Byla A-438-1146-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vigesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vigesta“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2I.

3pareiškėjas UAB „Vigesta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2009-03-19 atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sprendimą Nr. 69-53.

4Pareiškėjas skunde ir patikslintame skunde (b. l. 3–6, 15, 16) nurodė, kad su skundžiamu sprendimu nesutinka, kadangi jis neatitinka ir individualaus administracinio akto bendrųjų reikalavimų, numatytų LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.

5Pareiškėjo teigimu, pagal LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 154 str. 4 d. 1 p., Centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo skundą, pagal savo kompetenciją gali patvirtinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą, todėl mano, kad atsakovė neteisėtai nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį patikrinimą, be to, skundžiamas sprendimas priimtas jo nepagrindžiant teisės aktų normomis. Mano, kad pagal LR MAĮ 2 str. 21 p., mokestinio patikrinimo inicijavimas galimas tik esant tvirtam teisiniam ir faktiniam pagrindui, kuris aptariamu atveju turėtu būti konkrečiai įvardintas skundžiamame sprendime. Sprendime nėra pasisakoma dėl jokių naujų įrodymų surinkimo būtinybės, nurodomos tik papildomai vertintinos aplinkybės (baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų vertinimas, bendrovės pateiktų dokumentų analizė), tačiau kokios konkrečios aplinkybės turi būti tiriamos ir kokiam tikslui pasiekti nėra įvardijama. Skundžiamame sprendime trečiajam suinteresuotajam asmeniui suformuoti uždaviniai: įvertinti mokestinio patikrinimo metu surinktus įrodymus, atlikti kitus LR mokesčių administravimo įstatyme nustatytus veiksmus, įvertinti pareiškėjos pateiktus papildomus dokumentus, yra abstraktūs, todėl negali būti savarankiško pakartotino mokestinio patikrinimo pagrindu. Pagal LR MAĮ 156 str. 1 d., ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos. Teisė sustabdyti bylos nagrinėjimą yra suteikta ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai, bet ne trečiajam suinteresuotajam asmeniui. Mano, kad atsakovė nepagrįstai skundžiamame sprendime trečiajam suinteresuotajam asmeniui nurodė įvertinti galimybę sustabdyti pakartotinį patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06. Be to, atsakovė nevykdė Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK) 2009-02-04 sprendimu suformuotos pareigos nagrinėti pareiškėjos skundą iš naujo bei analogiškais MGK sprendimui pagrindais pavedė trečiajam suinteresuotajam asmeniui atlikti pakartotinį patikrinimą. Nurodė, kad MGK įvardinti trečiojo suinteresuotojo asmens sprendimo trūkumai analogiškai pasikartoja ir aptartoje baudžiamojoje byloje pateiktoje Specialisto išvadoje. Kadangi minėta išvada buvo pagrindinis ir faktiškai vienintelis trečiojo suinteresuotojo asmens surinktos informacijos šaltinis priimant nuginčytą sprendimą, todėl nagrinėjamu atveju MGK sprendimu Specialisto išvados nebetenka savo įrodomosios galios ir nebegali būti toliau vertinamos kaip įrodymas mokestinio ginčo byloje.

6Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą nurodė ir per teismo posėdį jo atstovė paaiškino, kad MGK, priimdama savo sprendimą, išdėstė motyvus, kodėl, jos nuomone, atsakovo sprendimas yra naikintinas ir grąžintinas nagrinėti iš naujo. Pagal MAĮ 159 str. 2 d. apskųsti MGK sprendimą dėl mokestinio ginčo centrinis mokesčių administratorius turi teisę tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir MGK, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo nagrinėjimo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Kadangi šioje byloje keliamas faktinių aplinkybių nustatymo, vertinimo klausimas, todėl centrinis mokesčių administratorius šia MAĮ numatyta teise pasinaudoti negalėjo, o ėmėsi vykdyti MGK sprendimą, atsižvelgdamas į MGK sprendime nurodytus motyvus. MGK sprendimas grindžiamas tuo, kad nepilnai nustatytos ir įvertintos apmokestinimui reikšmingos aplinkybės, būtina ištirti naujai pateiktus įrodymus, įvertinti baudžiamojoje byloje nustatinėjamas aplinkybes. Atsakovė, iš naujo nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl vietos mokesčių administratoriaus priimto sprendimo, turi ne tik teisę, bet ir pareigą tirti visas aplinkybes, susijusias su mokesčio mokėtojo veikla ir priimti vieną iš MAĮ 154 str. 4 d. priimtų sprendimų. Ta aplinkybė, kad atsakovės sprendime dėl korektūros klaidos netinkamai nurodymas MAĮ 154 str. 4 d. punktas (vietoj MAĮ 154 str. 4 d. 5 p., nurodytas 1 punktas) nekeičia priimto sprendimo turinio ir esmės bei nesudaro pagrindo teigti, kad sprendimas priimtas neturint teisinio pagrindo. Iš naujo išnagrinėjus pareiškėjos skundą ir nustačius, kad yra būtina atlikti pakartotinį patikrinimą, kurio metu surinkti informaciją apie ikiteisminiame tyrime nustatinėjamas (nustatytas) aplinkybes bei spręsti klausimą dėl jų įtakos pareiškėjos mokestinių prievolių nustatymui bei jų dydžiui, buvo atsižvelgta į MGK sprendimo motyvą, kad būtina vertinti ikiteisminiame tyrimo metu nustatinėjamas aplinkybes. Pagal Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių 36 p., Inspekcija atliekamo patikrinimo metu turi galimybę sustabdyti mokestinio patikrinimo eigą dėl informacijos, susijusios su ikiteisminiame tyrime nustatinėjamomis aplinkybėmis, gavimu iš teisėsaugos institucijų. Nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad šioje byloje nėra nustatyta pakartotinio patikrinimo pagrindų, kadangi iš ginčo bylos matyti, kad atsakovės sprendimu pavesta atlikti pakartotinį patikrinimą dėl nevisiško faktinių aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam mokesčių apskaičiavimui, nustatymo ir ištyrimo pagal MAĮ 154 str. 4 d. 5 p.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimu pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas konstatavo, jog ginčas šioje byloje tarp pareiškėjos ir atsakovės yra kilęs dėl pareiškėjos to, kad pareiškėjos manymu, atsakovė neteisėtai nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį patikrinimą. Kaip minėta, pareiškėja nesutinka su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-03-19 sprendimu Nr. 69-53 ir prašo jį panaikinti. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos išvadomis ir jų pagrindu priimtu skundžiamu sprendimu, nurodė, kad jis neatitinka ir individualaus administracinio akto bendrųjų reikalavimų, numatytų LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. Mano, kad pagal LR MAĮ 154 str. 4 d. 1 p., atsakovė neteisėtai nusprendė pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui atlikti pakartotinį patikrinimą, be to, skundžiamas sprendimas priimtas jo nepagrindžiant teisės aktų normomis, be to, pažeistas LR mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 21 p. reikalavimas, kadangi sprendime nėra pasisakoma dėl jokių naujų įrodymų surinkimo būtinybės, t. y. nenurodyta kokios konkrečios aplinkybės turi būti tiriamos atliekant pakartotinį patikrinimą.

12Teismas

Nustatė

13, kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliktas, remiantis MAĮ 72 str. nuostatomis, pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau–FNTT) Telšių apskrities skyriaus 2007-01-31 specialisto išvadą Nr. 5-9/1. Mokesčiai už laikotarpį nuo 2004-08-01 iki 2006-05-31 apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą (MAĮ 70 str. 1 dalis), pasinaudojant ekonominių modelių metodu, nes pareiškėja netinkamai vykdė savo pareigas tvarkydama buhalterinę apskaitą, į mokesčių deklaracijas įrašė neteisingus duomenis: kratos metu paimtose mėsos ir jos gaminių pardavimų suvestinėse apskaitytos didesnės realizavimų apimtys, negu pareiškėja deklaravo, dalis mėsos ir jos gaminių produkcijos buvo realizuota pagal išrašytas, tačiau į buhalterinę apskaitą neįtrauktas VAS, „spec“ serijų PVM sąskaitas faktūras ir gautos pajamos neapskaitytos pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje, dirbantiesiems buvo mokamas papildomas atlyginimas, kuris buvo neapskaitomas pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje. Patikrinimo metu trečiasis suinteresuotasis asmuo rėmėsi pareiškėjos pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais bei FNTT surinkta medžiaga: liudytojų apklausos protokolais, kratos, kitų procesinių veiksmų atlikimo metu pas pareiškėją išimtais dokumentais.

