Byla 2S-362-544/2008
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės (pranešėja), Birutės Valiulienės, Zinos Mickevičiūtės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. U. atskirąjį skundą dėl Panevėžio rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4504-223/2008 pagal pareiškėjo V. U. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas prašė nustatyti juridinį reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1973-10-01 iki 1979-03-29 dirbo ( - ), Pasvalio rajone pagal darbo sutartį betonuotoju. Pareiškimui pagrįsti nurodė, kad iš VSDFV Panevėžio skyriaus 2007-07-27 gavo raštus Nr. (5.29)-3-14985 ir 2008-02-04 Nr. (5.29) 3-2515, kuriuose nurodoma, kad jis Pasvalio rajono Namišių kolūkyje dirbo pagal sutartis, todėl senatvės pensijos apskaičiavimui stažo laikotarpis nuo 1973-10-01 iki 1979-03-29 neįskaičiuojamas. Su tuo nesutinka, nes jis minėtame kolūkyje dirbo pagal darbo sutartį, ką patvirtina įrašai darbo knygelėje apie priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo pagal DĮK 40 str. nuostatas. 2000-07-20 ir 2008-06-02 pažymos patvirtina darbo ( - ) Pasvalio rajone įskaitymą į darbo stažą. Jokių kitų dokumentų, įrodančių, jog jis buvo priimtas ir atleistas iš šio kolūkio, neturi ir jų gauti negali, nes jų nėra archyvuose dėl buvusio kolūkio administracijos aplaidumo, ir dėl to jis neturėtų nukentėti. Norėdamas, kad jo darbas kolūkyje būtų įskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, priverstas kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir tam yra surinkti visi reikalingi duomenys.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-07-08 nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo CPK 137 str. 2 d. 1 p., 3 p., 443-445 str. pagrindais. Nurodė, kad juridinis faktas gali būti nustatomas tik tuomet, kai prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, kai pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, kai pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka, gauti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, ir kai nėra nors vienos iš nurodytų aplinkybių klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme. Byloje pateiktų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas turi arba gali gauti ne teismo keliu visus dokumentus, susijusius su kolūkyje jo atliktu darbu ir jo apmokėjimu, t. y. pareiškėjas turi visus dokumentus, reikalingus jo vykdytų darbų ir gautų mokėjimų teisiniam įvertinimui. Todėl padarė išvadą, kad pareiškėjo pareiškimas nenagrinėtinas teisme, nes pareiškėjas pagal turimus dokumentus prašo teisiškai įvertinti jo darbo pobūdį, kas negali būti pripažįstama juridinę reikšmę turinčiu faktu. Pareiškėjas nenurodė, kokiam tikslui prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kokių dokumentų jam trūksta , dėl to reikia kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-07-08 nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės - priimti pareiškimą ir nagrinėti bylą iš esmės. Nurodo, kad nesutinka su teismo motyvais, dėl kurių atsisakyta priimti jo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Mano, jog pareiškimas atitiko keliamus reikalavimus ir buvo nagrinėtinas teisme, kadangi tik tokiu būdu nebus pažeisti jo interesai ir nebus daroma žala nepagrįstai mokant mažesnę pensiją. Pareiškime teismui buvo nurodęs, kad jo tikslas yra tas, jog darbas ( - ) kolūkyje betonuotoju būtų įskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Toks faktas turi juridinę reikšmę, nes, nustačius, kad buvo darbo santykiai ir įskaičius šį laikotarpį į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, padidėtų pensija. Nesutinka su VSDFV Panevėžio skyriaus sprendimu senatvės pensijos apskaičiavimui darbo stažo laikotarpio nuo 1973-10-01 iki 1979-03-29 neįskaityti. Tačiau dokumentų, įrodančių, jog buvo priimtas ir atleistas iš šio kolūkio, išskyrus darbo knygelę, neturi ir jų gauti negali, nes jų nėra archyve. Tik ištyręs ir įvertinęs visus įrodymus teismas galėjo teisėtai ir pagrįstai nuspręsti, darbo ar kitokie teisiniai santykiai siejo jį su Namišių kolūkiu. Todėl teigia, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 137 str. 2 d. 1 p., 3 p., 444 - 445 straipsnius, todėl skundžiama apylinkės teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

7Atskirais skundas netenkintinas. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 08 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p). Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė CPK 137 str. 2 d. 2 p., 444, 445 straipsnių nuostatas, tinkamai savo procesinį sprendimą motyvavo. Todėl skundžiamoji nutartis teisėta ir pagrįsta, ją naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo. Atskirojo skundo argumentai iš esmės atitinka pareiškimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą motyvus ir argumentus, kuriems teisinį įvertinimą davė pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje. Su pirmosios instancijos teismo išvadomis, argumentais ir motyvais teisėjų kolegija iš esmės sutinka. Vertinant atskirojo skundo argumentus papildomai pažymėtina, kad skundžiamosios nutarties teismo išvados atitinka teismų formuojamą praktiką nagrinėjamu klausimu. Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis teismas 2005-12-29 nutarimo Nr.56 “Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje” 1.2 punktu teismams išaiškino, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik kai yra visos šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą, 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 str.). Šioje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareiškėjas turi arba gali gauti ne teismo keliu visus dokumentus, susijusius su jo įgytu stažu valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti Namišių kolūkyje, nes, pagal bylos duomenis, archyvuose yra išlikę visi Namiškių kolūkio tam reikalingi dokumentai, tik juose nėra pareiškėjo nurodomų duomenų apie jo darbą Namiškių kolūkyje pagal darbo sutartį. Tačiau yra išlikę visi duomenys apie jo darbą nurodytu laikotarpiu šiame kolūkyje kitais pagrindais, t. y. išlikę 1973 ir 1979 metų protokolų knygos ir įrašai jose apie civilinių sutarčių (rangos, pavedimo ir pan.) su pareiškėju V. U. ir kitais asmenimis sudarymą atskirų objektų statybai laikotarpiu nuo 1973-01-01 iki 1973-03-29. VSDFV Panevėžio skyriaus pareiškėjui 2007-07-27 rašte Nr. (5.29)-3-14985 ir 2008-02-04 rašte Nr. (5.29) 3-2515 (b. 8-9, 10) nurodyti duomenys apie jo socialinio draudimo stažą yra patikrinti archyvų fonduose, jie išlikę ir nenuginčyti nustatyta tvarka. Pareiškėjas, nesutikdamas su VSDFV Panevėžio skyriaus sprendimu pensijos skyrimo klausimu, turi teisę savo teises ginti Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 str. numatytais terminais ir tvarka. Dėl išdėstyto teismo išvada, kad pareiškėjo pareiškimas nenagrinėtinas teisme, teisėta ir pagrįsta (CPK 137 str. 2 d. 1 p., 263 str. 1 d.).

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 08 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai