Byla A8.-5079-271/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, kurioje

2D. Č., asmens kodas ( - ) UAB „( - )“ direktorius, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ),

3traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

4D. Č., būdamas UAB "( - )" (įmonės kodas ( - )) direktoriumi, per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau –Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, kur numatyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kito termino. Šiuo savo neveikimu D. Č. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdyje D. Č. visiškai pripažino padarytą nusižengimą. Paaiškino, kad bendrovė vėlavo pateikti finansines ataskaitas dėl keleto priežasčių. Bendrovė pakeitė buhalterinės apskaitos įmonę. Vėlavo privalomas įmonei auditas. Vos gavus audito išvadą, finansinės ataskaitos išsyk buvo pateiktos. Labai gailisi dėl nusižengimo. Pajamos ( - ) Eur.

6Rašytiniame paaiškinime nusižengimo tyrimo metu D. Č. taip pat pripažino faktines administracinio nusižengimo aplinkybes, ir nurodė, kad 2018 m. finansinės ataskaitos Registrų centrui nebuvo pateiktos dėl objektyvių priežasčių. Vėlavimą lėmė užsitęsęs ( - ) 2018 m. finansinių ataskaitų auditas, kuris buvo užbaigtas tik 2019-09-16 bei ( - ) buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjo pokyčiai. 2019-08-09 ( - ) nutraukė sutartį su ilgalaikiais, iki 2019-06-13 buhalterinės apskaitos paslaugas teikusiais partneriais ir ieškojosi naujo partnerio. 2019-08-29 ( - ) sudarė sutartį su UAB „( - )“ dėl audito paslaugų, kuriai ir buvo patikėta atlikti 2018 m. finansinių paslaugų auditą. Tik užbaigus auditą, t.y. nuo 2019-09-16 ( - ) objektyviai galėjo pateikti pilną 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį, įskaitant audito išvadą, kaip tai nustatyta CK 2.66 str. 4 d. Prašo atsižvelgti, jog pažeidimas jau yra pašalintas, kadangi bendrovė 2019-09-26 pateikė Registrų centrui 2018 m. finansines ataskaitas. Bendrovės vadovas visiškai pripažįsta pažeidimo padarymo faktą, nuoširdžiai gailisi, už analogiškus nusižengimus administracinėn atsakomybėn traukiamas nebuvo. Atsižvelgdamas į išdėstytą prašo neskirti nuobaudos arba skirti mažesnę nei numatyta ANK 223 str. 2 d. sankcijoje (b.l. 3-4).

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8D. Č. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties paaiškinimo, patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš D. Č. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (b.l. 25-30) matyti, kad D. Č. nuo 2012 m. rugsėjo 10 d. yra paskirtas UAB „( - )“ direktoriumi, kaip bendrovės vadovas yra vienasmeniškai juridinio asmens vardu veikiantis asmuo. Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais).

9Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 37 straipsnio 12 dalies 10 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10Taigi UAB „( - )“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys Registrų centrui pateiktas tik 2019-09-26 (b.l. 27). Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad D. Č., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, yra atsakingas už juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikimą laiku, todėl pagrįstai traukiamas atsakomybėn už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. D. Č. nurodomos aplinkybės, dėl kurių Bendrovė vėlavo pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui, nešalina jo atsakomybės dėl padaryto nusižengimo, kadangi bendrovės vadovas yra atsakingas už visos bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, todėl turi užtikrinti, jog finansinių ataskaitų ruošimui ir pateikimui reikalingi procesai bendrovės viduje (audito atlikimas, buhalterines apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės keitimas) būtų organizuoti ir atlikti laiku ir nesudarytų kliūčių atlikti laiku įvykdyti įstatymuose nustatytas pareigas. į pažeidėjo nurodomas aplinkybes atsižvelgtina tik individualizuojant jam baudą sankcijos ribose.

12Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), pažeidėjo kaltės formą ir rūšį (nusižengimas padarytas neatsargia kaltės forma), D. Č. asmenybę (dirbantis, anksčiau už šios rūšies nusižengimus administracinėn atsakomybėn netrauktas), atsakomybę lengvinančią aplinkybę (pripažino administracinio nusižengimo padarymą ir gailisi dėl jo, ANK 35 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, D. Č. skirtina ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – bauda, nustatant jos minimalų dydį (ANK 34 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14D. Č. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 200 (dviejų šimtų) Eur baudą.

15Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900; LT74 4010 0510 0132 4763 bankas Luminor Bank AB, banko kodas 40100; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, banko kodas 70440; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; banko kodas 73000, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300. Mokant baudą laukelyje unikalus mokėjimo kodas būtina nurodyti ROIK 19106328081.

16Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

17Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

18Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai