Byla 2-3663-122/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Jonui Petrikui, A. L. (skolininkas), BUAB „Faber baldai“ (išieškotojas) dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti antstolio Jono Petriko ( - ) patvarkymą dėl įpareigojimo vykdyti antstolio patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas.

3Antstolis, nesutikdamas su pareiškėjos skundu, jį perdavė teismui. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

4Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėja kreipėsi į antstolį Joną Petriką, prašydama panaikinti ( - ) patvarkymą Nr. ( - ) „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio Jono Petriko patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“. Nurodė, kad antstolis patvarkymu įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau - Valstybinė mokesčių inspekcija) nedelsiant įvykdyti jo patvarkymą - pervesti skolininkui A. L., a. k. ( - ) priklausančias 7019,85 Lt lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą.

5Nustatyta, kad patvarkymas priimtas po to, kai Valstybinė mokesčių inspekcija atsisakė pervesti į nurodytą depozitinę sąskaitą antstolio areštuotas ir skolininkui priklausančias pinigines lėšas - mokesčių permokas (skirtumą). Antstolis patvarkymą grindžia tuo, kad skolininkui grąžintina mokestinė permoka turi būti pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą, nes valstybės, kaip išieškotojos reikalavimai, tenkinami trečiąja eile, todėl ji neturi pirmumo prieš kitus kreditorius bei iš areštuotų piniginių lėšų negalimi jokie užskaitymai valstybės naudai. Mokesčių administratorius, gavęs patvarkymą areštuoti skolininko lėšas ir reikalavimą jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, siekdamas įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu, permokos grąžinimo pagrįstumą bei galimybes, atliko A. L. pajamų mokesčio deklaracijos už 2008 metų mokestinį laikotarpį išsamų tyrimą. Tyrimo metu nustatė, jog A. L. 2010-05-11 pateiktoje deklaracijoje įrašė neteisingus duomenis, t. y. deklaracijos 31 laukelyje nepagrįstai nurodė grąžintiną 14882,00 Lt pajamų mokesčio sumą. Kadangi A. L. 2008 metais yra susigrąžinęs 9840 Lt mokesčio permoką, susidariusią 2008-04-16 pardavus automobilį „Toyota Land Cruiser“, grąžintina mokesčio suma turėjo būti deklaracijoje nurodyta mažesnė. Esant neteisingiems duomenims, mokesčių administratorius, iki A. L. pajamų mokesčių deklaracijoje neištaisys klaidų, negalėjo nustatyti realios grąžintinos mokesčio permokos ir todėl negalėjo įvykdyti antstolio reikalavimų.

6Bylos medžiaga pagrindžia, kad antstolis 2013-01-22 raštu apie nustatytas faktines aplinkybes yra informuotas tinkamai. Kaip matyti, mokesčių administratorius skolininkui taip pat yra išsiuntęs nurodymus sutikslinti 2008 metų mokestinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos duomenis (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l.271-281).

7Svarbu paminėti, kad antstoliui išieškant iš skolininko turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotomis turtinėmis teisėmis. Mokesčių permokos įskaitymo ir grąžinimo tvarka yra nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje ir jį detalizuojančiose Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-12-07 įsakymu Nr.VA-186 (2012-04-13 įsakymo Nr.VA-43 redakcija) patvirtintomis Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis. Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad mokesčio mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka, permokos sumas išskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčio mokėtojo prašymu. Tai yra mokesčių mokėtojui grąžintina mokesčio permokos suma gali keistis mokesčių administratoriui atliekant mokesčių administravimo procedūras. Antstolis gali areštuoti ir reikalauti tik į tas mokesčių permokų sumas, kurios faktiškai gražinamos mokesčių mokėtojui (skolininkui).

8Pareiškėjas antstoliui nurodė, jog skolininko deklaracijoje nurodytoji 14882,00 Lt grąžintina suma yra nereali, todėl antstolio patvarkymas, iki nebus sutikslinti duomenys, negali būti vykdomas. Be to, ta aplinkybė, kad antstolis raštu pareiškėjo buvo informuotas apie tai, kad skolininkui priklausytų tam tikra mokesčio permoka, negali būti pagrindu pripažinti, jog preliminari mokesčio permoka tapo realia, nes akivaizdu, kad mokesčių administratoriui atliekant administravimo procedūras, tokios sumos gali keistis (Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklų 56 punkto 4 dalis).

9Kaip matyti, antstolis pareiškėjo skundo netenkino, vadovaudamasis tuo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija raštu pranešė, kad pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus A. L. turi gauti 7019,85 Lt permoką (skirtumą) (vykdomoji byla Nr. ( - ), l. 121-122, 201). Antstolis 2012-12-18 areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas 18376,02 Lt, esančias ir/ar pateksiančias į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir inspekcijai nurodė areštuotas pinigines lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, reaguodama į antstolio patvarkymą, pranešė antstoliui, kad įvertinus operatyvaus patikrinimo rezultatus nustatyti, ar skolininkui A. L. nurodyta mokesčių permoka yra pagrįsta, nėra galimybės, nes A. L. deklaracijos duomenų nepatikslino. Valstybinei mokesčių inspekcijai atsisakius vykdyti patvarkymą, antstolis ( - ) priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją nedelsiant įvykdyti ( - ) patvarkymą pervedant areštuotas skolininkui priklausančias 7019,85 Lt pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l.5-8).

10Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 91 str. 6 d. numato, kad PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, kai mokesčio administratoriui pateikiami duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą, jeigu tai yra susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą ir įskaitymą). PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas vadovaujantis PVM įstatymo 91 straipsnio 6 dalies normomis. PVM skirtumo grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki išnyks minėtos aplinkybės. Be to, jei paaiškėja galimos žalos valstybės biudžetui atsiradimas pagal VMI turimą informaciją, taip pat gali būti stabdomas nustatyto dydžio permokos grąžinimas.

11Atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus ir faktines aplinkybes, darytina išvada, kad Valstybinė mokesčių inspekcija, atsisakydama tenkinti antstolio reikalavimą - į antstolio kontoros depozitinę sąskaitą pervesti areštuotinus (skolininkui A. L. galimai priklausysiančias pinigines lėšas), elgiasi teisėtai, nepažeidžia Mokesčių administravimo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų pareigų, nes antstolio reikalavimas negali būti vykdomas iki išnyks nurodytos tokį vykdymą stabdančios aplinkybės, todėl Valstybinės mokesčių inspekcijos skundas visiškai tenkintinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą patenkinti: panaikinti antstolio Jono Petriko ( - ) patvarkymą Nr. ( - ) „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio Jono Petriko patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) gražinti antstoliui Jonui Petrikui.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai