Byla 2VP-10752-400/2018
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ vadovui A. P., suinteresuotiems asmenis O. T., uždarajai akcinei bendrovei „Buities rojus“ ir partneriai

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio M. A. pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ vadovui A. P., suinteresuotiems asmenis O. T., uždarajai akcinei bendrovei „Buities rojus“ ir partneriai.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas antstolis M. A. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas skirti baudą uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ vadovui A. P. už tai, kad jis vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nevykdo antstolio patvarkymo dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininkės O. T. darbo užmokesčio. Pareiškime nurodė, kad skolininkės darbdaviui UAB „( - )“ buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš O. T. darbo užmokesčio, bei patvarkymas dėl informacijos pateikimo, tačiau iki šios dienos informacija pagal šį patvarkymą nėra gauta, o antstolio reikalavimas dėl išskaitymų iš skolininkės darbo užmokesčio ir toliau nėra vykdomas. Atsižvelgiant į tai, prašo skirti UAB „( - )“ vadovui iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo ar kliudymo dieną, skaičiuojant nuo 2018 m. gegužės 10 d.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalis). CPK 733 straipsnis numato, kad išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų, patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas patvarkymas bei atsakomybė už antstolio reikalavimo nevykdymą.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis M. A. vykdo išieškotojos UAB „Buities rojus“ ir partneriai pateiktą Panevėžio miesto 5-ojo notarų biuro 2017 m. vasario 6 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš skolininkės O. T. UAB „Buities rojus“ ir partneriai naudai (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 1-2). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, O. T. nuo 2017 m. liepos 4 d. dirba UAB „( - )“ (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 25). Antstolis skolininkės darbovietei pateikė 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymą Nr. ( - ) „Dėl skolos išieškojimo“, kuriuo pareikalavo UAB ,, ( - )“ iš skolininkės O. T. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininkės darbo užmokesčio dalies, viršijančios vieną minimalų mėnesio atlyginimą (toliau – MMA) ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 26). Patvarkymas buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta ir skolininkės darbovietei įteiktas 2018 m. gegužės 10 d. (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 29). Šiame patvarkyme nurodyta, kad už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali paskirti baudą. Patvarkyme nurodyta, kad jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privaloma apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis. Taigi, UAB ,, ( - )“ buvo informuota apie šio patvarkymo neįvykdymo teisines pasekmes. Antstolis nurodo, kad piniginių lėšų iš skolininkės darbo užmokesčio UAB ,, ( - )“ neišskaičiuoja. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. liepos 30 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo kreipėsi į UAB ,,( - )“ prašydamas per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nurodyti priežastis, dėl kurių piniginės lėšos pagal 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymą Nr. ( - ) iš skolininkės darbo užmokesčio nėra išskaičiuojamos, pateikti informaciją apie O. T. apskaičiuotą darbo užmokesčio dydį bei nuo šio darbo užmokesčio dydžio priklausančią išskaičiuoti piniginių lėšų sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 31 ). Šiame patvarkyme nurodyta, kad už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali paskirti baudą. Patvarkymas UAB „( - )“ įteiktas 2018 m. rugpjūčio 2 d. (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 33). Informacija pagal šį patvarkymą nėra gauta, todėl antstolis prašo paskirti už minėtų patvarkymų nevykdymą UAB „( - )“ vadovui A. P. baudą.

8Byloje nėra duomenų, patvirtinančių lėšų išskaičiavimą iš skolininkės darbo užmokesčio, todėl darytina išvada, kad UAB „( - )“ nevykdė antstolio M. A. 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo, t. y. nepervesdavo į antstolio depozitinę sąskaitą iš skolininkės O. T. išskaičiuotų piniginių lėšų, nors kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų, atlyginimas O. T. yra mokamas kas mėnesį (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 34). Be to, tiek vykdomojoje, tiek civilinėje byloje nėra duomenų ir apie tai, kad UAB „( - )“ būtų įvykdžiusi 2018 m. liepos 30 d. patvarkymą, t. y. pateikusi pažymą apie skolininkės O. T. darbo užmokesčio dydį, o taip pat informavusi antstolį apie priežastis, dėl kurių nebuvo vykdomas antstolio 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymas dėl piniginių lėšų išieškojimo. UAB ,, ( - )“ į antstolį nesikreipė, reikalautos informacijos antstoliui nepateikė.

9Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB „( - )“ vadovas nuo 2005 m. gegužės 19 d. yra A. P., asmens kodas ( - ) (vykdomosios bylos Nr. ( - ) l. 35). Duomenų, kad A. P. ėmėsi kokių nors veiksmų, pats vykdydamas antstolio reikalavimą arba pavesdamas jį vykdyti pavaldžiam asmeniui, nėra. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad jis informavo antstolį apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negalėjo laiku įvykdyti antstolio patvarkymo (reikalavimo). Išdėstytų aplinkybių pagrindu daroma išvada, kad skolininkės darbdavio UAB „( - )“ vadovo neveikimas, kai antstolio reikalavimas nebuvo tinkamai vykdomas, sutrukdė vykdomojo dokumento įvykdymą įstatymo nustatyta tvarka ir pažeidė CPK 585 straipsnio reglamentuotą antstolio patvarkymų privalomumo principą, todėl yra pagrindas skirti jam baudą.

10Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, vykdymo proceso bendruosius principus, antstolio reikalavimų privalomumo tikslus ir paskirtį vykdymo procese, daro išvadą, kad tokie UAB „( - )“ vadovo A. P. veiksmai apsunkina vykdymo procesą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalimi, 593 straipsniu, 616 straipsniu, teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Paskirti UAB „( - )“ vadovui A. P., asmens kodas ( - ) 3,00 Eur (trijų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną antstolio M. A. 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymo Nr. ( - ) „Dėl skolos išieškojimo“ nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo 2018 m. gegužės 10 d., baudą išieškant iš A. P. asmeninių lėšų.

14Išaiškinti UAB „( - )“ vadovui A. P., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimo vykdymo.

15Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui M. A. pateiktą vykdomąją bylą.

16Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims.

17Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai