Byla I-5645-629/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Petkevičienės, Donato Vansevičiaus, dalyvaujant atsakovo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atstovui Giedriui Galentui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Terama“ skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2UAB „Terama“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–6) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 3R-469(AG-403/01-2014) ir įpareigoti Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Departamentas) atlikti neplaninį UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir jos vadovo Giedriaus Adomavičiaus veiklos patikrinimą, siekiant išsiaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu ir kieno iniciatyva UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ sutiko tapti likviduojamos UAB „Terama“ turto administratoriumi.

3Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. gavo UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ Panevėžio apygardos teismui pateiktą 2014 m. liepos 24 d. sutikimą dėl UAB „Terama“ laikinojo turto administravimo bei tos pačios dienos juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės turto laikino administravimo paslaugas, deklaraciją. Paaiškino, jog UAB „Terama“ nuo 2009 m. birželio 11 d. juridinių asmenų registre užregistruota kaip likviduojama įmonė, likvidatore akcininkų sprendimu paskirta buvusi įmonės direktorė N. R.. Pareiškėja nuo jos likvidavimo pradžios iki šio skundo surašymo dienos kreditorių neturi, jokių įsiskolinimų valstybei ar buvusiems tiekėjams taip pat nėra, todėl likvidatorė, norėdama išsiaiškinti aplinkybes dėl minėto UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ sutikimo, išsiuntė prašymą minėtai įmonei nurodyti, koks juridinis ar fizinis asmuo ir kokių įgaliojimų pagrindu kreipėsi dėl Bendrovės laikinojo turto administravimo, ir kokiu pagrindu įmonė davė sutikimą dėl Bendrovės turto administravimo. Kadangi UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ jokio atsakymo nepateikė, norėdama išvengti tolimesnių galimų nesusipratimų, Bendrovės likvidatorė atsakovui pateikė skundą, kuriame prašė paaiškinti, kokiu pagrindu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ direktorius davė sutikimą dėl UAB „Terama“ laikinojo turto administravimo ir ar tokiais veiksmais nesudaromos sąlygos svetimo turto užvaldymui, tačiau Departamentas atsakė, jog neturi pagrindo atlikti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ar jos direktoriaus neplaninį veiklos patikrinimą dėl skunde nurodytų aplinkybių. Pareiškėjos nuomone, atsakovo atsakymas buvo formalus, neobjektyvus bei pažeidžiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nuostatas.

4Pareiškėjos teigimu, bankroto bylos iškėlimo pagrindus bei asmenis, galinčius pareikšti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nustato ĮBĮ 4 ir 5 str. Nagrinėjamu atveju nė viena ĮBĮ 4 ar 5 str. sąlyga išpildyta nebuvo, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ Panevėžio apygardos teismui pateikė sutikimą teikti turto administratoriaus paslaugas. Pažymėjo, kad Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-204-544/2014 tarp ieškovo M. L. ir atsakovės N. R. dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, kur trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, yra įtraukta UAB „Terama“. Pareiškėjos manymu, kažkokie asmenys (galbūt net pati UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“) siekia perimti likviduojamą UAB „Terama“.

5Pareiškėja nurodė, kada pagal ĮBĮ 11 str. 10 d. bankroto administratorių veiklą prižiūri Departamentas. Bankroto administratoriaus neplaninis veiklos patikrinimas gali būti atliekamas Departamentui gavus asmenų pareiškimą, prašymą ar kitą dokumentą dėl bankroto administratoriaus veiklos. Bendrovės likvidatorė įvykdė visas teisės aktų nustatytas sąlygas tokio neplaninio UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ veiklos patikrinimo pradėjimui, tačiau atsakovas vengia vykdyti jam priklausančią pareigą. Bendrovės įsitikinimu, UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ veikė savavališkai, nusižengdamas ĮBĮ 5 str. nuostatoms, niekieno neprašomas siūlydamas savo paslaugas Panevėžio apygardos teismui. Be to, egzistuoja reali galimybė, jog UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, veikdamas savavališkai bei turėdamas asmeninių interesų, dėl neaiškių priežasčių, stengiasi inkorporuoti savo paslaugas į UAB „Terama“ likvidavimo procesą bei tokiu būdu daryti įtaką Panevėžio apygardos teisme vykstančioje civilinėje byloje. Pareiškėjos nuomone, atsiranda poreikis pradėti formuoti teismų praktiką dėl bankroto administratorių veiksmų vertinimo šiems dar oficialiai neteikiant savo paslaugų.

6Atsakovas Departamentas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad bankroto administratoriaus veiklos neplaninis patikrinimas gali būti pradėtas ir atliekamas dėl asmens pareiškime nurodytų bankroto administratoriaus galimai padarytų teisės aktų pažeidimų tik atsižvelgiant į Departamento kompetenciją. Iš ĮBĮ 11 str. 10 d. matyti, jog Departamentui buvo pavesta prižiūrėti būtent bankroto administratorių veiklą. Atkreipė dėmesį, jog pagal ĮBĮ 11str. 1 d. bankroto administratorius yra skiriamas teismo atlikti įmonės bankroto procedūras. Pabrėžė, jog UAB ,,Terama“ nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, todėl Departamentas neturi pagrindo atlikti UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ar jos direktoriaus neplaninio veiklos patikinimo dėl skunde nurodytų aplinkybių. Atsakovo manymu, pareiškėja nesupranta skirtumo tarp turto administravimo, vykdomo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nustatyta tvarka ir įmonės bankroto, vykdomo ĮBĮ nustatyta tvarka.

8Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 43).

9Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, remdamasis atsiliepime išdėstytais argumentais.

10Skundas atmestinas.

11Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Departamento atsisakymo atlikti UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ar jos direktoriaus neplaninį patikrinimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2014 m. rugpjūčio 21 d. skundu kreipėsi į Departamentą, prašydama išsiaiškinti, kokiu pagrindu UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ direktorius G. Adomavičius davė sutikimą dėl UAB „Terama“ laikinojo turto administravimo bei ar tokiais veiksmais nesudaromos sąlygos svetimo turto užvaldymui (b. l. 18–19).

13Departamentas 2014 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (6.16)A2-3185 paaiškino pareiškėjai, jog ji nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, todėl Departamentas neturi pagrindo atlikti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ar jos direktoriaus neplaninį patikrinimą (b. l. 14–15).

14Pareiškėja atsakovo atsisakymą atlikti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ar jos direktoriaus neplaninį patikrinimą apskundė VAGK, tačiau Bendrovės skundas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 3R-469(AG-403/01-2014) buvo atmestas (b. l. 10–13).

15Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-535 (toliau – ir Nuostatai), 2 p. įtvirtinta, kad Departamento paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką ūkio ministrui pavestoje nemokumo srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagal Nuostatų 8 p. Departamento veiklos tikslai yra įgyvendinti valstybės politiką įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, srityse ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Nuostatų 9.8 p. nustatyta, kad Departamentas, įgyvendindamas veiklos tikslus, teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių veiklą, taip pat ar šie asmenys ir jų vykdoma veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

16Pagal ĮBĮ 10 str. 1 d. bankroto administratorius yra skiriamas teismo atlikti įmonės bankroto procedūras.

17Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 23.2 p. bankroto administratoriaus veiklos neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas turint informacijos, gavus Departamente asmenų pareiškimą, prašymą ar kitą dokumentą dėl administratoriaus veiklos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų.

18Kaip matyti iš pareiškėjos skundo ir į bylą pateiktų dokumentų, pareiškėja į atsakovą kreipėsi dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ rašto, adresuoto Panevėžio apygardos teismui, kuriuo UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ informuoja, jog sutinka teikti UAB „Terama“ turto administravimo paslaugas (b. l. 16), bei UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ Panevėžio apygardos teismui pateiktos juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės turto laikinojo administravimo paslaugas, deklaracijos (VAGK byla, b. l. 32).

19Teismas pažymi, kad kito asmens turto administravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4 knygos XIV skyrius. Pagal CK 4.236 str. 2 d. administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu. Šio kodekso numatytais atvejais administravimas gali būti nustatomas administraciniu aktu. Taip pat pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau – ir CPK), turto administratoriaus paskyrimas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių (CPK 145 str. 1 d. 5 p.).

20Taigi, kaip matyti iš nurodyto teisinio reglamentavo, bankroto administratorius ir turto administratorius yra skirtingą veiklą, skirtingais teisiniais pagrindais vykdantys administratoriai.

21Nors UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ yra suteikta teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (VAGK byla, b. l. 33), tačiau šiuo atveju minėta bendrovė veikė ne kaip bankroto administratorius, o kaip turto administratorius. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad UAB „Terama“ nebuvo iškelta bankroto byla. Kaip minėta, atsakovas yra atsakingas būtent už bankroto, o ne turto administratorių veiklos priežiūrą, todėl teismas daro išvadą, kad Departamentas 2014 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (6.16)A2-3185 pagrįstai atsisakė atlikti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ar jos direktoriaus neplaninį veiklos patikrinimą bei pateikė pareiškėjai šiuo klausimu išsamų ir motyvuotą atsakymą.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai atsisakė atlikti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ neplaninį patikrinimą, atsisakymo motyvus išsamiai pateikė pareiškėjai 2014 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (6.16)A2-3185, todėl nėra pagrindo panaikinti VAGK 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 3R-469(AG-403/01-2014) ir įpareigoti Departamentą atlikti pareiškėjos prašomus veiksmus, todėl Bendrovės skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

24Pareiškėjos UAB „Terama“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „Terama“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–6) kreipėsi... 3. Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. gavo UAB „Kauno įmonių... 4. Pareiškėjos teigimu, bankroto bylos iškėlimo pagrindus bei asmenis,... 5. Pareiškėja nurodė, kada pagal ĮBĮ 11 str. 10 d. bankroto administratorių... 6. Atsakovas Departamentas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą... 7. Paaiškino, kad bankroto administratoriaus veiklos neplaninis patikrinimas gali... 8. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 9. Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 10. Skundas atmestinas.... 11. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Departamento atsisakymo atlikti UAB... 12. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2014 m. rugpjūčio 21 d. skundu kreipėsi... 13. Departamentas 2014 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (6.16)A2-3185 paaiškino... 14. Pareiškėja atsakovo atsisakymą atlikti UAB „Kauno įmonių... 15. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų,... 16. Pagal ĮBĮ 10 str. 1 d. bankroto administratorius yra skiriamas teismo atlikti... 17. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299... 18. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo ir į bylą pateiktų dokumentų,... 19. Teismas pažymi, kad kito asmens turto administravimą reglamentuoja Lietuvos... 20. Taigi, kaip matyti iš nurodyto teisinio reglamentavo, bankroto... 21. Nors UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ yra suteikta teisė... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. Pareiškėjos UAB „Terama“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...