Byla I-385-394/2017
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

2sekretoriaujant Janinai Morkūnienei,

3nedalyvaujant pareiškėjo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovui,

4nedalyvaujant atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ atstovui,

5teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – pareiškėjas, VšĮ ŠRATC) su prašymu (2-4 b. l.) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Žemda“ 1882,55 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2011-04-01 iki 2016-11-30.

8Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių įsteigta įstaiga, kuri yra viešojo administravimo subjektas, kuriam yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

9Šiaulių mieste iki 2006-12-31 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą buvo mokamas kaip sutartinė prievolė už paslaugą ir buvo mokamas po paslaugos suteikimo, o jo dydis priklausė nuo suteiktos paslaugos apimties. Nuo 2007-01-01 Šiaulių mieste pradėjo veikti iš esmės kita komunalinių atliekų sistema, kurioje minėtas mokestis nebepriklauso nuo teršėjo perduotų atliekų kiekio ir net paties perdavimo fakto, tokiu būdu atliekų turėtojui nebenaudinga slėpti savo atliekų, t.y. teršti aplinką, kuri priklauso visiems. Mokestis buvo pakeistas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau tekste – rinkliava), kuri yra įskaitoma į savivaldybės biudžetą ir yra privaloma įmoka. Įvedant rinkliavą preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis savivaldybės nustatytu vienos komunalinių atliekų tonos surinkimo ir sutvarkymo rinkliavos dydžiu, dauginamu iš metinės rinkliavos mokėtojui nustatytos atliekų susikaupimo normos kiekinės išraiškos, kuri nebūtinai turi atitikti konkretaus rinkliavos mokėtojo faktišką atliekų kiekį, nes ji yra vidutinė visiems atliekų turėtojams.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 3 str. – kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, o rinkliavos mokėjimo visuotinumo principo reikalavimas jiems nustatytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. „teršėjas moka“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto plano 77 p. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, o įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog tai, kaip vykdomi savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybių institucijos. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis. Remdamasi tuo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006-01-26 sprendimu Nr. T-4 nuo 2007 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 2006-06-29 sprendimu Nr. T-210 pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą ir 2006-12-21 sprendimu Nr. T-452 patvirtino Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurių 34 p. nustatė, kad atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą, o 36 p. – naudotis Šiaulių mieste esančiais atliekų konteineriais. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. T-209 patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, keistais 2007-10-25 sprendimu Nr. T-386, 2008-06-26 sprendimu Nr. T-211, 2009-09-24 sprendimu Nr. T-293, o nauja redakcija patvirtinta 2010-11-25 sprendimu Nr. T-344. Šie sprendimai yra viešai paskelbti www.siauliai.lt, taryba priėmė šiuos sprendimus įgyvendindama savarankiškas savivaldybės funkcijas atliekų tvarkymo srityje, rinkliava vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, taigi vietinė rinkliava ir jos dydis nesiejama su konkrečios paslaugos suteikimu; rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas.

11Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 1 p. ir 10 p., rinkliavos lėšos iš pareiškėjo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Nuostatų 10 p. nustato, kad pareiškėjas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą. Pagal Nuostatų 11 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 31 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d., 4 d., 18 d., 19 d., 20 d., 4 str. 6 d., 5 str. 1 p., 4 p. pareiškėjo veiksmai, vykdant šias funkcijas, yra laikytini viešojo administravimo įgalinimus turinčio subjekto veiksmais viešojo administravimo srityje.

12Pareiškėjas nurodo, kad rinkliava atsakovui skaičiuojama Nuostatų 4.4. p. ir 9.2. p. bei Nuostatų priedo nustatyta tvarka pagal atsakovui nustatytos metinės atliekų susikaupimo normos ir susikaupiančių atliekų kiekį nurodančių parametrų kiekinę išraišką. Nuostatų 30 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėjas) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu ir pagal Civilinio kodekso (toliau tekste – ir LR CK) 6.1 str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovo prievolė, kuri turi būti vykdoma tinkamai (LR CK 6.38 str.) ir kurią vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovas UAB „Žemda“ yra skolingas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 1882,55 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2011-04-01 iki 2016-11-30.

13Atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pareiškėjo prašymo su priedais nuorašas jam įteiktas tinkamai, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta teismo šaukimu (23-24 b. l.). Atsakovo atstovas – bankroto administratorius UAB „Iflas“ pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (33 b. l.) bei prašymą pasiūlyti ieškovui vietoje pareikšto prašymo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo pateikti bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą, kuris būtų patvirtintas BUAB „Žemda“ bankroto byloje (25-26 b. l.).

14Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

162006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 Šiaulių miesto savivaldybės taryba nuo 2007 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-210 pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą ir 2006 gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-452 patvirtino Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurių 34 p. nustatė, kad atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą, o 36 p. – naudotis tik Šiaulių mieste esančiais atliekų konteineriais. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-206 patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, keistais 2007-10-25 sprendimu Nr. T-386, 2008-06-26 sprendimu Nr. T-211, 2009-09-24 sprendimu Nr. T-293, 2010-11-25 sprendimu Nr. T-344, o galiojanti nauja redakcija patvirtinta 2014-09-25 sprendimu Nr. T-268. Nuostatų 4.4 p. numato, kad rinkliavos mokėtojai yra ir Šiaulių mieste įregistruoti juridiniai asmenys ir kitur įregistruoti juridiniai asmenys, jeigu jie turi Šiaulių mieste padalinius, filialus ir atstovybes arba jų neturi, tačiau veikia ir Šiaulių mieste. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatyti Nuostatų 9 punkte bei Nuostatų priede pagal atliekų susikaupimo kiekius nurodančius parametrus bei atliekų susikaupimo normą 1 parametro vienetui kilogramais per metus. Nuostatų priedo 4 eilutėje nurodyta, kad juridiniai asmenys, nepatenkantys į kitas atliekų turėtojų kategorijas, vietinę rinkliavą moka pagal darbuotojų skaičių (1 parametro vnt. kg per metus).

17Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, jog atsakovas yra Šiaulių mieste įregistruotas juridinis asmuo (buveinės adresas (duomenys neskelbiami), todėl pagal Nuostatų 4.4. punktą jis laikotarpiu nuo 2011-04-01 iki 2016-11-30 buvo vietinės rinkliavos mokėtojas (14, 15-22 b. l.). Iš pateiktos pažymos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą matyti, kad atsakovas yra skolingas 1882,55 Eur (5 b. l.). Atsakovas nepateikė duomenų, kurie paneigtų atliekų susikaupimo kiekius nurodančius parametrus, kurių pagrindu atsakovui skaičiuojama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nors atsakovui 2016-12-01 iškelta bankroto byla (25 b. l.), tačiau Specialioji teisėjų kolegija 2015 m. sausio 30 d. nutartimi (byla Nr. T-16/2015) yra nustačiusi, kad ginčas dėl į savivaldybės biudžetą mokamos vietinės rinkliavos išieškojimo patenka į ABTĮ 15 str. 1 d. 4 punkte (ABTĮ redakcija, galiojusi iki 2016-07-01) numatytą bylų kategoriją, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme; ta aplinkybė, kad atsakovui iškelta bankroto byla, nekeičia tokio pobūdžio bylos rūšinio teismingumo, reikalavimai, pareikšti bankrutuojančiai įmonei, neprivalo būti sprendžiami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (administracinė byla Nr. A525-471/2010). Todėl teismas neturi teisinio pagrindo netenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl vietinės rinkliavos iš atsakovo priteisimo.

18Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad Šiaulių RATC reikalavimas priteisti iš atsakovo per laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2016-11-30 susidariusį rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinamas.

19Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 str., 88 str. 4 p., 132 str. 1 d.,

Nutarė

20Pareiškėjo prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ pareiškėjui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 1882,55 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus aštuoniasdešimt du Eur 55 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2016-11-30.

21Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,... 2. sekretoriaujant Janinai Morkūnienei,... 3. nedalyvaujant pareiškėjo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 4. nedalyvaujant atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 5. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste... 8. Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad viešoji įstaiga... 9. Šiaulių mieste iki 2006-12-31 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą... 10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė... 11. Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 1 p. ir 10 p.,... 12. Pareiškėjas nurodo, kad rinkliava atsakovui skaičiuojama Nuostatų 4.4. p.... 13. Atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“... 14. Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 15. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 16. 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 Šiaulių miesto savivaldybės taryba... 17. Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, jog atsakovas yra Šiaulių... 18. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už... 19. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių... 20. Pareiškėjo prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo... 21. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...