Byla 2-2641-727/2015
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo, grąžinimo į darbą, kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, sekretoriaujant Nijolei Jašinskytei, dalyvaujant ieškovui A. D., ieškovo atstovui advokatui Milvydui Pūkui, atsakovo atstovui advokatui Edmundui Dauniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, grąžinimo į darbą, kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava" grąžinti jį į darbą (sekretoriaus ekonomikai ir finansams - vyr. finansininko pareigas) ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinį pravaikštos laiką, o nesant galimybės grąžinti į pareigas- iš atsakovo ieškovo naudai priteisti už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį, sudarantį 305 000 Lt, atskaičius GPM bei privalomas įmokas Sodrai. Nurodė, kad 2014-05-09 įvyko Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" (toliau - asociacija) 26-asis Kongresas, kurio metu išrinktas naujas asociacijos prezidiumas. Pagal asociacijos „Linava" įstatų 9.9 p. nuostatas, kongrese išrinktas prezidiumas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po kongreso, privalo susirinkti į posėdį ir jame priimti nutarimą dėl asociacijos sekretoriato vadovybės paskyrimo, bei įforminti tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Toks posėdis surengtas 2014-05-21, jo metu pagal darbotvarkę prezidiumo nariai aptarė ir sekretorių A. D. ir G. R. tolimesnę veiklą. Prezidiumas nuo 2014-05-22 pavedė laikinai eiti sekretoriaus ekonomikai ir finansams- vyriausiojo finansininko pareigas iki tol jas ėjusiam asmeniui- ieškovui A. D. iki generalinio sekretoriaus teikimo tvirtinti naują sekretorių ekonomikai ir finansams - vyriausiąjį finansininką. Šio prezidiumo nutarimo pagrindu asociacija „Linava" atstovas A. K. su ieškovu 2014-05-21 sudarė darbo sutartį Nr. 331 sekretoriaus ekonomikai ir finansams - vyr. finansininko pareigoms užimti (Darbo sutarties 1.2 p.). Darbo sutarties 2 p. nurodyta, jog sudaroma terminuota darbo sutartis- iki generalinio sekretoriaus teikimo tvirtinti naują sekretorių ekonomikai ir finansams- vyr. finansininką. 2014-09-04 įvyko prezidiumo posėdis, kurio metu, be kitų jame aptariamų klausimų, generalinis sekretorius pateikė svarstymui ieškovo kandidatūrą sekretoriaus ekonomikai ir finansams - vyr. finansininko pareigybei užimti. Šiame posėdyje ieškovas ir kiti sekretoriai nebuvo paskirti, nesurinkus reikiamos daugumos balsų. Šio sprendimo pagrindu 2014-05-21 su ieškovu sudaryta darbo sutartis nutraukta nuo 2014-09-10 remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau- DK ) 126 str. (suėjus darbo sutarties terminui). Ieškovo teigimu, atsakovas, 2014-05-21 Darbo sutarties 2 p. nustatydamas sąlygą, jog terminuota darbo sutartis su ieškovu sudaroma iki generalinio sekretoriaus teikimo tvirtinti naują sekretorių ekonomikai ir finansams - vyr. finansininką ir jos pagrindu 2014-09-10 atleisdamas ieškovą iš pareigų, pažeidė imperatyviąją DK 109 str. 3 d. normą. Remiantis šia nuostata bei teismų praktika, ieškovo terminuota darbo sutartis turėjo būti sudaryta dviejų metų laikotarpiui, nes tokiai kadencijai yra renkamas prezidiumas, kuris ir skiria (tvirtina) sekretorius. Be to, ieškovo nuomone, jo atleidimo iš užimamų pareigų klausimas 2014-09-04 posėdyje buvo nagrinėjamas pažeidžiant vidaus teisės aktą - Prezidiumo darbo reglamentą, kadangi į posėdžio darbotvarkę nebuvo įtrauktas sekretoriaus vyr. finansininko kandidatūros svarstymo ir A. D. atleidimo iš šių pareigų klausimas arba gen. sekretoriaus teikimo svarstymas šiuo klausimu (b.l. 1- 5, 66-70).

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas sekretoriaus - vyriausiojo finansininko pareigas asociacijoje užėmė nuo 2002 metų. 2014-05-09 įvyko asociacijos visuotinis narių susirinkimas (Kongresas), kurio metu buvo išrinktas naujas prezidiumas. Į pirmąjį posėdį naujasis prezidiumas susirinko 2014-05-21 ir pagal įstatus šio posėdžio metu turėjo paskirti asociacijos sekretoriato vadovybę. Susirinkus naujam prezidiumui, DK 109 str. 3 d. ir DK 126 str. pagrindu su ieškovu buvo nutraukta ankstesnė terminuota darbo sutartis dėl sekretoriaus - vyriausiojo finansininko pareigų. Šios sutarties nutraukimo ieškovas neginčijo. Posėdžio metu asociacijos prezidentas pasiūlė naujo generalinio sekretoriaus (V. A.) kandidatūrą. Atsakovo teigimu, kadangi pastarasis tik posėdžio išvakarėse sužinojo apie siūlymą užimti šias pareigas, visiškai natūralu, kad jis aptariamame posėdyje negalėjo pateikti prezidiumui kitų asociacijos sekretoriato vadovybės narių kandidatūrų. Todėl tam, kad būtų užtikrintas normalus sekretoriato ir visos asociacijos veikimas, buvo nuspręsta buvusiems sekretoriams, įskaitant ieškovą, pavesti laikinai eiti prieš tai užimtas pareigas iki paskirtasis generalinis sekretorius pateiks tvirtinti naujų sekretorių kandidatūras. Toks prezidiumo nutarimas ir buvo įformintas 2014-05-21 su ieškovu sudarytoje terminuotoje darbo sutartyje, o nurodytas sutarties galiojimo terminas įtvirtintas ieškovo ginčijamame jos 2 p. Atsakovo įsitikinimu, 2014-05-21 darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas turi būti vertinamas ne DK 109 str. 3 d., įtvirtinančioje išimtį, kada terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma nuolatinio pobūdžio darbui, kontekste, o pagal šio straipsnio 1 ir 2 d., apibrėžiančias terminuotos darbo sutarties sudarymo sąlygas. Atsiradus aplinkybei, su kuria buvo siejamas 2014-05-21 darbo sutarties su ieškovu galiojimas, t.y. 2014-09-04 įvykusiame asociacijos prezidiumo posėdyje išrinkus naują sekretorių ekonomikai ir finansams- vyriausiąjį finansininką T. R., sutartis su ieškovu visiškai teisėtai buvo nutraukta. Vien tai, kad prezidiumas pasirinko ne ieškovą, o kitą asmenį užimti aptariamas pareigas, nereiškia, kad buvo pažeisti darbo įstatymai. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo argumentu, kad jo atleidimo iš darbo neteisėtumą suponuoja ir esą pažeistas Prezidiumo darbo reglamentas įtraukiant į 2014-09-04 prezidiumo posėdžio darbotvarkę klausimą dėl naujųjų sekretorių patvirtinimo. Atsakovo teigimu, dėl naujųjų asociacijos sekretorių skyrimo klausimo įtraukimo į darbotvarkę balsavo 7 iš 11 prezidiumo narių, dėl sekretorių skyrimo vyko diskusija, buvo išklausyti kandidatai, o T. R. į sekretoriaus ekonomikai ir finansams- vyriausiojo finansininko pareigas buvo paskirtas vienbalsiai. Minėtame posėdyje dalyvavo ir pats ieškovas. Prezidiumo nutarimas dėl naujojo sekretoriaus paskyrimo ir ieškovo atleidimo buvo įformintas ir kaip atskiras dokumentas. Taigi Prezidiumo darbo reglamentas nebuvo pažeistas (b.l. 77-79).

4Ieškinys atmestinas.

5Dėl darbo sutarties nutraukimo.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava" - tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, vežančius kelių transportu keleivius bei krovinius už atlygį arba savo lėšomis, teikiančius su kelių transporto veikla susijusias paslaugas. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tarptautinės vežėjų sąjungos (IRU) norminiais aktais, savo įstatais, kongreso bei prezidiumo nutarimais (Asociacijos „Linava“ XVII kongreso 2007-05-18 nutarimu Nr. 17-01 priimtų įstatų (toliau- Įstatai) 1.1. p. (b.l. 6)).

7Atsakovo įstatai nustato, kad asociacijos kolegialus valdymo organas yra prezidiumas, kurį sudaro prezidentas ir prezidiumo nariai. Asociacijos vienasmenis valdymo organas yra generalinis sekretorius (Įstatų 8.1, 9.2 p., b.l. 12 ). Prezidentą ir prezidiumo narius 2 metams renka visuotinis asociacijos narių susirinkimas- Kongresas (Įstatų 7.2.3, 9.1, 10.2 p. b.l. 10- 14). Išrinktas naujas prezidiumas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po kongreso privalo susirinkti į posėdį ir jame priimti nutarimą dėl asociacijos sekretoriato vadovybės paskyrimo (Įstatų 9.9 p. , b.l. 13). Prezidiumas tvirtina sekretoriato struktūrą, generalinį sekretorių, sekretorius ir vyriausiąjį finansininką, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia (Įstatų 9.8.3 p., b.l. 13). Sekretoriatas organizuoja ir vykdo kasdienę, operatyvią asociacijos veiklą (Įstatų 11.1 p., b.l. 14). Sekretoriato vadovybę sudaro generalinis sekretorius, sekretoriai ir vyriausiasis finansininkas (Įstatų 11.2 p., b.l. 14). Generalinį sekretorių tvirtina prezidiumas prezidento teikimu, o sekretorius ir vyriausiąjį finansininką- prezidiumas generalinio sekretoriaus teikimu (Įstatų 11.3 p., b.l. 14). 1999 m. spalio 1d. Generalinio sekretoriaus patvirtintos Sekretoriaus pareiginės instrukcijos 1.5 p. nurodyta, kad Asociacijos sekretorių nustatyta tvarka skiria Asociacijos prezidiumas Generalinio sekretoriaus teikimu (b.l. 17), analogiška sekretorių tvirtinimo tvarka nustatyta ir asociacijos sekretoriato darbo reglamente (b.l. 20- 22).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad asociacijos “Linava” tarybos 1995-12-20 nutarimu ieškovas A. D. buvo patvirtintas asociacijos vyriausiuoju finansininku, 1995-12-20 su juo buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 119, kurioje nurodomas sutarties terminas: asociacijos “Linava” 1995-10-13 išrinktos Tarybos kadencijos laikui (b.l. 91-92). 1998-06-29 asociacijos Generalinio sekretoriaus įsakymu Nr. 29K-1 nuo 1998-07-01 ieškovas paskirtas į Sekretoriaus pareigas, tuo pagrindu buvo atlikti 1995-12-20 su ieškovu sudarytos darbo sutarties Nr. 119 pakeitimai (b.l. 94). 2004-06-22 minėta darbo sutartis buvo pakeista, nustatant, kad ieškovas 2004-06-22 Prezidiumo nutarimu Nr. 06-17 paskirtas Sekretoriumi- vyriausiuoju finansininku. Darbo sutartis terminuota: asociacijos “Linava” Prezidiumo, išrinkto XIV-ame Kongrese 2004-06-18 įgaliojimų laikui arba iki atšaukimo (b.l. 96). 2008-05-22 minėta darbo sutartis vėl buvo pakeista, 2008-05-22 Prezidiumo nutarimu Nr. 08-10 ieškovą vėl patvirtinus asociacijos Sekretoriumi- vyriausiuoju finansininku (b.l. 98). 2012-12-02 asociacijos Prezidiumo nutarimu Nr. 09-44 ieškovas patvirtintas Sekretoriumi ekonomikai ir finansams- vyriausiuoju finansininku, įforminti atitinkami darbo sutarties pakeitimai, nurodant, kad vadovaujantis DK 109 str. 3d., 2011 m. gruodžio 2 dieną terminuota darbo sutartis pratęsiama asociacijos “Linava” prezidiumo, išrinkto XXIII-ame kongrese 2011-10-07 įgaliojimų laikui arba iki atšaukimo (b.l. 100). 2014-05-21 įvyko asociacijos Prezidiumo posėdis 01(248), kuriame susirinko XXVI Kongrese naujai išrinkti Prezidiumo nariai (b.l. 24). Iš šio posėdžio protokolo matyti, jog posėdžio pirmininkas “A. K. supažindino su prezidiumo posėdžio darbotvarkės projektu, kuris prezidiumo nariams buvo pateiktas iš anksto. Jis pasiūlė trečią darbotvarkės klausimą “Asociacijos “Linava” sekretoriato organizaciniai klausimai” perkelti ir svarstyti antru (…). Tokie siūlomi darbotvarkės projekto pakeitimai prezidiumo nariams buvo pateikti prieš dvi dienas “(b.l. 24). Iš minėto prezidiumo posėdžio protokolo matyti, kad jo metu asociacijos prezidentas pasiūlė naujo generalinio sekretoriaus kandidatūrą - V. A.. Kadangi pastarasis tik posėdžio išvakarėse sužinojo apie siūlymą užimti šias pareigas, visiškai natūralu, kad jis, be kita ko, aptariamame posėdyje negalėjo pateikti prezidiumui kitų asociacijos sekretoriato vadovybės narių kandidatūrų. Atsakovo teigimu, tam, kad būtų užtikrintas normalus sekretoriato, o kartu - ir visos asociacijos veikimas, buvo nuspręstą buvusiems sekretoriams, įskaitant ieškovą, pavesti laikinai eiti prieš tai užimtas pareigas - iki paskirtasis generalinis sekretorius pateiks tvirtinti naujų sekretorių kandidatūras. Kaip nurodyta protokole, šio posėdžio metu “Prezidiumo nariai pritarė pasiūlymui dėl pavedimo laikinai eiti sekretorių pareigas” (b.l. 27), nutarė atleisti ieškovą ir kitą sekretorių iš užimamų pareigų bei pavesti jiems laikinai eiti turėtas pareigas iki Generalinio sekretoriaus teikimo tvirtinti naujus sekretorius (sekretorių ekonomikai ir finansams- vyriausiąjį finansininką bei sekretorių transport politikai (b.l. 27- 28). Akivaizdu, kad toks laikinumo poreikis sąlygotas atsakovo valdžios pasikeitimu – naujo Prezidiumo išrinkimu, t.y. dėl objektyvių priežasčių.

9Taigi minėtas prezidiumo nutarimas ir buvo įformintas 2014-05-21 nutraukiant buvusią su ieškovu sudarytą darbo sutartį bei sudarant naują. 2014-05-21 asociacijos “Linava” Prezidento įsakymu Nr. 33K minėta 1995-12-20 su ieškovu sudaryta darbo sutartis nutraukta DK 126 str. pagrindu (suėjus darbo sutarties terminui), pavesta išmokėti ieškovui kompensaciją už nepanaudotas atostogas (b.l. 102-103). Atkreiptinas dėmesys, kad šio darbo sutarties nutraukimo pagrindų bei procedūrų ieškovas neginčijo.

10Tą pačią dieną su ieškovu sudaryta nauja darbo sutartis Nr. 331, kuri yra terminuota (b.l. 33-34), t.y. laikina, kaip kad numatyta naujai išrinkto Prezidiumo posėdžio protokole (b.l. 24-29) bei Prezidiumo nutarime dėl Asociacijos ,,Linava“ sekretoriaus paskyrimo (b.l. 54), naujai pasirašytos darbo sutarties terminas - iki generalinio sekretoriaus teikimo tvirtinti naują sekretorių ekonomikai ir finansams- vyr. finansininką (b.l. 33). 2014-09-04 asociacijos prezidiumas nutarė Generalinio sekretoriaus teikimu sudaryti terminuotą darbo sutartį su T. R. ir pavesti jam eiti sekretoriaus ekonomikai ir finansams- vyr. finansininko pareigas nuo 2014-09-08 iki 2014-12-18; atleisti laikinai einantį sekretoriaus ekonomikai ir finansams- vyr. finansininko pareigas A. D. pasibaigus terminuotos darbo sutarties laikui ir nesudaryti jokios naujos darbo sutarties asociacijoje “Linava” ar jos dukterinėse įmonėse. Pastebėtina, jog iš posėdžio protokolo matyti, kad tiek dėl terminuotos darbo sutarties su T. R. sudarymo, tiek dėl ieškovo atleidimo iš darbo buvo prabalsuota vienbalsiai (b.l. 41-42, 54). Pabrėžtina, jog Prezidiumo nutarimas dėl naujojo sekretoriaus paskyrimo ir ieškovo atleidimo buvo įformintas kaip atskiras dokumentas (b.l. 54). Taigi darbo sutartis su ieškovu nutraukta nuo 2014-09-10 remiantis DK 126 str. (suėjus darbo sutarties terminui), išmokant kompensaciją už nepanaudotas atostogas (b.l. 34, 48).

11Sutiktina su ieškovu, jog Prezidiumo darbo reglamento 2.6 p. nuostatos, kurios nustato, kad prezidiumas išimtiniais atvejais gali svarstyti klausimą, kuris nebuvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę, jei už jo įtraukimą į darbotvarkę balsavo ne mažiau kaip pusė prezidiumo narių, ir yra paruoštas prezidiumo nutarimo projektas, kuris posėdžio metu gali būti išdalintas visiems posėdyje dalyvaujantiems nariams, įtraukiant į 2014-09-04 prezidiumo posėdžio darbotvarkę klausimą dėl naujųjų sekretorių patvirtinimo buvo pažeistas, kadangi, kaip matyti iš protokolo, kaip pažymėjo posėdžio pirmininkas, šiam posėdžiui virš nurodytas klausimas nebuvo teikiamas ir prezidiumo nutarimo projektai nebuvo pateikti (b.l. 32). Tačiau vien šie formalūs pažeidimai savaime ieškovo teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia. Ieškovo kandidatūra buvo teikiama svarstymui, bet jai nebuvo pritarta. Priimti kandidatūrą ar ne yra atsakovo valdymo organo prerogatyva, šiuo atveju nėra jokio pagrindo pritarti ieškovo išsakytai pozicijai, jog jis, išdirbęs asociacijoje ,,Linava“ 20 metų, pagrįstai tikėjosi savo kandidatūros patvirtinimo ir pritarimo jai. Svarbu pastebėti ir tai, kad byloje esantys Prezidiumo posėdžio protokolai, jų eigoje priimti nutarimai, kurių pagrindu su ieškovu buvo sudaryta nauja terminuota darbo sutartis įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyti.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-11-10 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2009 M. P. v. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, pažymėjo, jog darbo sutarties terminas gali būti nustatomas: iki tam tikros kalendorinės datos (pvz., iki 2008 m. birželio 31 d.; vieneriems metams) arba iki tam tiktų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo (pvz., iki tol, kol bus atliktas tam tikras darbas; kol kitas darbuotojas grįš iš tikslinių atostogų). Šiuo atveju, kaip minėta, bylos duomenimis 2014-05-21 tarp šalių buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, t.y. iki generalinio sekretoriaus teikimo tvirtinti naują sekretorių ekonomikai ir finansams- vyr. finansininką (b.l. 33). Šios aplinkybės išnyko 2014-09-04 įvykus naujai išrinkto Prezidiumo posėdžiui ir jo metu ne tik kad teikus, bet ir patvirtinus naują sekretorių ekonomikai ir finansams- vyr. finansininką, todėl buvo teisinis pagrindas 2014-09-10 nutraukti su ieškovu naujai sudarytą terminuotą darbo sutartį pasibaigus jos terminui.

13DK 109 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad su renkamaisiais darbuotojais terminuota darbo sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti, o su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymus arba pagal įmonės, įstaigos, organizacijos įstatus skiria į darbą renkamieji organai, išskyrus savivaldybių tarybas, terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų laikui (kadencijai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010-05-25 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2010 P. A. L.v. Lietuvos socialdemokratų partija, nurodė, jog DK yra privatinės teisės aktas, bet dalis jo normų yra imperatyvios. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014-01-10 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2014 K. M. v. Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno miesto savivaldybė, Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, pažymėjo, kad „...jei tam tikros DK normos yra imperatyvios, jos negali būti aiškinamos taip, kad būtų paneigiamas šių normų privalomumas ir vieno ar kito darbo teisės subjekto naudai iškraipomas imperatyviųjų teisės normų turinys“. Viena iš tokių imperatyvių nuostatų yra minėtas DK 109 straipsnio 3 dalies reikalavimas, kad su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymus arba pagal įmonės, įstaigos, organizacijos įstatus skiria į darbą renkamieji organai, išskyrus savivaldybių tarybas, terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų laikui (kadencijai). Bylos medžiaga patvirtina, jog tokio pobūdžio terminai buvo nustatomi 1995-12-20 su ieškovu sudarytoje darbo sutartyje Nr. 119 (su vėlesniais pakeitimais), kuri buvo nutraukta 2014-05-21 suėjus jos terminui ir kurios nutraukimo, kaip minėta, ieškovas neginčijo.

14Nagrinėjamu atveju sutiktina su atsakovo pozicija, jog išdėstytos faktinės aplinkybės dėl objektyvaus negalimumo pirmajame asociacijos prezidiumo posėdyje paskirtį naujus sekretorius (pateikti naujas jų kandidatūras), taip pat būtinumas užtikrinti normalų sekretoriato ir pačios asociacijos veikimą, pagrindžia 2014-05-21 terminuotos darbo sutarties (laikinos) su ieškovu sudarymą ir atitinkamo jos galiojimo termino nustatymą – iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, todėl šiuo konkrečiu ginčo atveju DK 109 str. 3 d. netaikytinas taip, kaip nori ieškovas. Ieškovas, ilgą laiką užėmęs atsakingas pareigas pas atsakovą, negalėjo nežinoti senesnės darbo sutarties nutraukimo bei naujos darbo sutarties sudarymo aplinkybių ir teisinių pasekmių, tačiau, kaip minėta, darbo sutarties nutraukimo neginčijo, o naują sutartį sudarė savo valia. Tai, kad į užimamas pareigas ieškovas buvo paskiriamas net kelis kartus, atliekant tik eilinius darbo sutarties pakeitimus, suponuoja mintį, kad jis tikėjosi, jog bus paskirtas į pareigas ir šį kartą, tačiau iš kitos pusės jis turėjo žinoti ir suvokti, jog eina pareigas, į kurias gali būti ir nepaskirtas, išrinkus naują Prezidiumą. Pabrėžtina, jog darbo santykius reglamentuojančiomis teisės normomis nenustatyta imperatyvo, kad pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, šie darbuotojai turi pirmenybės teises likti darbe. Tai, kad prezidiumas pasirinko ne ieškovą, o kita asmenį užimti buvusias ieškovo pareigas, nereiškia, kad buvo pažeisti darbo įstatymai.

15Formuluodamas reikalavimus teismui, ieškovas neprašė pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu bei panaikinti lokalinį teisės aktą, buvusį jo atleidimo pagrindu. Pastebėtina, kad darbuotojas gali savo pasirinkimu prašyti teismo taikyti DK 300 straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus pažeistų darbuotojo teisių gynimo būdus, t. y. reikalauti arba grąžinti į darbą, arba negrąžinant į darbą priteisti visas su darbo santykiais susijusias išmokas, tačiau gali tai daryti tik gindamas savo teises dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Kadangi šiuo atveju atleidimo iš darbo neteisėtumas nebuvo konstatuotas, t.y. darbuotojo teisės nebuvo pažeistos, tai neatsiranda pagrindo ir pažeistų darbuotojo teisių gynimo būdų taikymui, taigi ieškovo reikalavimai netenkintini.

16Atmesdamas ieškinį, teismas plačiau dėl kitų šalių teiginių ir išsakytų argumentų nepasisako, nes neturi pagrindo manyti, jog ginčo sprendimui jie yra svarbūs ir teisiškai reikšmingi.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų.

18Kadangi šioje byloje ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str.1d.1p.), tai atmetus ieškinį, žyminis mokestis valstybei nepriteisiamas (CPK 96 str.).

19Duomenų, jog ieškovas būtų atleistas nuo kitų bylinėjimosi išlaidų, byloje nėra.

20CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje teismas ieškovo ieškinį atmetė, todėl iš jo yra priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

21Bylos duomenimis, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidas sudaro 2926,84 Eur (1438,21 Eur + 1488,63 Eur) už teisines paslaugas (įrodymų rinkimą, procesinių dokumentų parengimą, konsultacijas, atstovavimą teisme) (b.l. 88- 90, 116-118), tokio dydžio išlaidas atsakovas prašo priteisti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byla yra vidutiniškai sudėtinga, atstovavimo laikas šios bylos nagrinėjimo procese iš viso truko tik 1 val. 20 min. (b.l. 104-105, 120-121), sprendžiami klausimai nėra nauji teismų praktikoje, nagrinėjant bylą nebuvo reikalingos specialios žinios, nebuvo rengiama daug procesinių dokumentų (1 atsiliepimas ir 1 rašytiniai paaiškinimai), atsakovo advokatų darbo vieta yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama civilinė byla, atsakovo naudai iš ieškovo priteistinų išlaidų už teisinę pagalbą suma mažina iki 975,60 Eur. Nustatant tokią sumą, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas “ Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio”. Be to, priimama domėn, kad pralaimėjusi šalis šioje byloje yra ieškovas- netekęs darbo fizinis asmuo, kurio finansinės galimybės yra akivaizdžiai mažesnės, nei atsakovo.

22Šioje byloje susidarė viso 3,67 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų). Kadangi tenkanti atlyginti pašto išlaidų valstybei suma yra nemažesnė, nei 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (3 Eur), atmetus ieškinį, šios pašto išlaidos priteisiamos iš ieškovo valstybės naudai (CPK 96 str.1d.).

23Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 260 str., 307 str.,

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo A. D., a.k. ( - ) atsakovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" , į.k. 121053434, naudai 975,60 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

26Priteisti iš ieškovo A. D., a.k. ( - ) 3,67 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų), valstybės naudai, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašydamas... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas... 4. Ieškinys atmestinas.... 5. Dėl darbo sutarties nutraukimo.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Lietuvos nacionalinės vežėjų... 7. Atsakovo įstatai nustato, kad asociacijos kolegialus valdymo organas yra... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad asociacijos “Linava” tarybos 1995-12-20... 9. Taigi minėtas prezidiumo nutarimas ir buvo įformintas 2014-05-21 nutraukiant... 10. Tą pačią dieną su ieškovu sudaryta nauja darbo sutartis Nr. 331, kuri yra... 11. Sutiktina su ieškovu, jog Prezidiumo darbo reglamento 2.6 p. nuostatos, kurios... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 13. DK 109 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad su renkamaisiais darbuotojais... 14. Nagrinėjamu atveju sutiktina su atsakovo pozicija, jog išdėstytos faktinės... 15. Formuluodamas reikalavimus teismui, ieškovas neprašė pripažinti jo... 16. Atmesdamas ieškinį, teismas plačiau dėl kitų šalių teiginių ir... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 18. Kadangi šioje byloje ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK... 19. Duomenų, jog ieškovas būtų atleistas nuo kitų bylinėjimosi išlaidų,... 20. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 21. Bylos duomenimis, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidas sudaro 2926,84 Eur... 22. Šioje byloje susidarė viso 3,67 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 23. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 260 str., 307 str.,... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo A. D., a.k. ( - ) atsakovo Lietuvos nacionalinės... 26. Priteisti iš ieškovo A. D., a.k. ( - ) 3,67 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti...