Byla A-773-143/2016
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. K. prašymą atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su prašymu (b. l. 4–9) į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir atsakovas, apeliantas) viršininko 2014 m. birželio 27 d. įsakymą

5Nr. 20-TE-648 ,,Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vyresniajam policininkui M. K.“ (toliau – ir Įsakymas).

6Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymu jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 5-V-972 patvirtinto Policijos ginkluotės apyvartos policijos įstaigose tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 30.1 punkto reikalavimų pažeidimą, t. y. už tai, kad 2014 m. kovo 26 d. bei pakartotinai 2014 m. balandžio 10 d., patikrinus 2-ojo būrio patrulių tarnybinių ginklų švarą, buvo nustatyta, jog jo tarnybinis ginklas nepakankamai išvalytas, nesuteptas, tarnybinio ginklo užrakte, kur įstatomas užrakto fiksatorius, matosi rūdys. Pareiškėjas nurodė, kad paminėtais laikotarpiais jis turėjo laikinojo nedarbingumo pažymėjimus, todėl negalėjo užtikrinti tinkamos tarnybinio ginklo priežiūros, o baigęs sirgti tarnybinį ginklą išsivalė, sutepė. Be to, jis nėra atsakingas už ginklo nesutepimą, kadangi to objektyviai negalėjo padaryti, nes jokios tam reikalingos priemonės nėra skiriamos, nėra numatyta ir kompensavimo už patirtas išlaidas tvarka, jei pareigūnas šias priemones perka pats. Taip pat komisariate nėra tam skirtos patalpos, nors Aprašo 48 punktas imperatyviai numato, kad šaunamieji ginklai valomi prie ginklų saugyklos įrengtame ginklų išdavimo (priėmimo) kambaryje arba kitoje specialiai tam įrengtoje patalpoje. Nurodė, kad 2014 m. birželio 11 d. tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 20-IS-111 negali būti pripažinta motyvuota ir pagrįsta, kadangi joje nebuvo realiai tiriama, ar jis turėjo objektyvią galimybę veikti taip, kaip tai numato įstatymus įgyvendinantys teisės aktai, apsiribojant budėjimų skaičiaus tarp patikrinimų konstatavimu. Neanalizuota, ar ginklai yra laikomi tinkamai (t. y. nekonstatuota, kad tik netinkamas ginklo naudojimas galėjo būti tam tikrų nešvarumų priežastis), ar pareigūnams yra išduodamos priemonės ginklams prižiūrėti, ar tarnyboje tam yra skiriama laiko, taip pat netirta ir natūralus daikto susidėvėjimas (amortizacija) bei tai, ar ginklas pagal Aprašo 69 punktą nėra priskiriamas taisytinų ginklų kategorijai, neatsižvelgta į aplinkybę, kad Patrulių rinktinėje nėra tam specialiai skirtų patalpų, neatsižvelgta ir į nedarbingumo laikotarpius. Be to, jis yra Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padalinio Kauno apskrities policijos pareigūnų ir darbuotojų profesinės sąjungos narys, todėl atsakovas privalėjo kreiptis į profesinės sąjungos renkamąjį organą dėl išankstinio sutikimo skirti drausminę nuobaudą, tačiau to nepadarė, dėl to tarnybinės nuobaudos paskyrimas iš anksto negavus profesinės sąjungos sutikimo yra esminis procedūrinis pažeidimas, kuris yra pakankamas pagrindas panaikinti paskirtą nuobaudą.

7Atsakovas atsiliepimu į prašymą (b. l. 14–16) prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą.

8Atsakovas nurodė, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, jog, vykdant Patrulių rinktinės pareigūnų darbo drausmės pažeidimų prevencijos planą, 2014 m. kovo 26 d. buvo patikrinta 2-ojo būrio pareigūnų tarnybinių ginklų švara ir nustatyti nedideli ginkluotės priežiūros trūkumai, t. y. 9 patrulių, tarp jų ir pareiškėjo, tarnybiniai ginklai buvo nepakankamai išvalyti, nesutepti. Pareigūnai buvo informuoti, kad 2014 m. balandžio 10 d. bus atliktas pakartotinis ginkluotės patikrinimas. 2014 m. balandžio 10 d. atlikus pakartotinį patikrinimą, nustatyta, kad visi pareigūnai, išskyrus pareiškėją, trūkumus pašalino. Remiantis šia aplinkybe, darytina išvada, kad visi pareigūnai apie pakartotinį patikrinimą buvo informuoti tinkamai. Nagrinėjamu atveju tarnybinis nusižengimas pasireiškė pareigūno pareigų neatlikimu padarytu neveikimu, t. y. pareiškėjas buvo įspėtas dėl tolesnių ginklo švaros patikrinimų, tačiau ginklo neišvalė – neatliko savo pareigų. Pagal Aprašo 46 punktą, policijos pareigūnas privalo tikrinti šaunamojo ginklo švarą kiekvieną kartą baigęs tarnybą. Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad patrulis M. K. nuo trūkumų nustatymo 2014 m. kovo 26 d. iki pakartotinio patikrinimo 2014 m. balandžio 10 d. tarnyboje buvo 8 kartus, todėl galėjo ir turėjo išvalyti jam priskirtą ginklą, tačiau piktybiškai, sąmoningai to nepadarė. Taip pat nurodė, kad ginklų saugykla atitinka visus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus standartus, yra patalpa ginklams saugoti, ginklai valomi prie ginklų saugyklos įrengtame ginklų išdavimo (priėmimo) kambaryje, kaip yra numatyta Aprašo 48 punkte. Alyva, skirta ginklams valyti, yra laikoma ir saugoma Patrulių rinktinės budėtojų padalinio patalpose prie ginklų saugyklos, išduodama visiems Patrulių rinktinės pareigūnams paprašius, todėl visi pareigūnai valo ir prižiūri savo ginklus, pretenzijų dėl alyvos nebuvimo ar trūkumo nei pareiškėjas, nei kuris kitas pareigūnas pareiškęs nebuvo. Nurodė, kad 2014 m. birželio 16 d. elektroniniu paštu Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas išsiuntė raštą Nr. 20-S-1799 bei tarnybinio patikrinimo išvados kopiją Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkui K. J., tačiau atsakymas į raštą negautas, todėl nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad atsakovas nesikreipė į profesinės sąjungos renkamąjį organą dėl išankstinio sutikimo skirti drausminę nuobaudą gavimo.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 11 d. sprendimu (b. l. 171–174) patenkino pareiškėjo prašymą. Teismas panaikino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2014 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 20-TE-648.

11Teismas nustatė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2014 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 20-TE-648, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, teisėtumo bei pagrįstumo. Pareiškėjui, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2-ojo būrio patruliui, vyresniajam policininkui, atsižvelgiant į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2014 m. birželio 11 d. tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 20-IS-111, buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už Aprašo 30.1 papunkčio reikalavimų pažeidimą. Tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad pareiškėjas neužtikrino jam priskirto tarnybinio ginklo ČŽ PARA Nr. J2924-91 tinkamos priežiūros, t. y. 2014 m. kovo 26 d., 2014 m. balandžio 10 d. ir 2014 m. gegužės 5 d. jo tarnybinis ginklas buvo rastas nešvarus, nesuteptas.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra statutinis valstybės tarnautojas, todėl, sprendžiant

13jo patraukimo tarnybinėn atsakomybėn klausimą, taikytini Vidaus tarnybos statutas (toliau – ir Statutas), Lietuvos Respublik?s vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu

14Nr. 1V-308 patvirtintas Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarka).

15Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas tarnybinės nuobaudos skyrimo metu buvo profesinės sąjungos – Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ – narys. Šios aplinkybės proceso dalyviai neneigė. Atsakovas, žinodamas, jog pareiškėjas yra profesinės sąjungos narys, prieš skirdamas jam tarnybinę nuobaudą, 2014 m. birželio 16 d. elektroniniu paštu kreipėsi į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą. Atsakovo atstovė pripažino aplinkybę, jog dėl sutikimo jokiu kitu būdu (registruotu paštu, neregistruotu paštu ir pan.) į profesinę sąjungą nesikreipė. Pareiškėjas skunde bei profesinės sąjungos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad jokio prašymo duoti sutikimą pareiškėjo atžvilgiu skirti tarnybinę nuobaudą iš atsakovo negavo. Šioms aplinkybėms paneigti atsakovo atstovė teismui įrodymų nepateikė, išskyrus rašto išsiuntimo elektroniniu paštu patvirtinimą.

16Teismas vadovavosi Statuto 43 straipsnio 4 dalimi, Tvarkos 29 punktu. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., 2004 m. balandžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-170/2004, 2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-418/2009, 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-2212/2011) laikomasi nuostatos, kad profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas skirti tarnybinę nuobaudą, išskyrus atleidimą iš tarnybos, yra privalomas visais atvejais skiriant nuobaudas profesinių sąjungų nariams, o ne tik profesinės sąjungos renkamojo organo nariams.

17Teismas, remdamasis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad tarnybinio patikrinimo išvada buvo surašyta ir patvirtinta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2014 m. birželio 11 d., tačiau atsakovas į Lietuvos profesinę sąjungą ,,Sandrauga“ elektroniniu paštu dėl tarnybinės atsakomybės taikymo kreipėsi tik 2014 m. birželio 16 d., t. y. pažeisdamas Tvarkos 29 punkto reikalavimą – kreiptis į profesinės sąjungos renkamąjį organą sutikimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo dėl tarnybinės atsakomybės taikymo priėmimo. Pažymėjo, kad profesinės sąjungos atstovai kategoriškai paneigė, jog jie gavo paminėtą atsakovo kreipimąsi. Kadangi atsakovas, veikdamas savo rizika, pasirinko tokį rašto siuntimo būdą (elektroniniu paštu), kuris apsunkina gavimo nustatymą, teismas nusprendė, kad būtent atsakovui ir tenka šios aplinkybės (kad raštas profesinėje sąjungoje buvo gautas) įrodinėjimas, tačiau atsakovas to nepadarė. Vien tik pasiuntimas paklausimo dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą (ir galbūt papildomų dokumentų) elektroniniu paštu negali būti pakankamas pagrindas dėl pareiškėjo (kaip darbuotojo) teisių užtikrinimo. Jokių objektyvių kliūčių, kurios atsakovui būtų sutrukdę kreiptis į profesinę sąjungą dėl sutikimo pareiškėjui skirti tarnybinę nuobaudą tokiu būdu, kuris nekeltų abejonių dėl informacijos gavimo fakto, teismui pateiktuose dokumentuose nenustatyta. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovas skundžiamą sprendimą priėmė 2014 m. birželio 27 d., t. y. net nepraėjus Tvarkos 29 punkte nustatytam 14 dienų terminui, per kurį profesinės sąjungos renkamasis organas privalo nuspręsti, ar duoti sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (atsakovas į Lietuvos profesinę sąjungą ,,Sandrauga“ elektroniniu paštu dėl tarnybinės atsakomybės taikymo kreipėsi 2014 m. birželio 16 d.). Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad, nesant profesinės sąjungos sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą jos organizacijos nariui, taip pat nesant duomenų, jog darbdavys kreipėsi tinkamai, ginčijamas individualus administracinis aktas negali būti pripažintas teisėtu, todėl jį panaikino, o pareiškėjo prašymą patenkino visiškai (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 str. 2 p.).

18Teismo vertinimu, likusieji pareiškėjo, jo atstovų, atsakovo argumentai laikytini pertekliniais, neturintys tiesioginės juridinės reikšmės kilusiam ginčui išspręsti iš esmės, todėl detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Teismas akcentavo, kad tarnybinės nuobaudos skyrimas profesinės sąjungos nariui, prieš tai tinkamai nesikreipus dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą į profesinę sąjungą ir nesutikimo nenuginčijus teismine tvarka, yra pakankamas pagrindas panaikinti profesinės sąjungos nariui paskirtą tarnybinę nuobaudą. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-196/2008, 2009 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

19III.

20Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 179–183) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo prašymą kaip nepagrįstą.

21Atsakovas nurodo, kad nesutinka su teismo sprendime išdėstytais motyvais, jog paklausimo dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareiškėjui pasiuntimas elektroniniu paštu negali būti pakankamas pagrindas dėl pareiškėjo teisių užtikrinimo. Pažymi, kad dėl profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų įstaigų pareigūnams profesinių sąjungų nariams būtinumo yra pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 13 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A3-170/2004, o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A6-552/2007 – dėl nuobaudų skyrimo profesinių sąjungų nariams. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismo sprendime yra nurodyta, jog Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė pateikė rašto išsiuntimo elektroniniu paštu patvirtinimą, kanceliarijos darbuotoja taip pat patvirtino, kad raštas išsiųstas, todėl teismas neturėtų abejoti šiuo faktu. Pastebi, jog teismo sprendime nebuvo išanalizuoti pareiškėjo padaryti pažeidimai, teismas juos laikė pertekliniais, neturinčiais juridinės reikšmės kilusiam ginčui išspręsti iš esmės. Pareiškėjas skundžia įsakymą, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už Aprašo 30.1 punkto reikalavimų pažeidimą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl vidaus tarnybos pareigūnui – pareiškėjui, kuris yra ir profesinės sąjungos narys, atsakovo viršininko 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 20-TE-648 paskirtos tarnybinės nuobaudos – pastabos - teisėtumo ir pagrįstumo. Todėl, nagrinėjant šį ginčą, pirmiausia būtina patikrinti šios nuobaudos paskyrimo teisėtumą.

26Kolegija pažymi, kad vienas iš pagrindinių tarnybinės nuobaudos vidaus tarnybos pareigūnui teisėtumo elementų yra tokių nuobaudų paskyrimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos procedūros laikymasis. Todėl, sprendžiant pareiškėjui paskirtos nuobaudos teisėtumo klausimą, yra būtina vadovautis Statuto ir Tvarkos normomis, tarp jų ir tomis normomis, kuriomis yra reglamentuojama nagrinėjamai bylai aktuali situacija, kai tarnybinė nuobauda yra skiriama pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys (šiuo atveju pareiškėjui).

27Statuto 43 straipsnio 4 dalyje (2006-07-19 įstatymo Nr. X-804 redakcija), be kita ko, yra nustatyta, kad, skiriant profesinių sąjungų nariams tarnybines nuobaudas, išskyrus tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš vidaus tarnybos, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Ši įstatymo lygmeniu nurodyta nuostata yra detalizuota Tvarkos

2829 punkte (bylai aktuali 2013-08-23 įsakymo Nr. 1V-720 redakcija), kuriame nurodyta, kad skiriant tarnybinę nuobaudą (išskyrus atleidimą iš vidaus tarnybos) pareigūnui, esančiam vidaus reikalų statutinės įstaigos profesinės sąjungos (profesinės sąjungos renkamojo organo) nariu, reikalingas išankstinis tos profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas; vadovas, priėmęs sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreipiasi į profesinės sąjungos renkamąjį organą sutikimo; profesinės sąjungos renkamasis organas per 14 dienų privalo nuspręsti, ar patenkinamas toks prašymas, ir atsakyti raštu; jeigu per šį laikotarpį profesinės sąjungos renkamasis organas nepateikia atsakymo, vadovas turi teisę skirti tarnybinę nuobaudą.

29Aiškinant nurodytas teisės normas sisteminiu teisės aiškinimo būdu, pažymėtina, kad pacituota Statuto 43 straipsnio 4 dalies nuostata dėl būtinumo gauti išankstinį profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimą profesinių sąjungų veiklos reikšmingumo aspektu yra būtina sąlyga vidaus reikalų įstaigos administracijai (vadovui) toliau tęsti pareigūno (profesinės sąjungos nario) patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procedūrą ir paskirti tokiam pareigūnui tam tikrą tarnybinę nuobaudą tais atvejais, kai aptariamas sutikimas yra gautas. Tačiau profesinės sąjungos renkamojo organo tinkamai, t. y. Tvarkos 29 punkte nustatytu laiku, pateiktas atsisakymas duoti vidaus reikalų įstaigos vadovo prašomą sutikimą užkerta kelią, nenuginčijus administraciniame teisme tokio atsisakymo, nepaisyti jo ir administracine tvarka paskirti pareigūnui tam tikrą tarnybinę nuobaudą. Vidaus reikalų įstaigos vadovui pasirinkus pastarąjį elgesio būdą, t. y. pažeidus Tvarkos 29 punkte nustatytą profesinės sąjungos nario patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procedūrą, toks pažeidimas pripažintinas esminiu procedūriniu pažeidimu, kuris ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo požiūriu yra pakankamas pagrindas teismui pripažinti tokiu būdu priimtą administracinį sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti.

30Kalbant apie šioje byloje nagrinėjamą situaciją, pažymėtina, kad byloje skundžiama tarnybinė nuobauda pareiškėjui buvo paskirta 2014 m. birželio 27 d., t. y. dar nesuėjus Tvarkos 29 punkte nustatytam 14 dienų terminui nuo atsakovo nurodyto kreipimosi į profesinę sąjungą dėl sutikimo patraukti pareiškėją tarnybinėn atsakomybėn davimo (2014-06-16). Akivaizdu, kad tuo buvo pažeista pirmiau aptarta Tvarkos 29 punkte nustatyta profesinės sąjungos nario patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procedūra. Todėl pirmosios instancijos teismo pateiktas šio pažeidimo įvertinimas kolegijos pripažintinas teisingu ir pagrįstu.

31Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad tenkinti atsakovo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra. Kolegija, patikrinusi bylą, nenustatė kitų, atsakovo apeliaciniame skunde nenurodytų, motyvų, sudarančių pagrindą panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą (ABTĮ 136 str.).

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu ir 140 straipsnio

331 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą atmesti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 5. Nr. 20-TE-648 ,,Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vyresniajam policininkui 6. Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymu jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda –... 7. Atsakovas atsiliepimu į prašymą (b. l. 14–16) prašė atmesti prašymą... 8. Atsakovas nurodė, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, jog,... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 11 d. sprendimu (b.... 11. Teismas nustatė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl Kauno apskrities... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra statutinis valstybės tarnautojas,... 13. jo patraukimo tarnybinėn atsakomybėn klausimą, taikytini Vidaus tarnybos... 14. Nr. 1V-308 patvirtintas Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių... 15. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas tarnybinės nuobaudos skyrimo metu... 16. Teismas vadovavosi Statuto 43 straipsnio 4 dalimi, Tvarkos 29 punktu. Atkreipė... 17. Teismas, remdamasis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad... 18. Teismo vertinimu, likusieji pareiškėjo, jo atstovų, atsakovo argumentai... 19. III.... 20. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 179–183) prašo panaikinti Kauno... 21. Atsakovas nurodo, kad nesutinka su teismo sprendime išdėstytais motyvais, jog... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl vidaus tarnybos... 26. Kolegija pažymi, kad vienas iš pagrindinių tarnybinės nuobaudos vidaus... 27. Statuto 43 straipsnio 4 dalyje (2006-07-19 įstatymo Nr. X-804 redakcija), be... 28. 29 punkte (bylai aktuali 2013-08-23 įsakymo Nr. 1V-720 redakcija), kuriame... 29. Aiškinant nurodytas teisės normas sisteminiu teisės aiškinimo būdu,... 30. Kalbant apie šioje byloje nagrinėjamą situaciją, pažymėtina, kad byloje... 31. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad tenkinti... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu ir 140... 33. 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....