Byla I-766-480/2009
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Jolantos Medvedevienės ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Neringai Burakienei, dalyvaujant pareiškėjos Vilniaus dailės akademijos įgaliotam atstovui A.-A. A. ir atstovui advokatui Algiui Krušnai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus dailės akademijos skundą atsakovams VĮ Registrų centro Kauno filialui ir VĮ Registrų centrui, tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus universitetas dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėja pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti VĮ Registrų centro 2009 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. 139 „Dėl teritorinio administratoriaus 2009-03-16 sprendimo“; panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009-03-16 sprendimą Nr. S-1310-2021, kuriuo atsisakyta patikslinti (pataisyti) Vilniaus dailės akademijos pastato 1C2p, esančio V. K. g. 11/Muitinės g. 4, Kaune, neteisingus kadastrinius duomenis; įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą nekilnojamojo turto registre Vilniaus dailės akademijai suteikto naudoti pastato 1C2p bendrą plotą pakeisti į 2394,77 kv.m.

4Pareiškėja skunde ir jos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, jog minėti sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti. Nurodė, kad Lietuvos valstybinio dailės instituto Kauno vakariniam skyriui pastatai buvo perduoti valstybės institucijų sprendimais: pastatas Muitinės g. 4 (anksčiau V. K. g. 73), kurio plotas 2169,26 kv. m., perduotas Kauno miesto vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 195; dalis pastato Muitinės g. 6 (anksčiau V. K. g. 71) perduota pagal Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos 1976-03-22 protokolą. 1985-12-29 buvo atlikta inventorizacija ir jos metu Kauno tarpmiestinis inventorizacijos biuras dalį pastato Muitinės g. 6 patalpų prijungė prie Muitinės g. 4 pastato patalpų ir užfiksavo 2394,77 kv. m. bendrą plotą. 1986-01-28 atlikta inventorizacija, kurioje užfiksuota, kad iš 558,64 kv. m. Muitinės g. 6 patalpų 230,63 kv. m. yra Valstybinio dailės instituto ploto. 1992-03-19 ginčo pastatas 1C2p, kurio bendras plotas 2394, 77 kv. m., buvo teisiškai įregistruotas Lietuvos valstybinio dailės instituto vardu ir jis nesidubliavo su pastato Muitinės g. 6, Kaune, Vilniaus universiteto naudojamomis patalpomis. 2006 m. Kauno dailės fakulteto prašymu VĮ Registrų centro Kauno filialas atliko pakartotinius kadastro matavimus, kurių metu buvo nustatyta, kad dalis pastato 1 C2p, esančio V. K. g. 11/Muitinės g. 4, Kaune, patalpų dubliuojasi su pastato 3C2P, esančio Muitinės g. 6, Kaune, patalpomis ir pastato dalis 1C2p yra sudėtinė pastato 3C2P dalis. 2006-08-09 surašytas patikrinimo aktas, kurio pagrindu buvo ištaisyti pastato Muitinės g. 4, 1992-03-19 atliktos teisinės registracijos duomenys. Nekilnojamojo turto registre pakeistas pastato lC2p plotas iš 2394, 77 kv. m. į 2169,14 kv. m. LR Seimo 2004-07-04 nutarimas Nr. IX-2392 “Dėl Vilniaus dailės akademijos statuto patvirtinimo“ neginčytinai patvirtina 230 kv. m. ploto patalpų priklausomybę Viniaus dailės akademijos Kauno filialui. Atsakovas nepaisė LR Seimo nutarimo reikalavimų ir neteisėtai pakeitė teisinės registracijos duomenis vien atlikto patikrinimo akto pagrindu (b.l. 5-10).

5Atsakovai VĮ Registrų centro Kauno filialui ir VĮ Registrų centrui atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, jog 2006-07-25 atlikus kadastro duomenų tikslinimą, buvo nustatyta, kad dalis Vilniaus dailės akademijai priklausančio pastato 1C2p patalpų dubliuojasi su Vilniaus universiteto mokymo įstaigos pastato 3C2P patalpomis. Atsižvelgiant į tai, kad 1985-12-29 kadastro duomenų tikslinimo metu nepagrįstai buvo įtraukti ginčo patalpų plotai į bendrą 2169,14 kv. m. plotą ir įrašyti į einamųjų patikrinimų teisinio pataisų registravimo išvadą, kurioje įrašytas pastato 1C2p bendras plotas - 2394, 77 kv. m. bei nustačius, jog ginčo patalpos yra sudėtinė pastato 3C2P dalis, buvo surašytas patikrinimo aktas. Patikrinimo akto pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo pakeistas pastato 1C2p bendras plotas iš 2394, 77 kv. m. į 2169,14 kv. m. Remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Minėto įstatymo 33 str. 2 punktas nustato, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registre tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. VĮ Registrų centro Kauno filialas teisėtai ir pagrįstai ištaisė nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre ir šiuo metu įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (b. l. 20-22) .

6Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus universitetas atsiliepime į skundą prašė atmesti Vilniaus dailės akademijos skundą kaip nepagrįstą.

7Atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Kolegija daro išvadą, kad byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės ir bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, kuriems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti ( ABTĮ 78 str. 3 d. ).

8Skundas netenkintinas.

9Nustatyta, jog pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą su prašymu patikslinti (pataisyti) Vilniaus dailės akademijos pastato 1C2p, esančio Kuzmos g. 11/ Muitinės g. 4, Kaune neteisingus kadastrinius duomenis, pagal kuriuos buvo neteisėtai išbrauktos šiame pastate esančios patalpos, bendras šių patalpų plotas – 225,63 kv. m. ir neteisėtai sumažintas Vilniaus dailės akademijos patikėjimo teise valdomo pastato1C2p plotas iki 2169,14 kv. m.

10VĮ Registrų centro Kauno filialas 2009-03-16 sprendimu Nr. S-3310-2021 atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą nekilnojamojo turto registre pakeisti pastato 1C2p bendrą plotą į 2394, 77 kv. m. ( b.l. 11).

11Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009-05-12 sprendimu Nr. 139 paliko galioti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009-03-16 priimtą sprendimą ( b.l. 13).

12Pareiškėja ginčija atsakovo, kuris atlieka Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo, funkcijas, sprendimus, kuriais atsisakyta pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis dėl pastato 1C2p patalpų ploto, esančių Kuzmos g. 11/ Muitinės g. 4, turto patikėjimo teise perduotų Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutui.

13VĮ Registro centro Kauno filialo 2006-08-11 pažymėjimas patvirtina, jog pastatas 1C2p Kuzmos g. 11/ Muitinės g. 4, Kaune, kurio bendras plotas 2169,14 kv. m., turto patikėjimo teise perduotas Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutui. Teisinės registracijos pagrindas 1982-05-05 LDT vykdomjo komiteto sprendimas Nr. 195 ir 1999-06-07 steigėjo įsakymas Nr. 02-31-1377 (namų valdos techninės apskaitos byla Nr. 22/176).

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2006- 07- 25 atliktus kadastro duomenų tikslinimą, buvo nustatyta, kad pastato lC2p patalpos, plane pažymėtos: 32 (14,44 kv. m), 33 (15,78 kv. m), 34 (15,27 kv. m), 35 (17,13 kv. m), 36 (26,32 kv. m), 318 (13,12 kv. m), 319 (16,06 kv. m), 320 (17,60 kv. m), 321 (8,06 kv. m), 322 (11,66 kv. m), 323 (17,22 kv. m), 324 (30,02 kv. m), 325 (17,71 kv. m) ir 326 (5,24 kv. m) dubliuojasi su mokymo įstaigos pastato 3C2p patalpomis, plane pažymėtomis: VII-1 (18,16 kv. m), VII-2 (26,55 kv. m), VII-3 (14,73 kv. m), VII-4 (15,37 kv. m), VII-5 (15,28 kv. m), IX-1 (9,22 kv. m), IX-2 (11,64 kv. m), IX-3 (13,05 kv. m), IX-4 (15,97 kv. m), IX-5 (18,40 kv. m), XI-1 (6,11 kv. m), XI-2 (16,92 kv. m), XI-3 (30,40 kv. m), XI-4 (18,83 kv. m).

15Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų, 2 dalį – techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus.

16VĮ Registrų centro Kauno filialas, 2006-08-09 patikrinimo aktu pagrindu, teisėtai ir pagrįstai ištaisė 1992-03-19 Einamųjų patikrinimų teisinio pastatų registravimo išvadoje nurodytą pastato lC2p bendrą plotą 2394,77 kv. m į 2169,14 kv. m. (namų valdos techninės apskaitos byla Nr. 22/176). Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog minėti nekilnojamojo turto registro įrašai neatitinka dokumentų, pagal kuriuos jie buvo padaryti, ir nėra pagrindo taisyti šiuos įrašus, kaip netikslius ar klaidingus. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, jog ginčo patalpų plotas pasikeitė, todėl keisti nekilnojamojo turto registro duomenis pagal naujai pateiktus, kitus dokumentus taip pat nėra pagrindo.

17Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, jog įstatymų nustatyta tvarka yra nuginčytas ginčo patalpų plotas, todėl šiuo metu nekilnojamojo turto registre esančių duomenų apie ginčo patalpų plotą teisingumu negali būti abejojama.

18Nustačius, jog ginčijami atsakovų sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, nėra pagrindo juos naikinti.

19Nesant skundžiamų aktų panaikinimo pagrindų, skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

22Atmesti skundą kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Pareiškėja pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti VĮ Registrų centro... 4. Pareiškėja skunde ir jos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, jog minėti... 5. Atsakovai VĮ Registrų centro Kauno filialui ir VĮ Registrų centrui... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus universitetas atsiliepime į skundą... 7. Atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Nustatyta, jog pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą su... 10. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2009-03-16 sprendimu Nr. S-3310-2021... 11. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009-05-12 sprendimu... 12. Pareiškėja ginčija atsakovo, kuris atlieka Nekilnojamojo turto registro... 13. VĮ Registro centro Kauno filialo 2006-08-11 pažymėjimas patvirtina, jog... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2006- 07- 25 atliktus kadastro duomenų... 15. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro... 16. VĮ Registrų centro Kauno filialas, 2006-08-09 patikrinimo aktu... 17. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro... 18. Nustačius, jog ginčijami atsakovų sprendimai yra teisėti ir pagrįsti,... 19. Nesant skundžiamų aktų panaikinimo pagrindų, skundas atmestinas kaip... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 22. Atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...