Byla A-438-1744-12
Dėl akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams A. P., V. K., atsakovo atstovei A. P. viešame teismo posėdyje apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Marijampolės rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Medžiotojų klubo „Amalva“ skundą atsakovui Marijampolės savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Ž. dėl akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Medžiotojų klubas „Amalva“ prašo panaikinti Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos 2010 m. spalio 4 d. apžiūros akto Nr. 5-AL-2669 1 priedą.

5Pareiškėjas skunde ir jo atstovas advokatas teismo posėdžio metu prašė skundą tenkinti. Teigė, kad skundžiamame akte nėra nurodyti jokie objektyvūs duomenys, patvirtinantys, jog už V. Ž. patirtą žalą dėl pasėlių sunaikinimo yra atsakingas medžiotojų klubas. Tvirtino, kad medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisija nepaisė Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos reikalavimų – nebuvo išmatuoti visi pakenkti plotai, nebuvo atsižvelgta į vandens išmirkusius plotus, kuriuose derlius sunykęs. Pažymėjo, jog pats ūkininkas nesiėmė jokių priemonių pasėliams apsaugoti, be to, praleido įstatymo nustatytą trijų dienų terminą kreiptis į seniūną dėl padarytos žalos atlyginimo.

6Atsakovas Marijampolės savivaldybė atsiliepime į skundą ir jos atstovės teismo posėdžio metu paaiškino, kad Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisija 2010 m. spalio 4 d. nuvykusi į vietą apžiūrėjo trečiojo suinteresuoto asmens nurodytus kukurūzų pasėlius. Pasėlių, kuriems padaryta žala, plotai patenka į pareiškėjui priskirtus medžioklės plotus. Nurodė, jog vadovaujantis Statistikos departamento pateiktais duomenimis buvo surašytas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos apžiūros akto 2010 m. spalio 4 d. Nr. 5-AL-2669 1 priedas ir apskaičiuota žalos piniginė išraiška – 6364,80 Lt. Teigė, kad komisijos pareiga yra tik nustatyti žalos padarymo (nepadarymo) faktą ir paskaičiuoti žalos dydį. Pažymėjo, kad teisės aktai, reglamentuojantys medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimą, nenustato reikalavimų žalos apskaičiavimų aktų turiniui.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu pareiškėjo Medžiotojų klubo „Amalva“ skundą tenkino ir panaikino Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos 2010 m. spalio 4 d. apžiūros akto Nr. 5-AL-2669 1 priedą.

9Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog įvertinus ginčijamą akto turinį akivaizdu, kad Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisija nesilaikė administraciniam aktui keliamų reikalavimų. 2010 m. spalio 4 d. apžiūros akto Nr. 5-AL-2669 1 priede pateiktas tik žalos apskaičiavimas, tačiau nepasisakyta, nei kada ši žala padaryta, nei kada gauta informacija apie jos padarymą, ar nėra aplinkybių, kurios šalintų žalos atlyginimą, nenurodyti sprendimo apskundimo terminai bei tvarka. Pirmosios instancijos teismo nuomone, padaryti pažeidimai yra esminiai, todėl toks administracinis aktas negali būti laikomas teisėtu. Be to, pirmosios instancijos teismo vertinimu, V. Ž. praleido įstatymo nustatytą terminą prašymui paduoti. Medžioklės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 18 straipsnio 5 punktas įpareigoja žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkus, valdytojus ir naudotojus apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsiant pranešti atitinkamai seniūnijai ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

10Pirmosios instancijos teismo vertinimu, rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, jog V. Ž. 2010 m. rugpjūčio 26 d. prašymu dėl laukinių žvėrių daromos žalos kreipėsi į Marijampolės savivaldybės Igliaukos seniūniją, prašydamas pranešti Medžiotojų klubui “Almava” apie jo auginamiems kukurūzų pasėliams daromą žalą. Prašyme nurodoma, kad kukurūzų pasėliai yra Igliaukos sen., Mačiuliškių km. - 6,84 ha, bei Buktos km. – 10,57 ha. Tačiau prašymą sudaryti komisiją žalos įvertinimui V. Ž. Igliaukos seniūnijai pateikė tik 2010 m. rugsėjo 24 d., pakartotinai nurodydamas tose pačiose vietovėse esančius jo kukurūzų pasėlius. Akivaizdu, jog V. Ž. 2010 m. rugpjūčio 26 d. jau buvo pastebėjęs jo pasėliams padarytą žalą, todėl rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo seniūnui pateikdamas tik praėjus mėnesiui laiko žymiai praleido Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą. Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 8 dalis įpareigoja žemės sklypų savininkus, valdytojus ir naudotojus būti aktyvius – vykdyti pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones. Pirmosios instancijos teismo nuomone, nors pareiškėjo tvirtinimas, kad V. Ž. nesiėmė jokių priemonių savo pasėliams apsaugoti ir nėra pagrįstas bylos rašytiniais įrodymais, tačiau vertintina, jog tretysis suinteresuotas asmuo praleisdamas įstatymo numatytą terminą kreiptis dėl žalos atlyginimo, nebuvo pakankamai aktyvus gindamas savo teises. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Įstatymo nustatytas trumpas kreipimosi dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos terminas skirtas užtikrinti, kad padaryta žala būtų kuo tiksliau ir objektyviau įvertinta.

11Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad skundžiamas aktas buvo priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo administraciniam aktui keliamus reikalavimus bei Medžioklės įstatymo 18 straipsnyje numatytas pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir akto pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos 2010 m. spalio 4 d. apžiūros akto Nr. 5-AL-2669 1 priedas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu, todėl yra naikintinas.

12III.

13Apeliaciniu skundu atsakovas Marijampolės rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliaciniame skunde nurodo, jog Marijampolės savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos apžiūros aktas ir jo priedas yra teisėti, nes atitinka administraciniams aktams keliamus reikalavimus. Be to, anot atsakovo, V. Ž. nepraleido kreipimosi į seniūniją termino dėl žalos įvertinimo.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepime nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, taip pat pažymi, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais bei argumentais.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Byloje kilęs ginčas dėl Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos 2010 m. spalio 4 d. apžiūros akto Nr. 5-AL-2669.

18Pirmosios instancijos teismas panaikindamas šį aktą, savo sprendimą grindė tuo, kad Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisija, surašydama ginčijamą aktą, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, keliamų administraciniam aktui, o būtent, akte nenurodė, nei kada buvo žala padaryta, nei kada gauta informacija apie jos padarymą, ar nėra aplinkybių, kurios šalintų žalos atlyginimą, nenurodyti sprendimo apskundimo terminai bei tvarka.

19Minėtą sprendimą, pirmosios instancijos teismas grindė ir tuo, kad V. Ž. praleido ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą - 3 darbo dienų nuo žalos pastebėjimo, prašymui dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo paduoti.

20Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad “Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.“

21Iš šios teisės normos matyti, kad joje nustatyti teminai – pranešti apie padarytą žalą bei organizuoti žalos įvertinimą, yra skirti tam, kad operatyviai bei laiku būtų pradėtos vykdyti atitinkamos administracinės procedūros, t. y., šie terminai yra procedūrinio (procesinio) pobūdžio, todėl jais remiantis negali būti atsisakoma ginti asmens tikrai ar tariamai pažeistas subjektines teises.

22Šiuo atveju byloje kilusio ginčo pobūdis yra materialinės žalos atlyginimas, todėl sprendžiant klausimą ar nėra pasibaigęs terminas, per kurį gali būti ginamos asmens subjektinės teisės, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. 125 straipsnio 8 dalyje nustatytu trejų metų ieškinio senaties terminu. Iš bylos matyti, kad žala V. Ž. galimai buvo padaryta 2010 m., dar nepasibaigus trejų metų ieškinio senaties terminui, todėl atsisakyti ginti jo subjektines teises šiuo pagrindu nėra įstatyminių sąlygų.

23Nagrinėjamos bylos kontekste, anksčiau minėtų prcedūrinių terminų pažeidimas, galėtų būti tik vienas iš kriterijų, atliekant byloje surinktų įrodymų vertinimą bei nustatant kiek ginčijamame akte užfiksuoti duomenys yra patikimi, kiek akte nurodyta informacija yra išsami, objektyvi ir pan..

24Dėl paminėto teismo sprendimo išvados dėl aptartų terminų pobūdžio bei paskirties yra nepagrįsti ir neteisingi.

25Administracinių teismų praktikoje, sprendžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo klausimus, yra konstatuota, kad <...> “Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio (2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743 redakcija) nuostatos numato, jog „Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 d.). Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 d.). Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 d.).

26Iš šio teisės akto ir jo preambulės („Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai“) matyti, kad jame yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos, visų pirma, individualaus administracinio akto turiniui bei jo rekvizitams ir nėra nustatyta reikalavimų individualaus administracinio akto formai.

27Tačiau individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti, pvz. nuosavybės teisių atkūrimas, valstybė tarnyba, mokesčiai ir kt..

28Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius.

29Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y., turi būti įvertinama kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose.“(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-774/2010).

30Byloje nagrinėjamu atveju tokiu specialiu teisės aktu yra Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. Šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad “Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.“, t.y., šia teisės norma yra nurodytas viešojo administravimo subjektas - atitinkamos savivaldybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija, bei apibrėžta jo kompetencija ir funkcijos šių teisinių santykių srityje – apskaičiuoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką.

31Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 patvirtintos Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos (toliau Metodika) 4-10 punktus, minėta komisija, apskaičiuodama padarytos žalos žemės ūkio pasėliams dydį turi nustatyti šias faktines aplinkybes: plotą, kuriame pasėlis yra pakenktas medžiojamųjų gyvūnų; pasėlio pakenkimo intensyvumą; derliaus netekimą; žalos piniginę išraišką; apsaugos priemonių – elektrinio piemens arba tvoros buvimą/nebuvimą žemės ūkio pasėlių, augančių miško apsuptyje esančiame iki 3 ha sklype arba ne daugiau kaip 200 m nuo pasėlių savininko sodybos nutolusiame iki 0,2 ha sklype.

32Šia teisinis reguliavimas lemia, kad Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos aktas dėl padarytos žalos dydžio, kaip administracinis aktas, yra atitinkantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, kai jame yra nurodytas tiek faktinis, tiek teisinis pagrindai, kurie yra pakankami, priimti aktą dėl padarytos žalos dydžio pagal Medžioklės įstatymo ir Metodikos nuostatas. Ir priešingai, toks aktas gali būti pripažintas neatitinkančiu minėtų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, kai jame nebus konstatuotos tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurias nustatyti įpareigoja specialiosios teisės normos - Medžioklės įstatymas ir Metodika.

33Iš byloje ginčijamo Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos 2010 m. spalio 4 d. apžiūros akto Nr. 5-AL-2669 su priedais matyti, kad šiame akte teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurios būtų pakankamos priimti tokio pobūdžio sprendimą - plotas, kuriame pasėlis yra pakenktas medžiojamųjų gyvūnų; pasėlio pakenkimo intensyvumas; derliaus netekimas; žalos piniginė išraiška; apsaugos priemonių – elektrinio piemens buvimas žemės ūkio pasėliuose, yra nurodytos bei atitinkamai įvertintos, taip pat nustatytos bei užfiksuotos ir kitos tokiam sprendimui priimti būtinos aplinkybės – padarytos žalos vieta ir jos nustatymo laikas, žalos padarymo būdas, žalą patyręs bei ją turintis atlyginti subjektai, sprendimą priėmę asmenys ir pan..

34Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad ginčijamas Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos 2010 m. spalio 4 d. apžiūros aktas Nr. 5-AL-2669, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo prasme, yra teisėtas, o priešinga šiuo klausimu pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta bei neteisinga.

35Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijamame akte turėjo būti nurodyti jo apskundimo terminai ir tvarka (Medžioklės įstatymo 18 str. 6 d.), tačiau šis pažeidimas nėra susijęs su pareiškėjo subjektinių teisių esminiu pažeidimu. Apskundimo terminų ir tvarkos neišaiškinimas galėtų būtų svarbi aplinkybė, jei tektų spręsti klausimą ar asmuo nepraleido ABTĮ 33 straipsnyje nustatytų terminų kreiptis į teismą teisminės gynybos, ar šiuos terminus praleido dėl svarbių priežasčių ir pan.. Kadangi byloje tokio pobūdžio problemų nėra kilę, todėl nėra pagrindo teigti ir apie esminį pareiškėjo subjektinių teisių suvaržymą, ginčijamame akte nenurodžius aptariamos informacijos.

36Minėta, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamą sprendimą panaikino dėl galimai padarytų procedūrinių pažeidimų, neišsprendęs ginčo iš esmės. Toks teismo sprendimo pobūdis apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas ir apeliacinės instancijos teismui, nes pareiškėjo pareikšto pagrindinio reikalavimo neišsprendimas iš esmės, yra kliūtis ir apeliacinės instancijos teismui ginčą išspręsti iš esmės. Priešingu atveju, būtų suvaržyta proceso dalyvių teisė į visapusišką ir pilnavertę apeliaciją bei būtų neišvengiama procesinio pobūdžio netikėtumų ir pan. (ABTĮ 141 str. 1 d. 3 p.). Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, bylą perduodant iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui.

37Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

38Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Medžiotojų klubas „Amalva“ prašo panaikinti Marijampolės... 5. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas advokatas teismo posėdžio metu prašė... 6. Atsakovas Marijampolės savivaldybė atsiliepime į skundą ir jos atstovės... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu... 9. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog įvertinus ginčijamą akto... 10. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, rašytiniai bylos įrodymai patvirtina,... 11. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad skundžiamas aktas buvo... 12. III.... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas Marijampolės rajono savivaldybės administracija... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo šį skundą atmesti... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Byloje kilęs ginčas dėl Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų... 18. Pirmosios instancijos teismas panaikindamas šį aktą, savo sprendimą grindė... 19. Minėtą sprendimą, pirmosios instancijos teismas grindė ir tuo, kad 20. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatyta,... 21. Iš šios teisės normos matyti, kad joje nustatyti teminai – pranešti apie... 22. Šiuo atveju byloje kilusio ginčo pobūdis yra materialinės žalos... 23. Nagrinėjamos bylos kontekste, anksčiau minėtų prcedūrinių terminų... 24. Dėl paminėto teismo sprendimo išvados dėl aptartų terminų pobūdžio bei... 25. Administracinių teismų praktikoje, sprendžiant Lietuvos Respublikos viešojo... 26. Iš šio teisės akto ir jo preambulės („Individualaus administracinio akto... 27. Tačiau individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo... 28. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių... 29. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio... 30. Byloje nagrinėjamu atveju tokiu specialiu teisės aktu yra Lietuvos... 31. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės... 32. Šia teisinis reguliavimas lemia, kad Medžiojamų gyvūnų padarytai žalai... 33. Iš byloje ginčijamo Marijampolės savivaldybės Medžiojamų gyvūnų... 34. Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad ginčijamas Marijampolės... 35. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijamame akte... 36. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamą sprendimą panaikino... 37. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 38. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d.... 39. Nutartis neskundžiama....