Byla Ik-2201-95/2010
Dėl sprendimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolė Šidagienė ir Halina Zaikauskaitė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant atsakovės atstovams Juditai Jonelienei ir Rokui Milovanovui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Mariui Intai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „RM sprendimai“ skundą atsakovei Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „SEB lizingas“ dėl sprendimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėja UAB „RM sprendimai“ (toliau – pareiškėja, bendrovė) su skundu (I t., b. l. 1-4) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – atsakovė, Inspekcija) 2010-04-27 sprendimą Nr. V-129 „Dėl registro objektų duomenų keitimo Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre“ (toliau – Sprendimas).

5Skunde nurodė, kad Sprendimu Inspekcija pakeitė Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre (toliau – Registras) AB „SEB lizingas“ 2010-04-21 prašyme nurodytų geležinkelio riedmenų valdytojo duomenis, t. y. iš UAB „RM sprendimai“ į AB „SEB lizingas“, išdavė AB „SEB lizingas“ naujus geležinkelių riedmenų registravimo pažymėjimus ir pripažino 2008-12-30 atsakovės išduotus geležinkelių riedmenų pažymėjimus nuo numerio ( - ) iki numerio ( - ), negaliojančiais. Inspekcija taip pat pareiškėjai nurodė iki 2010-05-17 grąžinti 2008-12-30 išduotus geležinkelių riedmenų pažymėjimus nuo numerio ( - ) iki numerio ( - ). Laiko, kad AB „SEB lizingas“ be jokio teisinio pagrindo kreipėsi į Inspekciją dėl geležinkelių riedmenų valdytojo duomenų pakeitimo. UAB „RM sprendimai“ geležinkelių riedmenis (krovininius vagonus) valdė lizingo sutarčių, sudarytų su AB „SEB lizingas“ pagrindu. AB „SEB lizingas“ dar 2009-08-10 pateikė UAB „RM sprendimai“ raštą, kuriame nurodė, kad nuo 2009-08-19 nutrauks lizingo sutartis su UAB „RM sprendimai“. Tarp UAB „RM sprendimai“ ir AB „SEB lizingas“ kilo ginčas dėl lizingo sutarčių vykdymo. UAB „RM sprendimai“ ir AB „SEB lizingas“ vedė derybas dėl tolimesnio bendradarbiavimo daugiau nei 5 mėn. Nepavykus pasiekti taikaus susitarimo, šiuo metu ginčas dėl lizingo sutarčių galiojimo yra perduotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, kur sprendžiamas klausimas dėl lizingo sutarčių galiojimo ir lizingo sutarčių pakeitimo. Registro objektą naudojant UAB „RM sprendimai“ lizingo sutarčių pagrindu, už pasikeitusių duomenų teikimą registrui atsakinga yra UAB „RM sprendimai“. AB „SEB lizingas“ pateikė Inspekcijai 2009-08-10 raštą, kuriame nurodė, jog UAB „RM sprendimai“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų pagal lizingo sutartis, lizingo davėjas AB „SEB lizingas“ nuo 2009-08-19 nutrauks lizingo sutartis su lizingo gavėju UAB „RM sprendimai“. Inspekcija minėto rašto pagrindu ir priėmė ginčijamą Sprendimą pakeisti geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) duomenis Registre. Tačiau AB „SEB lizingas“ pateiktas inspekcijai 2009-08-10 raštas nėra dokumentas, kuris įrodytų, jog geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) valdymo teisė perėjo AB „SEB lizingas“, nes tiek iš AB „SEB lizingas“ pateikto rašto, tiek iš tolimesnių AB „SEB lizingas“ veiksmų, visiškai neaišku, kada buvo nutrauktos lizingo sutartys ir ar jos iš viso buvo nutrauktos. Inspekcija netinkamai ir ne pagal Geležinkelių riedmenų ir konteinerių registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-03-02 įsakymu Nr. 3-71 (toliau – Taisyklės), įvertino AB „SEB lizingas“ pateiktą 2009-08-10 raštą, ir remdamasi šiuo dokumentu priėmė neteisėtą Sprendimą. Tol, kol nėra išspręstas klausimas dėl lizingo sutarčių galiojimo ir nėra Inspekcijai pateikti visi dokumentai, kurie patvirtintų AB „SEB lizingas“ valdymo teises į AB „SEB lizingas“ 2010-04-21 prašyme nurodytus geležinkelio riedmenis (krovininius vagonus), Inspekcija neturi teisės ir teisinio pagrindo keisti duomenis apie geležinkelio riedmenų valdytoją Registre. Inspekcija privalėjo vadovautis Taisyklių 22 p. ir 23 p. nuostatomis, ir minėto AB „SEB lizingas“ prašymo netenkinti. Todėl mano, kad Inspekcija netinkamai taikė Taisykles ir priėmė neteisėtą Sprendimą.

6Į teismo posėdį pareiškėjos atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (II t., b. l. 59, 61).

7Atsakovė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „RM sprendimai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 117-119) nurodė, kad pareiškėja 2008-12-23 pateikė Inspekcijai prašymą įregistruoti 30 vnt. geležinkelių riedmenų (krovininius vagonus), nurodant jų savininku UAB „SEB VB lizingas“ ir jų valdytoju UAB „RM sprendimai“. Inspekcija, išnagrinėjusi minėtą prašymą ir pridedamus dokumentus, 2008-12-29 priėmė sprendimą įregistruoti geležinkelių riedmenis (krovininius vagonus) į Registrą, nurodant geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) savininku UAB „SEB VB lizingas“ ir jų valdytoju – bendrovę. Tretysis suinteresuotas asmuo 2010-04-23 kreipėsi į atsakovę su prašymu pakeisti prašyme nurodytų geležinkelių riedmenų duomenis, t. y. registro objektų valdytojo duomenis. Kartu su prašymu pateikė finansinio lizingo sutarčių kopijas, 2009-08-10 raštą, AB „SEB lizingas“ atstovo 2010-04-21 įgaliojimą, Juridinių asmenų registro 2010-04-19 išduotą AB „SEB lizingas“ registravimo pažymėjimo kopiją. Inspekcija, išnagrinėjusi šį prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus nustatė, kad AB „SEB lizingas“ prie prašymo pateikė visus registro objektų duomenų pakeitimui reikalingus dokumentus, kurių reikalaujama pagal teisės aktus. AB „SEB lizingas“ 2009-08-19 pagal CK 6.574 str. vienašališkai nutraukė minėtas finansinio lizingo sutartis, taigi, nuo šio momento UAB „RM sprendimai“ neteko teisės valdyti geležinkelių riedmenis. Inspekcija patenkino AB „SEB lizingas“ prašymą bei priėmė Sprendimą, kuriuo pakeitė registro objektų duomenis – registro objektų valdytojų duomenis. Laiko, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes, kaip minėta, pareiškėjai, nevykdant finansinio lizingo sutarčių įsipareigojimų, AB „SEB lizingas“ vienašališkai nutraukė minėtas sutartis ir apie tai informavo Inspekciją.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

10Tretysis suinteresuotas asmuo AB „SEB lizingas“ su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „RM sprendimai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 20-26) nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Aplinkybės, sudariusios pagrindą keisti informaciją apie registro objekto valdytoją, atsirado, jas AB „SEB lizingas“ savo prašyme nurodė bei prašymą pagrindė tinkamais dokumentais, o Inspekcija, vadovaudamasi jai pateikta informacija bei laikydamasi teisės aktuose įtvirtintų pagrindų bei reikalavimų, pakeitė duomenis apie geležinkelio vagonų valdytoją. AB „SEB lizingas“ yra geležinkelio vagonų savininkas, todėl pasibaigus pagrindui pareiškėjai valdyti geležinkelio vagonus, vykdydamas įstatyminę pareigą ir gindamas savo, kaip teisėto geležinkelio vagonų savininko teises, ne tik galėjo, bet ir privalėjo kreiptis į Inspekciją dėl duomenų apie vagonų valdytoją pakeitimo ir naujų registracijos pažymėjimų išdavimo. AB „SEB lizingas“ nuosavybės teise priklausančių geležinkelio vagonų valdymo teisė yra sudėtinė nuosavybės teisės įgyvendinimo dalis. Pažymėjo, kad pareiškėja AB „SEB lizingas“ nuosavybės teisių į geležinkelio vagonus neginčija ir jas pripažįsta. Kadangi pareiškėja nebuvo sumokėjusi visų mokėjimų pagal lizingo sutartis, tarp šalių nebuvo pasirašytas visų sutarties sąlygų įvykdymą ir nuosavybės teisių į lizingo dalyką (geležinkelio vagonus) perdavimą patvirtinantis dokumentas, todėl lizingo sutartys dėl netinkamo jų vykdymo (esminio pažeidimo) buvo AB „SEB lizingas“ iniciatyva vienašališkai nutrauktos nuo 2009-08-19. Taigi, AB „SEB lizingas“ nuo pat geležinkelio vagonų įsigijimo momento buvo ir iki šiol, t. y. ir nutraukus lizingo sutartis, yra teisėtas geležinkelio vagonų savininkas ir AB „SEB lizingas“ registro duomenų teikėjas. Pagrindas pareiškėjai valdyti ir naudotis geležinkelio vagonais baigėsi 2009-08-19. Todėl aplinkybė, kad bendrovė po daugiau nei pusės metų po lizingo sutarčių nutraukimo, kreipėsi į teismą dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, savaime nereiškia, kad vien dėl kilusio ginčo fakto, jai atsirado pagrindas valdyti geležinkelio vagonus, o lizingo sutarčių nutraukimas buvo neteisėtas. Pažymėjo, kad po lizingo sutarčių nutraukimo AB „SEB lizingas“ prieštaravo tam, kad pareiškėja neatlygintinai naudotųsi AB „SEB lizingas“ priklausančiu turtu bei reikalavo jį grąžinti kartu su visais dokumentais. Pareiškėja turėjo pareigą grąžinti geležinkelio vagonus ir su jais susijusius dokumentus vėliausiai per 2 sav. nuo lizingo sutarčių nutraukimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Priešingai, bendrovė AB „SEB lizingas“ priklausančius geležinkelio vagonus išgabeno iš Lietuvos, atidavė JAE bendrovei saugoti Kazachstane ir net pareikalavo AB „SEB lizingas“ padengti vagonų saugojimo išlaidas, nors tokią prievolę buvo prisiėmęs pats. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja neturi išimtinės teisės teikti Inspekcijai duomenis apie geležinkelio vagonų valdytojo pasikeitimą. registro duomenų teikėju gali būti registro objekto savininkas. Todėl daro pagrįstą išvadą, kad AB „SEB lizingas“, kaip teisėtas geležinkelio vagonų savininkas, turėjo ir teisę, ir pareigą, kreiptis į Inspekciją dėl duomenų apie geležinkelio vagonų valdytoją pakeitimo. Pareiškėja ne tik, kad neturėjo išimtinės teisės teikti informaciją apie pasikeitusius duomenis Inspekcijai, tačiau jos teisė tokius duomenis teikti apskritai pasibaigė daugiau nei prieš pusę metų. Pareiškėja buvo laikinai įgijusi tik teisę teikti registro tvarkytojui duomenis apie registro objektą, o AB „SEB lizingas“ kaip registro objekto savininkas visą laiką turėjo ir turi pareigą kreiptis į registro tvarkytoją pasikeitus duomenims apie Registro objektą. Inspekcija turėjo pagrindą pakeisti duomenis apie geležinkelio vagonų valdytoją. Aplinkybių, kurios būtų pagrindas AB „SEB lizingas“ prašymą dėl duomenų keitimo atmesti nebuvo. Teigė, kad lizingo sutarčių nutraukimas yra galiojantis juridinis faktas, nuo pat jo įvykimo keičiantis geležinkelio vagonų valdytojo statusą, t. y. sąlygojantis Pareiškėjos teisės valdyti ir (ar) naudotis geležinkelio vagonais pasibaigimą. Juridinis faktas dėl sutarčių nutraukimo, tuo pačiu ir dėl pareiškėjos valdymo teisės pasibaigimo, yra galiojantis, taigi pagrindas kreiptis į registro tvarkytoją dėl duomenų apie registro objekto valdytoją pakeitimo atsirado ir nėra išnykęs. Vien juridinio fakto (sutarčių nutraukimo) ginčijimas automatiškai nepanaikina AB „SEB lizingas“ pareigos kreiptis į Registrą dėl duomenų pakeitimo – tokia nuostata nėra įtvirtinta nei Taisyklėse, nei Registro nuostatuose. Be kita ko, nurodė, kad AB „SEB lizingas“ nuomone, Inspekcijos Sprendimu realiai nėra pažeistos pareiškėjo teisės, nes išsprendus ginčą, kuris nagrinėjamas civiline tvarka, tarp pareiškėjos ir AB „SEB lizingas“ dėl lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumo ir teismui pripažinus, kad jos buvo nutrauktos neteisėtai, pareiškėja ir vėl taptų geležinkelio vagonų valdytoju bei tuo pagrindu galėtų kreiptis į Inspekciją su prašymu pakeisti duomenis apie geležinkelio vagonų valdytoją. Tačiau iki tol, kol galioja lizingo sutarčių nutraukimo juridinis faktas, pareiškėjos teisės nėra pažeidžiamos, ji yra netekusi valdytojo teisių, ne dėl Inspekcijos Sprendimo pakeisti registro duomenis, o būtent dėl lizingo sutarčių pasibaigimo.

12Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus argumentus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

13Skundas netenkintinas.

14Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – atsakovė, Inspekcija) 2010-04-27 sprendimo Nr. V-129 „Dėl registro objektų duomenų keitimo Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre“ (toliau – Sprendimas), kuriuo nusprendė Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre (toliau – Registras) pakeisti AB „SEB lizingas“ 2010-04-23 prašyme nurodytiems geležinkelių riedmenims valdytojo duomenis iš UAB „RM sprendimai“, į AB „SEB lizingas“, išduoti AB „SEB lizingas“ naujus geležinkelių riedmenų.registravimo pažymėjimus ir 2008-12-30 Inspekcijos išduotus geležinkelių riedmenų pažymėjimus nuo numerio ( - ) iki numerio ( - ), laikyti negaliojančiais (I t., 6-7, 57-58; II t., 33-34, 45-46).

15Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėto Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – duomenų apie Registro objektus įrašymo į Registrą ir jų tvarkymo sąlygos bei tvarka.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 2 d. nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

17Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad 2008-12-23 bendrovė pateikė prašymą įregistruoti 30 vnt. geležinkelių riedmenų (krovininius vagonus), nurodant jų savininku UAB „SEB VB lizingas“ ir valdytoju – UAB „RM sprendimai“. Prie šio prašymo pridėjo 2007-09-21 sutartį ( - ) sudarytą, tarp NCCM INC ir UAB „RM sprendimai“, 2007-09-26 Finansinio lizingo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „SEB VB lizingas“ ir UAB ,RM sprendimai“, geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) priėmimo-perdavimo aktus pagal 2007-09-21 sutartį ( - ), geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) techninius pasus (I t., b. l. 27-56, 120-129, 133-208; II t., b. l. 1-29).

18Inspekcija, išnagrinėjusi 2008-12-23 UAB „RM sprendimai“ pateiktą prašymą ir dokumentus, 2008-12-29 geležinkelių riedmenis (krovininius vagonus) nusprendė įregistruoti į Registrą, nurodant geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) savininku – UAB „SEB VB lizingas“ ir valdytoju - UAB „RM sprendimai.

19Byloje nustatyta ir tai, kad 2010-04-23 AB „SEB lizingas“ pateikė prašymą dėl geležinkelių riedmenų (krovininių vagonų) valdytojo duomenų pakeitimo. AB „SEB lizingas“ prie prašymo pridėjo 2009-08-10 raštą Nr.02-3667 dėl sutarčių nutraukimo, kuriame buvo pažymėta, kad UAB „RM sprendimai“ nevykdo finansinių sutarčių įsipareigojimų, todėl netenka teisės naudotis geležinkelių riedmenimis (krovininiais vagonais). Be kita ko, taip pat pateikė ir AB „SEB lizingo“ išduotą įgaliojimą konkrečiam asmeniui teikti prašymą Inspekcijai ir jo tapatybę patirtinančius dokumentus, dokumentą, pavirtinantis aplinkybę, kad duomenys apie Registro objekto valdytoją pasikeitė, t. y., kad pareiškėjos (buvusio registro objekto valdytojo) daiktinės teisės į geležinkelio vagonus pasibaigė bei mokėjimo pavedimą, patvirtinantį rinkliavos valstybei už duomenų keitimą sumokėjimą (I t., b. l. 9-10, 78-79, 87, 90, 130, 131, 132; II t., b. l. 30-31, 35, 36, 48-48).

20Atsakovė, išnagrinėjusi anksčiau minėtą trečiojo suinteresuoto asmens prašymą, priėmėm skundžiamą Sprendimą (I t., 6-7, 57-58; II t., 33-34, 39-40, 42-43, 45-46).

21Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Geležinkelių riedmenų ir konteinerių registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-03-02 įsakymu Nr. 3-71 (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-22 nutarimas Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai) bei kiti su jų įgyvendinimu susiję teisės aktai.

22Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, registro objektus ir jų registravimo duomenis, registro duomenų tvarkymą ir saugą, registro sąveiką su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis, reorganizavimą ir likvidavimą, nustato registro tvarkymo įstaigas, registro duomenų teikėjus, jų teises ir pareigas reglamentuoja Nuostatai.

23Pagal Nuostatų 2 p., Registro duomenų teikėjai yra Lietuvos Respublikos įmonės (arba jų įgalioti asmenys) – registro objektų savininkės ir Lietuvos Respublikos įmonės (arba jų įgalioti asmenys) – registro objektų valdytojos, valdančios ir (ar) naudojančios geležinkelių riedmenis ir konteinerius, nuosavybės teise priklausančius Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims (išskyrus Lietuvos Respublikos įmones), užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuostatų 22 p. nustatyta, kad Registro objektai įregistruojami (išregistruojami), duomenys apie registro objektą, duomenys apie registro objekto savininką, registro objekto valdytoją įrašomi ir tvarkomi šių Nuostatų ir Taisyklių, kurias tvirtina susisiekimo ministras, nustatyta tvarka. Registro objekto, registro objekto savininko ar registro objekto valdytojo duomenys keičiami, jeigu pasikeičia registro objekto savininkas; pasikeičia duomenys apie registro objektą, registro objekto savininką, registro objekto valdytoją; pasikeičia registro objekto bendrieji ir techniniai duomenys; pasibaigia dokumentų galiojimo terminas; pasibaigia registro objekto valdytojo naudojimasis registro objektu ar pasikeičia registro objekto valdytojas; keičiami registravimo dokumentai ar registro objekto identifikavimo numeriai; registro objekto savininkui, registro objekto valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka taikomi suvaržymai (Nuostatų 35 p.). Pasikeitus šiuose Nuostatuose nurodytiems registro duomenims, registro duomenų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo registro duomenų pasikeitimo pateikti registro tvarkymo įstaigai registro duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, prašymą registro duomenų teikėjo vardu pakeisti registro duomenis, kitus dokumentus pagal šių Nuostatų 26 punktą ir mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už duomenų pakeitimą registre. Keičiami registro duomenys saugomi centrinėje registro duomenų bazėje (iki registro objektas išregistruojamas ir jo registro duomenys perkeliami į centrinės registro duomenų bazės archyvą) (Nuostatų 36 p.). Registro duomenų teikėjai turi teisę pateikę rašytinį prašymą, registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka susipažinti su registre saugomais jų pateiktais ir į registrą įrašytais duomenimis (peržiūrėti šiuos duomenis registro tvarkymo įstaigoje kompiuterio ekrane ir (ar) gauti raštu); raštu reikalauti pataisyti registre saugomus klaidingus, netikslius arba patikslinti neišsamius duomenis apie juos, sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) sunaikinti neteisėtai surinktus registro duomenis; privalo laiku pateikti registro tvarkymo įstaigai dokumentus registro objektui įregistruoti, išregistruoti, registro duomenims pakeisti; pasikeitus registro duomenims ar pasibaigus dokumentų galiojimo terminui, apie tai pranešti registro tvarkymo įstaigai (Nuostatų 43 p.). Vadovaujantis Nuostatų 32 p., registruoti objektą ir tvarkyti registro duomenis atsisakoma, jeigu pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių; jeigu teikiančių tvarkyti registravimo duomenis fizinių ir juridinių asmenų tapatybė nepatvirtinta nustatytaisiais dokumentais; jeigu nepateikti visi objektui registruoti reikalingi dokumentai arba jie neatitinka teisės aktų ir šių Nuostatų reikalavimų; jeigu teisės aktų nustatyta tvarka taikomi suvaržymai, ribojantys registro objekto savininko ar registro objekto valdytojo teisę registruoti objektą; kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

24Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro (toliau – registras) objektų registravimo, išregistravimo ir registro duomenų keitimo procedūrų ypatumus, geležinkelių riedmens ir konteinerio registravimo pažymėjimų formas, dokumentų registro objektui įregistruoti, išregistruoti ir registro duomenims pakeisti pateikimą, registre tvarkomus registro objektų techninius duomenis, registracijos statuso (būklės) kontrolę, registro duomenų teikėjų, registro tvarkymo įstaigos, jos darbuotojų ir kitų asmenų atsakomybę nustato Taisyklės.

25Vadovaujantis Taisyklių 11 p., Kai registro duomenų teikėjas – registro objekto savininkas – teisės aktų nustatyta tvarka perleidžia nuosavybės teises į registro objektą kitam asmeniui, už pasikeitusių duomenų (t.y. duomenų apie registro objekto savininko ir (ar) registro duomenų valdytojo pasikeitimą ir prireikus kitų pasikeitusių registro duomenų) teikimą registro tvarkymo įstaigai tampa atsakingas pastarasis asmuo, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos įmonė. Tačiau kai registro duomenų teikėjas – registro objekto savininkas – teisės aktų nustatyta tvarka perleidžia nuosavybės teises į registro objektą kitam Lietuvos Respublikos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra Lietuvos Respublikos įmonė, arba užsienio valstybės fiziniam ar juridiniam asmeniui jis (t.y. registro duomenų teikėjas – registro objekto savininkas) privalo išregistruoti registro objektą iš registro. Kai registro duomenų teikėjas – registro objekto savininkas – teisės aktų nustatyta tvarka perleidžia nuosavybės teises į registro objektą užsienio valstybės fiziniam ar juridiniam asmeniui, tačiau registro objektą toliau valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos įmonė, pastaroji tampa atsakinga už pasikeitusių duomenų (t.y. duomenų apie registro objekto savininko pasikeitimą ir prireikus kitų pasikeitusių registro duomenų) teikimą registro tvarkymo įstaigai. Kai registro duomenų teikėjas – registro objekto valdytojas – teisės aktų nustatyta tvarka perleidžia registro objekto valdymo ir (ar) naudojimo teises kitam asmeniui, už pasikeitusių duomenų (t.y. duomenų apie registro objekto savininko ir (ar) registro duomenų valdytojo pasikeitimą ir prireikus kitų pasikeitusių registro duomenų) teikimą registro tvarkymo įstaigai tampa atsakingas pastarasis asmuo, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos įmonė. Tačiau kai registro duomenų teikėjas – registro objekto valdytojas – teisės aktų nustatyta tvarka perleidžia registro objekto valdymo ir (ar) naudojimo teises kitam Lietuvos Respublikos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra Lietuvos Respublikos įmonė, arba užsienio valstybės fiziniam ar juridiniam asmeniui, arba kai pasibaigia registro objekto valdymo ir (ar) naudojimo teisiniai santykiai su registro objekto savininku, jis privalo išregistruoti registro objektą iš registro. Registro duomenų teikėjas, pageidaujantis įregistruoti, išregistruoti registro objektą ar pakeisti registro duomenis, registro tvarkymo įstaigai pateikia šių taisyklių III skyriuje išvardytus dokumentus, kurie nagrinėjami registro nuostatų nustatyta tvarka. Sprendimas atsisakyti įregistruoti registro objektą, pakeisti registro duomenis arba išregistruoti registro objektą iš registro turi būti raštiškas ir motyvuotas. Šį sprendimą pasirašo registro tvarkymo įstaigos padalinio vadovas ir jį parengęs darbuotojas. Atsisakymo įregistruoti registro objektą bei tvarkyti registro duomenis pagrindai išvardyti registro nuostatų 32 punkte, o tokio atsisakymo procedūros nustatytos registro nuostatų 33 punkte (Taisyklių 17 p.). Pagal šių Taisyklių 22 p., Registro objektų registracijai pateiktų dokumentų autentiškumas ir duomenų teisingumas tikrinamas registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius dokumentų trūkumą arba duomenų netikslumą, taikomas registro nuostatų 33 punktas. Neteisėtai įsigyti, valdomi ir (ar) naudojami registro objektai, kai neteisėto įsigijimo, valdymo ir (ar) naudojimo faktas registro tvarkymo įstaigai yra žinomas, neregistruojami (Taisyklių 23 p.). Registro tvarkymo įstaigos nustatytos formos prašymą dėl registro duomenų pakeitimo, kuriame nurodomi registro duomenų teikėjo duomenys (juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas), registro objekto pavadinimas, keičiamų duomenų sąrašas ir prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas; registro duomenų teikėjo išduotą įgaliojimą konkrečiam asmeniui atlikti veiksmus, susijusius su registro duomenų pakeitimu; prašymą dėl registro duomenų pakeitimo teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus, įrodančius duomenų apie registro duomenų teikėjo, registro objekto savininko, registro duomenų valdytojo daiktinių teisių į registruojamą objektą ir šių teisių suvaržymus, nurodytus šių taisyklių 39 punkte, pasikeitimą; įmonės registravimo pažymėjimą, jei pasikeičia registro duomenų teikėjo pavadinimas; kai registro objekte įmontuojamos, įrengiamos arba demontuojamos, nuimamos sudedamosios dalys ar agregatai ar kitaip keičiama jo konstrukcija ir kai tai yra atliekama ne gamykloje ir ne teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotame arba pripažintame techninės priežiūros centre, – dokumentą, patvirtinantį asmenų ir (ar) komisijų, teisės aktų nustatyta tvarka atlikusių šio registro objekto techninę apžiūrą, išvadas, kad objektas yra tinkamas (netinkamas) naudoti (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jų kopiją); kitus dokumentus, įrodančius duomenų apie registro objektą pasikeitimą (Taisyklių 40 p.).

26Taigi, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, nustačiusi, kad pareiškėja trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančius geležinkelio vagonus valdė lizingo sutarčių pagrindu, kurios vienašališkai jo nutrauktos dėl bendrovės kaltės, t. y. tinkamo minėtų sutarčių nevykdymo, o Registro duomenų teikėju gali būti ir Registro objekto savininkas (ginčo atveju AB „SEB lizingas“) bei tretysis suinteresuotas asmuo, būdamas teisėtu geležinkelio vagonų savininku (šios aplinkybės pareiškėja neneigia ir neginčija), turėjo ne tik teisė, bet ir pareigą, kreiptis į atsakovę dėl duomenų apie geležinkelio vagonų valdytoją pakeitimo, vadovaudamasi nurodytų teisės normų sistemine analize, teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija daro išvadą ir konstatuoja, kad skundžiamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti, pagal ABTĮ 89 str. nuostatas, nurodytais motyvais ir kitais motyvais, nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Priimant Sprendimą atsakovė savo kompetencijos neviršijo, pagrindinių procedūrų ir taisyklių pažeidimų nepadarė. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

29pareiškėjos UAB „RM sprendimai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėja UAB „RM sprendimai“ (toliau – pareiškėja, bendrovė) su... 5. Skunde nurodė, kad Sprendimu Inspekcija pakeitė Lietuvos Respublikos... 6. Į teismo posėdį pareiškėjos atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio... 7. Atsakovė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos su... 8. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 117-119) nurodė, kad pareiškėja... 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „SEB lizingas“ su pateiktu skundu nesutiko... 11. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 20-26) nurodė, kad trečiojo suinteresuoto... 12. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas patvirtino atsiliepime... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie... 15. Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėto Sprendimo teisėtumas ir... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 2 d.... 17. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad 2008-12-23 bendrovė... 18. Inspekcija, išnagrinėjusi 2008-12-23 UAB „RM sprendimai“ pateiktą... 19. Byloje nustatyta ir tai, kad 2010-04-23 AB „SEB lizingas“ pateikė... 20. Atsakovė, išnagrinėjusi anksčiau minėtą trečiojo suinteresuoto asmens... 21. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Geležinkelių riedmenų ir... 22. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro (toliau... 23. Pagal Nuostatų 2 p., Registro duomenų teikėjai yra Lietuvos Respublikos... 24. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro (toliau... 25. Vadovaujantis Taisyklių 11 p., Kai registro duomenų teikėjas – registro... 26. Taigi, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi 85-87 str., 88 str. 1 p., 127... 29. pareiškėjos UAB „RM sprendimai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...