Byla e2-71-260/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Fima“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labochema LT“ ieškinį atsakovui Lietuvos sveikatos mokslų universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Labochema LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Labochema LT“ pasiūlymas 1 pirkimo objekto daliai „Laboratoriniai baldai“; 2)panaikinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 1251, kuriuo paliktas nepakeistas 2014 m. lapkričio 18 d. komisijos sprendimas atmesti UAB „Labochema LT“ pasiūlymą 1 pirkimo objekto daliai „Laboratoriniai baldai“; 3) įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti 1 pirkimo objekto dalies pirkimo procedūras ir iš naujo svarstyti UAB „Labochema LT“ pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2014 m. rugsėjo 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė atvirą konkursą „Mokomojo laboratorinio korpuso baldų pirkimas“, pirkimo Nr. 15527. Pagal pirkimo sąlygas pirkimo objektas buvo paskirstytas į dvi pirkimo objekto dalis. Ieškovė pateikė pasiūlymą pirkimo objekto 1 daliai „Laboratoriniai baldai“. Perkančioji organizacija 2014 m. spalio 29 d. raštu Nr. VPT2-1865 informavo, kad 2014 m. spalio 27 d. įvykdė elektroninę vokų atplėšimo procedūrą, po kurios paaiškėjo, kad ieškovė pateikė pasiūlymą su mažiausia 1 pirkimo objekto daliai kaina – 3 368 534,74 Lt. Kito tiekėjo, pateikusio pasiūlymą šiai pirkimo objekto daliai, kaina buvo didesnė – 3 493 956,40 Lt. 2014 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. VPT2-1058 perkančioji organizacija pranešė, kad Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi ieškovės pateiktą pasiūlymą, remdamasi konkurso sąlygų 10.10.4 punktu, atmetė ieškovės pasiūlymą 1 pirkimo objekto daliai, kadangi tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė sertifikato, įrodančio, kad 95-98 punktuose siūlomos traukos spintos yra sertifikuotos pagal LST EN 14727 arba lygiavertį standartą. Viešųjų pirkimo komisija, atsižvelgdama į ginčijamą sprendimą, nusprendė laikyti, kad 1 pirkimo objekto dalies pirkimo procedūros yra baigtos, kadangi buvo atmesti visi pasiūlymai. Ieškovė, manydama, kad atsakovo priimti sprendimai yra neteisėti, 2014 m. gruodžio 2 d. pateikė atsakovui pretenziją Nr. 03-1083, kurioje nurodė, jog kartu su pasiūlymu yra pateikusi sertifikatą LST EN 14175-2, įrodantį, kad 95-98 punktuose siūlomos traukos spintos yra sertifikuotos pagal standartą, kuris yra lygiavertis LST EN 14727. Ieškovė prie pretenzijos pridėjo ir VšĮ „Furnitest“ 2014 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 14-14, kuris patvirtina, jog traukos spintų standartas LST EN 14175-2 „Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“ yra lygiavertis standartui LST EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Ieškovė pateikė dokumentą, patvirtinantį atitikimą lygiaverčiam standartui, dėl ko jos pasiūlymas 1 pirkimo objekto daliai buvo atmestas nepagrįstai. Standarte LST EN 14175-2 aprašomos traukos spintos bendrąja prasme, t. y. tiek jų veikimas, tiek ir jų konstrukcija. Traukos spintos apatinėje dalyje dažniausiai montuojamos spintelės, kurios yra ne kas kita, kaip laboratorinis baldas, susidedantis iš laboratorinių baldų korpusų elementų, kurie aprašomi standarte LST EN 14727. Tikrinant ir bandant traukos spintas pagal standartą LST EN 14175-2, yra tikrinama visa traukos spinta, kartu yra išbandomi ir jos korpusų elementai. Atsakovas 2014 m. gruodžio 10 d. atsakyme į pretenziją nurodė, kad standartas LST EN 14175-2 detalizuoja konkretų gaminį (Traukos spintas), o standartas LST EN 14727 tik laboratorinių baldų korpusų elementus. Tačiau su tokia pozicija nesutiktina, kadangi sertifikuojant pagal abu standartus yra išbandomi konkretūs gaminiai, o ne tik jų elementai. Pagal standartą LST EN 14727 išbandymui į laboratoriją turi būti pristatytas visas gaminys, o ne tik jo elementai. Jei traukos spintos spintelė yra sertifikuojama pagal standartą LST EN 14727, tai yra bandoma tik ši spintelė. Jei visa traukos spinta su tokia pačia spintele sertifikuojama pagal LST EN 14175-2 standartą, yra išbandomas ir patikrinamas ne tik traukos spintos veikimas, bet ir visa baldų konstrukcija su visais korpusų elementais, kas reiškia, jog tiek pagal standartą LST EN 14727, tiek ir pagal standartą LST EN 14175-2, yra sertifikuojamos tos pačios spintelės, kad atitiktų tuos pačius saugumo ir stiprumo reikalavimus. Nurodyti standartai laikytini lygiaverčiais, kaip ir patvirtina nepriklausoma baldų bandymo ir sertifikavimo laboratorija VšĮ „Furnitest“. Be to, perkančiajai organizacijai, kaip naudos gavėjui, sertifikavimas pagal LST EN 14175-2 standartą yra netgi naudingesnis, kadangi yra išbandoma ne tik korpuso elementai, bet ir traukos spintos veikimas ir saugumas. Ieškovė pagrindė, kad jos siūlomi laboratoriniai baldai yra atitinkami lygiaverčiam standartui, o be to, ieškovės siūlomi baldai yra sertifikuoti ir pagal standartą LST EN 14727, ką patvirtina viešoje erdvėje skelbiama ir perkančiajai organizacijai prieinama informacija. Ieškovei teikiant pasiūlymą buvo padaryta redakcinio pobūdžio klaida, dėl ko perkančioji organizacija, iškilus klausimui dėl pasiūlymo turinio, turėjo pareikalauti, kad ieškovė pateiktų papildomus duomenis dėl laboratorinių baldų sertifikavimo pagal standartą LST EN 14727. Dėl tokio papildymo nebūtų buvusi pakeista nei pasiūlymo kaina, prekių kokybė ir savybės, nei kitos esminės pasiūlymo sąlygos.

4Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį prašo atmesti ieškinį ir priteisti jam iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad paskelbus viešąjį pirkimą – atvirą konkursą „Mokomojo laboratorinio korpuso baldų pirkimas“ Nr. 15527, kuris buvo sudarytas iš dviejų pirkimo objektų, atsakovas suformavo reikalavimus planuojamiems gaminiams įsigyti ir juos paskelbė pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. Ieškovė 2014 m. spalio 16 d. raštu Nr. 03-955 užklausė atsakovą dėl 1 pirkimo objekto dalies „Laboratoriniai baldai“. Traukos spintos. prašydama informuoti, ar siūlomos traukos spintos neturėtų būti sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 standartą, ir ar nereikia kartu pateikti tai patvirtinančios sertifikato kopijos. Viešojo pirkimo komisija, reaguodama į šį ieškovės paklausimą, nutarė, kad yra tikslinga patikslinti techninę specifikaciją numatant LST EN 14727-2 standarto reikalavimų taikymą prekei „Traukos spinta“. Ieškovės pateiktos užklausos formuluotė leidžia teigti, kad tokio standarto taikymą suponavo ir pati ieškovė. Patikslintos techninės specifikacijos reikalavimai buvo taikomi visiems tiekėjų pasiūlymams, tačiau komisija, nustačiusi, kad visų tiekėjų pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų, atmetė visus pasiūlymus ir baigė pirkimo procedūras. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad standartas LST EN 14175-2 yra lygiavertis standartui LST EN 14727. Standartas lygiavertis kitam standartui būtų tuo atveju, jei jo reguliavimo apimtis būtų ne siauresnė, jis numatytų ne mažiau charakteristikų nei kitas standartas, jo numatomos charakteristikos būtų taikytinos analogiškiems gaminiams, naudojamiems analogiškai paskirčiai. Tačiau analizuojant nurodytų standartų turinį akivaizdu, kad skiriasi jų normų apimtis ir turinys. Standartų pavadinimai ir aprašymai akivaizdžiai patvirtina, kad jie negali būti laikomi lygiaverčiais. Standarte LST EN 14175-2 „Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“ nustatomi bendrosios paskirties traukos spintų saugos ir darbinių charakteristikų reikalavimai, apibūdinami bendrosios paskirties traukos spintų matmenys ir ženklinimas, taip pat reikiamų patiekti su traukos spintomis naudojimo vadovų reikalavimai. Standartas LST EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ reglamentuoja reikalavimus (atsparumo, patvarumo ir saugos) laboratoriniams baldams – spintelėms bei bandymo metodus. Nors abiejų standartų reglamentavimo sritis yra susijusi su laboratorijomis, tačiau tai nepakankamas pagrindas teigti, kad abu standartai yra lygiaverčiai, kadangi tai yra du vienas kitą papildantys standartai. Standartas LST EN 14727 reglamentuoja laboratorinių baldų korpusų elementus, fizines savybes, tuo tarpu standartas LST EN 14175-2 – traukos spintas, jų veikimą, ženklinimą ir saugą. Tuo atveju, jei gaminys būtų sertifikuojamas pagal abu standartus, gaminio sertifikate būtų pažymėta, kad gaminys atitinka abiejų standartų reikalavimus. Ieškovė pirkimo procedūrų metu pateikė VšĮ „Furnitest“ išduotą sertifikatą Nr. FUR BDC 14-11, kuriame teigiama, kad gaminys atitinka LST EN 14175-2:2003 su pataisa LST EN 14175-2:2003/P:2009 standarto reikalavimus, tačiau apie sertifikuojamo gaminio atitikimą standartui LST EN 14727 išduotame sertifikate nėra minima. VšĮ „Furnitest“ 2014 m. lapkričio 28 d. rašte tik išdėstyta nuomonė apie standartų tarpusavio ryšį, bet ne jų lygiavertiškumą, be to, jame nėra teigiama, kad gaminys „traukos spinta“ atitinka LST EN 14727 standarte keliamus reikalavimus, taip pat nėra konstatuota, kad gaminiai, sertifikuoti pagal LST EN 14175-2 standartą, visiškai atitinka sertifikate LST EN 14727 išdėstytus reikalavimus. Ieškovei pateikus savo pasiūlymą, viešojo pirkimo komisija nenustatė, kad tai galėtų būti išskirtinė situacija, kuriai esant būtų galima prašyti patikslinti kai kuriuos pasiūlymo duomenis. Draudžiama sudaryti sąlygas tiekėjui paaiškinti savo pasiūlymą taip, kad pasiūlymas, neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taptų atitinkančiu, o nagrinėjamu atveju ši situacija būtų būtent tokia, kai ieškovei būtų buvę sudarytos sąlygos pataisyti, paaiškinti savo pasiūlymą taip, kad jis atitiktų pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Ieškovė nepateikė dokumentų, patvirtinančių gaminių atitikimą pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams, todėl viešojo pirkimo komisija pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

5Trečiasis asmuo UAB „Fima“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog standartas LST EN 14175-2 „Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“ yra lygiavertis standartui LST EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Minėti standartai nustato reikalavimus skirtingiems laboratoriniams naudojamiems daiktams. Pirmasis standartas nustato reikalavimus įrenginiams, antrasis – baldams ar jų elementams, todėl baldui ar įrenginiui, kuriame yra ir traukos spinta, ir baldų korpusų elementai (stalčiai, lentynos, spintos), galėtų būti taikomi abu nurodyti standartai, tačiau nėra jokio pagrindo teigti, kad patikrinus baldo atitiktį vienam standartui, baldo sertifikuoti pagal kitą standartą gali būti nereikalaujama. Atsakovas pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, kadangi ji nepateikė sertifikato, bandymo protokolo ar lygiaverčio dokumento kopijos, patvirtinančio siūlomos traukos spintos atitiktį standarto LST EN 14727 reikalavimams. Be to, ieškovė, siekdama įrodyti, kad standartai yra lygiaverčiai, įrodymus apie tai atsakovui turėjo pateikti iki pasiūlymų vertinimo pabaigos. Vietoj to ieškovė klaidino atsakovą ir pasiūlyme, nurodydama pateikiamus dokumentus, nurodė, kad pateikia sertifikato LST EN 14175-2 kopiją, o faktiškai pateikė sertifikatą Nr. FUR BSC 14-11, patvirtinantį, kad traukos spintos atitinka standarto LST EN 14175-2:2003 su pataisa LST EN 14175-2:2003/P:2009 Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimus, kas sudaro pagrindą įtarti, kad ieškovė siekė suklaidinti atsakovą tikėdamasi, jog jis nepastebės, kad pateiktas netinkamas sertifikatas. Ieškovės teiginiai, kad jos siūlomi baldai yra sertifikuoti ir pagal standartą LST EN 14727, ir kad ši informacija yra prieinama viešoje erdvėje, neturi jokios juridinės reikšmės, kadangi perkančioji organizacija neprivalo pati rinkti informacijos apie tiekėjų siūlomas prekes ir jų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentams nustato pagal paties tiekėjo pasiūlyme pateiktus duomenis, o pareiga pateikti visus dokumentus yra tiekėjo pareiga. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovas turėjo pareikalauti, jog ji pateiktų papildomus duomenis dėl laboratorinių baldų sertifikavimo pagal standartą LST EN 14727, kadangi tiekėjai patys turi pareigą pasiūlymus parengti kruopščiai ir negali kaltinti perkančiosios organizacijos, kad ji neleido tikslinti pasiūlymo. Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato pareigos perkančiajai organizacijai prašyti tikslinti pasiūlymą, o priešingai, pagal įstatymo reikalavimus pasiūlymus siaurąją prasme leidžiama tikslinti tiek, kiek jie nekeičia pasiūlymo esmės ir neleidžia pasiūlymo, neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų, paversti pirkimo dokumentus atitinkančiu pasiūlymu. Galimybė keisti jau pateiktus techninės specifikacijos ar atitiktį jiems patvirtinančius duomenis, apibūdinančius perkančiosios organizacijos įvardintas techninės specifikacijos savybes, paneigtų šį draudimą.

6Dublike ieškovė nurodė, kad nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodytais teiginiais ir palaiko savo ieškinyje išdėstytus argumentus. Nurodė, kad vertinant abiejų minimų standartų lygiavertiškumą visų pirma reikia nustatyti, kokioms konkrečioms prekėms, t. y. traukos spintoms ar laboratoriniams baldams perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatė reikalavimą pateikti sertifikatą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad siūlomos atitinkamos prekės yra sertifikuotos pagal standartą LST EN 14727-2 arba lygiavertį. 2014 m. spalio 16 d. paklausime Nr. 03-955 perkančiajai organizacijai ieškovė užklausė dėl traukos spintų sertifikavimo pagal standartą, o 2014 m. spalio 20 d. atsakyme perkančioji organizacija pakoregavo 1 pirkimo dalies techninių specifikacijų punktus TR-1, TR-2, TR-3 ir TR-4 bei nurodė, kad traukos spintos turi būti sertifikuotos pagal standartą LST EN 14727-2 arba lygiavertį. Perkančioji organizacija taip pat paaiškino konkurso dalyviams, kad reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės (laboratorinės spintos, spintelės ir kiti laboratoriniai korpusiniai baldai) yra nurodyti techninėje specifikacijoje. Reikalavimo pateikti sertifikatų kopijas, patvirtinančias atitiktį standartui LST EN 14727, nėra. Ieškovės manymu, pirmiau paminėti standartai turėtų būti vertinami kaip lygiaverčiai tik tiek, kiek šie abu standartai yra taikomi traukos spintoms (įrenginiui), o ne laboratoriniams baldams. Atsakovas ir trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad standartas LST EN 14175-2 reglamentuoja tik traukos spintų veikimą, ženklinimą ir saugą. Minėto standarto 7.2 punkte „Konstrukcija“ yra reglamentuojama traukos spintos konstrukcija ir sandara. Minėto standarto 7.2.6 punkte „Pamatas“ yra nustatyta, kad traukos spintos pamatas turi išlaikyti visą traukos spintą. Pagal atsakovo patvirtintas konkurso sąlygas, traukos spintų apatinė dalis turi būti spintelės ant grindjuostės, t. y. taip vadinamas pamatas, ant kurio laikosi traukos spintos viršutinė dalis - korpusinis baldas, kuris aprašytas standarte LST EN 14727-2. Reikalavimas, kad pamatas (spintelė) būtų pakankamai tvirta ir saugi, yra numatytas abiejuose standartuose, o standarte Nr. LST EN 14175-2 yra nustatyta kur kas daugiau reikalavimų traukos spintoms ir jų parametrų, kas suponuoja, kad taikymo traukos spintoms požiūriu šie standartai yra ne tik lygiaverčiai, bet standartas LST EN 14175-2 yra pagrindinis standartas, kuriame nustatomi svarbiausi reikalavimai traukos spintų (kaip įrenginio) konstrukcijai ir saugaus darbo užtikrinimui. VšĮ „Furnitest“, kurios išvada remiasi ieškovė, yra nepriklausoma akredituota baldų bandymų laboratorija, atliekanti baldų bandymus ir teikianti baldų sertifikavimo paslaugas. Minėtos viešosios įstaigos pateikta išvada nėra paneigta atitinkamų kompetentingų specialistų, o be to, šios viešosios įstaigos 2014 m. lapkričio 28 d. rašte yra aiškiai patvirtinta, kad ginčo standartai abu yra lygiaverčiai, dėl ko nepagrįstu laikytinas atsakovo argumentas, kad minėtame rašte yra įvertintas tik minėtų standartų tarpusavio ryšys. Pagal teisminę praktiką nereikalaujama iškirtinai išimtinių aplinkybių, kurioms esant yra nedraudžiama patikslinti atskirus pasiūlymo duomenis. Ieškovei teikiant pasiūlymą 1 pirkimo objekto daliai, buvo padaryta techninio pobūdžio klaida, todėl perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo nepakankamai aiškiai suformuotas pirkimo sąlygas ir iškilus klausimui dėl pasiūlymo turinio, turėjo pareikalauti, kad ieškovė pateiktų papildomus duomenis dėl traukos spintų ar laboratorinių baldų sertifikavimo pagal standartą LST EN 14727-2. Ieškovės siūlomi baldai yra sertifikuoti pagal minėtą standartą, ką patvirtina ne tik informacija viešoje erdvėje, bet ir pateiktas sertifikatas. Toks perkančiosios organizacijos reikalavimas būtų susijęs su dokumentais ir duomenimis ir tai galima objektyviai patikrinti. Be to, ieškovė 2014 m. spalio 27 d. pasiūlyme Nr. 001 patvirtino, kad visos 1 pirkimo objekto dalyje siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus ir traukos spintos yra sertifikuotos pagal standartą Nr. LST EN 14727-2.

7Triplike atsakovas nurodė, kad palaiko savo atsiliepime nurodytus argumentus, su ieškovės dublike nurodytais argumentais nesutinka dėl tokių priežasčių:

8Pirma, atsakovas pažymi, kad 2014-10-20 buvo patikslintas ir viešai CVP IS sistemoje paskelbtas Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija”, kurio punktuose TR-1, TR-2, TR-3 bei TR-4 perkančioji organizacija nurodė “Traukos spintos turi būti sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) standartą (o atitikties įrodymui kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama sertifikato arba bandymo protokolo arba kito lygiaverčio dokumento kopija).” Ieškovės pareiga buvo pateikti dokumentus pagrindžiančius siūlomų gaminių atitikimą prašomam standartui nurodyta ne tik minėtuose Techninės specifikacijos punktuose, tačiau ieškovė nurodydama ir teigdama, kad siūlomi gaminiai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat privalėjo pagrįsti savo teiginius ir vadovaudamasi Konkurso sąlygų 6.5.3.4 punktu. Taigi, raštu, pirkimo dokumentuose, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad tiekėjo siūloma prekė turi būti: a)

9sertifikuota pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) standartą; b) atitikties įrodymui kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama sertifikato arba bandymo protokolo arba kito lygiaverčio dokumento kopija.

10Antra, atsakovas pažymi, kad Konkurso sąlygų priedo Nr. 1 punktuose TR-1, TR-2, TR-3 bei TR-4 atitiktis standartui LST EN 14727-2 arba lygiaverčiam standartui yra privaloma. Bandymas sugretinti standartus LST EN 14727 ir LST EN 14175-2 bei teigti, kad standartai yra lygiaverčiai, vertinant tiek semantiniu aspektu (lygiavertis - turintis su kuo lygia vertę), tiek reguliavimo sritimi yra nepagrįstas (ir nepagrindžiamas). Tiek atsakyme į pretenziją, tiek ir atsiliepime į pareikštą ieškinį minėta, kad standartai LST EN 14727 bei LSTEN 14175-2 yra reglamentuojantys iš esmės skirtingus dalykus, todėl net negalimas vertinimas semantiniu aspektu, nes analizuojant standartų turinį darytina išvada, jog šiuos standartus sieja tik bendra objektų grupė – „Laboratoriniai baldai“.

11Trečia, VšĮ „Furnitest“ 2014-11-28 rašte Nr. 14-140 išdėstyta pozicija vertintina kaip nuomonė, kuri Perkančiajai organizacijai padeda įsitikinti ar paneigti ieškovės pateiktus argumentus. Nėra pagrindo šį raštą laikyti išvada ar neabejotinu pagrindu konstatuoti standartų lygiavertiškumą. Vertinant minėtame rašte VšĮ „Furnitest“ išdėstyta nuomone, jos svarumą, atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.060 išduoto 2014-02-25 priedu, patvirtintu Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014-02-25 įsakymu Nr. AK-24 1(3) „VšĮ „Furnitest“ Baldų bandymų centras akreditavimo sritis (Lanksti sritis)“, VšĮ „Furnitest“ nėra suteikta teisė atlikti bandymus pagal LST EN 14175-2 standartą. Atitinkamai, teiginiai išsakyti ta apimtimi, kuri viršija akredituotą veiklos apimtį, tėra atsitiktinė nuomonė ar prielaida.

12Ketvirta, atsakovas dar kartą pažymi, kad nėra atsakingas už ieškovės nuoseklų, kruopštų pirkimo dokumentų išanalizavimą bei pasiūlymo parengimą ir pateikimą į konkursą; tai – ieškovės ir kiekvieno tiekėjo pareiga. Ieškovė būdama atidi, kruopšti, apdairi ir sąžininga privalėjo nuosekliai ir atidžiai išanalizuoti pirkimo dokumentų visumą bei vadovaudamasi jais atsakingai pateikti pasiūlymą.

13Penkta, kad paminėti standartai yra nelygiaverčiai ir būti laikomi tokiais negali mano ir trečiasis asmuo UAB „Fima”. Nei viešojo pirkimo metu, nei rengiantis nagrinėti civilinę bylą, taip ir neatsirado duomenų, pagrindžiančių standartų LST EN 14727 bei LST EN 14175-2 lygiavertiškumą.

14Triplike trečiasis asmuo nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimus. Trečiojo asmens teigimu, ieškovė nepagrįstai teigia, kad standartai LST EN 14175-2 ir LST EN 14727 yra lygiaverčiai, kadangi du tos pačios sistemos standartai negali būti lygiaverčiai, nes tai paneigtų standartizacijos esmę. Pagal Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 2 straipsnio 12 punktą standartizacija yra veikla, skirta tam tikroje srityje (pramonės, transporto, žemės ūkio ir kt.) nustatyti bendrąsias nuostatas, kurios gali būti visuotinai ir daug kartų panaudotos esamiems ir galimiems uždaviniams spręsti. Nacionalinės standartizacijos institucija - Lietuvos standartizacijos departamentas - rengia Lietuvos standartus ir turi užtikrinti, kad nacionalinių standartų ir kitų leidinių fonde būtų tik vienas Lietuvos standartas tam pačiam standartizacijos objektui tuo pačiu apsektu. Atsižvelgiant į tai, net nesigilinant į standartų turinį, darytina išvada, kad ieškovės minimi standartai nėra ir negali būti lygiaverčiai. VšĮ „Furnitest“ raštas dėl standartų lygiavertiškumo neturi didesnės įrodomosios galios ir jis vertintinas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Minėtas raštas yra paneigtas byloje esančiais pateiktais standartų tekstais. Be to, ieškovės teigimu, jos siūlomoms traukos spintoms yra išduoti sertifikatai tiek pagal standartą LST EN 14175-2, tiek ir pagal standartą LST EN 14727. Jei šie standartai būtų lygiaverčiai, nelogiška ir neprasminga būtų sertifikavus gaminį pagal vieną sertifikatą, jį pakartotinai sertifikuoti ir pagal kitą lygiavertį standartą.

15Ieškinys atmestinas.

16Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdė 2014 m. rugsėjo 11 d. paskelbtą viešąjį pirkimą – atvirą konkursą „Mokomojo laboratorinio korpuso baldų pirkimas“ (pirkimo Nr. 15527). Pagal šio pirkimo sąlygas pirkimo objektas buvo paskirstytas į dvi pirkimo objekto dalis. Ieškovė 2014 m. spalio 16 d. raštu Nr. 03-955 užklausė atsakovą dėl Pirmos pirkimo objekto dalies „Laboratoriniai baldai“ „Traukos spintos“, prašydama informuoti, ar siūlomos traukos spintos neturėtų būti sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 standartą, ir ar nereikia kartu pateikti tai patvirtinančios sertifikato kopijos. Atsakovo Viešojo pirkimo komisija, reaguodama į šį ieškovės paklausimą, 2014 10 20 nutarė, kad yra tikslinga patikslinti techninę specifikaciją numatant LST EN 14727-2 standarto reikalavimų taikymą prekei „Traukos spinta“. Ieškovė pateikė pasiūlymą dėl pirmos pirkimo objekto dalies – „Laboratoriniai baldai“. Atsakovas 2014 11 18 raštu Nr. VPT2-1058 informavo ieškovę UAB „Labochema LT“, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 10.10.4 p. atmetė ieškovės pasiūlymą 1 pirkimo objekto daliai, nes tiekėjas su pasiūlymu nepateikė sertifikato, įrodančio, kad siūlomos traukos spintos sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) sertifikatą. Šiuo raštu atsakovas taip pat informavo ieškovę, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., pirkimo procedūros 1pirkimo objekto daliai yra baigtos, nes atmesti visi pasiūlymai. 2014 12 02 ieškovė pateikė atsakovui pretenziją „Dėl 2014-11-18 sprendimo 1-oje pirkimo dalyje“, kurioje nurodė, kad UAB „Labochema LT” kartu su pasiūlymu pateikė sertifikatą LST EN 14175, įrodantį, kad 95-98 punktuose siūlomos traukos spintos yra sertifikuotos pagal standartą, kuris lygiavertis LST EN 14727-2. Taigi UAB „Labochema LT” , kaip numatyta Konkurso sąlygose, pateikė dokumentą, kuris patvirtina atitikimą lygiaverčiam standartui ir jos pasiūlymas 1 pirkimo objekto daliai buvo atmestas neteisėtai. 2014 12 10 raštu Nr. 42ST atsakovė informavo ieškovę, kad 2014-12-09 vykusiame posėdyje Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo tiekėjo UAB „Labochema LT” 2014 m. gruodžio 02 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą pretenziją Nr. 03-1083 „Dėl 2014-11-18 sprendimo 1-oje pirkimo dalyje” ir šios pretenzijos netenkino. 2014 12 29 ieškovė pateikė teismui šioje byloje nagrinėjamą ieškinį.

17Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šio įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Ieškovė 2014 m. gruodžio 2 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad atsakovas netinkamai vertino ieškovės pasiūlymą, nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą. Atsakovas ieškovės pateiktą pretenziją išnagrinėjo, ją atmetė. Taigi ieškovė prieš kreipdamasi į teismą laikėsi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos

18Laikytis privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos reikalauja ir CPK 4232 str. 1 d. nuostatos. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Taigi, tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai svarbūs sprendžiant dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimties, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovės teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytas ieškinio pagrindas sutampa su jos pretenzijoje nurodytais, ieškovės vertinimu, atsakovės veiksmų neteisėtumo pagrindais.

19Ieškovė nurodo, kad ji nesutinka su atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2014 11 18 sprendimais atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vykdomame atvirame konkurse „Mokomojo laboratorinio korpuso baldų pirkimas“ (pirkimo Nr. 15527) ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., pirkimo procedūras 1pirkimo objekto daliai baigti, nes atmesti visi pasiūlymai, taip pat Viešojo pirkimo komisijos 2014 12 11 priimtu sprendimu netenkinti ieškovės pretenzijos ir nekeisti komisijos 2014 11 18 sprendimo dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, todėl ir pareiškė reikalavimus 1) panaikinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Labochema LT“ pasiūlymas 1 pirkimo objekto daliai „Laboratoriniai baldai“; 2) panaikinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 1251, kuriuo paliktas nepakeistas 2014 m. lapkričio 18 d. komisijos sprendimas atmesti UAB „Labochema LT“ pasiūlymą 1 pirkimo objekto daliai „Laboratoriniai baldai“; 3) įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti 1 pirkimo objekto dalies pirkimo procedūras ir iš naujo svarstyti UAB „Labochema LT“ pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

20Teismas vertina, kad byloje sprendžiamas ginčas, ar pagrįstai atsakovo Viešųjų pirkimų komisija atmetė ieškovės kaip tiekėjo pateiktą konkursui pasiūlymą.

21Atsakovas, kaip minėta, 2014 11 18 raštu Nr. VPT2-1058 informavo ieškovę UAB „Labochema LT“, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 10.10.4 p. atmetė ieškovės pasiūlymą 1 pirkimo objekto daliai, nes tiekėjas su pasiūlymu nepateikė sertifikato, įrodančio, kad siūlomos traukos spintos sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) sertifikatą, t.y. atsakovas pripažino, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų.

22Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, tiek atsakovui pateiktoje pretenzijoje, tiek ir ieškinyje nurodė, kad ji kartu su pasiūlymu pateikė sertifikatą LST EN 14175, įrodantį, kad 95-98 punktuose siūlomos traukos spintos yra sertifikuotos pagal standartą, kuris lygiavertis LST EN 14727-2. Pridedamas VšĮ „Furnitest“, kuri yra nepriklausoma akredituota baldų bandymų ir sertifikavimo laboratorija, 2014-11-28 raštas Nr. 14-140 patvirtina, jog traukos spintų standartas LST EN 14175-2 „Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai” yra lygiavertis standartui LST EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai”. Taigi ieškovė UAB „Labochema LT” , kaip numatyta Konkurso sąlygose, pateikė dokumentą, kuris patvirtina atitikimą lygiaverčiam standartui ir jos pasiūlymas 1 pirkimo objekto daliai buvo atmestas neteisėtai.

23Išnagrinėjęs ieškovės pretenziją, atsakovas nurodė, kad ją atmeta, nes nesutinka su ieškovės teiginiu, kad standartas LST EN 14175-2 „Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“ yra lygiavertis standartui LST EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Konkurso sąlygose buvo nustatytas aiškus reikalavimas, kad traukos spintos turi būti sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) standartą. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai teikdami pasiūlymus galėjo pateikti sertifikatą (arba bandymo protokolą arba kitą lygiavertį dokumentą), kuriame būtų nurodoma, kad traukos spintos yra sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 arba lygiavertį standartą. Tiekėjai galėjo siūlyti ir traukos spintas sertifikuotas pagal kitą lygiavertį (t.y. pasižymintį tokiomis pačiomis savybėmis kaip ir LST EN 14727-2) standartą - tačiau šio standarto turinys turėjo atitikti visus standarte LST EN 14727-2 išdėstytus reikalavimus. Be to ieškovė pažymėjo, jog abu standartai (LST EN 14175-2 ir LST EN 14727) reglamentuoja laboratorinius baldus, tačiau standartas LST EN 14175-2 detalizuoja konkretų gaminį (Traukos spintas), jo veikimą ir atitikimą saugos reikalavimams, standartas LST EN 14727 - laboratorinių baldų korpusų elementų atsparumo reikalavimus ir bandymo metodus įvairiems veiksniams (pvz. mechaniniam poveikiui), atsižvelgiant į tai, standartas LST EN 14175-2 negali būti laikomas lygiaverčiu standartui LST EN 14727.

24Teismas, įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus bei pateiktus įrodymus, iš esmės sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens pareikšta pozicija, kad ieškovės konkursui pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, (1 pirkimo objekto dalies techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų traukos spintoms), todėl atsakovo Viešojo pirkimo komisija jį atmetė pagrįstai. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tokias aplinkybes.

25Atsakovas, bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad 2014-10-20 buvo patikslintas ir viešai CVP IS sistemoje paskelbtas Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“, kurio punktuose TR-1, TR-2, TR-3 bei TR-4 perkančioji organizacija nurodė „Traukos spintos turi būti sertifikuotos pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) standartą (o atitikties įrodymui kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama sertifikato arba bandymo protokolo arba kito lygiaverčio dokumento kopija)“. Ieškovės pareiga pateikti dokumentus pagrindžiančius siūlomų gaminių atitikimą prašomam standartui buvo nurodyta ne tik minėtuose Techninės specifikacijos punktuose. Ieškovė, teigdama, kad jos siūlomi gaminiai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat privalėjo pagrįsti savo teiginius ir vadovaudamasi Konkurso sąlygų 6.5.3.4. punktu. Taigi, pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad tiekėjo siūloma prekė turi būti: a) sertifikuota pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) standartą; b) atitikties įrodymui kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama sertifikato arba bandymo protokolo arba kito lygiaverčio dokumento kopija. To ieškovė nepadarė, todėl teismas neturi pagrindo vertinti kad jos pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus.

26Ieškovė teigia, kad ji pateikė VšĮ „Furnitest“ 2014-11-28 raštą Nr. 14-140, patvirtinantį , jog traukos spintų standartas LST EN 14175-2 „Traukos spintos. 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai” yra lygiavertis standartui LST EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai”, taigi ji, kaip numatyta Konkurso sąlygose, pateikė dokumentą, kuris patvirtina atitikimą lygiaverčiam standartui. Teismas sutinka su atsakovės vertinimu, kad VšĮ „Furnitest“ 2014-11-28 rašte Nr. 14-140 išdėstyta pozicija gali būti įvertinta tik kaip nuomonė, kuri galėtų padėti Perkančiajai organizacijai vertinti ieškovės pateiktus argumentus. Tačiau nėra pagrindo šį raštą laikyti išvada ar neabejotinu pagrindu konstatuoti standartų lygiavertiškumą. Vertindamas minėtame rašte VšĮ „Furnitest“ išdėstytą nuomonę, teismas įvertina atsakovės nurodytą aplinkybę, kad vadovaujantis Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.060 išduoto 2014-02-25 priedu, patvirtintu Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014-02-25 įsakymu Nr. AK-24 VšĮ „Furnitest“ nėra suteikta teisė atlikti bandymus pagal LST EN 14175-2 standartą.

27Nesant pagrindo pripažinti, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2014 11 18 atmetė ieškovės pasiūlymą nepagrįstai, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą panaikinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Labochema LT“ pasiūlymas 1 pirkimo objekto daliai „Laboratoriniai baldai“.

28Nepatenkinus šio ieškovės reikalavimo, teismas neturi pagrindo tenkinti ir kitų ieškovės reikalavimų, t.y. pripažinti, kad nepagrįstai buvo atmesta ieškovės pretenzija, nepagrįstai pripažintos baigtomis pirkimo procedūros 1 pirkimo dalyje, priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

29Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270, 4239 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Labochema LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2014... 4. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį prašo atmesti ieškinį ir... 5. Trečiasis asmuo UAB „Fima“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 6. Dublike ieškovė nurodė, kad nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens... 7. Triplike atsakovas nurodė, kad palaiko savo atsiliepime nurodytus argumentus,... 8. Pirma, atsakovas pažymi, kad 2014-10-20 buvo patikslintas ir viešai CVP IS... 9. sertifikuota pagal LST EN 14727-2 (arba lygiavertį) standartą; b) atitikties... 10. Antra, atsakovas pažymi, kad Konkurso sąlygų priedo Nr. 1 punktuose TR-1,... 11. Trečia, VšĮ „Furnitest“ 2014-11-28 rašte Nr. 14-140 išdėstyta... 12. Ketvirta, atsakovas dar kartą pažymi, kad nėra atsakingas už ieškovės... 13. Penkta, kad paminėti standartai yra nelygiaverčiai ir būti laikomi tokiais... 14. Triplike trečiasis asmuo nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdė... 17. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas,... 18. Laikytis privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos... 19. Ieškovė nurodo, kad ji nesutinka su atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2014... 20. Teismas vertina, kad byloje sprendžiamas ginčas, ar pagrįstai atsakovo... 21. Atsakovas, kaip minėta, 2014 11 18 raštu Nr. VPT2-1058 informavo ieškovę... 22. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, tiek... 23. Išnagrinėjęs ieškovės pretenziją, atsakovas nurodė, kad ją atmeta, nes... 24. Teismas, įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose... 25. Atsakovas, bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad 2014-10-20 buvo patikslintas ir... 26. Ieškovė teigia, kad ji pateikė VšĮ „Furnitest“ 2014-11-28 raštą Nr.... 27. Nesant pagrindo pripažinti, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2014 11 18... 28. Nepatenkinus šio ieškovės reikalavimo, teismas neturi pagrindo tenkinti ir... 29. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270, 4239 straipsniais, teismas... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...