Byla Ik-65-95/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus ir Liudmilos Zaborovskos, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. B. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas S. B. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-5), kurį patikslino (b. l. 52-55) ir papildė (b. l. 60) (toliau – ir skundas), kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovė, VRM) 2010-03-29 sprendimą Nr. 1D-3386-(2) (toliau – ir Sprendimas); 2) solidariai priteisti iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 8 549,31 Lt neišmokėtos valstybės pensijos dalį.

4Skunde nurodė, kad jam 2000-01-19 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išvada Nr. 15897 buvo paskirta valstybinė pareigūnų pensija už tarnybą. 2010 m. vasario mėn. atsakovė išmokėjo jam 1 218,69 Lt dydžio valstybinę pareigūnų pensiją, t. y. sumažintą 276,08 Lt. 2010-03-29 kreipėsi į atsakovę su prašymu ir prašė išmokėti neišmokėtą valstybinės pensijos dalį, tačiau gavo atsakymą, kad neišmokėta valstybinės pensijos dalis nebus grąžinta. Laiko, kad toks teisinis reguliavimas pažeidžia pagrindinius teisingumo, teisėtų lūkesčių ir apsaugos principus, asmens teisę gauti užtarnautos pensijos išmokas, nepagrįstai ribojama asmens konstitucinė teisė į nuosavybę. Teigė, kad įstatymais nustačius pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus, sąlygas, pensijų dydžius, valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykiuose laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų. Atsižvelgiant į tai, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 bei 2 d. nustatytu teisiniu reguliavimu yra pažeidžiami iš Konstitucijos 23 ir 52 str. kylantys imperatyvai, yra galimas ir civilinės atsakomybės Lietuvos valstybei taikymas. Pažymėjo, kad pareiškėjas negavo dalies teisėtai įgytos pareigūnų valstybinės pensijos, t. y. negavo ir artimiausiu metu negaus pajamų, kurias būtų gavęs, jei neteisėtas valstybės teisinis reguliavimas nebūtų buvęs nustatytas. Tai reiškia, kad, atsižvelgiant į CK 6.247 str. ir 6.249 str. 1 d., neatsargūs valstybės veiksmai tiesiogiai nulėmė tai, kad jis patyrė nuostolius, kurių dydis yra lygus jo negautoms pajamoms – neišmokėtai valstybinės pareigūnų pensijos daliai.

5Į teismo posėdį pareiškėjas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai buvo pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

6Atsakovės Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo S. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 25-27, 68-69) nurodė, kad Lietuvos teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija. Tol, kol Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis remiantis buvo perskaičiuota pareiškėjui mokama valstybinė pensija, nepripažintos prieštaraujančios Konstitucijai, atsakovė neturėjo teisinio pagrindo jomis nesivadovauti. Pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų nepažeidė, pensija buvo perskaičiuojama ir išmokama pagal galiojančių ir teisėtų norminių teisės aktų nustatytą tvarką. Pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai. Taigi Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

8Į teismo posėdį atsakovių atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo S. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime į skundą (b. l. 29-30, ) nurodė, kad nuo 2010-01-01 įsigaliojo Laikinasis įstatymas, kuris nustatė valstybinių, taip pat ir pareigūnų ir karių, pensijų perskaičiavimą ir mokėjimą. Akcentavo, kad įstatymas sumažintų pensijų kompensavimo nenustato. Pažymėjo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. neprieštarauja Konstitucijai. Taigi Tarnyba neturi teisinio pagrindo šiuo metu elgtis kitaip negu nustato įstatymas ir mokėti pareiškėjui 1 134,77 Lt dydžio pensiją bei parengti sprendimą dėl jam neišmokėtos pensijos dalies grąžinimo.

11Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

12Skundas netenkintinas.

13Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2000-01-19 VRM Išvada dėl pensijos paskyrimo už tarnybą pareiškėjui buvo paskirta 1036,11 Lt dydžio pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą (b. l. 31, 32). Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2010-04-06 raštu Nr. 11D(P)-1550 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos“ informavo pareiškėją, kad nuo 2010-01-01 pensija perskaičiuota pagal įstatymo 1 priedą, koeficientas – 0,8153, pensija – 1 218,69 Lt (b. l. 9).

14Pareiškėjas su 2010-03-29 su prašymu kreipėsi į vidaus reikalų ministrą ir prašė išmokėti jam 276,08 Lt dydžio valstybinės pensijos nepriemoką ir užtikrinti visos jam paskirtos valstybinės pensijos už tarnybą mokėjimą (b. l. 34). Vidaus reikalų ministerija 2010-04-29 raštu Nr. 1D-3386-(2) „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos“ (toliau – ir Sprendimas) informavo pareiškėją, kad nuo 2010-01-01 įsigaliojo Laikinasis įstatymas, kuris nustato valstybinių, taip pat pareigūnų ir karių pensijų perskaičiavimą ir mokėjimą. Nurodė, kad pareiškėjo pensija perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 1 priedą, koeficientas – 0,8153, pensija – 1 218,69 Lt, todėl mokėti 1 494, 77 dydžio pensiją ir išmokėti nepriemoką VRM neturi teisinio pagrindo (b. l. 10-11, 33).

15Kaip minėta, pareiškėjas teigia, kad jis negavo dalies teisėtai įgytos pareigūnų valstybinės pensijos. VRM teigia, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pareigūnų ir karių pensija pareiškėjui buvo perskaičiuota ir išmokėta vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis ir nustatyta tvarka, todėl atsakovės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti įstatymu.

16Taigi nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžio ribojimo teisėtumo.

17Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“, vertindamas Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažymėjo, kad Laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą; jame buvo nustatyta socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, suponuojanti inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Pažymėjo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas buvo paskelbtas 2012-09-12 leidinyje „Valstybės žinios“ .

18Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje reiškia reikalavimus dėl valstybinės pensijos nepriemokos taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Pareiškėjas nepagrįstai neišmokėtos valstybinės pensijos dalį vertina kaip jam padarytus nuostolius ir prašo taikyti CK normas. Kaip matyti iš pareiškėjo nurodytų faktinių aplinkybių (skundo faktinio pagrindo), nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjui neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo, todėl šiam ginčui spręsti turi būti taikytos valstybinių pensijų teisinius santykius, o ne civilinę deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos.

19Kaip minėta anksčiau, Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu pripažinus, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pareiškėjui valstybinė pensija buvo mokama pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. esant pagrįstoms sąlygoms.

20Europos Žmogaus Teisių Teismas dažnai taiko proporcingumo kriterijų, spręsdamas apie Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos protokoluose numatytų teisių ribojimą. Proporcingumo principas galėtų būti interpretuojamas kaip galimybė taikyti apribojimus tada, kai tai būtina demokratinėje visuomenėje ir yra svarbiau už asmens teisę. Toks apribojimas turi būti proporcingas ir apribojimo turinio atžvilgiu: net ir esant pagrįstoms sąlygoms, tokio ribojimo turinys turi būti adekvatus. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 29 str. nustatyta, kad kiekvienas žmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiškai vystytis jo asmenybė. „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, kiekvienas žmogus negali patirti kitokių apribojimų, kaip įstatymo numatyti, vien tik tam, kad garantuotų kitų žmonių teisių ir laisvių deramą pripažinimą ir gerbimą siekiant patenkinti teisingus moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės gerovės reikalavimus demokratinėje visuomenėje“.

21Vadovaudamasis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir remdamasis byloje esančia medžiaga, teismas daro išvadą, kad atsakovė teisėtai sumažino pareiškėjui paskirtos valstybinės pensijos dydį pagal Laikinojo įstatymo 4 str. nuostatas, todėl nėra pagrindo tenkinti šios pareiškėjo skundo dalies (ABTĮ 88 str. 1 p.).

22Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti Sprendimą.

23Byloje nustatyta, kad ginčijamu sprendimu VRM atsakė į pareiškėjo skundą dėl sumažintos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. VRM, apskaičiuodama pensijų dydžius, vadovavosi galiojančiais teisės aktais. Įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomi teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Nesant Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu. Taigi VRM, vadovaudamasi teisės normomis veikė pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl nurodytų motyvų darytina išvada, kad teisinio pagrindo tenkinti ir šį pareiškėjo reikalavimą nėra jokio pagrindo. Sprendimas yra teisėtas.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

25Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

26pareiškėjo S. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas S. B. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-5), kurį... 4. Skunde nurodė, kad jam 2000-01-19 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 5. Į teismo posėdį pareiškėjas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 6. Atsakovės Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 25-27, 68-69) nurodė, kad Lietuvos teisėje... 8. Į teismo posėdį atsakovių atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos... 10. Atsiliepime į skundą (b. l. 29-30, ) nurodė, kad nuo 2010-01-01 įsigaliojo... 11. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2000-01-19... 14. Pareiškėjas su 2010-03-29 su prašymu kreipėsi į vidaus reikalų ministrą... 15. Kaip minėta, pareiškėjas teigia, kad jis negavo dalies teisėtai įgytos... 16. Taigi nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui paskirtos... 17. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir... 18. Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje reiškia reikalavimus dėl valstybinės... 19. Kaip minėta anksčiau, Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu pripažinus,... 20. Europos Žmogaus Teisių Teismas dažnai taiko proporcingumo kriterijų,... 21. Vadovaudamasis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir remdamasis byloje... 22. Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti Sprendimą.... 23. Byloje nustatyta, kad ginčijamu sprendimu VRM atsakė į pareiškėjo skundą... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 25. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,... 26. pareiškėjo S. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...