Byla AS-143-212-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Anatolijaus Baranovo (pranešejas), Arturo Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaites-Maculevicienes, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Busturas“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 19 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Busturas“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Klaipedos autobusu parkas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Kautra“, AS ,,Lux Express Estonia“ del nutarimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas uždaroji akcine bendrove ,,Busturas“ (toliau – pareiškejas) 2011 m. sausio 11 d. skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – atsakovas, Konkurencijos taryba) 2010 m. gruodžio 9 d. nutarima Nr. 1S-217 ,,Del uždarosios akcines bendroves „Klaipedos autobusu parkas“, uždarosios akcines bendroves „Kautra“ ir uždarosios akcines bendroves „Busturas“ veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams tyrimo pradejimo“.

5Pareiškejas nurode, kad skundžiamu nutarimu atsakovas nusprende pradeti tyrima

6del jo ir treciuju suinteresuotu asmenu uždarosios akcines bendroves „Klaipedos autobusu parkas“ ir uždarosios akcines bendroves „Kautra“ (toliau – tretieji suinteresuoti asmenys) veiksmu atitikties Konkurencijos istatymo 9 straipsniui ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pagal treciojo suinteresuoto asmens AS ,,Lux Express Estonia“ pareiškima.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 19 d. nutartimi atsisake priimti pareiškejo skunda ir gražino jam 2011 m. sausio 11 d. sumoketa žymini mokesti (Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ABTI) 37 str. 2 d. 1 p., 42 str. 1 d. 3 p.).

9Teismas nurode, jog, pagal ABTI 5 straipsnio 1 dali, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. ABTI 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte itvirtinta, jog teismas imasi nagrineti administracine byla pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad butu apginta jo teise arba istatymu saugomas interesas, skunda ar prašyma. Šiu teises normu sistemine analize leidžia teigti, kad i administracini teisma asmuo turi teise kreiptis tik del jam teisines pasekmes sukelianciu individualiu teises aktu, priimtu viešojo administravimo srityje. Teismas nustate, kad pareiškejas gincija Konkurencijos tarybos motyvuota nutarima ištirti konkurencija ribojancius veiksmus. Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas (Konkurencijos istatymo 25 str. 5 d.). Tokie dokumentai pagal savo pobudi nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas (ABTI 15 str.). Teismas pažymejo, kad Konkurencijos istatyme yra numatyta galimybe skusti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus (Konkurencijos istatymo 36, 38 str.), o motyvuoto nutarimo del tyrimo pradejimo apskundimo galimybe istatyme nenumatyta. Taigi motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del pareiškejo ir treciuju suinteresuotu asmenu veiksmu atitikties Konkurencijos istatymo 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejui sukuria tik procedurinio, o ne materialaus pobudžio teisines pasekmes. Toks dokumentas savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti. Atsižvelgdamas i tai, teismas padare išvada, kad skundžiamas Konkurencijos tarybos motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu negali buti pripažistamas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui, todel pareiškejo skunda atsisake priimti kaip nenagrinetina teismu (ABTI 37 str. 2 d. 1 p.). Be to, nurode, jog pareiškejui gražintinas sumoketas žyminis mokestis (ABTI 42 str. 1 d. 3 p.).

10III.

11Pareiškejas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 19 d. nutarti ir perduoti skundo priemimo klausima pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

12Pareiškejas nurodo, kad Konkurencijos taryba laikytina valstybinio administravimo subjektu, todel visi jos priimti aktai gali buti skundžiami (ABTI 15 str. 1 d. 1 p., Konkurencijos istatymo 18 str. 1 d.). Skundžiamas nutarimas atitinka visus istatymo numatytus individualaus administracinio akto reikalavimus (ABTI 2 str. 14 d., Viešojo administravimo istatymo 8 str.). Jis paremtas tiek faktais, tiek teises aktais, nurodyta apskundimo tvarka. Priemus sprendima pradeti tyrima del istatymo normu pažeidimo, neišvengiamai kyla pareigos vykdyti vienus

13ar kitus tyrima vykdanciu pareigunu nurodymus (Konkurencijos istatymo 26 str.). Pagal Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 1 dali, gali buti skundžiami visi Konkurencijos tarybos nutarimai, jei skundžiantis subjektas mano esant pažeistas jo teises. ABTI 5 straipsnio 1 dalis

Nustatė

14, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. Teisine galimybe skusti Konkurencijos tarybos nutarima egzistuoja tiek bendrajame, tiek specialiajame istatyme. Pabrežia, kad, pateikdamas teismui skunda del Konkurencijos tarybos nutarimo, tinkamai realizavo teise apginti savo pažeistas teises ir teisetus interesus.

15Teiseju kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas. ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisejas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skunda (prašyma), jeigu skundas (prašymas) nenagrinetinas teismu. Patikrinusi byla, teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 19 d. nutartimi pareiškejo skunda, vadovaudamasis ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisake priimti pagristai. Pagal ABTI 5 straipsni, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. ABTI 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte itvirtinta, jog teismas imasi nagrineti administracine byla pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad butu apginta jo teise arba istatymu saugomas interesas, skunda ar prašyma. Šiu teises normu sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad i administracini teisma asmuo turi teise kreiptis tik del jam teisines pasekmes sukelianciu individualiu teises aktu, priimtu viešojo administravimo srityje. Pirmosios instancijos teismas atsisake priimti pareiškejo skunda del Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1S-217. Nagrinejamu atveju Konkurencijos tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vertintinas kaip vienkartinis teises taikymo aktas, skirtas konkreciam subjektui (ABTI 2 str. 14 d.), taciau, atsižvelgiant i jo priemimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, del kurio toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali buti pripažistamas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne karta yra konstataves, kad Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobudi nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarti Nr. A502-1466/2010) (ABTI 13 str., Teismu istatymo 33 str. 4 d.). Nors ir negalima teigti, kad gincijamas atsakovo nutarimas pradeti tyrima del pareiškejo ir treciuju suinteresuotu asmenu veiksmu atitikties Konkurencijos istatymo

189 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejui išvis jokiu teisiniu pasekmiu nesukuria, šios teisines pasekmes iš esmes yra tik procedurinio, o ne materialaus pobudžio. Teiseju kolegija pažymi, kad Konkurencijos istatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, jog Konkurencijos tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus gali buti skundžiamas teismui. Taciau, sistemiškai aiškinant Konkurencijos istatymo normas, galima daryti išvada, jog yra numatyta galimybe skusti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus, o Konkurencijos tarybos nutarimas del tyrimo pradejimo teismui yra neskundžiamas. Taigi pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad gincijamas Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1S-217 savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti. Atsižvelgus i išdestytus argumentus, galima konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pagristai atsisake priimti pareiškejo skunda kaip nenagrinetina teismu, kadangi administraciniai teismai nesprendžia del viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, t. y. ne individualiu administraciniu aktu, teisetumo ir pagristumo (ABTI 15 str.). Esant tokioms aplinkybems, galima konstatuoti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartis yra pagrista, todel jos panaikinti nera pagrindo.

19Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

20Pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Busturas“ atskiraji skunda atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 19 d. nutarti palikti nepakeista.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai