Byla 2-611-194/2010

1

2Šiauliai

3Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui E. O., P. R., atsakovo atstovams A. K., A. S., trečio asmens atstovams S. R., advokato padėjėjui A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo AB „ Šiaulių plentas“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui – Kelmės rajono savivaldybės administracijai, trečiam asmeniui UAB „ Diržė“ dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos organizuoto supaprastinto viešo konkurso „Kelmės rajono kelio Tytuvėnai( Sedulos g. – Skogalio, ( Bridvaišio ež.) rekonstrukcijos ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai“ viešo konkurso komisijos priimtų sprendimų 2009-12-16 ir 2009-12-24 pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas nurodė, jog UAB „ Šiaulių plentas“ pagal jungtinės veiklos sutartį su P. R. įmone „Agrotech“ dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos skelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Kelmės rajono kelio Tytuvėnai“( Sedulos g. – Skogalio (Bridvaišio ež.) rekonstrukcijos ir stovėjimo aikštelės automobiliams įrengimo darbai“. Tiekėjams pasiūlymų pateikimas su kvalifikaciniais reikalavimais buvo nustatytas iki 2009-11-25. Vokų atplėšimo procedūra numatyta 2009-11-25 10.05 val. Konkursiniai pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų.( VPĮ 31 str.). Pasibaigus vokų atplėšimo procedūrai ir nesant konkurso komisijos sprendimo dėl terminų pratęsimo, nesant kreipimosi į Viešųjų pirkimų komisiją, visiems dalyvavusiems tiekėjams raštu nepranešus apie sustabdytą procedūrą ir terminų pratęsimą, 2009-12-14 atsakovas informavo ieškovą, jog pagal techninius kriterijus yra dar vienas tiekėjas – tai UAB „ Diržė“, kuris atitinka minėto konkurso sąlygų techniniams reikalavimams, nors prieš tai pati perkanti organizacija buvo nustačiusi, jog UAB „ Diržė“ pasiūlymas neatitinka šio konkurso techninių sąlygų reikalavimams. 2009-12-14 buvo pranešta, kad bus peržiūrima techninių pasiūlymų eilė. Apie terminų pratęsimo laiką, jokia informacija ieškovo nepasiekė ir jis nežinojo, nebuvo informuotas iki kurio termino yra pratęstas laikas techninių pasiūlymų duomenų papildomam pateikimui. Ieškovas mano, jog perkančioji organizacija - atsakovas, neužtikrino, kad būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo proporcingumo ir skaidrumo principų pagal LR VPĮ 3 str. 1d., pažeisti LR VPĮ 32 str., 33 str., 35 ir 39 str. reikalavimai., o tiekėjo UAB „Diržė‘ pasiūlymas, šiam pateikus naujus dokumentus ir duomenis po 2009-11-25, neteisėtai pripažįstamas konkurso nugalėtoju pagal preliminarią eilę ir pripažintas nugalėtoju. Ieškovas 2009-12-28 pateikė perkančiai organizacijai pretenziją dėl techninių pasiūlymų eilės ir tiekėjo UAB „ Diržė“ atitikties šio konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams. Prašė iš naujo peržiūrėti ir įvertinti, ar UAB „ Diržė“ atitinka šiame konkurse numatytus tiekėjui keliamus reikalavimus. Ieškovas nurodo, jog dėl pretenzijos pateikimo, pirkimo procedūros buvo sustabdytos iki pretenzijos išnagrinėjimo. Tuo klausimu yra Kelmės savivaldybės direktoriaus įsakymas 2009-12-30 dienos( b.l. 124, tomas 1). Tačiau 2010-01-04 atsakymu į pretenziją Kelmės savivaldybės administracija informavo ieškovą, jog pretenzija yra atmesta. ( b.l 18. tomas 1). Raštas gautas ieškovo organizacijoje 2010-01-08 ( b.l. 18, tomas1). Ieškovas 2010-01-14 pateikė ieškinį teismui, o vėliau pateikė patikslintą ieškinį ( b.l. 97- 102, tomas2). Ieškinys teismui pateiktas savalaikiai, t.y. per 10 dienų nuo atsakymo į pretenziją gavimo dienos. Patikslintu ieškiniu ieškovas UAB „ Šiaulių plentas“ nurodo, jog tiekėjai savo konkursinius pasiūlymus privalėjo pateikti iki 2009-11-25 10 val.05 min. ( konkurso sąl. 25p.). Perkančioji organizacija informavo ieškovą, jog 2007-12-07 jog viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi techninius pasiūlymus, pirmoje eilėje nustatė UAB „ Šiaulių plentas‘ ir pagal jungtinės veiklos sutartį – P. R. įmonės „ Agrotech“ pasiūlymą ir jį pripažino atitinkanti šio konkurso techninių sąlygų reikalavimams, bei informavo, kad vokai su finansiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2009-12-15 10 val. 2009-12-14 gavo pranešimą, jog yra sudaryta nauja techninių pasiūlymų eilė ir yra dar vienas tiekėjo UAB „ Diržė‘ pasiūlymas priimtas. Ieškovas mano, jog perkanti organizacija nesilaikė konkurso komisijai keliamų reikalavimų- dėl gautos pretenzijos, nesustabdė pirkimų, nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą, jos pritarimo negavo, nepranešė visiems tiekėjams raštu apie pirkimų terminų pratęsimą, todėl komisijos veiksmai yra neteisėti, tuo pažeistos LR VPĮ 3 str., 32 str., 39 str. nuostatos. Perkančioji organizacija tiekėją UAB „ Diržė“ pasiūlė pateikti papildomus duomenis, tačiau 2009-12-09 protokoliniu nutarimu nusprendė, kad tiekėjo UAB „ Diržė“ pasiūlymas neatitinka minimaliems konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams. UAB „ Diržė“ pateikė naują pažymą apie vidutinės metinės apyvartos apimtis, į apimtis pritraukdama būsimus darbus už 2010 metus su VĮ Rietavo miškų urėdija darbų vertė- 290 050,00 Lt tai tik būsimi darbai, o ne atlikti darbai ir gautos apyvartos. Tai neteisingi duomenys.. Prie papildomų duomenų nepateiktos pažymos iš užsakovų, kad darbai atlikti tinkamai, kaip to reikalauja konkurso sąlygų 10.11p.nuostatos, todėl mano, kad darbų apimtys ir užsakovo pažymos privalėjo būti pateiktos darbams ir apimtims iki 2009-11-25. UAB „ Diržė“ iki 2009-11-25 nėra pateikusi darbų vadovo, kuris turi atitinkamą atestatą konkurse numatytų darbų vykdymui. Tai neatitinka konkurso sąlygų 10.12 p. reikalavimams. Pateiktas naujas vadovas R. B., kuris iki 2009-11-25 nebuvo UAB „ Diržė‘ dirbantis specialistas. UAB „ Diržė“ jis priimtas į darbą tik nuo 2009-12-02 0,25 etato. 2009-11-25 datai nėra šio asmens sutikimo atlikti darbų vadovo pareigas šiame konkurse, atstovaujant ir dirbant generaliniam rangovui UAB „ Diržė“. Konkursui pateiktame UAB „ Diržė‘ pasiūlyme kiti du pateikti specialistai tinkamo atestato darbų vadovo darbui kelio rekonstrukcijos ir statybos darbams atlikti - neturėjo. Neatitinkančio šių sąlygų 10.12p. reikalavimams, tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Ieškovas taip pat mano, jog UAB „ Diržė‘ pasiūlymas neatitinka ir konkurso sąlygų 10.15 p. reikalavimams, „ turėti pakankamai lėšų projektui įgyvendinti, t.y. ne mažiau kaip 1 milijoną litų nuosavų lėšų arba tikslinę kredito liniją. Pagal pateiktus duomenis nuosavų lėšų UAB „ Diržė‘ sąskaitose nurodė tik 673 686,95 Lt ir DnB NORD banko pažymoje 3.18 nurodyta, jog suteiks 200 000,- Lt kreditą apyvartinėms lėšoms, bet ne šio objekto tikslinei statybai finansuoti. Apyvartinės lėšos gali būti naudojamos kitiems tikslams, o ne šio konkurso objektui finansuoti, todėl mano, jog šio tiekėjo kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 10.15 p. reikalavimų ir jo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Be to, UAB „ Diržė“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 10.14 p. reikalavimams, nes pagal sudarytą sutartį 2009-11-07 su UAB „ Taurakelis“ dėl laboratorinių matavimų, tai UAB „Taurakelis“ neturi išduoto atestavimo pažymėjimo, išduoto LR Aplinkos ministerijos, t.y., be akreditacijos, todėl tiekėjas UAB „ Diržė“ pripažintina neturi tinkamos laboratorijos. Ieškovas prašo: pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo – Kelmės rajono savivaldybės administracijos konkurso komisijos sprendimus 2009-12-16 protokolu Nr. ( - ) dėl tiekėjo UAB „ Diržė“ pretenzijos nagrinėjimo ir naujos techninių pasiūlymų eilės nustatyto, kuriuo pripažinta, kad UAB „ Diržė“ atitinka konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams, ir įtraukta į techninių pasiūlymų eilę. Prašo - pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo konkurso komisijos 2009-12-16 ir 2009-12-24 protokolu Nr. VK-437 įformintus nutarimus, kuriais UAB „ Diržė“ pripažinta konkurso laimėtoju ir prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas – Kelmės savaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Procesinis dokumentas – atsiliepimas yra byloje ( b.l. 116-119, tomas 2) ir atsiliepimas į pirminį ieškinį ( b.l. 28-30, tomas 1). ).

5Tretysis asmuo P. R. įmonė su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Procesinis dokumentas – atsiliepimas pateiktas raštu ( b.l. 120- 124, tomas2).

6Tretysis asmuo UAB „ Diržė“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepimai į ieškinį pateikti raštu( b.l. 193-195, tomas 1 bei b.l. 125-127, tomas 2). Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Viešųjų Pirkimų Tarnyba ( toliau – VPT) pateikė išvadą byloje raštu Nr. 4S-1945 ir prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. ( b.l. 155-157, tomas 2). VPT nurodė, jog atsakovas , kaip perkančioji organizacija pakartotinai įvertinusi trečio asmens UAB „ Diržė“ kvalifikacinius duomenis, pasielgė teisėtai. Pažymėjo, jog supaprastintas pirkimas yra vykdomas pagal patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles, todėl atsakovė VPĮ 39 str. nuostatomis vadovautis neprivalo. Tik VPĮ 33 str. nuostatos yra draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime. Mano, jog UAB „ Diržė“ pasiūlymas atitinka šio konkurso nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. ( b.l. 155-157, tomas 2).

8Ieškinys tenkintinas.

9Perkančioji organizacija, vykdydama viešus pirkimus, privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl, komisija, vykdydama kandidatų atranką, privalo nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus: teisės verstis atitinkama veikla atestatai, finansinio, ekonominio, ir techninio pajėgumo reikalavimai. Kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal LR VPĮ 35-37 str. nuostatas.( LR Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 dalis. ).

10Perkančios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektualinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatas, reikalavimai nustatomi vadovaujantis LR VPĮ 33,34,35,36, 7 ir 38 str. nuostatomis.

11Jeigu tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų, pateikti kitus perkančiai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Jeigu pateikti dokumentai ir informacija yra neišsami apie kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų paprašyti tiekėją šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Pagal LR VPĮ 32 str. 6d. perkančioji organizacija turi atmesti tiekėjo paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

12Supaprastinto viešo pirkimo metu taikomos Supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės Taisyklės ( patvirtintos VPT prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymu 2008-09-12 Nr. 1S-91), kurios toliau tekste vadinamos -Taisyklėmis.

13Yra nustatyta, jog perkančioji organizacija Kelmės rajono savivaldybės administracija paskelbė vykdanti supaprastintą atvirą viešą pirkimą konkurse“ „ Kelmės rajono kelio Tytuvėnai“( ( Sedulos g.- Skogalio ( Bridvaišio ež.) rekonstrukcijos ir stovėjimo aikštelės automobiliams įrengimo darbai“. Tiekėjai savo pasiūlymus su priedais turėjo pateikti iki 2009-11-16. Vokų su kvalifikaciniais reikalavimais atplėšimas paskelbtas buvo 2009-11-25 10 val.05 min.

14Dalyvavo keturi tiekėjai: VĮ „ Šiaulių regiono keliai“, UAB „ Kauno keliai“, UAB „Diržė“ ir UAB „ Šiaulių plentas pagal jungtinės veikos sutartį su P. R. įmone „Agrotech“. Per pirmą kvalifikacijos patikrinimo atranką, buvo nustatyta, jog VĮ „ Šiaulių regiono keliai“ ir UAB „ Kauno keliai“ pateikti pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų ( toliau- Salygų) reikalavimams, todėl buvo atmesti. Be jokių trūkumų buvo pripažintas tiekėjo UAB „Šiaulių plentas“ su P. R. įmone pasiūlymas tinkamu.

15UAB „ Diržė“ pasiūlymui nustatyti konkurso Salygų 10.10, 10.11, 10.12 reikalavimų trūkumai. Konkurso komisijos posėdžio 2009-12-01 protokolas ( b.l 43-47, tomas 1). Ir nustatytas terminas iki 2009-12-04 faktu pateikti papildomus duomenis ir dokumentus. 2009-12-07 konkurso komisija posėdyje nutarė, jog UAB „ Diržė“ konkursinis pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų. ( b.l. 82, tomas 1). Už šį nutarimą balsavo visi keturi konkurso komisijos nariai. 2009-12-11 konkurso komisija posėdyje svarstė UAB „ Diržė“ pretenzijos nagrinėjimą. Nustatyta, kad 2009-12-09 gauta UAB „ Diržė‘ pretenzija Nr. ( - ), ir

Nutarė

16, pripažinti, kad UAB „ Diržė“ atitinka pirkimo dokumentų 2 lentelės 10.10 p. reikalavimą, t.y., UAB „ Diržė“ atitinka minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.( b.l. 102-104, tomas 1).

17Ieškovas UAB „ Šiaulių plentas“ nurodo, jog jis, kaip tiekėjas negavo privalomos informacijos raštu apie gautą pretenziją, jos priėmimą, nagrinėjimą, konkurso sustabdymą, komisijos kreipimąsi į Viešųjų pirkimų komisiją, todėl mano, jog komisijos veiksmai pažeidžia šalių lygiateisiškumo, lygios konkurencijos principą, nustatytą LR VPĮ 3 str. nuostatomis, todėl pripažintini neteisėtais. Komisija, nesustabdžiusi konkurso procedūros dėl pretenzijos nagrinėjimo, nesikreipusi į VPT, ir nepriėmusi nutarimo dėl terminų pratęsimo, apie tai raštu nepranešusi visiems šio konkurso dalyviams, pati nustatė naują terminą iki 2009-12-21, nors buvo paskelbta, jog finansinių pasiūlymų vokų atplėšimas vyks 2009-12-15, o vieną iš dalyvių – UAB „ Diržė“ pripažinusi neatitinkantį konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų ir jo pasiūlymą atmetusi, po to, vėl priėmusi nutarimą tą patį tiekėją pripažinti tinkamu, elgėsi neteisėtai. Prašo šį 2009-12-16 dienos viešo pirkimo komisijos protokolinį nutarimą Nr. ( - ) pripažinti neteisėtu, nes mano, jog UAB „ Diržė“ konkursinis pasiūlymas neatitinka šio konkurso sąlygų 10.11p. reikalavimas,( dėl vidutinės metinės svarbiausių darbų apyvartos ne mažesnei nei 1 700 000 Lt sumai), neatitinka - 10.12p. reikalavimams ( dėl statybos darbų vadovo su turimais atestatais nurodymo), neatitinka konkurso sąlygų 10.15 p. reikalavimų( turėti ne mažesnę nei 1 mln. Lt nuosavų lėšų arba tikslinę kreditinę liniją šio objekto darbų atlikimui), neatitinka konkurso sąlygų 10.10p. reikalavimų( dėl turėjimo patvirtintų ir įregistruotų statybos taisyklių perkamiems darbams atlikti)., neatitinka konkurso sąlygų 10.14 p. reikalavimams ( turėti atitinkamas matavimo priemones ir laboratorinę įrangą, užtikrinančias konkurso darbų savikontrolės vykdymą).

18Teismas, įvertinęs byloje patikrintus ir teismo išreikalautus duomenis bei dokumentus, daro išvadą, jog dalis ieškinio pareiškime nurodytų reikalavimų yra pagrįsti.

19Teisinio ginčo dalyku yra tiekėjo UAB „ Diržė‘ atitikimas šio konkurso Sąlygų 10.10p.- 10.15p. reikalavimams, kurie keliami šio konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, po to, vėl peržiūrėtas su pateiktais papildomais dokumentais, pripažintas tinkamu ir galiausiai pripažintas laimėjusiu šį konkursą bei pastatytas preliminarioje eilėje pirmuoju.

20Dėl UAB „ Diržė‘ atitikties šio konkurso sąlygų 10.11p. reikalavimams.( tiekėjo metinė vidutinė darbų apimtis per 5 metus arba nuo jo įregistravimo turi būti ne mažesnė nei 1 700 000 Lt.). Pateiktuose papildomuose dokumentuose pateikta UAB Diržė“ darbų apimtis yra nurodyta apie 1 900 000 Lt. Tačiau pažymėtina, jog į šį sąrašą yra įtraukti darbai, kurių atlikimas numatytas tik 2010 metais – tai VĮ Rietavo miškų urėdijoje atliekami girininkijos kelio darbai, kurių atlikimo terminas numatytas 2010 metais ir sumoje 290050 Lt ( eilutė 139, b.l. 79, tomas 1). Tai yra klaidingi duomenys, nepagrįstai padidinant metinę apyvartą tais darbais, kurie dar neatlikti, yra būsimi. Privalėjo būti nurodyti tik atlikti darbai iki 2009-11-25. Be to, pagal šio konkurso sąlygų reikalavimus UAB „ Diržė prie šių apyvartų privalėjo pridėti užsakovų pažymas apie atliktų darbų tinkamumą. Tokių pažymų iš užsakovų, prie papildomai pateiktų dokumentų nėra. Teismas vertina, jog komisija, tikrindama šio tiekėjo ekonominį pajėgumą, privalėjo įsitikinti šio tiekėjo ekonominiu pajėgumu vykdyti konkursinius darbus, įsitikinti jo atliekamo darbo kokybiškumu, tinkamumu, tačiau tinkamai ir principingai šio darbo neatliko. Iš pateiktos darbų apimties rodiklio minusavus busimus ir realiai neatliktus, įtrauktus darbus sumoje 290 050 Lt, ( 1 900 000- 290 0500) – 1 609 950 Lt. Konkurso sąlygų 10.11p. reikalavimas pateikti darbų apimtis apie 1 700 000 Lt nėra įvykdytas ir dirbtinai pritempti ir parodyti klaidingi duomenys. Tai kelia abejonių šio tiekėjo ekonominio pajėgumo reikalavimų pagrįstumu. Esant neatitikimams pagal Sąlygų 10.11p. tokio tiekėjo pasiūlymas privalėjo būti atmestas. Tai nebuvo įvertinta ir padaryta.

21Pagal konkurso sąlygų 10. 12p. ( reikalavimais pateikti atestuotus darbų vadovus) . Pirma su UAB „ Diržė‘ pasiūlymu pateiktų dviejų darbuotojų turimi atestatai neįrodė jų turimo atestato atlikti darbų vadovo pareigas būtent susisiekimo komunikacijų darbams, todėl UAB „ Diržė“ pateikė naują asmenį - darbų vadovu nurodė V. B.. Jo kvalifikacinis atestatas atitinka šio konkurso darbų atlikimui, t.y. jis turi kvalifikacijos atestatą statinių grupei: susisiekimo komunikacijos ( keliai, gatvės). Tačiau pažymėtina, jog V. B. priimtas dirbti į UAB „ Diržė‘ tik 2009-12-02, tai yra, po 2009-11-25. Iki 2009-11-25 datos, arba komisijai reikalaujant pateikti papildomus duomenis dėl darbų vadovų iki 2009-12-04 datos, UAB „ Diržė‘ pateiktuose dokumentuose iki 2009-12-04( iki komisijos nustatyto termino) nebuvo pridėtas šio asmens sutikimas atlikti darbų vadovo pareigas laimėjus konkursą „ Kelmės rajono kelio Tytutuvėnai“ pagal susitarimą ar kitą sutartį su UAB „ Diržė“. Dėl pasakyto, teismas daro išvadą, jog savalaikiai iki 2009-11-25 datos ir papildomai komisijos nustatytos datos, tiekėjas UAB „ „Diržė‘ nepateikė tinkamo darbų vadovo pagal šio konkurso sąlygų 10.12 p. reikalavimą, todėl jis pripažintinas neatitinkantis šiam konkurso sąlygų reikalavimui ir toks pasiūlymas turėjo būti atmestas.

22Be to, teismas nustatė, jog komisija, tikrindama UAB „ Diržė“ patikimumą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams pagal šio konkurso sąlygas, bei LR VPĮ 33 str. draudžiančioms nuostatoms,( VPĮ 33 str. 2 dalies 5p.,6p. nuostatos) netikrino ir nereikalavo, kad UAB „ Diržė‘ pateiktų pažymas iš VSDFV Šilalės skyriaus ir Tauragės apskrities VMI, kad iki 2009-11-25 nėra šios įmonės įsiskolinimų biudžetui, nors prie šio tiekėjo pateiktų duomenų tokių pažymų nebuvo pateikta.

23Teismas nustatė, jog tiekėjas UAB „ Diržė“ pateiktame pasiūlyme šiai konkurso komisijai nurodė, jog naudosis subrangovo UAB „ Elvaradas‘ paslaugomis, kuris atliks minėto objekto elektros ir ryšių montavimo darbus. UAB „ Elvaradas“ įsipareigojimas ir sutikimas atlikti šiam objektui tokius subrangos darbus yra.( tomas 3, b.l. 46 prie UAB „ Diržė‘ pasiūlymo). Tačiau šis subrangovo UAB „ Elvaradas“ pateiktas LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas ( b.l. 52,tomas 3) įrodo jo atestatą tik gyvenamų ir negyvenamų namų pastatams. Kelio tiesimo ir rekonstrukcijos bei automobilių aikštelių statybos darbai yra priskiriami statinių grupei: susisiekimo komunikacijos. Tokio atestato atlikti šio konkurso objekto statybos darbus šis subrangovas neturi ir jis nebuvo iki 2009-11-25 datos pateiktas. Tai neatitinka šio konkurso sąlygų 10.7p. reikalavimams.

24Pagal šio konkurso sąlygų 10.15 p reikalavimus, tiekėjas privalo turėti pakankamai lėšų projektui įgyvendinti.( ne mažiau kaip 1 mln. litų nuosavų lėšų arba tikslinę kreditinę liniją.). Pagal teismui pateikus DnB Nord banko duomenis apie UAB „ Diržė“ lėšas 2009-11-25 stoviui yra nustatyta, jog nuosavų lėšų UAB „ Diržė“ šiai datai turėjo 673 686,95 Lt. , tai yra tik pusė reikalaujamos sumos. DnB Nord banko pažyma 2009-11-23 Nr. ( - ) “ Dėl kredito suteikimo“ nurodo, jog bus suteiktas 200 000 Lt kreditas apyvartinėms lėšoms finansuoti. ( UAB „ Diržė“ pasiūlymo 40 lapas, tomas 3). Tai nėra tikslinė šio kredito paskirtis šio kelio statybai ir rekonstrukcijai vykdyti. Šios lėšos gali būti naudojamos ir kitiems darbams apmokėti, kaip pvz. įrengimų nuomai apmokėti. UAB „ Diržė“ pasiūlyme nurodyta visų būtinų kelio darbų įrengimų nuoma. Ji galima, tačiau, nėra išanalizuoti ir įvertinti tokių įrengimų nuomos apmokėjimo šaltiniai, kurie paprastai ir apmokami iš apyvartinių lėšų. Šio konkurso sąlygose buvo keliamas reikalavimas arba nuosavoms lėšoms arba tikslinei kreditavimo linijai pagrįsti. Teismas daro išvadą, jog UAB „ Diržė‘ pagal pateiktus duomenis neatitiko šio konkurso sąlygų 10.15 p. reikalavimams, o kai tiekėjas neatitinka šio reikalavimo, jo pasiūlymas turėjo būti atmestas, kaip neatitinkantis ekonominės ir finansinės būklės reikalavimų. ( LR VPĮ 35 str.1d. ir Perkančių organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių Taisyklių 58 p. ) Minėtų taisyklių 71..p. nustatyta, jog perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu: 7.3. tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kas šiuo atveju yra nurodyta šio konkurso sąlygose (Supaprastinto atviro konkurso Sąlygos- b.l 5- 13, tomas 1).

25Dėl UAB „ Diržė“ pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų 10.14 p. reikalavimams, (reikalavimas tiekėjui turėti reikiamas matavimo priemones ir laboratorinę įrangą), tai yra nustatyta, jog pagal tiekėjo UAB „ Diržė“ sudarytą sutartį 2009-11-17 su UAB“ Taurakelis“, tai UAB „ Taurakelis“ laboratorinė įranga neturi akreditavimo dokumentų, nes nėra įtraukta į Nacionalinės akreditacijos biuro prie LR Aplinkos ministerijos duomenų bazę. ( b.l. 105- 110, tomas 2). Kad ir savikontrolės tikslais, tačiau, esant tokiam konkurso sąlygų reikalavimui, laikytina, jog šio konkurso dalyvio pateikti duomenys yra netinkami. Konkurso komisija, vertindama atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, turėjo tai matyti, įvertinti, paprašyti patikslintų duomenų, o to nepadarė, kas rodo jos neatidų, netinkamą darbo atlikimą. Tai nepripažintina esminiu pažeidimu, kaip šio tiekėjo neatitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, tačiau, konkurso komisijos privalėjo būti patikrinta, įvertinta, paprašyta patikslinti ir papildyti tokius duomenis, kas nebuvo daryta.

26Kadangi tiekėjo UAB „ Diržė“ konkursinis pasiūlymas dėl jo neatitikties minėtų konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams privalėjo būti atmestas, tai komisijos atliktas šio dalyvio finansinio pasiūlymo vertinimas negalėjo būti pateiktas komisijai, nes privalėjo būti atmestas iki finansinio vertinimo posėdžio, tai ir galutinis finansinio vertinimo sprendimas, kuriuo šis tiekėjas pripažintas laimėjusiu, teismo vertinamas kaip teisiškai nepagrįstas. ( LR CPK 185 str.)

27Pripažinus, jog pagal gautą UAB „ Diržė‘ pretenziją, šio konkurso komisija turėjo pagrindo peržiūrėti ir pervertinti UAB „ Diržė‘ pateiktus dokumentus ir duomenis, nors dalis duomenų yra pateikta ir naujų, pvz., 2009-12-02 įsakymai dėl statybos taisyklių patvirtinimo ir jų naudojimo( b.l. 59, tomas 1), ir tokie dokumentai yra pateikti po pasiūlymų pateikimo pabaigos, t.y. po 2009-11-25 datos, tačiau teismas laiko, jog galutinis šios komisijos sprendimas pripažinti UAB „ Diržė‘ pasiūlymą atitinkančiu šio konkurso reikalavimams yra nepagrįstas, ir jo pasiūlymas turėjo būti atmestas, todėl, netiksliai, neatidžiai ir neįsigilinus įvertinusi šio tiekėjo ekonominį ir finansinį pajėgumą, šio konkurso komisija pažeidė LR VPĮ 27 str. nuostatas,32 str. 4d., ir 6 d, nuostatas, jog tiekėjas gali papildyti ir patikslinti savo dokumentus ir duomenis iki pasiūlymų termino pabaigos, t.y. iki 2009-11-25. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti dokumentai yra įvertinti ir tuo pažeisti VPĮ 3 str. 1d. įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai. Pripažintina ir daroma išvada, jog tiekėjas UAB „Diržė“ nėra ekonomiškai patikimas ir pajėgus vykdyti visumoje virš 4 mln. litų vertės kelio statybos ir rekonstrukcijos projektą, kuris iš dalies yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Šio konkurso dalyvio patikimumas ir ekonominis pasirengimas vykdyti tokio projekto darbų apimtis yra perkančios organizacijos įvertintas netinkamai. Dėl pasakyto, teismas tenkina ieškinio reikalavimus ir pripažįsta, jog šio konkurso komisijos 2009-12-16 ir 2009-12-24 nutarimai pripažinti UAB „ Diržė“ atitinkančiu šio konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams ir jo konkursinio pasiūlymo įvertinimas pirmuoju preliminarioje eilėje yra teisiškai nepagrįsti, todėl pripažintini neteisėtais ir naikintini. ( LR CPK 185 str., minėtų Pavyzdinių Taisyklių 68p.- 70p. ir 70.3.p., LR VPĮ 3 str., 32 str., 35 str. ).

28Dėl ieškovo UAB „ Šiaulių plentas“ pateiktos 2009-12-28 pretenzijos, tai teismas laiko, jog pretenzija pačios perkančios organizacijos buvo priimta ir tirta, nes pagal ją yra priimtas Kelmės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas - priėmus pretenziją, sustabdyti konkurso procedūras iki pretenzijos išnagrinėjimo ( b.l.124, tomas I). Perkančios organizacijos priimta pretenzija buvo išnagrinėta ir atmesta. Nuo pretenzijos atmetimo datos, ieškovas, nepažeisdamas 10 dienų termino, pateikė ieškinį teismui. Pretenzijos priėmimo ir jos nagrinėjimo klausimą išsprendė pati perkanti organizacija, ir po duomenų apie pretenzijos išnagrinėjimo rezultatus gavimo, ieškinys pateiktas teismui savalaikiai. Taigi, ikiteisminė tvarka yra išlaikyta. ( b.l. 1., b.l. 18, tomas 1). Atsakovas – perkančioji organizacija ir UAB „ Diržė‘ procesiniuose dokumentuose šiuo aspektu jokių argumentų nereiškė. ( LR CPK 178 str.)

29Ieškinio reikalavimus patenkinus, iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei bei bylos dokumentais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. ( LR CPK 93 str. 1d., 88 str. 1d. 3p.). Priteistinas į valstybės biudžetą trūkstamas žyminis mokestis- 65,50 Lt. (LR CPK 86 str.1 d.)

30Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.

31n u s p r e n d ė :

32Ieškinį patenkinti.

33Pripažinti neteisėtais ir panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešo pirkimo Nr. 80331 komisijos 2009-12-16 protokolinį sprendimą Nr. ( - ) dėl UAB „ Diržė‘ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, kuriuo UAB „ Diržė“ įtraukta į techninių pasiūlymų eilę ir atsakovo – 2009-12-24 protokolinį sprendimą Nr. ( - ), kuriuo UAB „ Diržė“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

34Priteisti iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos 65,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ir atstovavimo išlaidų 3993 Lt ieškovui UAB „ Šiaulių plentas“ ir priteisti 65,50 Lt trūkstamo žyminio mokesčio bei 77 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Šiauliai ... 3. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai... 4. Ieškovas nurodė, jog UAB „ Šiaulių plentas“ pagal jungtinės veiklos... 5. Tretysis asmuo P. R. įmonė su ieškiniu sutiko ir prašė... 6. Tretysis asmuo UAB „ Diržė“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. Viešųjų Pirkimų Tarnyba ( toliau – VPT) pateikė išvadą byloje raštu... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Perkančioji organizacija, vykdydama viešus pirkimus, privalo išsiaiškinti,... 10. Perkančios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų kvalifikacijos... 11. Jeigu tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, dėl pateisinamų priežasčių negali... 12. Supaprastinto viešo pirkimo metu taikomos Supaprastintų viešųjų pirkimų... 13. Yra nustatyta, jog perkančioji organizacija Kelmės rajono savivaldybės... 14. Dalyvavo keturi tiekėjai: VĮ „ Šiaulių regiono keliai“, UAB „ Kauno... 15. UAB „ Diržė“ pasiūlymui nustatyti konkurso Salygų 10.10, 10.11, 10.12... 16. , pripažinti, kad UAB „ Diržė“ atitinka pirkimo dokumentų 2 lentelės... 17. Ieškovas UAB „ Šiaulių plentas“ nurodo, jog jis, kaip tiekėjas negavo... 18. Teismas, įvertinęs byloje patikrintus ir teismo išreikalautus duomenis bei... 19. Teisinio ginčo dalyku yra tiekėjo UAB „ Diržė‘ atitikimas šio konkurso... 20. Dėl UAB „ Diržė‘ atitikties šio konkurso sąlygų 10.11p.... 21. Pagal konkurso sąlygų 10. 12p. ( reikalavimais pateikti atestuotus darbų... 22. Be to, teismas nustatė, jog komisija, tikrindama UAB „ Diržė“... 23. Teismas nustatė, jog tiekėjas UAB „ Diržė“ pateiktame pasiūlyme šiai... 24. Pagal šio konkurso sąlygų 10.15 p reikalavimus, tiekėjas privalo turėti... 25. Dėl UAB „ Diržė“ pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų 10.14 p.... 26. Kadangi tiekėjo UAB „ Diržė“ konkursinis pasiūlymas dėl jo... 27. Pripažinus, jog pagal gautą UAB „ Diržė‘ pretenziją, šio konkurso... 28. Dėl ieškovo UAB „ Šiaulių plentas“ pateiktos 2009-12-28 pretenzijos,... 29. Ieškinio reikalavimus patenkinus, iš atsakovo priteistinos procesinių... 30. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.... 31. n u s p r e n d ė :... 32. Ieškinį patenkinti.... 33. Pripažinti neteisėtais ir panaikinti Kelmės rajono savivaldybės... 34. Priteisti iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos 65,50 Lt... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...