Byla A-502-1748-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1748/2014 pagal pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G., uždarosios akcinės bendrovės „Ferteksos transportas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vidmarta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Ardynas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ferteksos transportas“ ir UAB „Vidmarta“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 1-130 „Dėl suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – ir SGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano patvirtinimo (toliau – ir Įsakymas).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 25 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė (XIV t., b. l. 18–29).

6Pareiškėjai P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G. ir UAB „Ferteksos transportas“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti, t. y. panaikinti tą specialiojo plano dalį, kurios sprendiniais suplanuota SGD terminalo dujotiekio jungtis, servitutai jai statyti ir eksploatuoti, nustatyta dujotiekio jungties apsaugos zona ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi (XIV t., b. l. 139–157) pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G. ir UAB „Ferteksos transportas“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą pakeitė. Panaikino Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano, patvirtinto energetikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1‑130, dalį, nustatančią, kad P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G. ir UAB „Ferteksos transportas“ valdomuose žemės sklypuose atstumas nuo linijų uždarymo įtaisų aikštelių, valymo prietaiso siuntimo ir priėmimo kamerų, kompresorių, reguliavimo bei apskaitos stočių iki gyvenamųjų, visuomeninių pastatų ir kitų statinių, kelių ir geležinkelių sankryžų, viešojo naudojimo geležinkelių bei AM kategorijos kelių sankasos apačios turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų ir (ar) atstumas nuo uždarymo įtaisų iki bet kokios paskirties pastatų, nepriklausančių magistraliniam dujotiekiui, turi būti ne mažesnis kaip 100 metrų. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą ir apeliacinį skundą šioje dalyje atmetė.

8II.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos nafta“ pateikė prašymą dėl 1 996,50 litų bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Paaiškina, kad byla iš esmės išspręsta atsakovo ir jo pusėje dalyvavusios AB „Klaipėdos nafta“ naudai. AB „Klaipėdos nafta“ advokatai analizavo pareiškėjų apeliacinį skundą, specifinius teisės aktus ir teismų praktiką, parengė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Šios atstovų teisinės paslaugos AB „Klaipėdos nafta“ kainavo 1 650 litų (be PVM) arba 1 996,50 litų (su PVM). Patirtas išlaidas įrodo advokatų kontoros Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE 2014 m. balandžio 25 d. PVM sąskaita faktūra TGSLT Nr. 06314 su apmokėjimą patvirtinančiu advokatų kontoros vyr. finansininkės įrašu „Apmokėta“ ant sąskaitos faktūros.

10Pareiškėjai P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G. ir UAB „Ferteksos transportas“ prieštarauja pateikto prašymo tenkinimui.

11Atsiliepime paaiškina, kad AB „Klaipėdos nafta“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nepateiktas nei išlaidų apskaičiavimas, nei pagrindimas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis. Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE teisines paslaugas AB „Klaipėdos nafta“ teikia ir kitose bylose (tai matyti iš atstovavimo sutarties), pridedama sąskaita išrašyta už minėtos kontoros teiktas teisines paslaugas ir papildomas išlaidas, tačiau nėra duomenų, kad tos paslaugos suteiktos šioje byloje, bendra suma sąskaitoje neatitinka prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos, taip pat nėra aišku, kokios buvo papildomos išlaidos. Be to, trečiasis suinteresuotas asmuo nepagrįstai reikalaujama priteisti pridėtinės vertės mokestį. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio to nenumato. Kita vertus, jei AB „Klaipėdos nafta“ advokatų kontorai sumokėjo PVM, tai jį ir atskaitė mokėdama PVM į valstybės biudžetą ir taip dalį patirtų išlaidų susigrąžino. Pareiškėjams kyla abejonių dėl to, ar sąskaitoje nurodyta suma tikrai buvo sumokėta, nes žodis „Apmokėta“ ant sąskaitos faktūros pastarosios aplinkybės nepatvirtina. Teismui nusprendus, kad pagal pateiktus dokumentus atstovavimo išlaidos vis dėlto turi būti priteisiamos, jos turi būti mažinamos, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų apeliacinis skundas buvo iš dalies patenkintas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas netenkintinas.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 ir 6 dalys nustato, jog kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas. Tokių pačių sumų gali reikalauti ir tretieji suinteresuoti asmenys, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.).

16Iš paminėtų nuostatų matyti, jog išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis, tačiau ABTĮ 43–45 straipsnių normos bei jų prasmė patvirtina, jog priteistinos tik: pirma, su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios išlaidos, t. y. tiesiogiai su teismo procesu susijusios išlaidos; antra, priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012).

17Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, analizuojant ABTĮ 44 ir 45 straipsnių nuostatas, buvo ne kartą pažymėta, kad proceso šalies teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą siejama ne tik su reikalavimu, jog ši šalis būtų laimėjusi bylą, bet ir iš dalies su procesinio pobūdžio reikalavimu pagrįsti turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. proceso šalis, prašanti priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, turi pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius, jog ji patyrė atitinkamas išlaidas dėl konkrečių procesinių veiksmų, atliktų toje byloje (pvz.: 2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-135/2012, 2013 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-153/2013, 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013).

18Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, taigi nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (išlaidos yra realios) (2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012). Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, jog pridėtinės vertės mokesčio sąskaita-faktūra nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Tai, jog proceso šalis patyrė realias išlaidas, paprastai įrodo pinigų apskaitos dokumentas, fiksuojantis vieno subjekto grynųjų pinigų mokėjimo ar pervedimo operacijas įvykdytas kitam subjektui (2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-284/2008, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-422/2009).

19Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos nafta“, palaikęs atsakovą ir nesutikęs su skundu, atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 24 d. nutartį, laikytinas šalimi, kurios naudai priimtas sprendimas, nėra. Tad jis, remiantis prieš tai minėtomis ABTĮ nuostatomis, įgijo teisę reikalauti atlyginti savo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, turinti teisę į bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir tokį prašymą teikianti šalis, privalo šias išlaidas pagrįsti. Analizuojamu atveju ši pareiga nebuvo įvykdyta.

20Prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1748/2014, priteisimo AB „Klaipėdos nafta“ prašo iš apeliacinį skundą pateikusių pareiškėjų priteisti 1 650 litų (su PVM 1 996,50 litų) atstovavimo išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Tačiau prie prašymo pridėta tik 2014 m. balandžio 25 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 06314 už teisines paslaugas (55 725,00 litų) ir papildomas išlaidas (8 790,03 litų), iš viso 64 515,03 litų (su PVM 78 063,19 litų) kopija (XIV t., b. l. 170). Šios sąskaitos faktūros apmokėjimą, kaip teigia AB „Klaipėdos nafta“, patvirtina ranka padarytas vyr. finansininkės įrašas „Apmokėta“. Daugiau jokių duomenų apie tai, kad pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta kur kas didesnė, nei prašyme nurodyta, suma apima ir sumą, kuri buvo mokama būtent už atsiliepimo į apeliacinį skundą šioje byloje surašymą (sąskaitos detalizavimo), bei kad šią sumą AB „Klaipėdos nafta“ tikrai sumokėjo advokatų kontorai (pvz., įvykdyto banko pavedimo kopija, banko sąskaitos išrašas ar pinigų perdavimo – priėmimo kvitas), nėra pateikta.

21Apibendrindama nurodytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos nafta“ nepagrindė savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo negali būti tenkinamas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

23Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisinimo atmesti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai