Byla I-141-484/2008
Dėl darbo užmokesčio priteisimo iš Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Aušrai Kartanienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. N. skundą dėl darbo užmokesčio priteisimo iš Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

5

6

7Pareiškėja L. N. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo priteisti iš Vadovybės apsaugos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – VAD prie LR VRM) darbo užmokesčio skirtumą – 13 464 Lt, susidariusį dėl netinkamai pritaikyto minimalios mėnesinės algos dydžio apskaičiuojant jai darbo užmokestį nuo 2003-09-01.

8Pareiškėja skunde nurodė, kad dirba VAD prie LR VRM Pastatų apsaugos skyriaus specialiste. Pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintas pareigūnų atlyginimų skaičiavimo mechanizmas orientuotas į tai, kad valstybės tarnautojų atlyginimai didės sulig ekonominiais valstybės rodikliais. Tačiau nuo 2003-09-01 jos, kaip pareigūnės, atlyginimas nekito, nors per pastaruosius metus smarkiai augo valstybės ekonominis pajėgumas, brango pragyvenimas, didėjo infliacija. Pažymėjo, kad įprastai funkcionuojančioje darbo rinkoje infliacija yra kompensuojama didėjant darbo užmokesčiui rinkos mechanizmų veikimu. Valstybės tarnyboje darbo užmokestis yra reguliuojamas įstatymu, o tai, pareiškėjos nuomone, užkerta kelią rinkos mechanizmų veikimui. Todėl valstybės tarnautojai, pareiškėjos tvirtinimu, yra išskirtinė darbuotojų grupė, reikalaujanti tam tikrų priemonių, pakeičiančių įprastą rinkos mechanizmą. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371) ir vėlesniais Vyriausybės nutarimais buvo nuspręsta valstybės tarnautojams, kaip išskirtinei grupei, minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) nedidinti. Pareiškėjos manymu, tokie sprendimai iš esmės prieštarauja konstituciniam proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principams. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, pareiškėjo teigimu, valstybės tarnautojai, skirtingai nuo kitų darbuotojų, negali tikėtis darbo užmokesčio didėjimo keičiantis šalies ekonominei situacijai. Stiprėjant valstybės ekonominiam pajėgumui, augant prekių ir paslaugų kainoms, kylant pragyvenimo lygiui, o valstybės tarnautojų MMA dydžiui nekintant, pareiškėjos įsitikinimu, pareigūnų gaunamo darbo užmokesčio sumos perkamoji galia faktiškai mažėja. Taip pat pareiškėja pažymėjo, kad minėtu valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimu yra pažeidžiama ir valstybės garantuojama kiekvieno žmogaus teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą, konstitucinis visų asmenų lygybės principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis, 29 straipsnis) (b .l.2-4).

9Atsakovas VAD prie LR VRM atsiliepime į skundą prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad skaičiuojant ir mokant pareiškėjai darbo užmokestį, vadovavosi galiojančiais teisės aktais. Pažymėjo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas konstitucijai. Teigia, kad pareiškėja nepateikė jokių faktų ir aplinkybių, įrodančių, kad Vyriausybės nutarimai, nustatę minimalios mėnesinės algos dydį, yra negaliojantys (netaikytini) ir kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, netinkamai apskaičiavo jam priklausantį darbo užmokestį (b. l. 9).

10Trečiasis suinteresuotas asmuo LR vidaus reikalų ministerija (toliau – LR VRM) atsiliepime į skundą nurodė, kad VAD prie LR VRM pagal galiojančius teisės aktus yra savarankiškas asignavimų valdytojas ir LR VRM neatsako už atsakovo veiksmus įgyvendinant teisės aktus vidaus administravimo srityje. Todėl tvirtina, kad teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje neturės įtakos LR VRM teisėms ir pareigoms ir ji neturėtų būti įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje (b.l.10).

11Skundas atmestinas.

12Nustatyta, kad pareiškėja dirba VAD prie LR VRM Pastatų apsaugos skyriaus specialiste.

13Pareiškėjai apskaičiuojant pareiginės algos dydį, pareiginės algos koeficiento vienetas buvo taikomas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371), kuriuo nuo 2003 m. rugsėjo 1 dienos buvo patvirtinti minimalusis valandinis atlygis - 2,67 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 450 litų darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga (toliau – kiti darbuotojai), ir minimalusis valandinis atlygis - 2,55 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 430 litų: žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per praėjusius kalendorinius metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, ūkininkų samdomiems darbuotojams, taip pat ūkininkams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, ir valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), kuriuo nuo 2004 m. gegužės 1 dienos buvo patvirtinti minimalusis valandinis atlygis - 2,95 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 500 litų kitiems darbuotojams, ir minimalusis valandinis atlygis - 2,55 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 430 litų valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr.45-1444), kuriuo nuo 2005 m. liepos 1 dienos buvo patvirtinti minimalusis valandinis atlygis - 3,28 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 550 litų kitiems darbuotojams ir minimalusis valandinis atlygis - 2,57 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 430 litų valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams; ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr.35-1251), kuriuo nuo 2006 m. liepos 1 dienos patvirtinti minimalusis valandinis atlygis - 3,65 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 600 litų kitiems darbuotojams ir minimalusis valandinis atlygis - 2,62 lito ir minimalioji mėnesinė alga - 430 litų valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams.

14Pareiškėja kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis paminėtais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nuo 2003-09-01 apskaičiuojant jai darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

15Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-855, priimto 2002-04-23, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

16Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalį Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalų valandinį atlygį ir minimalią mėnesinę algą. Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius.

17Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies nuostata „Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė <....> gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimalios mėnesinės algos dydžius“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr.937 1.2 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr.316 1.2 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr.361 1.2 punktas ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

18Šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, jog valstybės tarnybos santykiai savo prigimtimi ir turiniu iš esmės skiriasi nuo santykių, kurie susiklosto tarp darbuotojų, dirbančių pagal samdos (darbo) sutartis, ir atitinkamų darbdavių. Galimybė pasirinkti įvairias darbo apmokėjimo sistemas ir valstybės tarnybos teisinių santykių ypatumai, palyginti su darbo santykiais, suponuoja ir galimybę valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo santykius reguliuoti kitaip negu kitų darbuotojų, inter alia nustatyti skirtingas darbo apmokėjimo sistemas valstybės tarnautojams (taip pat kitų iš biudžeto finansuojamų institucijų darbuotojams) ir kitiems asmenims. Valstybės tarnybos sistemos vieningumas nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai, valstybės tarnybos santykių diferencijuotas teisinis reguliavimas grindžiamas valstybės (savivaldybių) institucijų bei jų vykdomų funkcijų ypatumais, šių institucijų vieta visų institucijų, per kurias vykdomos valstybės funkcijos, sistemoje, joms nustatytais įgaliojimais, atitinkamiems valstybės tarnautojams būtinomis profesinėmis savybėmis, kitais svarbiais veiksniais. Konstitucinis teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į visuminį teisinį reguliavimą, nėra pagrindo teiginiui, kad valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams (kuriems nustatytos atitinkamos išimtys) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimą Nr.937, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimą Nr.316, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimą Nr.361 būtų mokamas mėnesinis tarnybinis atlyginimas, mažesnis ne tik už MMA, kurią jiems atitinkamu laikotarpiu buvo nustačiusi Vyriausybė, bet ir už tą – didesnę MMA, kurią Vyriausybė tuo laikotarpiu buvo nustačiusi kitiems dirbantiems asmenims. Konstitucinis teismas konstatavo, kad tokiu teisiniu reguliavimu nebuvo paneigtas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, karių ir valstybės tarnautojų lūkestis, kad jų mėnesinis darbo užmokestis nebus mažesnis už tą MMA, kurią atitinkamu laikotarpiu buvo nustačiusi Vyriausybė. Taip pat konstatavo, kad valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, kariai ir valstybės tarnautojai ir toliau turėjo (ir turi) lūkestį, kad jų mėnesinis darbo užmokestis nebus mažesnis už tą didžiausią MMA, kurią visiems kitiems dirbantiems asmenims atitinkamu laikotarpiu buvo (arba bus) nustačiusi Vyriausybė.

19Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui 2007-03-20 priėmus nutarimą, kuriuo pripažinta, kad nurodytos Darbo kodekso bei minėtų Vyriausybės nutarimų normos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, šie teisės aktai turėjo ir turi būti taikomi apskaičiuojant ir išmokant valstybės tarnautojams darbo užmokestį. VAD prie LR VRM yra valstybinė institucija, kurios pareiga vykdyti įstatymus ir poįstatyminius aktus, tarp jų ir tuos, kurie reglamentuoja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimą. Atsakovas mokėjo pareiškėjai darbo užmokestį pagal teisės aktus, reglamentuojančius apmokėjimą už darbą. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad jai buvo mokamas ne toks atlyginimas, kokį ji privalėtų gauti pagal Valstybės tarnybos įstatymą bei Vyriausybės nutarimus.

20Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo įpareigoti VAD prie LR VRM mokėti pareiškėjai kitokio dydžio darbo užmokestį ir išmokėti pareiškėjos nurodytą darbo užmokesčio nepriemoką.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25L. N. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ... 5. ... 6. ... 7. Pareiškėja L. N. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo... 8. Pareiškėja skunde nurodė, kad dirba VAD prie LR VRM Pastatų apsaugos... 9. Atsakovas VAD prie LR VRM atsiliepime į skundą prašo pareiškėjos skundą... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo LR vidaus reikalų ministerija (toliau... 11. Skundas atmestinas.... 12. Nustatyta, kad pareiškėja dirba VAD prie LR VRM Pastatų apsaugos skyriaus... 13. Pareiškėjai apskaičiuojant pareiginės algos dydį, pareiginės algos... 14. Pareiškėja kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis paminėtais Lietuvos... 15. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu... 16. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalį Vyriausybė... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad... 18. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, jog valstybės tarnybos... 19. Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui 2007-03-20 priėmus nutarimą,... 20. Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo įpareigoti VAD prie LR VRM... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmestinas... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. L. N. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...