Byla 2S-624-656/2017
Dėl atstovui paskirtos baudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apelianto (advokato) E. Š. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr.2-10-213/2017 pagal asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, atstovo advokato E. Š. prašymą dėl atstovui paskirtos baudos panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, A. P. atstovui advokatui E. Š. paskyrė 100 Eur baudą už nedalyvavimą 2016-12-12 parengiamajame teismo posėdyje be pateisinamos priežasties.
 2. Advokatas pateikė teismui prašymą panaikinti jam paskirtą baudą. Nurodė, kad parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, nes asmeniškai negavo teismo šaukimo. Jo tvirtinimu, teismo šaukimas buvo įteiktas Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros administratorei, kuri visą korespondenciją deda į konkrečiam advokatui skirtą korespondencijos lentyną, todėl daro prielaidą, kad teismo šaukimas buvo pasimetęs tarp kitų dokumentų. Pažymėjo ir tai, kad jis dirba su dideliu civilinių bei administracinių bylų kiekiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi atmetė advokato prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas nurodė, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Teismas yra įpareigotas imtis įstatymo nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, ir siekti, jog byla būtų išnagrinėta kuo operatyviau (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Parengiamasis teismo posėdis paskirtas 2016-12-12. Teismo šaukimą į teismo posėdį atstovas advokatas E. Š. gavo 2016-11-25. Nors advokatas teigia, kad jis asmeniškai nepasirašė ant teismo šaukimo įteikimo, tačiau šį teiginį paneigia byloje esanti pažyma, iš kurios matyti, kad advokatas pasirašė, kad gavo teismo šaukimą asmeniškai. Teismas padarė išvadą, kad atstovas neinformuodamas teismo apie tai, kad negalės dalyvauti parengiamajame teismo posėdyje, elgėsi nesąžiningai bei nerūpestingai teismo ir kitų procesų dalyvių atžvilgiu. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad atstovas nenurodė svarbių priežasčių, dėl ko būtų pagrindas panaikinti teismo paskirtą baudą (CPK 107 straipsnis).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

8

 1. Advokatas E. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį, kuria atmestas jo prašymas dėl baudos panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Bauda skiriama išskirtiniais atvejais, nustačius neabejotiną nesąžiningumą, sąmoningą netinkamą naudojimąsi procesinėmis teisėmis. Teismo teisė skirti baudą neturi būti suabsoliutinama, turi būti atsižvelgiama į civilinio proceso dalyvio elgesį visos bylos nagrinėjimo kontekste, o ne imant pagrindu atskirą procesinį elgesį. Atsižvelgiant į advokato nurodytas aplinkybes (jis negavo teismo šaukimo, didelis darbo krūvis), manytina, kad baudos paskyrimas pernelyg neadekvatus procesinis veiksmas, dėl ko bauda turėtų būti panaikinta.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).
 2. CPK 246 straipsnyje reglamentuotos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Kai be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį šalies atstovas ir dėl to teismas atideda bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę skirti jam, taip pat juridinio asmens vadovui, dėl kurio kaltės atstovas neatvyko į teismo posėdį, iki 289 Eur baudą (CPK 246 straipsnio 3 dalis).
 3. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad CPK 246 straipsnio 3 dalyje numatytas baudos skyrimas vertintinas kaip procesinė sankcija, skiriama už tai, kad dėl šalies ar jos atstovo neatvykimo tenka atidėti bylos nagrinėjimą, t. y. trikdomas teismo darbas, gaišinami kiti proceso dalyviai. Pažymėtina, kad civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnio), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą materialiuoju požiūriu sprendimą, todėl teismas, spręsdamas baudos skyrimo klausimą, šalies ir (ar) jos atstovo elgesį turi taip pat įvertinti šiuo aspektu ir baudą skirti nesąžiningai besielgiantiems ir savo veiksmais vilkinantiems bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims.
 4. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turėtų būti vadovaujamasi universaliaisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnis).
 5. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, ši civilinė byla užvesta 2015 m. liepos mėnesį, byloje kelis kartus atidėtas bylos nagrinėjimas. 2016-12-12 parengiamajame teismo posėdyje asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, A. P. atstovas advokatas E. Š. nedalyvavo, apie nedalyvavimo priežastis teismo neinformavo, dėl ko buvo atidėtas bylos nagrinėjimas, o atstovui paskirta bauda. Byloje esanti pažyma patvirtina, kad teismo šaukimas į 2016-12-12 parengiamąjį teismo posėdį E. Š. buvo įteiktas asmeniškai. Įteikimas patvirtintas E. Š. parašu, kuris nėra nuginčytas. Esant aptartoms aplinkybėms, advokato teigimas, kad šaukimas įteiktas administratorei bei neigimas, kad jis žinojo apie parengiamąjį teismo posėdį, negali būti laikomas sąžiningu elgesiu. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jo darbo krūvis yra didelis, nepaneigia jo pareigos elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Dėl nurodytų aplinkybių spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepanaikindamas paskirtos baudos tinkamai taikė procesines teisės normas ir universaliuosius teisės principus.
 6. Atskirojo skundo argumentai atmestini, o ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Netenkinti atskirojo skundo.

13Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai