Byla Ik-3123-602/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant pareiškėjo Miško savininkų kooperatyvo „Miško žemė“ atstovams Gediminui Kvikliui ir advokatui Vytautui Krikščiūnui, atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Aurelijai Nemickaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Žemės ūkio ministerijos atstovei Giedrei Kornijenkienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Miško savininkų kooperatyvo „Miško žemė“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėjas Miško savininkų kooperatyvas „Miško žemė“ 2010-07-26 teismui padavė skundą, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010-03-29 sprendimą „Dėl įgyvendinto projekto priežiūros“ Nr. BR6-(10.43)-1855 ir Žemės ūkio ministerijos 2010-05-20 sprendimą Nr. 3JA-104-101, kuriais atsisakyta suteikti leidimą eksploatuoti medkirtę „Ponsse Ergo“, kurios gamyklinis Nr. ( - ), užsienyje, taip pat panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010-07-02 sprendimą Nr. 3R-126(2010/05-4R-159); 2) įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos suteikti leidimą miško savininkų kooperatyvui „Miško žemė“ eksploatuoti medkirtę „Ponsse Ergo“, kurios gamyklinis Nr. ( - ), Rusijos Federacinėje Respublikoje (b. l. 1-4; 73-76).

5Nurodė, kad 2006-03-17 pareiškėjas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra sudarė Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Miškų ūkis“ veiklos paramos sutartį, pagal kurią pareiškėjas įsigijo medkirtę „Ponsse Ergo“, numatant projektą įgyvendinti Anykščių rajone, veiklos geografinė teritoriją – Utenos, Panevėžio, Kėdainių ir Vilniaus apskritis. Pablogėjus ekonominei situacijai, pareiškėjui dirbti su medkirte Lietuvoje tapo nuostolinga ir jis pradėjo teikti miško kirtimo darbus Rusijoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikusi projekto patikrą, atsisakė patenkinti prašymą leisti eksploatuoti medkirtę Rusijoje. Pareiškėjas paaiškino, kad norėdamas veikti Lietuvoje, turėtų dirbti už mažesnę kainą nei medkirtės savikaina, patirtų nuostolius, tai prieštarautų kooperatyvo įstatuose numatytam siekiamam tikslui ir vykdomos ūkinės komercinės veiklos principams. Kooperatyvas, kaip privatus juridinis asmuo, negali tinkamai funkcionuoti ir tenkinti privačius dalyvių interesus, negaudamas pelno. Siekdamas išvengti finansinių sunkumų ir galimo bankroto, pareiškėjas priverstas savo veiklą vykdyti Rusijoje. Paramos sutarties 2.3.3 p. numatyta, kad be Agentūros rašytinio sutikimo negalima keisti veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų. Sutartyje nėra nurodyta, kokiais atvejais sutikimas gali būti duodamas. Pareiškėjo nuomone, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą tokį leidimą duoti. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nevertino pareiškėjo argumentų dėl pasikeitusios ekonominės situacijos, teigdama, kad pareiškėjas to nepagrindė įrodymais. Pareiškėjo nuomone, komisija visus įrodymus galėjo išreikalauti iš atitinkamų institucijų. Be to, komisija nevertino tos aplinkybės, kad medkirte Rusijoje naudojamasi ne nuomos, o rangos sutarties pagrindu, nes Agentūra prieštaravimų dėl atitinkamų sutartinių santykių su trečiais asmenimis nutraukimo nepareiškė. Agentūra kėlė šį klausimą 2010-03-29 rašte ir medkirtės perdavimą laikė sutarties pažeidimu. Pareiškėjo teigimu, sutartis su UAB „Kraštų miškas“ faktiškai yra ne nuomos, o rangos sutartis, nes pagal šią sutartį medkirtė nebuvo perduota trečiajam asmeniui, o su ja toliau dirba ir naudojasi pareiškėjas, Rusijoje dirbantis pagal faktinę rangos sutartį su Lietuvos įmone, turinčia teisę disponuoti mišku Rusijoje.

6Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.

7Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 87-89).

8Nurodė, kad pareiškėjas paramos sutarties 1.1.1 p. įsipareigojo įgyvendinti projektą nepažeisdamas paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų. Atlikus projekto patikrą vietoje, buvo nustatyta, kad nepaisant Agentūros 2009-03-17 sprendimo, medkirtė išnuomota ir eksploatuojama miško kirtimui Rusijoje. ES bendrojo programavimo dokumento 4.5 priemonės „Miškų ūkis“ tikslas – išsaugoti ir plėtoti miško valdų infrastruktūrą, padidinti jų produktyvumą ir kt. Šios priemonės tinkama teritorija – Lietuva. Gairių 31.3.6 p. numatyta, kad pareiškėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų. Paramos sutarties 2.2.2 ir 2.2.3 p. numatytos paramos suteikimo sąlygos. Paraiškos skirti paramą 4 ir 6.1 p. numatyta, kad projekto įgyvendinimo vieta apima Anykščių rajono savivaldybę, o veiklos geografinė teritorija apima Utenos, Panevėžio, Kėdainių ir Vilniaus apskritis. Taigi priemonės „Miškų ūkis“ tikslas yra prisidėti prie Lietuvos, o ne Rusijos regiono plėtros, o medkirtės naudojimas Rusijoje prieštarautų atitinkamos priemonės tikslams ir uždaviniams. Pažymėjo, kad tai, jog medkirtė naudojama Rusijoje, Agentūra sužinojo atlikusi patikrą vietoje; atsakovo teigimu, pareiškėjas neįvykdė savo įsipareigojimų, nes medkirtė buvo išnuomota ir išvežta be Agentūros sutikimo. Pareiškėjas 2010-01-04 pasirašė Technikos nuomos sutartį su UAB „Kraštų miškas“, pagal kurią įsipareigojo perduoti laikinai valdyti ir naudotis medkirte nuomininkui. Atsakovo nuomone, ši sutartis savo esme yra nuomos sutartis, nes joje aiškiai aptariamos laikino daikto valdymo ir naudojimosi juo sąlygos už tam tikrą atlygį, tačiau nei viena šalis nėra įsipareigojusi atlikti kokių nors darbų ir (ar) perduoti šių darbų rezultato.

9Per teismo posėdį atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 93-96).

11Nurodė, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama teikiama orientuojantis į atskiro regiono plėtros poreikius, prisidedant prie konkretaus ūkio subjekto veiklos sąlygų gerinimo, siekiama pagerinti tam tikro regiono vystymąsi ir integraciją, sumažinti atskirtį tarp Europos Sąjungos valstybių. Medkirtę leidus eksploatuoti Rusijoje, būtų nukrypta nuo projekte numatytos projekto įgyvendinimo vietos, nebūtų pasiekti projekto tikslai. Skunde nurodyti argumentai dėl darbo su medkirte rangos, o ne nuomos sutarties, neturi reikšmės, nes pareiškėjas, eksploatuodamas techniką Rusijoje, pažeidė gairių 31.3.6 p. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad nuomos sutartis yra ne nuomos, o rangos sutartis ir medkirtė nebuvo perduota trečiajam asmeniui. Nuomos sutarties 1.1 p. nustatyta, kad nuomotojas – pareiškėjas įsipareigoja perduoti 1.2 p. išvardintus daiktus laikinai valdyti ir naudotis jais už užmokestį nuomininkui – UAB „Kraštų miškas“. Pagal CK 6.477 str. 1 d., nuomos sutartimi viena šalis įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.644 str. 1 d., rangos sutartimi viena šalis įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Šiuo atveju matyti, kad nuomos sutartimi šalių tikroji valia ir buvo sudaryti nuomos sutartį, o jos papildymo sąlygos yra ginčytinos, nes prieštarauja viena kitai. Nuomotoja, išnuomojęs daiktus, pats naudojasi perduotais ir nuomininko žinioje esančiais daiktais.

12Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundo netenkinti.

13Skundas netenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Agentūrai 2005-05-16 pateikė paraišką Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Miškų ūkis“ (Komisijos byla, 3 t., b. l. 90-116). 2006-03-17 pareiškėjas ir Agentūra sudarė Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Miškų ūkis“ veiklos srities „Investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir racionalizuoti“ paramos sutartį (b. l. 5-18). Nustatyta, kad pareiškėjas už pagal šią paramos sutartį gautas lėšas įsigijo medkirtę „Ponsse Ergo“ (Komisijos byla, 1 t., b. l. 98, 100).

152008-11-18 pareiškėjas pateikė prašymą Agentūrai leisti iš paramos lėšų įsigytą medkirtę „Ponsse Ergo“ 1 metus eksploatuoti UAB „Solideks“ Rusijos Novgorodo srityje. 2009-03-17 Agentūra raštu Nr. BR6-(10.31)-3769 šį prašymą atmetė.

162010-01-04 pareiškėjas (nuomotojas) ir UAB „Kraštų miškas“ (nuomininkas) sudarė Technikos nuomos sutartį Nr. ( - ), kuria pareiškėjas įsipareigojo perduoti nuomininkui daiktus (1.2.1 p. – medkirtė) laikinai valdyti ir naudotis jais už užmokestį, o nuomininkas įsipareigojo valdyti ir naudotis daiktu, tinkamai ir laiku mokėti nuomos mokestį. Sutarties 2010-01-08 papildymo Nr. 1 1.5 p. nustatyta, kad nuomininkas dirbs su išnuomotais daiktais Rusijoje (Komisijos byla, 2 t., b. l. 40-44).

172010-02-10 Agentūros įgaliotas darbuotojas atliko pareiškėjo paraiškos patikrą vietoje, kurios metu technikos apžiūrėti nepavyko, nes medkirtė yra išnuomota UAB „Kraštų miškas“ ir su ja dirbama ne Lietuvoje. Ataskaitoje nurodyta, kad paramos gavėjas pažeidė Paramos sutarties 2.3.3 p. Pareiškėjas paaiškinimuose nurodė, kad dėl sunkios ekonominės situacijos rankinio darbo kaina sumažėjo dvigubai, todėl atsiradus galimybei už paslaugas gauti didesnę kainą nei savikaina, medkirtė buvo išvežta į Rusiją. Prašė nedrausti dirbti Rusijoje ir duoti sutikimą pratęsti technikos nuomos sutartį (Komisijos byla, 2 t., b. l. 35-38, 28).

182010-03-29 Agentūra raštu Nr. BR6-(10.43)-1855 informavo pareiškėją, jog jis nesilaikė Paramos sutarties 2.3.3 p. numatyto reikalavimo, numatančio, kad projekto vykdytojas be Agentūros rašytinio sutikimo nekeis savo veiklos, kuriai yra suteikiama parama, pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduos ir kitaip neperduos kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto mažiausiai penkerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos, todėl Agentūra nesutinka leisti dirbti su medkirte Rusijoje. Nurodė nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną mėnesį, medkirtę sugrąžinti į projekto įgyvendinimo vietą ir ją naudoti projekte numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti (b. l. 19-20).

192010-04-22 pareiškėjas kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl Agentūros atsisakymo patenkinti pareiškėjo prašymą ir prašė leisti vienerius metus eksploatuoti medkirtę „Ponsse Ergo“ Rusijos Federacinėje Respublikoje (b. l. 97-99).

202010-05-20 Žemės ūkio ministerija raštu Nr. 3JA-104-101 informavo pareiškėją, kad Paramos sutarties 2.3.3 p. nurodytas reikalavimas nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, nepaduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius metus nuo Paramos sutarties pasirašymo datos, yra nustatytas vadovaujantis Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedo priemonės aprašymo 10.1.3 p. ir Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 m. pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Miškų ūkis“, patvirtintų žemės ūkio ministro 2005-02-23 įsakymu Nr. 3D-91, 31.3.6 p. nuostatomis. Agentūra, siekdama užtikrinti paramos gavimo reikalavimų ir sąlygų laikymąsi, pagrįstai nepritarė prašymui projekto kontrolės laikotarpiu leisti už paramos lėšas įsigytą techniką eksploatuoti užsienio valstybėje (b. l. 116-117).

212010-06-17 pareiškėjas padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (toliau – Komisija), prašydamas panaikinti Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos sprendimus, kuriais atsisakyta leisti vienerius metus eksploatuoti medkirtę „Ponsse Ergo“ Rusijoje (Komisijos byla, 1 t., b. l. 1-3).

222010-07-02 Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, sprendimu Nr. 3R-126 (2010/05-4R-159) skundą atmetė. Nurodė, kad Komisija neturi faktinio ir teisinio pagrindo įpareigoti Agentūrą duoti sutikimą vykdyti veiklą su medkirte Rusijoje. Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos sprendimai neprieštarauja teisės aktų nuostatoms, todėl negali būti naikinami (b. l. 23-27).

23Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjas turi teisę eksploatuoti medkirtę „Ponsse Ergo“ Rusijos teritorijoje.

24Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17 (2007 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3D- 231 redakcija), 8.3 p. ir 8.4 p. numatyta, kad Agentūra, vykdydama jai pavestus uždavinius, administruoja <...> Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo <...> priemones arba jas perduoda administruoti kitoms institucijoms bei atlieka šių priemonių lėšų panaudojimo kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą. Pagal Nuostatų 9.1 p. ir 9.2 p., Agentūra, vykdydama jai pavestus uždavinius, turi teisę, priimti sprendimus dėl paramos iš <...> Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo <...> lėšų suteikimo bei sudaryti sutartis su paramos gavėjais ir kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos.

25Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935, vieno iš prioritetų „Kaimo plėtra ir žuvininkystė“ numatytų priemonių yra „Miškų ūkis“. Šios priemonės tikslas yra išsaugoti ir plėtoti miškų ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas kaimo vietovėse, pagerinti privačių miško valdų infrastruktūrą, padidinti jų produktyvumą, išplėsti galimybes kaimo gyventojams verstis alternatyvia veikla, pagerinti aplinkos kokybę, biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę. Teikiama parama individualiems ar kooperuotiems projektams, skirtiems miško kirtimui ir apvaliosios medienos ruošai racionalizuoti. Skatinamas naujos miškų ūkio technikos ir įrangos, naudojamos prieš pramoninį perdirbimą, įsigijimas.

26Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Miškų ūkis“, patvirtintų žemės ūkio ministro 2005-02-23 įsakymu Nr. 3D-91 (toliau – Gairės), 13 p. numatyta, kad parama Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonėms įgyvendinti teikiama iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, kuris yra vienas iš keturių ES struktūrinių fondų. Gairių 17.3 p. numatyta, kad pagal šią priemonę remiamos investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir racionalizuoti. Pagal Gairių 31.3.6 p., pareiškėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos technikos, įrangos bei programinės įrangos mažiausiai penkerius ateinančius metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo (paramos sutarties pasirašymo datos).

27Nustatyta, kad pareiškėjas 2006-03-17 su Agentūra sudarė Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Miškų ūkis“ veiklos srities „Investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir racionalizuoti“ paramos sutartį (b. l. 5-18). Remiantis Paramos sutarties 1.1 p., pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Miško valdų produktyvumo ir medienos ruošos racionalizavimas“. Pagal Paramos sutarties 2.3.3 p., pareiškėjas įsipareigojo be Agentūros rašytinio sutikimo nekeisti savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto mažiausiai penkerius metus nuo sutarties pasirašymo datos. 2005-05-16 pareiškėjo pateiktos paraiškos skirti paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą 4 p. nustatyta, kad projekto įgyvendinimo vieta/aprėptis – Anykščių rajono savivaldybė. Pateiktame projekte numatyta, kad pareiškėjo veiklos geografinė teritorija apima Utenos, Panevėžio, Kėdainių ir Vilniaus apskritis. Pareiškėjas, pasirašydamas paraišką, patvirtino, kad projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta paraiškoje ir prieduose; įsipareigojo tinkamai informuoti Agentūrą apie bet kokius pasikeitimus, nukrypimus, vykdant projektą. Remiantis Technikos nuomos sutartimi bei Agentūros patikros vietoje ataskaita, nustatyta, kad pareiškėjas pagal šią Paramos sutartį įsigytą medkirtę naudojo darbams vykdyti Rusijoje. Nagrinėjamu atveju teismas nevertina pareiškėjo argumentų, jog Technikos nuomos sutartis savo esme yra rangos, o ne nuomos sutartis, nes nurodytos aplinkybės neturi reikšmės šios bylos išsprendimui. Minėtos sutarties papildymo 1.5 p. nurodyta, jog darbai bus vykdomi Rusijoje, taigi tuo buvo pakeista projekto įgyvendinimo vieta, apie tai Agentūra neinformuota. Pažymėtina, kad parama Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo skirta įvertinus pareiškėjo pateiktoje paraiškoje paramai gauti bei kartu su paraiška pateiktame projekte nurodytas sąlygas ir jų atitiktį Gairių nustatytiems tinkamumo reikalavimams. Todėl laikytina, kad nesilaikant projekte numatytos jo įgyvendinimo vietos, buvo pažeistos paramos pagal šią priemonę teikimo sąlygos ir priemonės bendrieji tikslai.

28Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d., teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Todėl nevertinami pareiškėjo argumentai dėl to, kad projekto įgyvendinimo vieta pakeista dėl susiklosčiusios sunkios ekonominės padėties.

29Dėl nurodytų motyvų, Agentūros atsisakymas leisti eksploatuoti medkirtę Rusijoje, nurodant pareiškėjui grąžinti medkirtę į projekto įgyvendinimo vietą, yra teisėtas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

30Pažymėtina, kad pareiškėjas, formuluodamas skundo dalyką, taip pat skundžia Žemės ūkio ministerijos raštą, kuriuo atsisakyta leisti už paramos lėšas įsigytą techniką eksploatuoti Rusijoje, yra administracinis sprendimas, ir prašo jį panaikinti.

31Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad kreiptis į administracinį teismą galima dėl neteisėto viešojo admnistravimo subjekto veiksmo, dėl įpareigojimo atlikti veiksmą, dėl sprendimo panaikinimo arba dėl įpareigojimo priimti administracinį sprendimą (ABTĮ 15 str., 22 str., 88 str.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 14 p. nustatyta, kad individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1, 2 d. yra nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.

32Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei. Todėl ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Pareiškėjo prašomu panaikinti skundžiamu raštu pareiškėjui nėra nustatomos teisės ar pareigos, atsisakoma leisti eksploatuoti medkirtę Rusijoje. Teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką, ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam sprendimui būdingus požymius.

33Ginčijamame rašte buvo nurodyta informacija dėl atsisakymo atlikti veiksmus, todėl teisme turi būti reiškiamas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – įpareigoti leisti eksploatuoti medkirtę Rusijos Federacinėje Respublikoje.

34Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija – Komisija, atmetusi pareiškėjo skundą, teisingai išnagrinėjo administracinį ginčą.

35Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

36Miško savininkų kooperatyvo „Miško žemė“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

37Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu, paduodant skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėjas Miško savininkų kooperatyvas „Miško žemė“ 2010-07-26... 5. Nurodė, kad 2006-03-17 pareiškėjas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra... 6. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.... 7. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Nurodė, kad pareiškėjas paramos sutarties 1.1.1 p. įsipareigojo... 9. Per teismo posėdį atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į... 11. Nurodė, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama teikiama... 12. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundo... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Agentūrai 2005-05-16 pateikė paraišką... 15. 2008-11-18 pareiškėjas pateikė prašymą Agentūrai leisti iš paramos... 16. 2010-01-04 pareiškėjas (nuomotojas) ir UAB „Kraštų miškas“... 17. 2010-02-10 Agentūros įgaliotas darbuotojas atliko pareiškėjo paraiškos... 18. 2010-03-29 Agentūra raštu Nr. BR6-(10.43)-1855 informavo pareiškėją, jog... 19. 2010-04-22 pareiškėjas kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl... 20. 2010-05-20 Žemės ūkio ministerija raštu Nr. 3JA-104-101 informavo... 21. 2010-06-17 pareiškėjas padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų... 22. 2010-07-02 Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, sprendimu Nr. 3R-126... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjas turi teisę... 24. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų,... 25. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto... 26. Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal... 27. Nustatyta, kad pareiškėjas 2006-03-17 su Agentūra sudarė Kaimo plėtros ir... 28. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d., teismas... 29. Dėl nurodytų motyvų, Agentūros atsisakymas leisti eksploatuoti medkirtę... 30. Pažymėtina, kad pareiškėjas, formuluodamas skundo dalyką, taip pat... 31. Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad kreiptis į... 32. Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad esminis... 33. Ginčijamame rašte buvo nurodyta informacija dėl atsisakymo atlikti veiksmus,... 34. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija – Komisija,... 35. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,... 36. Miško savininkų kooperatyvo „Miško žemė“ skundą atmesti kaip... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...