Byla AS-180-47-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Nijolės Piškinaitės (pranešėja), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,Rangos investicija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB ,,Rangos investicija“ skundą atsakovui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. 1-7-2518 ,,Dėl privalomojo reikalavimo Nr. 8.3-69“ ir įpareigoti atsakovą pratęsti jam terminą miško sklypams atsodinti iki 2008 m. spalio 20 d. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimą gavo 2006 m. rugsėjo 21 d. Sprendime buvo nurodyta, kad jis administraciniam teismui skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau per kiek dienų turi būti paduotas skundas sprendime nebuvo nurodyta. Pareiškėjas manė, kad šiam ginčui netaikoma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka ir sprendimas gali būti skundžiamas per Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas 30 dienų terminą, skaičiuotiną nuo sprendimo gavimo dienos. Pažymėjo, kad 2006 m. spalio 16 d. ir 2006 m. spalio 17 d. gavo papildomos informacijos, be kurios nebūtų galėjęs parengti išsamaus skundo teismui.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnis nustato ikiteisminį ginčo nagrinėjimą, kuriuo pareiškėjas pasinaudojo. Tokiu atveju pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalį į administracinį teismą galima kreiptis per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Teismas nustatė, kad pareiškėjui vokas su skundžiamu sprendimu buvo įteiktas 2006 m. rugsėjo 20 d., todėl skundą teismui dėl šio sprendimo galėjo pateikti iki 2006 m. spalio 10 d., tačiau padavė 2006 m. spalio 23 d., praleidęs nustatytą terminą. Teismas pažymėjo, jog iš skundžiamo atsakovo sprendimo matyti, atsakovas nagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens privalomąjį nurodymą ikiteismine tvarka. Be to, šiame sprendime nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui ABTĮ nustatyta tvarka. Pareiškėjas, būdamas juridinis asmuo, turėjo veikti rūpestingai ir pasidomėti savo teisių gynimu. Teismo nuomone, pagrindo pripažinti, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, nėra, todėl prašymas dėl termino atnaujinimo atmestinas (ABTĮ 34 str.). Teismas, atmetęs prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundui paduoti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas nevisapusiškai ištyrė ir įvertino argumentus dėl termino skundui paduoti praleidimo priežasties. Skundžiamame sprendime, kurį gavo 2006 m. rugsėjo 21 d., buvo nurodyta, jog jis administraciniam teismui skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka, tačiau nenurodyta, per kiek dienų turi būti paduotas skundas. Pareiškėjas manė, jog šiam ginčui netaikoma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, ir sprendimą galima apskųsti bendra tvarka, t.y., per ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą..

112. Teismas nevertino pateiktų įrodymų, jog siekdamas visapusiškai ir objektyviai parengti skundą kreipėsi į keletą valstybinių institucijų, kurių atsakymus gavo likus keletui dienų iki pateikė skundą teismui. Be gautos informacijos būtų neįmanoma parengti tinkamo skundo.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Atsakovas pareiškėjo skundžiamą 2006 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. 1-7-2518 priėmė išnagrinėjęs ginčą ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, reglamentuota Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnyje. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, per 20 dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos. Vadovaujantis šia įstatymo nuostata, pareiškėjas ginčijamą atsakovo – ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos – sprendimą administraciniam teismui privalėjo apskųsti per 20 dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos.

16Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įrodymus, teisingai nustatė, kad pareiškėjas skundžiamą atsakovo sprendimą gavo 2006 m. rugsėjo 20 d. (b. l. 33), todėl skundą teismui dėl šio sprendimo galėjo pateikti iki 2006 m. spalio 10 d., tačiau padavė 2006 m. spalio 23 d., t. y., praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

17ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Pareiškėjo argumentas, jog nurodytas terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties, kadangi atsakovo sprendime nebuvo aiškiai nurodyta jo apskundimo tvarka, yra nepagrįstas. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis numato, kad individualiame administraciniame sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta sprendimo apskundimo tvarka. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas vadovavosi šia Viešojo administravimo įstatymo nuostata ir skundžiamame sprendime nurodė jo apskundimo tvarką – paaiškino, kad sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui ABTĮ nustatyta tvarka. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis aiškiai apibrėžia terminą, per kurį teismui turi būti paduotas skundas dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjas, įgyvendindamas savo teises, nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, todėl praleido skundo padavimo terminą dėl savo kaltės.

18Nepagrįstu laikytinas ir pareiškėjo argumentas, kad skundo teismui negalėjo paduoti laiku, nes tik 2006 m. spalio 16 d. ir 2006 m. spalio 17 d. gavo papildomos informacijos, be kurios nebūtų galėjęs parengti išsamaus skundo. Ši aplinkybė pareiškėjui negalėjo trukdyti laiku kreiptis į teismą. Įrodymų rinkimas nepateisina termino skundui paduoti praleidimo.

19Taigi pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido ne dėl objektyvių ir nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių (svarbių priežasčių), o dėl jo paties pasirinkto netinkamo elgesio (subjektyvios aplinkybės).

20Kolegijas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartis, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir skundą priimti atsisakyta, – teisėta ir pagrįsta. Jos naikinti atskirajame skundė nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Atskirąjį skundą atmesti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai