Byla AS-143-375-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. A. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui S. T. dėl įsakymo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. A. (toliau – pareiškėjas) 2007 m. balandžio 11 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2006 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 38-Ž-1382 ,,Dėl Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimo“ dalį, kuria buvo patvirtintas Varėnos rajono Glūko kaimo žemės reformos žemėtvarkos projektas. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėjas nurodė, kad į teismą kreipėsi praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, kadangi 2006 m. birželio

68 d. sužinojęs apie žemėtvarkos projekto patvirtinimą, kurio pagrindu su juo bus sudaroma valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, 2006 m. birželio 13 d. prašymu kreipėsi

7į Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetą (toliau – Seimo Kaimo reikalų komitetas) dėl projekto teisėtumo įvertinimo. Šios institucijos pavedimu prašymą tyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija) sudaryta komisija, į kurios sudėtį buvo įtrauktas ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) atstovas. Žemės ūkio ministerija 2006 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 37N-A-1103-1431 atsisakė patenkinti prašymą. 2006 m. lapkričio 20 d. ir papildomai 2007 m. vasario 9 d. raštu kreipėsi į Alytaus apskrities viršininką dėl projekto pakeitimo. Be to, 2006 m. spalio 24 d., 2006 m. gruodžio 14 d., 2007 m. sausio 26 d. kartu su kitais Glūko kaimo namų valdų savininkais buvo kviečiamas pas Alytaus apskrities viršininką spręsti iškilusių problemų. Pastarasis tokiais veiksmais iš esmės pripažino jų teisių pažeidimą ir išreiškė

8valią spręsti ginčą abipusiu susitarimu, todėl tikėjosi, kad teisės bus apgintos nesikreipiant į teismą. Tik 2007 m. kovo 8 d. gavo Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 6 d. atsakymą Nr. 4-165-(1.28) ir suprato, jog šis ginčą išspręsti gera valia atsisakė.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi neatnaujino skundo padavimo termino ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti bei grąžino jam sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (ABTĮ 34 str. 3 d., 37 str. 2 d. 8 p.).

11Teismas nurodė, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (ABTĮ 33 str.). Kadangi skundžiamas įsakymas priimtas ne pareiškėjo atžvilgiu, todėl skundo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo sužinojimo apie skundžiamą aktą dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. gegužės 25 d. konsultacija Nr. A3-45, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis ,,Teismų praktika“ Nr. 15, psl. 449 – 450). Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas pripažįsta, kad apie Alytaus apskrities viršininko 2006 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 38-Ž-1382 jis sužinojo 2006 m. birželio 8 d., o 2006 m. birželio

1213 d. kreipėsi į Seimo Kaimo reikalų komitetą dėl projekto teisėtumo įvertinimo. Be to,

132006 m. lapkričio 20 d. ir papildomai 2007 m. vasario 9 d. jis kreipėsi į Alytaus apskrities viršininką, prašydamas pakeisti skundžiamu įsakymu patvirtintą žemėtvarkos projektą, t. y. bandė tarpusavio susitarimu išspręsti kilusį ginčą. Tuo tarpu skundą teismui pareiškėjo atstovas advokatas padavė tik 2007 m. balandžio 11 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs terminą skundui paduoti. Teismas nurodė, kad ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo teismui terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Teismas pažymėjo, jog kiekvienas asmuo gali pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų gynimo būdą. Pareiškėjo atstovo advokato nurodoma aplinkybė, kad pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos teisės akto apskundimo tvarkos, o nusprendė savo teises ginti kitais būdais, t. y. kreipdamasis į Seimo Kaimo reikalų komitetą ir Alytaus apskrities viršininką, yra subjektyvaus pobūdžio, todėl nelaikytina objektyvia ir nuo pareiškėjo valios nepriklausančia aplinkybe, dėl kurios nebuvo galimybės laiku pateikti skundą teismui, todėl terminas skundui paduoti neatnaujintinas (ABTĮ 34 str. 3 d.). Kadangi skundo padavimo teismui terminas neatnaujinamas, todėl skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

14III.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundui paduoti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Pasinaudojo Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta neteismine ginčų, kilusių iš žemės reformos vykdymo, nagrinėjimo tvarka, t. y. padavė skundą Seimo Kaimo reikalų komitetui, kuris perdavė jį svarstyti Žemės ūkio ministerijai, po to kreipėsi į Alytaus apskrities viršininką. Tokie jo veiksmai atitiko įstatymų reikalavimus (Žemės reformos įstatymo 16 str. 1 d., Apskrities valdymo įstatymo 10 str. 2 d., Žemės įstatymo 32 str. 3 d.). Tik gavus Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 6 d. atsakymą Nr. 4-165-(1.28) tapo aišku, kad yra atsisakoma geranoriškai išspręsti kilusį ginčą, todėl 2007 m. balandžio 6 d., t. y. per mėnesį, padavė skundą teismui.

172. Alytaus apskrities viršininkas sutiko kilusį ginčą spręsti gera valia, t. y. pripažino reikalavimų pagrįstumą, nes 2006 m. spalio 24 d., 2006 m. gruodžio 14 d., 2007 m. sausio 26 d. kartu su kitais Glūko kaimo namų valdų savininkais buvo kviečiamas pas jį spręsti iškilusių problemų. Iš šių veiksmų tikėjosi, kad ginčas bus išspręstas gera valia.

183. Svarstytina, ar Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta skundų nagrinėjimo tvarka nėra privaloma bylos išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarka, nes tada terminas skundui paduoti iš viso nebuvo praleistas.

194. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi buvo įpareigotas pašalinti skundo trūkumus, o juos pašalinus buvo atsisakyta skundą priimti nagrinėti kitu pagrindu. Tuo teismas parodė išankstinį nusiteikimą nenagrinėti skundo, kadangi atsisakius atnaujinti terminą nebūtų reikėję šalinti ir kitų skundo trūkumų.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas. Prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją (ABTĮ 25 str. 1 d.). Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis siekia įsigyti iš valstybės naudojamą namų valdos žemės sklypą nuosavybėn, tačiau nesutinka su apskrities viršininko sprendimu patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte jam suformuoto žemės sklypo plotu ir ribomis (b. l. 2 – 5). Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis numato, jog skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija (t. y. Nacionalinė žemės tarnyba). Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad pareiškėjo keliamam ginčui dėl siekiamos įsigyti namų valdos įstatymas nustato privalomą išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarką. Iš bylos medžiagos matyti, kad Alytaus apskrities viršininkas sprendimą pagal pareiškėjo prašymus dėl namų valdos priėmė 2007 m. kovo 6 d. raštu Nr. 4-165-(1.28) (b. l. 59 – 60). Tačiau byloje nėra duomenų, kad nesutinkant su apskrities viršininko sprendimu būtų kreiptasi į Nacionalinę žemės tarnybą. Tai, kad pareiškėjas dar prieš kreipdamasis į apskrities viršininką padavė prašymą Seimo Kaimo reikalų komitetui, o šios institucijos pavedimu prašymą tyrė Žemės ūkio ministerijos sudaryta komisija, į kurios sudėtį buvo įtrauktas ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovas, nereiškia, jog pareiškėjas pasinaudojo Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka. Taigi pareiškėjas turi kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, o skundas dėl jos sprendimo administraciniam teismui paduotinas vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio nuostatomis. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjo skundą atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą pagal ABTĮ

2337 straipsnio 2 dalies 8 punktą, pritaikė netinkamą procesinės teisės normą, tačiau priėmė iš esmės teisingą nutartį, kurios panaikinti nėra pagrindo (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo A. A. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. A. (toliau – pareiškėjas) 2007 m. balandžio 11 d. skundu... 5. Pareiškėjas nurodė, kad į teismą kreipėsi praleidęs Administracinių... 6. 8 d. sužinojęs apie žemėtvarkos projekto patvirtinimą, kurio pagrindu su... 7. į Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetą (toliau – Seimo Kaimo... 8. valią spręsti ginčą abipusiu susitarimu, todėl tikėjosi, kad teisės bus... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas... 12. 13 d. kreipėsi į Seimo Kaimo reikalų komitetą dėl projekto teisėtumo... 13. 2006 m. lapkričio 20 d. ir papildomai 2007 m. vasario 9 d. jis kreipėsi į... 14. III.... 15. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 16. 1. Pasinaudojo Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta... 17. 2. Alytaus apskrities viršininkas sutiko kilusį ginčą spręsti gera valia,... 18. 3. Svarstytina, ar Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta... 19. 4. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas. Prieš kreipiantis į administracinį teismą,... 23. 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, pritaikė netinkamą procesinės teisės... 24. Pareiškėjo A. A. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apygardos... 25. Nutartis neskundžiama....