardavėja išrašė kasos pajamų orderio kvitą, ant kurio pasirašė. Mano, kad tokie veiksmai atitinka teisės aktų reikalavimus.

4Administracinė atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovė advokatė prašo tenkinti skundą jame išdėstytų motyvų pagrindu.

5Institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmė skundžiamą nutarimą – Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas Donatas Girskis prašo atmesti skundą atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu. Atsiliepime (b.l. 24-25) nurodo, kad operatyvaus patikrinimo metu buvo nustatyta, kad parduotuvėje, esančioje ( - ) Šilalėje, buvo išrašytas kasos pajamų orderis už nupirktą prekę, nors Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas nustato, kad kasos pajamų orderiai naudojami priimant pinigus į įmonės kasą, tačiau įmonės kasa yra ( - ) Klaipėdos rajone. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 3 punktas nurodo, jog pinigai į kasą priimamai pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris, o priėmus pinigus ir kasininkas. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba kvitas, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris ir kasininkas. Pabrėžia, jog pardavimo vietoje turėjo būti įrengtas elektroninis kasos aparatas, nes įmonės kasa yra Kretingos rajone, įmonės veikla susijusi su mažmenine baldų prekyba, o kontrolinio pirkimo metu nebuvo išduotas kasos aparato kvitas. Mano, kad pažeidimas įrodytas administracinės bylos medžiaga, paskirta minimali sankcijoje numatyta nuobauda.

6Skundas netenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ATPK 297 straipsnio 1 dalis). Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe.

8ATPK 1633 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prekyba ar paslaugos be kasos aparatų įmonėse, įstaigose bei organizacijose, kuriose gyventojai už prekes ar paslaugas atsiskaito grynais pinigais, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus objektus, – užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų arba jų padalinių (filialų) vadovams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

9Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, jog visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu patvirtinto Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 4 punkte numatyta, kad kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus šio Aprašo 10–12 punktuose nurodytus atvejus), kurioje: 4.1. asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis; 4.2. asmenims už perkamas iš jų prekes mokama grynaisiais pinigais, kai neišduodamas kitoks (ne kasos aparato kvitas) apskaitos dokumentas. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo UAB ( - ) vadovė B.N. administracinio teisės pažeidimo protokole (b.l. 14-15) bei skundžiamame nutarime (b.l. 12-13) nurodytų pažeidimo faktinių aplinkybių neginčija, tik nesutinka su aplinkybių teisiniu vertinimu. Pažeidėja mano, jog pagal Aprašo 10.3 punktą, parduotuvėje ( - ) Šilalėje gali būti nenaudojamas elektroninis kasos aparatas. Aprašo 10.3 punkte numatyta, kad nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų ūkio subjektams, kurie asmenų įmokų grynaisiais pinigais priėmimą įformina įmonės kasos pajamų orderiu, vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (toliau – ir Taisyklės). Tokiu būdu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens versijai dėl pažeidimo nebuvimo įrodyti būtina nustatyta, ar parduotuvėje ( - ) Šilalėje buvo laikomasi Taisyklių reikalavimų.

10Iš byloje esančios operatyvaus patikrinimo pažymos (b.l. 17-19) matyti, kad buvo tikrinta UAB ( - ) vykdoma veikla (mažmeninė baldų prekyba specializuotoje parduotuvėje), atliktas kontrolinis prekės pirkimas. Nustatyta, jog parduotuvėje, esančioje ( - ) Šilalė, pardavėja A.B. pardavė baldą už 55 litus ir išrašė kasos pajamų orderį serija ( - ) (b.l.21). Patikrinimo metu grynųjų pinigų nerasta, kasos knygos parduotuvėje nėra.

11Taisyklių 3 punktas nustato, jog pinigai į kasą priimamai pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius (Taisyklių 41 punktas). Atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Apraše nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita). Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba jo kvitas (Taisyklių 10 punktas).

12Pagal aukščiau nustatytą teisinį reglamentavimą akivaizdu, jog kasos pajamų orderis nagrinėjamu atveju galėjo būti išrašytas tuo atveju, kai pinigai buvo priimti į kasą. Bylos medžiaga nustatyta, jog UAB ( - ) buveinė yra ( - ) Klaipėdos rajone, ten yra ir bendrovės kasa bei kasos žurnalas. Parduotuvėje ( - ) Šilalėje nėra kasos, tačiau pardavėja priėmusi grynuosius pinigus, pirkėjui išrašė kasos pajamų orderį. Byloje nenustatyta, kad kontrolinio pirkimo metu prekės buvo pristatomos prekių pristatymo vietose ar buvo sąlygos taikyti kitas Aprašo 11-12 punkte numatytas išimtis kasos aparato nenaudojimui. Įmonė užsiima baldų mažmenine prekyba specializuotose parduotuvėse, vadinasi parduotuvėje už prekes gauti pinigai turi būti apskaityti kasoje. Byloje neginčijamai nustatyta, kad parduotuvėje ( - ) Šilalėje, kasos aparato nebuvo, vadinais įmonės vadovė, būdama atsakingu asmeniu, pažeidė Aprašo 2, 4 punktų reikalavimus.

13Vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visų bylos aplinkybių viseto analize, darytina išvada, kad surinkti faktiniai duomenys pakankami ir patikimi pažeidimo – prekybai be kaso aparato įmonėje – įrodymui. Todėl teismas, įvertinęs visumą teismo posėdyje ištirtų įrodymų, daro išvadą, kad B.N. kaltė pilnai įrodyta.

14Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, nustatė, jog administracinės nuobaudos skyrimo tvarka ir terminai nepažeisti, padaryta veika teisingai kvalifikuota, administracinė nuobauda paskirta pagrįstai. Institucija skirdama nuobaudą tinkamai įvertino pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, nenustačiusi atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių, pagrįstai paskyrė sankcijoje numatytos nuobaudos vidurkį.

15Esant šioms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundas netenkintinas.

16Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17skundo netenkinti.

18Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą, kuriuo B.N. pagal ATPK 1633 straipsnio 1 dalį paskirta 1 500 litų bauda, palikti nepakeistą.

19Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė,... 2. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas 2010 m.... 3. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu prašo nutarimą... 4. Administracinė atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovė advokatė prašo... 5. Institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo... 6. Skundas netenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio... 7. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 8. ATPK 1633 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prekyba ar paslaugos be kasos... 9. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, jog visos... 10. Iš byloje esančios operatyvaus patikrinimo pažymos (b.l. 17-19) matyti, kad... 11. Taisyklių 3 punktas nustato, jog pinigai į kasą priimamai pagal kasos... 12. Pagal aukščiau nustatytą teisinį reglamentavimą akivaizdu, jog kasos... 13. Vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visų bylos aplinkybių viseto... 14. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, nustatė, jog administracinės... 15. Esant šioms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, administracinėn... 16. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123... 17. skundo netenkinti.... 18. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 30... 19. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos...