Byla AS-822-730-11
Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus paskirtos nuobaudos – papeikimo – panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo D. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. B. skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus paskirtos nuobaudos – papeikimo – panaikinimo,

Nustatė

2I.

3pareiškėjas D. B. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus 2011-06-27 jam paskirtą nuobaudą – papeikimą.

4Pareiškėjo skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus, todėl 2011-07-13 nutartimi teismas nustatė terminą iki 2011-07-28 skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui tris skundo egzempliorius; skunde nurodyti administracinės bylos proceso šalis (atsakovą, trečiąjį suinteresuotą asmenį), pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. nuostatas pilnai ir aiškiai suformuluoti skundo reikalavimus; pateikti teismui nutarimą dėl drausminės nuobaudos paskyrimo ir Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimą, priimtą išnagrinėjus skundą dėl šio nutarimo (jei toks buvo priimtas).

5Per nustatytą terminą pareiškėjas pateikė prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti, paaiškindamas, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus nutarimo nebuvo apskundęs Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Šiuo metu minėtą nutarimą apskundė ir lauks atitinkamo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-08-05 nutartimi prašymo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti netenkintino, skundą atsisakė priimti.

8Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 65 str. 1 d. nustato, kad teismo paskirti terminai gali būti teismo pratęsti. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti laikomos pakankamomis pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti.

9Pažymėjo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d., prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Bausmių vykdymo kodekso 183 str. 2 ir 3 d. nustatyta, kad bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti apskųsti apygardos administraciniam teismui. Teismas pažymėjo, kad analizuojamu atveju pareiškėjas ginčija Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus 2011-06-27 nutarimą dėl drausminės nuobaudos paskyrimo. D. B. 2011-07-19 prašymu patvirtino, kad prieš kreipdamasis į teismą minėto nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo neginčijo šios kategorijos byloms nustatyta privaloma ikiteismine tvarka kreipiantis į Kalėjimų departamento direktorių, todėl skundą teismas atsisakė priimti. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str. pareiškėjui išaiškino, kad dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo direktoriaus 2011-06-27 nutarimo į teismą galės kreiptis Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išnagrinėjus jo skundą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

10III.

11Pareiškėjas D. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-08-05 nutartį. Pareiškėjas nurodo, kad prieš kreipdamasis su skundu į teismą ginčijamo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo neginčijo šios kategorijos byloms nustatyta privaloma ikiteismine tvarka kreipiantis į Kalėjimų departamento direktorių, o tą padarė tik susipažinęs su nutarties, kuria pasiūlyta pašalinti skundo trūkumus, turiniu. Teigia, skundą su visais reikalingais priedais teismui išsiuntęs 21011-08-12. Pažymi, kad įkalinimo įstaigoje nėra sudarytos sąlygos asmeniui laivai veikti, todėl atsiranda ne nuo asmens valios priklausančių kliūčių tam tikrus veiksmus atlikti laiku.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Procesiniai veiksmai atliekami per įstatymų nustatytus terminus. Tais atvejais, kai procesinių terminų nėra nustatęs įstatymas, juos skiria teismas. Teismo paskirti terminai gali būti teismo pratęsti (ABTĮ 65 str. 1 d.).

16Terminą skundo trūkumams pašalinti nustato teismas (ABTĮ 37 str. 1 d.), todėl šis terminas gali būti teismo pratęstas. Tokiais atvejais pagrindas spręsti termino pratęsimo klausimą paprastai yra pareiškėjo prašymas, gautas iki pasibaigiant nustatytam terminui, kuriame nurodomos priežastys, trukdančios laiku įvykdyti teismo nurodymus, ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai. Išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą teismas priima nutartį (ABTĮ 105 str.).

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-07-13 nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumams, tarp kurių buvo pasiūlyta pateikti teismui Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimą, priimtą išankstine ne teismo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl nutarimo. Kaip 2011-07-19 prašyme nurodė pareiškėjas, jis tik 2011-07-19 kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių skųsdamas nutarimą.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, kad pareiškėjas tiek kreipimosi į administracinį teismą metu, tiek prašydamas pratęsti terminą skundo trūkumams šalinti, nebuvo pasinaudojęs bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka, todėl ir pagrindo pratęsti terminą skundo trūkumams šalinti nebuvo, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo prašymą atmetė ir skundą atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu (pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos).

19Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad panaikinti skundžiamą teismo nutartį remiantis pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Nutartis paliktina nepakeista.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21pareiškėjo D. B. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai