Byla I-5450-815/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Irenos Paulauskienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjui I. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo I. M. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas I. M. (toliau – ir pareiškėjas) su 2014 m. lapkričio 17 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją (toliau – ir atsakovė, ir Ministerija) pateikti pareiškėjo teiktų skundų tikrinimo sprendimus į kiekvieną atskirai nurodytą skundžiamą faktą (b. l. 1).

52. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, jis atkūrė (duomenys nekselbtini) šaulių kuopą (toliau – ir Kuopa) ir 19 m. jai vadovauja, tačiau plėtotis organizacijai, padaryti ją jaunimo traukos centru trukdo vietos valdžios abejingumas, nors Šaulių sąjunga yra išskirtinė organizacija Tėvynei, taigi, ir valstybės bei savivaldybių institucijoms, ginti. Kuopa, kaip ir visa Šaulių organizacija, kaip šalies gynybinis vienetas be vietinės valdžios kuravimo ėmė nykti, silpnėti, pagrindinė priežastis – neįgyvendintos Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 7 skyriaus 4 skirsnio nuostatos, jog valstybė remia savaveiksmes visuomenės organizacijas, kurių veikla prisideda prie pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui ar gynybinės galios stiprinimo; savivaldybės apie tai neinformuotos, jokio įstatymo įgyvendinamojo, administracinio akto, nurodymo joms nėra.

7Be politinio pobūdžio priežasčių yra vidinių organizacijos problemų – vidinė destrukcija, nihilizmas, aplaidumas, nerūpestingumas.

82.2. Krašto apsaugos ministerija buvo informuota apie nurodytus trūkumus, tačiau Ministerija, nepaisydama Seimo kontrolieriaus nurodymų, atsisakė skundus tikrinti ir šalinti trūkumus. Po Seimo rinkimų naujiems Ministerijos vadovams pakartoti ir nauji įteikti skundai dėl trūkumų Šaulių sąjungoje. Gautas 2014 m. birželio 25 d. raštas Nr. 12-01-1081 „Dėl I. M. skundo“, kuriame nurodyta, kad pareiškėjo skundai patikrinti ir išnagrinėti.

9Pasak pareiškėjo, skundai išnagrinėti pažeidžiant įstatymuose nustatytą nagrinėjimo tvarką, nedalyvaujant pareiškėjui, todėl jis 2014 m rugsėjo 17 d. rašte prašė supažindinti su skundų tikrinimo išvadomis, pateikti sprendimus dėl kiekvieno skunde nurodyto fakto, tačiau atsakymas negautas.

10II

11Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 7–8).

121. Ministerija atsakė į visus pateiktus pareiškėjo prašymus, nepaisant to, kad kai kurie pareiškėjo teikti prašymai nepriklauso Ministerijos kompetencijai. Be to, pareiškėjas pradėjo jau ketvirtą administracinę bylą iš esmės dėl to paties dalyko, todėl siekiant visapusiškai išsiaiškinti šios bylos aplinkybes prie šios bylos turi būti prijungtos administracinės bylos, procesų Nr. 3-61-3-07785-2013-6, 3-61-3-00789-2013-3, 3-61-3-05382-2013-7. Pareiškėjas nuolat teikdamas Ministerijai skundus / prašymus iš esmės nuolat kelia tuos pačius klausimus, t. y. dėl Šaulių sąjungos rinktinės vadų, jaunųjų šaulių rengimo ir pan., o tai apskritai nėra Ministerijos kompetencija, tai pareiškėjui buvo išaiškinta ne vieną kartą. Pareiškėjo nuolatiniai kreipimaisi į Ministeriją traktuotini kaip piktnaudžiavimas savo teise, o todėl pareiškėjo teisės apskritai turėtų būti neginamos.

132. Remiantis Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, pirminiai Šaulių sąjungos veikimo teisiniai pagrindai nustatyti Šaulių sąjungos įstatyme, o jo 12 straipsnyje nustatyta Ministerijos kompetencija Šaulių sąjungos atžvilgiu. Remiantis nurodytu straipsniu, Ministerija nesprendžia klausimų, susijusių su Šaulių sąjungos Garbės teismu, kuopų vadų skyrimu, jaunųjų šaulių rengimu ir pan., ko nuolat savo kreipimuose reikalauja pareiškėjas. Taigi, apsprendžiant Šaulių sąjungos kaip asociacijos ir Ministerijos santykius taikytinas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kurio 14 straipsnyje nustatyta, kad nesant įstatyme nustatytų pagrindų valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms į asociacijos veiklą kištis draudžiama.

143. Pareiškėjo teiginiai, jog buvo pažeista skundų nagrinėjimo tvarka, nes pareiškėjo kreipimaisi buvo išnagrinėti jam nedalyvaujant, yra nepagrįsti ir atmestini, nes Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyta, jog nagrinėjant asmens skundą visais atvejais privalo dalyvauti skundą pateikęs asmuo.

15III

16Teismo posėdyje pareiškėjas I. M., remdamasis skunde nurodytais argumentais, prašė skundą tenkinti, taip pat pateikė rašytinius įrodymus (b. l. 90–95).

17Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

18I

19Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

201. Lietuvos šaulių sąjungos vadas 2011 m. vasario 4 d. įsakyme „Dėl I. M. atleidimo iš pareigų“, atsižvelgdamas į ( - ) rinktinės vado 2011 m. sausio 17 d. pranešimą „Dėl kuopų reorganizacijos“, atleido pareiškėją iš ( - ) rinktinės ( - ) kuopos vado pareigų nuo 2011 m. vasario 7 d. (b. l. 58).

212. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą su 2014 m. gegužės 7 d. skundu, kuriame, be kita ko, nurodė, jog Ministerijoje nenagrinėjami pareiškėjo skundai, jog Ministerija nenagrinėjo jai pateiktų 2013 m. sausio 3 d., 2013 m. vasario 25 d., 2013 m. spalio 19 d. skundų, bei prašė pasiūlyti grąžinti pareiškėją į šaulių kuopos vado pareigas, sudarant sąlygas išeiti savo pareiškimu, informuoti Seimą apie Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – ir LŠS) kaip nacionalinės gvardijos nykimą, informuoti Seimą apie pasyvią Ministerijos poziciją dėl LŠS, apie Ministerijos atsisakymą nagrinėti skundus (b. l. 42–47).

223. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsakydamas į pareiškėjo 2014 m. gegužės 7 d. skundą, 2014 m. gegužės 20 d. rašte Nr. 4D-2014/1-684/3D-1471 „Dėl skundo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo“, be kita ko, informavo pareiškėją, kad pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą atsisako tirti skundą, nes jis pirmiausia nagrinėtinas Ministerijoje, taip pat vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu prašė Krašto apsaugos ministrą išnagrinėti pareiškėjo skunde, taip pat 2013 m. sausio 3 d., 2013 m. vasario 25 d., 2013 m. spalio 19 d. pateiktuose skunduose nurodytas aplinkybes ir pateikti pareiškėjui teisės aktuose nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus motyvuotą atsakymą (Seimo kontrolieriui – kopiją) (b. l. 40–41).

234. Ministerija 2014 m. birželio 25 d. rašte Nr. 12-01-1081 „Dėl I. M. skundo“, be kita ko, informavo pareiškėją (rašto kopija išsiųsta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui), jog (b. l. 38–39):

244.1. Pareiškėjo 2014 m. gegužės 7 d. skunde klaidingai teigiama, kad, Seimo kontrolieriui pateikus 2012 m. gruodžio 3 d. pažymą Nr. 4D-2012/1-1134 su rekomendacija išnagrinėti pareiškėjo skundą, Ministerijos pareigūnai skundo netyrė: vadovaujantis šia Seimo kontrolieriaus rekomendacija, buvo išnagrinėtas pareiškėjo 2011 m. vasario 19 d. skundas ir į skundą atsakyta Ministerijos 2012 m. gruodžio 13 d. rašte Nr. 12-01-1872 „Dėl skundo“ (kopija išsiųsta Seimo kontrolieriui).

254.2. Ministerija į pareiškėjo 2013 m. sausio 3 d. pareiškimą, gautą elektroniniu paštu, atsakė 2013 m. vasario 7 d. rašte Nr. 12-01-230 „Dėl I. M. pareiškimo“, tai konstatavo ir Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-2721-426/2013). Pareiškėjo nurodytų 2013 m. vasario 25 d. ir 2013 m. spalio 19 d. skundų Ministerija nėra gavusi.

264.3. Ministerija gavo ir išnagrinėjo pareiškėjo: 2012 m. balandžio 23 d. skundą, atsakymą pateikė 2012 m. balandžio 30 d. rašte Nr. IS-50 „Dėl skundo“; 2014 m. kovo 25 d. skundą (persiųstas iš Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros), atsakymą pateikė 2014 m. gegužės 6 d. rašte Nr. 12-01-747 „Dėl Jūsų skundo“.

274.4. Pareiškėjo 2014 m. gegužės 7 d. skunde nurodytos faktinės aplinkybės iš esmės tapačios aplinkybėms, nurodytoms pareiškėjo 2011 m. vasario 19 d. ir 2012 m. balandžio 23 d. skunduose, 2013 m. sausio 3 d. pareiškime, 2014 m. kovo 25 d. skunde, šie kreipimaisi buvo išnagrinėti ir pareiškėjui pateikti Ministerijos atsakymai, taigi, nėra pagrindo pakartotinai nagrinėti 2014 m. gegužės 7 d. skunde nurodytų faktinių aplinkybių, kadangi jos jau išnagrinėtos ir įvertintos.

285. Pareiškėjas kreipėsi į Ministeriją:

29– su 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimu, kuriame, be kita ko, prašė išsamiai atsakyti, „kieno iniciatyva buvo pasiūlymams užkirstas procesinis kelias“ dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo, taip pat nurodyti Ministerijos atstovo, dalyvavusio Seimo peticijų komisijos posėdyje, tapatybę (b. l. 62–63).

30– su 2014 m. rugsėjo 17 d. skundu (Ministerijoje gautas 2014 m. rugsėjo 22 d.), kuriame, be kita ko, iškėlė klausimus: ar pasitvirtino vadų kamerinis darbo stilius rašyti kuopos vadų keitimo įsakymus be dalyvavimo susirinkimuose, neišklausant šaulių nuomonės; ar pasitvirtino fiktyvūs šauliukų paruoštų šauliškai veiklai sąrašai; ar Garbės teismas laikosi statuto, svarsto pareiškimus, šaukia šalis; ar laikomasi statuto, taikant drausmines nuobaudas, šalinant šaulius, rezistentus be drausminės bylos, be pasiaiškinimų; ar tinkamas šauliukų auklėjimas, jeigu per 10 m. kuopai neparuošė nė vieno šaulio; ar pasitvirtino faktas kad kuopos vadu skiriamas asmuo 10 m. yra priklausomybės ligų kabineto įskaitoje; ar šauliukai vedami prie paminklų, ar į lenkiškos kultūros lopšį – Milošo dvarą, taip pat prašė pateikti tikrinimo sprendimus (b. l. 2, 69).

316. Ministerija, atsakydama į pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimą ir skundą, gautą 2014 m. rugsėjo 22 d., 2014 m. spalio 16 d. rašte Nr. 12-010-1824 „Dėl Jūsų pareiškimo ir skundo“, be kita ko, nurodė (b. l. 61):

326.1. Vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, atsakydama į pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimą, kuriame pareiškėjas klausė „kieno iniciatyva buvo pasiūlymams užkirstas procesinis kelias“ dėl Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir prašė nurodyti Ministerijos atstovo, dalyvavusio Seimo peticijų komisijos posėdyje, tapatybę, Ministerija praneša, kad minėtame Seimo peticijų komisijos posėdyje, kuriame svarstyti teisės aktų pakeitimų projektai, susiję su Ministerijos kompetencija, buvo išdėstyta oficiali Ministerijos nuomonė aptariamais klausimais. Seimo peticijų komisija sprendimus priima savarankiškai, o Ministerija gali teikti savo nuomonę ir siūlymus dėl Seimo peticijų komisijos svarstomų teisės aktų pakeitimo projektų, kas ir buvo padaryta. Be to, Seimo peticijų komisijos priimti sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 16 straipsniu, neskundžiami, todėl Ministerija neturi galimybių daryti įtakos dėl jau priimtų Seimo peticijų komisijos sprendimų.

336.2. Atsakydama į pareiškėjo 2014 m. rugsėjo 22 d. skundą Ministerija informuoja, kad šiame skunde pareiškėjas kelia iš esmės tuos pačius klausimus, kuriuos kėlė 2011 m. kovo 4 d., 2012 m. balandžio 23 d., 2013 m. sausio 3 d. ir 2014 m. gegužės 6 d. skunduose, t. y. dėl buvusio Šaulių sąjungos vado atsakomybės, dėl galimo Šaulių sąjungos silpninimo, Šaulių sąjungos Garbės teismo veiklos ir kt., į šiuos pareiškėjo paklausimus atsakyta atitinkamuose Ministerijos raštuose (2012 m. balandžio 30 d., 2012 m. gruodžio 13 d., 2013 m. vasario 7 d. ir 2014 m. gegužės 6 d.), taigi, pareiškėjo 2014 m. rugsėjo 22 d. skunde nurodytos aplinkybės jau išnagrinėtos ir įvertintos.

346.3. Nuo 2014 m. liepos mėn. Šaulių sąjungos vado pareigas pradėjo eiti atsargos pulkininkas leitenantas L. G., kuriam pareiškėjas turi teisę pateikti visus prašymus, pareiškimus ar susirūpinimus dėl Šaulių sąjungos veiklos. Ministerija dėkinga už pareiškėjo reiškiamą susirūpinimą dėl Šaulių sąjungos veiklos, todėl, kaip ir buvo sutarta susitikimo su pareiškėju 2014 m. rugsėjo 17 d. metu, Krašto apsaugos ministras planuoja asmeniškai atvykti į ( - ) problemų aptarimui su pareiškėju ir Šaulių sąjungos vadovybe.

35II

361. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas I. M. prašo teismą įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją pateikti pareiškėjo teiktų skundų tikrinimo sprendimus į kiekvieną atskirai nurodytą skundžiamą faktą. Teismas akcentuoja, kad pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Šaulių sąjungos ( - ) kuopos problemų su skundais, kuriuose atsakove nurodyta Krašto apsaugos ministerija, yra kreipęsis ne vieną kartą, ir tais klausimais yra priimtas ne vienas procesinis sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-2721-426/2013 administracinę bylą nutraukė, nes pareiškėjas neprašė priimti administracinio sprendimo, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šią Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS552-782/2013 paliko nepakeistą; Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-9394-596/2013 atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nes jis praleido terminą skundui pateikti ir nepateikė prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti; Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-9985-580/2013 atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nes jis pateikė tapatų prašymą, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS492-255/2014 panaikino minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-6415-580/2014 atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nes netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti; Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-2696-426/2014 tenkino pareiškėjo skundą ir įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją atsakyti I. M. į jo 2013 m. rugpjūčio 19 d. pateiktą pareiškimą.

37Pabrėžtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. įsiteisėjusį sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2696-426/2014 atsakovė įgyvendino priimdama 2014 m. spalio 16 d. raštą Nr. 12-010-1824 „Dėl Jūsų pareiškimo ir skundo“ (b. l. 61), kuriame atsakė į pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimą (b. l. 62-63) bei 2014 m. rugsėjo 17 d. skundą (Ministerijoje gautą 2014 m. rugsėjo 22 d.), ir kuriame, be kita ko, nurodė (b. l. 61): a) vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, atsakydama į pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimą, kuriame pareiškėjas klausė „kieno iniciatyva buvo pasiūlymams užkirstas procesinis kelias“ dėl Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir prašė nurodyti Ministerijos atstovo, dalyvavusio Seimo peticijų komisijos posėdyje, tapatybę, Ministerija praneša, kad minėtame Seimo peticijų komisijos posėdyje, kuriame svarstyti teisės aktų pakeitimų projektai, susiję su Ministerijos kompetencija, buvo išdėstyta oficiali Ministerijos nuomonė aptariamais klausimais. Seimo peticijų komisija sprendimus priima savarankiškai, o Ministerija gali teikti savo nuomonę ir siūlymus dėl Seimo peticijų komisijos svarstomų teisės aktų pakeitimo projektų, kas ir buvo padaryta. Be to, Seimo peticijų komisijos priimti sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 16 straipsniu, neskundžiami, todėl Ministerija neturi galimybių daryti įtakos dėl jau priimtų Seimo peticijų komisijos sprendimų; b) atsakydama į pareiškėjo 2014 m. rugsėjo 22 d. skundą Ministerija informuoja, kad šiame skunde pareiškėjas kelia iš esmės tuos pačius klausimus, kuriuos kėlė 2011 m. kovo 4 d., 2012 m. balandžio 23 d., 2013 m. sausio 3 d. ir 2014 m. gegužės 6 d. skunduose, t. y. dėl buvusio Šaulių sąjungos vado atsakomybės, dėl galimo Šaulių sąjungos silpninimo, Šaulių sąjungos Garbės teismo veiklos ir kt., į šiuos pareiškėjo paklausimus atsakyta atitinkamuose Ministerijos raštuose (2012 m. balandžio 30 d., 2012 m. gruodžio 13 d., 2013 m. vasario 7 d. ir 2014 m. gegužės 6 d.), taigi, pareiškėjo 2014 m. rugsėjo 22 d. skunde nurodytos aplinkybės jau išnagrinėtos ir įvertintos; c) nuo 2014 m. liepos mėn. Šaulių sąjungos vado pareigas pradėjo eiti atsargos pulkininkas leitenantas L. G., kuriam pareiškėjas turi teisę pateikti visus prašymus, pareiškimus ar susirūpinimus dėl Šaulių sąjungos veiklos. Ministerija dėkinga už pareiškėjo reiškiamą susirūpinimą dėl Šaulių sąjungos veiklos, todėl, kaip ir buvo sutarta susitikimo su pareiškėju 2014 m. rugsėjo 17 d. metu, Krašto apsaugos ministras planuoja asmeniškai atvykti į ( - ) problemų aptarimui su pareiškėju ir Šaulių sąjungos vadovybe.

382. Taigi, pareiškėjas, šioje administracinėje byloje prašydamas teismą įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją pateikti pareiškėjo teiktų skundų tikrinimo sprendimus į kiekvieną atskirai nurodytą skundžiamą faktą, ignoruoja atsakovės pateiktą 2014 m. spalio 16 d. raštą Nr. 12-010-1824 „Dėl Jūsų pareiškimo ir skundo“ (b. l. 61), kuriame, teismo vertinimu, yra tinkamai atsakyta į pareiškėjo klausimus. Todėl pareiškėjo skundo šioje administracinėje byloje tenkinti negalima. Dar daugiau, pareiškėjo teiginiai, jog buvo pažeista skundų nagrinėjimo tvarka, nes pareiškėjo kreipimaisi buvo išnagrinėti jam nedalyvaujant, yra nepagrįsti ir atmestini, nes Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyta, jog nagrinėjant asmens skundą visais atvejais privalo dalyvauti skundą pateikęs asmuo.

393. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad, nors Šaulių sąjunga yra ypatinga asociacija, tačiau valstybė jos veiklą gali remti tik teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjas cituoja Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio „Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindai“ 7 skyriaus 4 skirsnio nuostatą, jog valstybė remia savaveiksmes visuomenės organizacijas, kurių veikla prisideda prie pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui ar gynybinės galios stiprinimo, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog ši abstrakti nuostata detaliau yra atspindima minėto įstatymo priedėlio 24 skyriuje „Lietuvos šaulių sąjunga“ (toliau – ir LŠS), kuriame nustatyta, kad Lietuvos šaulių sąjunga yra valstybės remiama ir jai padedanti savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal specialų įstatymą ir savo statutą, o jos dalyvavimą krašto apsaugos sistemos veikloje ir bendradarbiavimą su krašto apsaugos sistemos ir kitomis valstybės institucijomis reglamentuoja įstatymas ir bendradarbiavimo sutartys. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį, kad pagal Šaulių sąjungos įstatymo 12 straipsnio 5 dalį (galioja nuo 2015 m. gegužės 21 d.) LŠS ar Krašto apsaugos ministerijos išlaidos, susijusios su LŠS vykdoma pilietinio ir tautinio ugdymo veikla įgyvendinant pilietinio ir tautinio ugdymo neformaliojo švietimo programas, pilietinio ugdymo veikla krašto gynybos srityje, šaulių parengimo ginkluotai valstybės gynybai išlaidos, LŠS veiklai naudojamų pastatų išlaikymo išlaidos (mokesčiai už suvartotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, gamtines dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas), transporto ir kitos su pagalba LŠS veiklai administruoti susijusios išlaidos apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų; Krašto apsaugos ministerija gali perduoti LŠS valdyti ir naudoti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį LŠS vykdomai pilietinio ir tautinio ugdymo veiklai įgyvendinant pilietinio ir tautinio ugdymo neformaliojo švietimo programas, taip pat pilietinio ugdymo veiklai krašto gynybos srityje reikalingą Krašto apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą. Taigi, esant tokia reguliavimui, negalima teigti, kad valstybė neremia Lietuvos šaulių sąjungos.

40Kita vertus, pabrėžtina, kad apsprendžiant Šaulių sąjungos kaip asociacijos ir Ministerijos santykius taikytinas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kurio 14 straipsnyje nustatyta, kad nesant įstatyme nustatytų pagrindų valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms į asociacijos veiklą kištis draudžiama. Pažymėtina, kad Šaulių sąjunga yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su atsakove, Lietuvos kariuomene, tam tikromis savivaldybėmis ir kitais subjektais (žr. nuorodą internete http://www.sauliusajunga.lt/index.php/bendradarbiavimas-mainmenu-29), antai, 2008 m. balandžio 9 d. LR krašto apsaugos ministerija, LR švietimo ir mokslo ministerija ir LŠS pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti ugdydamos vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą krašto apsaugos (valstybės gynybos) klausimais. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo abejonės vidine LŠS veikla, vidine destrukcija, nihilizmu, aplaidumu, nerūpestingumu turi būti adresuotos LŠS pareigūnams.

414. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo I. M. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

43Pareiškėjo I. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

44Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas I. M. (toliau – ir pareiškėjas) su 2014 m. lapkričio 17... 5. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, jis atkūrė (duomenys nekselbtini) šaulių kuopą... 7. Be politinio pobūdžio priežasčių yra vidinių organizacijos problemų –... 8. 2.2. Krašto apsaugos ministerija buvo informuota apie nurodytus trūkumus,... 9. Pasak pareiškėjo, skundai išnagrinėti pažeidžiant įstatymuose nustatytą... 10. II... 11. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepime į... 12. 1. Ministerija atsakė į visus pateiktus pareiškėjo prašymus, nepaisant to,... 13. 2. Remiantis Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymo 3 straipsnio 2... 14. 3. Pareiškėjo teiginiai, jog buvo pažeista skundų nagrinėjimo tvarka, nes... 15. III... 16. Teismo posėdyje pareiškėjas I. M., remdamasis skunde nurodytais argumentais,... 17. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 18. I... 19. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 20. 1. Lietuvos šaulių sąjungos vadas 2011 m. vasario 4 d. įsakyme „Dėl I.... 21. 2. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių... 22. 3. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsakydamas į pareiškėjo 2014... 23. 4. Ministerija 2014 m. birželio 25 d. rašte Nr. 12-01-1081 „Dėl I. M.... 24. 4.1. Pareiškėjo 2014 m. gegužės 7 d. skunde klaidingai teigiama, kad, Seimo... 25. 4.2. Ministerija į pareiškėjo 2013 m. sausio 3 d. pareiškimą, gautą... 26. 4.3. Ministerija gavo ir išnagrinėjo pareiškėjo: 2012 m. balandžio 23 d.... 27. 4.4. Pareiškėjo 2014 m. gegužės 7 d. skunde nurodytos faktinės aplinkybės... 28. 5. Pareiškėjas kreipėsi į Ministeriją:... 29. – su 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimu, kuriame, be kita ko, prašė... 30. – su 2014 m. rugsėjo 17 d. skundu (Ministerijoje gautas 2014 m. rugsėjo 22... 31. 6. Ministerija, atsakydama į pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 19 d.... 32. 6.1. Vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 1 d.... 33. 6.2. Atsakydama į pareiškėjo 2014 m. rugsėjo 22 d. skundą Ministerija... 34. 6.3. Nuo 2014 m. liepos mėn. Šaulių sąjungos vado pareigas pradėjo eiti... 35. II... 36. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas I. M. prašo teismą... 37. Pabrėžtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 1... 38. 2. Taigi, pareiškėjas, šioje administracinėje byloje prašydamas teismą... 39. 3. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad, nors Šaulių sąjunga... 40. Kita vertus, pabrėžtina, kad apsprendžiant Šaulių sąjungos kaip... 41. 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 43. Pareiškėjo I. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 44. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...