Byla 2-6874-734/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teismas, priimdamas sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,

3dalyvaujant ieškovo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybins priežiūros skyriaus atstovei Kristinai Bernadišiūtei,

4atsakovui R. B. M.,

5Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui R. B. M. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teismas, priimdamas sprendimą

Nustatė

6ieškovo atstovė palaikė ieškinį (b.l. 1-3), kuriuo prašė įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo ( - ), Vilniaus mieste, šiaurinėje pusėje pastatytą 21,08 m. ilgio tvorą ir pietinėje pusėje 58,55 m ilgio pastatytą tvorą bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, leisti ieškovui nugriauti valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo ( - ), Vilniaus mieste, šiaurinėje pusėje pastatytą 21,08 m. ilgio tvorą ir pietinėje pusėje 58,55 m ilgio pastatytą tvorą, o reikiamas išlaidas išieškoti iš atsakovo.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, šalia žemės sklypo ( - ), Vilniaus mieste, šiaurinėje pusėje pastatė 21,08 m ilgio, 1,60 m aukščio, pietinėje pusėje – 58,55 m ilgio, 160-1,90 m aukčio tvoras ir užėmė 389 kv. m. valstybinę žemę. Ieškovas nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas atsakovui dėl savavališkos statybos darbų surašė 2012-03-07 savavališkos statybos aktą Nr. ( - ). Atsakovui 2012-03-07 buvo surašytas reikalavimas Nr. ( - ) pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo buvo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-09-07 savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai valstybinėje žemėje pastatytas tvoras, ( - ), Vilniaus mieste. 2012-09-12 gauto atsakovo prašymo pagrindu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-09-14 sprendimu Nr. ( - ) reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas pratęstas iki 2012-12-14. Ieškovas nurodo, kad inspekcijos 2012-12-14 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. ( - )įrodo, kad atsakovas reikalavimo neįvykdė.

8Atsakovas Rimas B. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad tvoros nenugriovė, nes buvo galvojama apie aptvertos žemės išpirkimą. Atsakovas teismo prašė pratęsti tvoros nugriovimo terminą (b.l. 24).

9Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutikovisiškai (b.l. 32-34)

10Teismo posėdžio metu atsakovas užpildė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. 1R-230 patvirtintą ieškinio pripažinimo formą (b.l. 37).

11Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį trečiajam asmeniui buvo pranešta tinkamai (b.l. 28), todėl byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas visiškai surašant sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.).

13Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-03-07 surašė savavališkos statybos darbų aktą Nr. ( - ), kuriame nustatė, kad šiaurinėje sklypo dalyje pastatyta tvora, kuris aukštis 1,60 m, ilgis 21,08 m, pietinėje sklypo dalyje tvoros aukštis nuo 1,60 m iki 1,90 m, ilgis 58,55 m, išorės matmenys (statinio dalies apibūdinimas)-šiaurinėje sklypo dalyje pastatytos tvoros aukštis 1,60 m, ilgis 21,08 m, pietinėje sklypo dalyje tvoros aukštis nuo 1,60 m iki 1,90 m, ilgis 58,55 m, adresu Vilniaus m. sav., Vilnius, ( - ) pastatyta savavališkai (b.l. 9) Minėtame akte pareikalauta nevykdyti jokių statinio (jo dalies) statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. 2012-03-07 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ), kuriuo buvo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-09-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2012-03-07 surašytas savavališkos statybos aktas reg. Nr. ( - ), padarinius: nugriauti tvoras ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 10). 2012-09-05 gautas atsakovo prašymas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą (b.l. 11). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-09-14 sprendimu Nr. ( - )reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas pratęstas iki 2012-12-14 (b.l. 13). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-12-14 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriame nustatė, jog nėra įvykdytas 2012-03-07 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ), tai yra tvora nenugriauta (b.l. 14-15).

14Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Pagal statybos techninio reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu D1-812, atsakovo pastatyta tvora laikytina nesudėtingu statiniu. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nurodyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas ir 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, naujo nesudėtingo statinio statybos atveju statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais. Aplinkos ministerijos nustatyti atvejai reglamentuojami statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 6 priede „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“, kurio 3.3. papunktyje nurodyta, kad rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi statant statinį valstybinėje žemėje. Apibendrinant aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, atsakovas Rimas B. M. privalėjo turėti parengtą supaprastintą statybos projektą tvorai, dėl kurios, 2013-03-07 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ), bei rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui, kuris, sutinkamai su Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, laikomas statybą leidžiančiu dokumentu.

15LR CPK 273 str. 2 d. nuostatomis teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose. Savavališkos statybos padarinių šalinimą šiuo metu reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, kurio 7 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutiko su ieškiniu, jis įpareigotinas savo lėšomis per tris mėnesiu po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo ( - ), Vilniaus mieste, šiaurinėje pusėje pastatytą 21,08 m. ilgio tvorą ir pietinėje pusėje 58,55 m ilgio pastatytą tvorą bei sutvarkyti statybvietę. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį ieškovo lėšomis, reikiamas lėšas išieškant iš atsakovo (Statybos įstatymo 28 str. 9 d., CK 4.103 str.).

16Vadovaujantis 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 5 p., 83 str. 1 d. 10 p., 92 str., iš atsakovo priteistina 144 Lt žyminio mokesčio Valstybei.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Įpareigoti atsakovą Rimą B. M., a.k. ( - ) savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo ( - ), Vilniaus mieste, šiaurinėje pusėje pastatytą 21,08 m. ilgio tvorą ir pietinėje pusėje 58,55 m ilgio pastatytą tvorą bei sutvarkyti statybvietę.

20Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimo atsakovas neįvykdys, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį ieškovo lėšomis, reikiamas lėšas išieškant iš atsakovo.

21Priteisti iš atsakovo Rimo B. M., a.k. ( - ) 144 Lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,... 3. dalyvaujant ieškovo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. atsakovui R. B. M.,... 5. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės... 6. ieškovo atstovė palaikė ieškinį (b.l. 1-3), kuriuo prašė įpareigoti... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų... 8. Atsakovas Rimas B. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 9. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas užpildė Lietuvos Respublikos teisingumo... 11. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį trečiajam... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai surašant sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5... 13. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi savavališka statyba... 14. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi nesudėtingas statinys... 15. LR CPK 273 str. 2 d. nuostatomis teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius... 16. Vadovaujantis 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 5 p., 83 str. 1 d. 10 p., 92 str., iš... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Įpareigoti atsakovą Rimą B. M., a.k. ( - ) savo lėšomis per tris mėnesius... 20. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimo atsakovas neįvykdys,... 21. Priteisti iš atsakovo Rimo B. M., a.k. ( - ) 144 Lt bylinėjimosi išlaidų... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...