14Teismas akcentavo, kad MGK 2009-02-04 sprendimu nusprendė panaikinti atsakovės 2008-11-13 sprendimą Nr. 69-234 ir perduoti pareiškėjos skundą trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nagrinėti iš naujo. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė privalėjo vykdyti MGK sprendimą ir jame nurodytus privalomus nurodymus. Be to, kadangi šioje byloje keliamas faktinių aplinkybių nustatymo, vertinimo klausimas, todėl centrinis mokesčių administratorius MAĮ 159 str. 2 d. numatyta teise apskųsti MGK sprendimą pasinaudoti negalėjo, o ėmėsi vykdyti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, atsižvelgdamas į Mokestinių ginčų komisijos sprendime nurodytus motyvus. Mokestinių ginčų komisijos sprendimas grindžiamas tuo, kad nepilnai nustatytos ir įvertintos apmokestinimui reikšmingos aplinkybės, būtina ištirti naujai pateiktus įrodymus, įvertinti baudžiamojoje byloje nustatinėjamas aplinkybes. Atsakovė iš naujo nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl vietos mokesčių administratoriaus priimto sprendimo, turi ne tik teisę, bet ir pareigą tirti visas aplinkybes, susijusias su mokesčio mokėtojo veikla ir priimti vieną iš MAĮ 154 str. 4 dalyje priimtų sprendimų (patvirtinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; panaikinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; iš dalies patvirtinti arba iš dalies panaikinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; pakeisti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą; pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą).

15Teismo vertinimu, pagal MAĮ nuostatas, mokesčių administratoriui palikta diskrecijos teisė, įvertinus faktines mokestinio ginčo bylos aplinkybes, nuspręsti, kokį sprendimą, numatytą MAĮ 154 str. 4 dalyje, priimti. Atsižvelgus į faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė turėjo teisę savo nuožiūra pasirinkti vieną iš MAĮ 154 str. 4 dalyje numatytų sprendimų, t. y. pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą. Kadangi ginčo byloje keliami įrodymų rinkimo, vertinimo, naujai pateiktų dokumentų, jų įtakos patikrinimo metu papildomai apskaičiuotoms sumoms vertinimo klausimai, taip pat atliekamame ikiteisminiame tyrime nustatinėjamų aplinkybių įtakos mokestiniam ginčui klausimai, kas turi tiesioginę įtaką mokestinio patikrinimo metu nustatytų mokestinių prievolių dydžiui, todėl atsakovė, atsižvelgdama į Mokestinių ginčų komisijos sprendimo motyvus, pagrįstai nusprendė atlikti pakartotinį patikrinimą.

16Teismas pabrėžė, jog atsakovė nurodė, kad skundžiamame atsakovės sprendime dėl korektūros klaidos netinkamai nurodymas MAĮ 154 str. 4 d. punktas (vietoj MAĮ 154 str. 4 d. 5 p., nurodytas 1 punktas). Teismas padarė išvadą, kad ta aplinkybė, kad skundžiamame sprendime atsakovė suklydo nurodydama sprendimo priėmimo pagrindą, t. y. vietoj MAĮ 154 str. 4 dalie 5 punkto, nurodytas 1 punktas, nekeičia priimto sprendimo turinio ir esmės bei nesudaro pagrindo teigti, kad sprendimas priimtas neturint teisinio pagrindo, nes sprendimas yra motyvuotas ir jame nurodyta viena iš MAĮ 154 str. 4 d. 5 p. įtvirtintų priimamų sprendimo rūšių – pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą, t. y. įstatyminis pagrindas. Nepagrįstais teismas pripažino pareiškėjos argumentus, kad atsakovė netinkamai vykdė Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, nes sustabdyti mokestinio ginčo nagrinėjimą pagal MAĮ 156 str. 1 dalį suteikta teisė tik mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai, o ne teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. trečiajam suinteresuotajam asmeniui. MAĮ 156 str. 1 d. nustato, kad ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos. Skundo ar jo dalies dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas sustabdomas, iki ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija sužinos, kad minėta įstaiga ar institucija tokio fakto buvimą ar nebuvimą.

17Teismas pabrėžė, jog mokestinio patikrinimo atlikimą, jo eigos sustabdymą ir kitus su tuo susijusius klausimus reglamentuoja MAĮ VI skyrius ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-05-05 įsakymu Nr. VA-87 patvirtintos Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklės (toliau - Taisyklės). Atliekamo mokestinio patikrinimo eigos sustabdymą reglamentuoja Taisyklių 36 punktas, kuris nustato, kad mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas tais atvejais, kai jo užbaigimui reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų ir tokiu laikotarpiu faktiškai patikrinimas nėra atliekamas. Todėl trečiasis suinteresuotasis asmuo atliekamo patikrinimo metu turi galimybę sustabdyti mokestinio patikrinimo eigą dėl informacijos, susijusios su ikiteisminiame tyrime nustatinėjamomis aplinkybėmis, gavimu iš teisėsaugos institucijų. Tuo tarpu priimdama skundžiamą sprendimą atsakovė nurodė, kad trečiasis suinteresuotasis asmuo taip pat turėtų įvertinti galimybę sustabdyti pakartotini patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06. Iš naujo išnagrinėjus pareiškėjos skundą ir nustačius, kad yra būtina atlikti pakartotinį patikrinimą, kurio metu surinkti informaciją apie ikiteisminiame tyrime nustatinėjamas (nustatytas) aplinkybes bei spręsti klausimą dėl jų įtakos pareiškėjos mokestinių prievolių nustatymui bei jų dydžiui, buvo atsižvelgta į Mokestinių ginčų komisijos sprendimo motyvą, kad būtina vertinti ikiteisminiame tyrimo metu nustatinėjamas aplinkybes. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad atsakovė tinkamai vykdė priimtą Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, todėl pagrįstai trečiajam suinteresuotajam asmeniui nurodė įvertinti galimybę sustabdyti pakartotinį patikrinimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 06-1-07009-06.

18Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės skundžiamu sprendimu, nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta pakartotinio patikrinimo pagrindų. Teismas , kad atsakovė sprendimu pavedė atlikti pakartotinį patikrinimą dėl nevisiško faktinių aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam mokesčių apskaičiavimui, nustatymo ir ištyrimo. Tokia atsakovės teisė yra numatyta MAĮ 154 str. 4 dalies 5 punkte. Iš ginčo bylos matyti, kad yra reikalinga vertinti naujai pateiktus pareiškėjos įrodymus, nustatyti ikiteisminiame įrodyme nustatinėjamas aplinkybes, jų įtaką pareiškėjos mokestinių prievolių dydžiui. Kaip nurodyta Mokestinių ginčų komisijos sprendime, esant situacijai, kai darbuotojų parodymai vertinami kritiškai dėl jų ir pareiškėjos (kaip darbdavio) tarpusavio santykių, suabejojus įmonėje dirbančių darbuotojų parodymais, yra galimybė apklausti buvusius pareiškėjos darbuotojus, kurių su pareiškėja nesieja jokie teisiniai santykiai. Tokių veiksmų atsakovė, kaip mokestinį nagrinėjanti institucija atlikti negali, nes mokestinio ginčo nagrinėjimo metu yra vertinamas vietos mokesčių administratoriaus sprendimo pagrįstumas, remiantis mokestinio ginčo byloje surinktais duomenimis. O ginčijamu atveju yra būtinas naujos informacijos, betarpiškai įtakojančios pareiškėjos mokestinių prievolių dydį, surinkimas, remiantis kuria gali būti sprendžiamas galutinis pareiškėjos apmokestinimo klausimas. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė, remdamasi MAĮ 154 str. 4 d. 5 p., pavedusi atlikti pakartotinį patikrinimą, įstatymo reikalavimų nepažeidė.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad skundžiamas atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-03-19 sprendimas Nr. 69-53, kuriuo nuspręsta pavesti trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį tyrimą dėl 2008-09-17 trečiojo suinteresuotojo asmens sprendime Nr. A6-18 nurodytų pareiškėjai į biudžetą sumokėtinų sumų, yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti teisinio pagrindo nėra, todėl pareiškėjos UAB „Vigesta“ skundas atmestinas.

20III.

21Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde nurodo, jog palaiko visus pirmosios instancijos teismui išsakytus savo motyvus bei argumentus.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepimą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Byloje kilęs ginčas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sprendimo 2009-03-19 Nr. 69-53, kuriuo pavedė Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį pareiškėjo patikrinimą.

26Byloje nustatyta, kad ginčijamas sprendimas priimtas, atsakovui ikiteismine tvarka nagrinėjant mokestinį ginčą dėl pareiškėjui, Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. A6-18, priskaičiuotų mokesčių.

27Centrinio mokesčių administratoriaus teisę - pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą, nagrinėjant mokestinį ginčą, numato Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 4 dalies 5 punktas.

28Šioje teisės normoje nustatyta, kad „Centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo skundą, pagal savo kompetenciją priima vieną iš šių sprendimų: <...> paveda vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą.“

29Šio, centriniam mokesčių administratoriui leisto, elgesio modelio paskirtis, pašalinti aplinkybes, kurios trukdo priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą dėl kilusio mokestinio ginčo. Paprastai, pagrindas priimti tokį sprendimą atsiranda, kai vietos mokesčių administratorius nepilnai, nevisapusiškai ir neobjektyviai yra ištyręs bei nustatęs visas reikšmingas faktines aplinkybes ir/arba kai yra padaryta esminių procesinių teisės normų pažeidimų, kurių negalima pašalinti kitu būdu, kaip tik pakartojus iš naujo atitinkamas administracines procedūras.

30Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad jis grindžiamas tuo, jog, remiantis Mokestinių ginčų komisijos įsiteisėjusiu sprendimu, byloje būtina papildomai ištirti bei įvertinti eilę teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurių dalis yra susijusi su tiriama baudžiamąja byla, t. y., dalies įrodymų ištyrimas bei teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymas priklauso nuo jų įvertinimo baudžiamojoje byloje, kuris gali būti atliktas tik priėmus galutinį sprendimą baudžiamojoje byloje.

31Iš bylos matyti, kad vietos mokesčių administratorius pareiškėjui mokesčius priskaičiavo remdamasis pirmine baudžiamosios bylos medžiaga. Tai lemia, kad tarp mokestinės bylos ir baudžiamosios bylos egzistuoja arba gali egzistuoti prejudicinis ryšys, kas taip pat atitinkamai suponuoja vietos mokesčių administratoriaus pareigą - spręsti mokestinės bylos sustabdymo klausimą iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo, tuo atveju, jei jam nepavyks surinkti papildomai kitų įrodymų, kurie būtų pakankami priimti sprendimą dėl mokestinės nepriemokos buvimo ar nebuvimo.

32Taip pat minėta, kad šį mokestinį ginčą, kilusį tarp šalių, nagrinėjo ir Mokestinių ginčų komisija, kuri taip pat konstatavo mokestinio tyrimo nepilnumą ir neišsamumą. Šis Mokestinių ginčų komisijos sprendimas šalių apskųstas nustatyta tvarka nebuvo ir yra įsiteisėjęs.

33Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad atsakovo sprendimas - pavesti Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį pareiškėjo patikrinimą, yra atitinkantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas.

34Dėl paminėto tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vigesta“ „ apeliacinį skundą atmesti. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. pareiškėjas UAB „Vigesta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 4. Pareiškėjas skunde ir patikslintame skunde (b. l. 3–6, 15, 16) nurodė, kad... 5. Pareiškėjo teigimu, pagal LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau –... 6. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos su... 7. Atsiliepime į skundą nurodė ir per teismo posėdį jo atstovė paaiškino,... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities valstybinė mokesčių... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimu... 11. Teismas konstatavo, jog ginčas šioje byloje tarp pareiškėjos ir atsakovės... 12. Teismas... 13. , kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliktas, remiantis MAĮ 72 str.... 14. Teismas akcentavo, kad MGK 2009-02-04 sprendimu nusprendė panaikinti... 15. Teismo vertinimu, pagal MAĮ nuostatas, mokesčių administratoriui palikta... 16. Teismas pabrėžė, jog atsakovė nurodė, kad skundžiamame atsakovės... 17. Teismas pabrėžė, jog mokestinio patikrinimo atlikimą, jo eigos sustabdymą... 18. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovės skundžiamu sprendimu, nurodė, kad... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad skundžiamas... 20. III.... 21. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo jį atmesti kaip... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Byloje kilęs ginčas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų... 26. Byloje nustatyta, kad ginčijamas sprendimas priimtas, atsakovui ikiteismine... 27. Centrinio mokesčių administratoriaus teisę - pavesti vietos mokesčių... 28. Šioje teisės normoje nustatyta, kad „Centrinis mokesčių administratorius,... 29. Šio, centriniam mokesčių administratoriui leisto, elgesio modelio paskirtis,... 30. Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad jis grindžiamas tuo, jog, remiantis... 31. Iš bylos matyti, kad vietos mokesčių administratorius pareiškėjui... 32. Taip pat minėta, kad šį mokestinį ginčą, kilusį tarp šalių, nagrinėjo... 33. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad atsakovo sprendimas - pavesti... 34. Dėl paminėto tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimą...