Byla e2-7807-1086/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio (pareiškimo) pateikimo

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas Steckys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų A. B. ir K. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio (pareiškimo) pateikimo,

Nustatė

2Pareiškėjai pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolių pradėtą viso pareiškėjų vardu registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto realizavimo procesą bei uždrausti antstoliams visą pareiškėjų turtą realizuoti iki tol, kol teismas nutartimi išspręs pareiškėjų pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos jiems iškėlimo, priėmimo klausimą. Nurodo, kad šiuo metu negali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi atsiradus naujam kreditoriui turi laukti iki 2020-08-23. Kadangi pareiškėjai turi viso 29 kreditorius, tačiau ne visi jie dalyvauja išieškojimo procedūrose, kurias vykdo antstoliai, perleidus pareiškėjų turtą iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo bus iš esmės pažeisti didžiosios dalies kreditorių interesai, nes šiuo metu antstoliai ketina parduoti net keletą kartų mažesne kaina ir yra pradėtos pareiškėjams priklausančio turto realizavimo procedūros. Pareiškėjai siekdami apsaugoti turtą, ir saugodami tiek savo, tiek savo kreditorių interesus, prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjų vardu registruotą turtą realizavus bankroto proceso metu, kreditoriams bus padengta didesnė dalis kreditorinių reikalavimų, nei turtą realizuojant antstolei, kuri jau pradinėje stadijoje turtą įvertino mažesne nei rinkos kaina, o varžytinėse jis bus pardavinėjamas dar 20 procentų pigiau.

3Prašymas atmestinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus pareiškėjui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

5CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių pareiškimas nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams.

6Laikinosios apsaugos priemonės iki pareiškimo padavimo gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui: 1) turi būti įrodyta, kad egzistuoja tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; 2) turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios, kodėl pareiškimas nepateikiamas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones; 3) turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi (galbūt kils) grėsmė suinteresuoto asmens turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėjai savo prašymą, motyvuoja tuo, kad jie ketina kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tačiau šiuo metu tokio pareiškimo negali teikti, nes nėra suėjęs FABĮ nurodytas privalomasis terminas dėl naujai atsiradusio kreditoriaus informavimo apie tokį kreipimąsi. Be to, pažymi, kad antstoliai yra pradėję priverstinio išieškojimo veiksmus iš jų turto vieniems iš kreditorių; varžytinėse bus parduotas turtas ženkliai mažesne kaina negu bankroto procedūrų metu, todėl gali nukentėti pareiškėjų bei kitų kreditorių interesai, kurie nedalyvauja vykdymo procese, nes bus dengiamos mažesnės įsipareigojimų sumos.

8Vykdymo proceso procedūrų sustabdymas yra ekstraordinarinė laikinoji apsaugos priemonė, nes turėtų būti sustabdomas įsiteisėjusio ir vykdomo teismo sprendimo vykdymas. Todėl tokios priemonės sustabdymas turi būti ypač motyvuotas ir pagrįstas. Iš pareiškėjų pateiktų rašytinių įrodymu matyti, kad antstoliai vykdo priverstinį vykdymą iš pareiškėjų turto CPK nustatyta tvarka, tam, kad būtų padengti pareiškėjų turtiniai įsipareigojimai. Pareiškėjai nurodo, jog tai pakenks kreditorių interesams, tačiau teismo nuomone, pareiškėjams priklausančio turto pardavimas kaip tik mažins jų įsiskolinimo dydį kreditoriams. Pareiškėjai, teigdami, jog parduodant turtą iš varžytinių žala bus padaryta ne tik pareiškėjams, bet ir jų kreditoriams, šių teiginių neįrodo jokiais rašytiniais įrodymais. Be to, pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), patvirtinančių, jog pareiškėjams priklausantis turtas gali būti parduotas ar perleistas išieškotojams iki pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos pateikimo (t. y. iki 2020-08-23). Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjai turi ir hipotekos kreditorių, todėl pritaikius pareiškėjų prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto realizavimo sustabdymą, nepagrįstai nukentėtų hipotekos kreditoriaus interesai, kadangi jis turi teisę savo reikalavimą patenkinti pirmiau už kitus kreditorius (CK 4.192 straipsnio 1 dalis). Kol nėra išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, nėra pagrindo varžyti išieškotojų interesų ir stabdyti turto realizavimo procedūras, nukeliant realų išieškotojų reikalavimo patenkinimą neapibrėžtam laikui.

9Teismas iš esmės pritaria pareiškėjų argumentams, kad šiuo metu jie negali kreiptis su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (nepasibaigęs kreditorių informavimo terminas). Kita vertus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai neįrodė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus pareiškėjams teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, be to, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi (galbūt kils) grėsmė pareiškėjų turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, jog paskelbtos pareiškėjų turto varžytinės. Įkainojus pareiškėjams priklausantį (ir areštuotą) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pareiškėjai patys galės surasti minėto turto pirkėją. Priėmus antstolio patvarkymą dėl turto varžytinių paskelbimo pareiškėjai turės teisę ginčyti CPK nustatyta tvarka arba prašyti atidėti varžytynes, jeigu tuo metu ketins kreiptis (ar bus pasikreipę) į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo). Pareiškėjų motyvas, jog ne visi pareiškėjų kreditoriai dalyvauja išieškojimo procedūrose, kurias vykdo antstoliai ir perleidus pareiškėjų turtą iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo bus iš esmės pažeisti didžiosios dalies kreditorių interesai, laikytinas nepagrįstu, nes patys kreditoriai sprendžia dalyvauti jiems išieškojimo procedūrose ar ne ir prisiima patys su tuo susijusias pasekmes.

10Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad FABĮ 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos; nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Taigi, pareiškėjams kreipusis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir teismui priėmus tokį pareiškimą, turto realizavimas ir išieškojimas sustabdomas FABĮ nustatyta tvarka.

11Teismo vertinimu, pareiškėjų deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės kreditorių lygiateisiškumo principui patys savaime negali būti vertinami kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir neleidžia daryti išvados, kad kreditorių interesai bus pažeisti, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo – visų būtinų aplinkybių, nurodytų aukščiau, taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teisme priėmimo.

12Atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo teisme priėmimo atmestinas kaip nepagrįstas, pareiškėjams neįrodžius egzistuojant sąlygoms, būtinoms tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (CPK 12, 178 straipsniai, 147 straipsnio 3 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 144, 145, 147straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškėjų A. B. ir K. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo atmesti.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai