Byla 2-1010-372/2012
Dėl bankrutuojančios UAB „Ainro“ 2012 m. birželio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr.10 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant kreditoriaus UAB Medicinos bankas atstovui V. P., atsakovės bankroto administratoriaus įgaliotinei R. V.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB Medicinos bankas skundą dėl bankrutuojančios UAB „Ainro“ 2012 m. birželio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr.10 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ panaikinimo ir

Nustatė

3Pareiškėjo, kitų kreditorių ir bankroto administratoriaus argumentai

4UAB „Ainro“ kreditorius UAB Medicinos bankas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BUAB „Ainro“ 2012-06-27 kreditorių susirinkimo dešimtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro: atlyginimas administratoriui - 30 000 Lt + mokesčiai, kitos administravimo išlaidos (apskaitos, turto apsaugos, transporto, telefono, komunalinių patarnavimų, dokumentų archyvavimo, juridinės, pavojingų atliekų utilizavimo) - 16 000 Lt + mokesčiai. Nesutikdamas su tokiu kreditorių susirinkimo nutarimu, UAB Medicinos bankas išdėsto tokius savo motyvus :

5Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pažeidžia kreditorių ir pačios įmonės teises, nes neužtikrina administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyros ir nepagrįstai suteikia viršenybe administratoriaus interesams, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Visos patirtos išlaidos turi būti būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. Administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks dydis yra reikalingas sklandžiam įmonės bankroto procesui užtikrinti. Didžiausio kreditoriaus AB DNB banko patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iš esmės atitinka administratoriaus teiktam nutarimo projektui dėl administravimo išlaidų sąmatos. Neaišku, kokiais kriterijais ir kokia tvarka vadovaujantis buvo nustatyta administravimo išlaidoms bendrai (apskaitos, turto apsaugos, transporto, telefono, komunalinių patarnavimų dokumentų archyvavimo, juridinės, pavojingų atliekų utilizavimo) skirti 16 000 Lt plius mokesčiai sumą. UAB Medicinos bankas mano, kad nurodyta suma yra nepagrįstai didelė dėl žemiau išdėstytų motyvų: 1) neaišku, kodėl yra būtina užsakinėti buhalterines paslaugas ir kodėl įmonės apskaitos sutvarkyti negali pats administratorius; 2) administruojama įmonė turi tik vieną nekilnojamąjį turtą-butą su rūsiu, esantį ( - ), kuris yra nuomojamas, todėl patalpų apsauga gali rūpintis nuomininkas, kuris taip pat dengia ir komunalines išlaidas; 3) neaišku, kam būtų naudojamos transporto išlaidos, kai administratorius jokių ieškinių teismuose nėra pareiškęs, todėl jam į teismą vykti nereikia, administruojama įmonė turi tik vieną nekilnojamąjį turtą, kuris nuomojamas, todėl nėra pagrįsto poreikio jį dažnai apžiūrėti, administratorius veiklą vykdo Šiauliuose, todėl esant poreikiui vykti į teismą ar apžiūrėti įmonės turtą atstumai būtų minimalūs ir atitinkamai išlaidos kurui mažos; 4) nėra aišku, kokioms byloms vesti būtų naudojamos lėšos teisinėms paslaugoms, kokie paslaugų įkainiai. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis administratorius įmonės vardu nėra pareiškęs jokių ieškinių ir neketina reikšti, todėl išlaidos šioms paslaugoms nėra būtinos; 4) atliekų utilizavimo išlaidų: administratorius ataskaitoje nepateikė jokių duomenų, kad įmonė turėtų pavojingų atliekų. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis įmonė jokių pavojingų atliekų neturi, todėl išlaidos jų utilizavimui nėra būtinos.

6Sudėjus patvirtintas išlaidas bei prie jų pridėjus PVM mokestį, taip pat teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintą 9 400 Lt plius PVM administravimo išlaidų sumą gaunasi, kad iš viso su PVM mokesčiu įmonės administravimui būtų skirta net 67 034 Lt suma, įskaitant PVM. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad yra nagrinėjamos tik dvi civilinės bylos pagal įmonės savininkams pareikštus ieškinius (2012-07-04 Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-771-368/2012 buvo priimtas teismo sprendimas, Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė b)yla Nr. 2-3269-901/2012). BUAB „Ainro“ nėra pareikšta ieškinių ir pati įmonė nėra jų pareiškusi, o dvejose bylose dalyvauja tik kaip tretysis asmuo. Administratorius įmonės sudarytų sandorių neginčija, įmonė debitorių neturi. Įmonė laikytina maža, nes turi tik 41 kreditorių, nuo 2005-04-13 iki 2010-08-18 t.y. per 3 metus buvo sudarytos tik 26 sutartys. Be to, įmonė turi mažai turto. Įkeisto UAB Medicinos bankui buto vidutinė rinkos vertė pagal 2012-01-01 atliktą masinį turto vertinimą sudaro tik 111 000 Lt. Turto reali vertė sudaro tik 77 700 Lt. Trumpalaikis turtas yra nelikvidus, nes jį sudaro tik prekių likučiai, kurių vertė ataskaitoje pateikiama 2008-2010 metų. Kol nepasibaigs civilinių bylų Nr. 2-771-368/2012, Nr. 2-3269-901/2012 nagrinėjimas, nėra aišku, ar savininkų turtas bus parduodamas bankroto proceso metu, ar atskirai. Tuo tarpu bendra patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų įmonei suma yra 534 968,55 Lt (įmonėje yra 41 kreditorius). Kreditorių susirinkimo nutarimu paskirta administravimo išlaidų suma sudaro neproporcingai didele dalį turto, iš kurio bus tenkinami kreditorių reikalavimai. Pardavus turtą už likvidacine vertę, kuri sudarytu 77 700 Lt ir atėmus bendrą 67 034 Lt įskaitant PVM administravimo išlaidų sumą, banko finansiniams reikalavimams tenkinti liktų tik 10 666 Lt, o visa suma, gauta pardavus bankui įkeistą vienintelį įmonės turtą, būtų skirta bankroto administravimo išlaidoms dengti. Kreditorius mano, kad tokia situacija iš esmės prieštarauja hipotekos instituto paskirčiai. Ne tik bankas, bet ir kiti įmonės kreditoriai siūlė patvirtinti mažesnę bendrą administravimo išlaidų sąmatą. Bankas kreditorių susirinkimui siūlė patvirtinti nutarimo projektą, kuriame buvo numatyta administratoriaus atlyginimui skirti 10 000 Lt plius PVM atlyginimą, kitas administravimo išlaidas išskaidyti pagal atskiras rūšis ir numatyti bendrai skirti ne daugiau kaip 11 000 Lt plius PVM. VMI prie LR FM ir VSDFV Šiaulių skyrius kreditorių susirinkimui siūlė tokį nutarimo projektą: „Administratoriaus atlyginimui skirti 16 000 Lt + PVM nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš JAR. Administravimo išlaidoms skirti 14 000 Lt + PVM (įskaitant teismo patvirtintą 9 400 Lt + PVM) sumą

7Nutarimu patvirtintoje 46 000 Lt plius mokesčiai administravimo išlaidų sąmatoje išskirtas 30 000 Lt plius mokesčiai atlyginimas administratoriui, tačiau nėra išskirtos ir apribotos tam tikrais dydžiais kitos administravimo išlaidos pagal atskiras rūšis. Kreditorius mano, kad tai sudaro sąlygas administratoriui piktnaudžiauti ir neefektyviai bei netaupiai naudoti patvirtintas administravimo išlaidas 16 000 Lt plius mokesčiai ribose. Teismas iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtino 9 400 Lt plius PVM BUAB „Ainro“ administravimo lėšų sumą nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Administratorius nei ataskaitoje, nei susirinkimo metu visiškai nepagrindė iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtų išlaidų, taigi lieka neaišku, ar buvo ir kur panaudota 9 400 Lt plius mokesčiai lėšų suma.

8Kreditorius mano, kad administratoriui patvirtintas atlyginimas nėra proporcingas būsimam darbui, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų bei yra akivaizdžiai per didelis. Įmonė veiklos nevykdo, joje nedirba nei vienas darbuotojas, įmonė turi mažai turto, nuosavybės teise turi tik vieną ilgalaikio turto objektą t.y. 60,62 kv. m. butą su rūsiu, esantį ( - ), nėra pradėjusi jokių teisminių bylų, įmonė debitorių neturi. Administratoriaus darbų apimtis šioje įmonėje yra maža. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju pagal ginčijamą įmonės administravimo išlaidų sąmatą yra numatyta, kad BUAB „Ainro“ buhalterijos ir juridines paslaugaus teiks ne įmonės administratorius, o tam bus samdomi išoriniai ekspertai, kreditorius nurodo, kad patvirtintas 30 000 Lt plius mokesčiai administratoriaus atlyginimas neatitinka numatomos administratorius darbų apimties. Ginčijamu nutarimu buvo patvirtintas administratoriaus atlyginimas tik nuo pirmojo kreditorių susirinkimo, todėl lieka neaišku, koks atlyginimas administratoriui skiriamas iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Kreditorius mano, kad esant tokiai situacijai, administratoriui paliekama teisė prašyti papildomai patvirtinti jam mokėtiną atlyginimą nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kas dar labiau padidintų ginčijamu nutarimu patvirtintą 46 000 Lt plius mokesčiai įmonės administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo ir 9 400 Lt plius PVM administravimo išlaidų sumą iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kas bendrai sudaro net 67 034 Lt įskaitant PVM.

9Administratoriaus įgaliotinė nesutinka su kreditoriaus UAB Medicinos bankas argumentais ir atsikirtinėja į juos :

10Vertinant administratoriaus atlyginimo dydį bei kitų administravimo išlaidų nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dydį, neturi būti atsižvelgiama i išlaidas, patirtas iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Šių išlaidų dydis nėra susijęs su pareikšto skundo reikalavimu, kadangi iš minėtos 9.400 Lt plius mokesčiai sumos nėra dengiamas atlyginimas bankroto administratoriui ar kitos išlaidos, patirtos po pirmojo kreditorių susirinkimo.

11Administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas nereiškia, kad administratorius yra laisvas sąmatoje numatytas lėšas savo nuožiūra išnaudoti. Sąmatoje nurodytas išlaidu dydis reiškia tik maksimalia lėšų riba, kurios negali viršyti administratorius atlikdamas administravimo funkcijas. Už sąmatoje numatytų lėšų panaudojimą administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui, o administravimo išlaidos neturi tapti paslėptu atlyginimu administratoriui greta jam teisės aktų nustatyta tvarka mokamo atlyginimo. Tai, jog bendrovės kreditoriai patvirtino 16.000 Lt plius mokesčiai kitoms administravimo išlaidoms nuo pirmojo kreditorių susirinkimo, nereiškia, kad visa 16.000 Lt plius mokesčiai bus sunaudota administravimui. Ši suma yra maksimali suma, kurią gali panaudoti administratorius kitoms administravimo išlaidoms dengti. Tik pradėjus administruoti bankrutuojančią įmonę, galima nustatyti tik apytikslę sumą (prognozes), reikalingą kitoms administravimo išlaidoms, patiriamoms nuo pirmojo kreditorių susirinkimo, apmokėti. Kitų administravimo išlaidų suma priklauso nuo daugelio ateityje atsirasiančių aplinkybių (kreditorių susirinkimo sprendimų, bankrutuojančios įmonės ir bankrutuojančiai įmonei pareikštų ieškinių, kitų teisminių procesų, turto perėmimo procedūrų, turto teisinės registracijos dokumentų sutvarkymo ir pan.). BUAB „Ainro“ kreditorių pirmojo susirinkimo metu bankroto administratorius negalėjo su nedidele paklaida detalizuoti, kokioms paslaugoms ir kiek bus išleidžiama lėšų bendrovei tinkamai administruoti.

12BUAB „Ainro“ kreditoriai įvairiomis ĮBĮ nustatytomis priemonėmis gali kontroliuoti, kaip yra naudojamos 16.000 Lt plius mokesčiai lėšos UAB „Ainro“ bankroto bylos nagrinėjimo metu. Labai tikslios ir detalios informacijos apie ateityje patiriamas kitas administravimo išlaidas nepateikimas nagrinėjamu atveju nepažeidžia BUAB „Ainro“ kreditorių teisių ir teisėtų interesų, nes šių teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą galima užtikrinti aukščiau nurodytomis kreditorių teisėmis bankroto procese. Nagrinėjamu atveju 2012-06-27 kreditorių susirinkimo dešimtuoju darbotvarkės klausimu nustatytas maksimalus kitų administravimo išlaidų nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dydis užtikrina tai, kad bankroto administratorius operatyviai bei esant poreikiui galės naudoti lėšas, užtikrinančias tinkamą UAB „Ainro“ bankroto procedūrų atlikimą. Jei būtų skirta per mažai lėšų bendrovės kitoms administravimo išlaidoms apmokėti, tektų kiekvieną kartą IBI 23 str. 5 p. nustatyta tvarka inicijuoti kreditorių susirinkimo (komiteto) posėdžius, kuriuose bankroto administratorius būtu priverstas prašyti kreditorių didinti kitu administravimo išlaidu sąmatą. Tokia situacija neatitiktų protingumo, ekonomiškumo ir bankroto proceso operatyvumo principų.

13Atsikertant dėl buhalterinės apskaitos - bankroto administratorius gali tik išrašyti pirminius dokumentus (kasos pajamų orderį ar kasos išlaidų orderį), tačiau apskaitą pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymą privalo tvarkyti buhalteris (ar buhalterinė tarnyba), todėl šie klausimai pavedami atitinkamų sričių profesionalams.

14Būsimos transporto, turto apsaugos ir komunalinės išlaidos susijusios ne tik su bankrutuojančios įmonės turimu nekilnojamuoju turtu, bet ir su kito bankrutuojančios bendrovės turto (46042,50 Lt vertės bendrovės atsargų, 9153,00 Lt vertės prekystalių ir 1273,00 Lt vertės kompiuterio NEC FE 950) valdymu ir tvarkymu. BUAB „Ainro“ bankroto procedūros turi tam tikrų ypatumų ir jos sudėtingesnės nei įprastai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.104 str. 2 d. nuostatomis, už BUAB „Ainro“ prievoles yra subsidiariai atsakingi A. K. ir R. K.. Atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojančios bendrovės turto nepakaks atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, yra imamasi priemonių perimti šių asmenų priklausantį nekilnojamąjį turtą. Tuo atveju, jei iš A. K. ir R. K. bus perimamas aukščiau nurodytas turtas, tikėtina, jog gali būti patiriama ir daugiau nei 16.000 Lt plius mokesčiai išlaidų kitoms administravimo išlaidoms. BUAB „Ainro“ patiria ir ateityje patirs išlaidų, susijusių su įmonės archyvinių dokumentų tvarkymu. Kadangi įmonė buvo įsteigta 1991m. kovo 28 d. ir joje dirbdavo iki 10 darbuotojų, reikalinga sutvarkyti tiek trumpojo saugojimo iki 10 m., tiek ir ilgo saugojimo bylas. Be to, darbuotojų arba Sodros prašymu, administratorius privalo pateikti pažymas dėl darbuotojams mokėto atlyginimo ir jų dirbto laiko. BUAB „Ainro“ patiria ir ateityje patirs juridinių išlaidų. Bankrutuojanti bendrovė dalyvauja civilinių bylų Nr.2-771-368/2012, Nr.2-3269-901/2012 nagrinėjime. Tinkamas dalyvavimas šiose bylose yra svarbus, nes šiais teisminiais procesai siekiama iš A. K. ir R. K. turto maksimaliai patenkinti BUAB „Ainro“ kreditorių pareikštus kreditorinius reikalavimus. Tuo atveju, jei A. K. ir R. K. turtas bus parduodamas ĮB[ nustatyta tvarka, ateityje galimai iškils teisminių ginčų dėl šių asmenų turto perėmimo (iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų).

15BUAB „Ainro" kreditorių susirinkime buvo nustatyta skirti lėšų pavojingų atliekų utilizavimui, kadangi poreikis šioms išlaidoms gali iškilti vėliau (BUAB „Ainro" turi brokuotos buitinės technikos, gali vėliau paaiškėti, jog reikia ją utilizuoti ir pan.). Jei BUAB „Ainro" bankroto procedūrų metu paaiškės, jog bankrutuojanti bendrovė neturi pavojingų atliekų, 16.000 Lt plius mokesčiai lėšos nebus naudojamos šioms atliekoms utilizuoti.

16Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, įskaitant ir atlyginimo administratoriui dydžio nustatymą priklauso kreditorių kompetencijai (ĮBĮ 36 str. 2 d., 23 str. 9 p.). Nagrinėjamu atveju BUAB „Ainro" kreditorių susirinkime buvo nustatytas atlyginimas administratoriui už visa bankroto procesą nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos tvarkos, BUAB „Ainro“ bankroto procesas turi ypatumų, dėl kurių jam skiriamas atlygis yra protingo, teisingo bei sąžiningo dydžio: 1) bankrutuojančiai įmonei priklauso butas su rūsiu, esantys ( - ). Šis butas yra sujungtas su kitu butu, esančiu ( - ), kuris priklauso bankrutuojančios bendrovės savininkui R. K.. Tuo atveju, jei teisminių ginčų metu bus nustatyta, kad BUAB „Ainro“ akcininkų turtas turi būti pardavinėjamas ne bendrovės bankroto procedūrų metu, ateityje iškils klausimu dėl buto realizavimo tvarkos, Taip pat minėtiems butams priskirtų rūsių plotai yra padidinti, todėl šiuo metu ieškoma galimybių sutvarkyti šių rūsių teisinės registracijos dokumentus. Minimų klausimų sprendimui skiria ir skirs ateityje daug savo darbo laiko, 2) bankroto administratorius savo ataskaitoje yra pažymėjęs, jog A. K. ir R. K. prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas, kyla iš sutarčių to laikotarpio, kai UAB „Ainro“ buvo neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo - R. K. įmone „Emilija ir Rolandas", todėl jie privalo atsakyti už pertvarkytojo asmens likusias prievoles, nes trijų metų dalyvio atsakomybė baigiasi tik 2012 m, liepos 01 d. Todėl dalyvaujant teisminiuose ginčuose buvo siekiama nustatyti, kad įmonės savininkų turtas būtų realizuojamas UAB „Ainro“ bankroto procedūrų metu. Tokiu būdu būtų maksimaliai patenkinti BUAB „Ainro“ kreditorių pareikšti finansiniai reikalavimai. Bendrovės savininkų turtą parduodant ĮBĮ nustatyta tvarka, bankroto administratorius privalės atlikti turto perėmimo (iškeldinimo iš patalpų) procedūras, organizuoti šio turto pardavimą. Kadangi A. K. ir R. K. yra subsidiarūs BUAB „Ainro“ kreditorių skolininkai, bendrovės bankroto procedūra turi būti vykdoma dviem etapais - iš pradžių bus parduodamas bankrutuojančios bendrovės turtas, o vėliau parduodamas subsidiarių skolininku turtas; 3)bankroto administratorius be įprastų bankroto administratoriaus pareigų (bankrutuojančios bendrovės turto ir dokumentų perėmimas, bankrutuojančios bendrovės dokumentų peržiūra, bendrovei pareikštų kreditorinių reikalavimų sutikrinimas su bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, veiklos ataskaitos rengimas ir kt.) turėjo dalyvauti Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr,2-771-368/2012, reikšti atskirąjį skundą dėl 2012-04-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3269-901/2012, reikšti prieštaravimus Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr, L2-3125-841/2012, Nr. L2-2412-650/2012 ir Nr. L2-3319-797/2012, reikšti poziciją dėl vykdomojo rašto Šiaulių rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-83-776/2012. Dalyvavimas šiuose teisminiuose procesuose taip pat užėmė nemažai bankroto administratoriaus darbo laiko.

17Įvertinus Lietuvos teismų formuojamą praktiką bei bankroto administratoriams mokamų atlygių dydžių vidurkius, paprastai tokio sudėtingumo byloje, kaip BUAB „Ainro“ bankroto byloje, bankroto administratoriui mokamas mėnesinis 4.000 Lt dydžio atlygis. Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriui UAB „Ritava“ nustatytas bendras 30.000 Lt plius mokesčiai atlygis už BUAB „Ainro“ administravimą. Įvertinus tai, kad dėl bankrutuojančios bendrovės ypatumu bankroto byla gali užsitęsti ne mažiau kaip vienerius metus minėtas atlygis yra pagristas ir atitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo reikalavimus (netgi mažesnis nei paprastai). Atlygis bankroto administratoriui nėra grynasis administratoriaus pelnas (bankroto administratorius iš šių lėšų turi padengti bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, jam privalomų mokymų, savo patalpų nuomos, darbuotojų darbo užmokesčio ir kitas veiklos išlaidas). Bankroto administratorius įmonės bankroto procese faktiškai turi įmonės vadovo įgaliojimus, užtikrina įmonės kasdienę veiklą, turto apsaugą, bankroto procedūrų nuoseklų vykdymą ({BĮ 11 str. 3 d.). Bankroto procedūros turi vykti operatyviai ir sklandžiai už tai iš esmės yra atsakingas teismo paskirtas bankroto administratorius. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus. Nustatytas fiksuotas 30.000 Lt plius mokesčiai atlygis už visą BUAB „Ainro“ administravimą, įvertinus administratoriaus darbo apimtį, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus.

18Kreditorius AB DNB bankas nesutinka su UAB Medicinos bankas nuomone ir dėsto savo argumentus. Pagal ĮBĮ 24 str. 1 d. nutarimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Pareiškėjo ginčijamas nutarimas buvo priimtas absoliučia kreditorių 57,23 % balsų dauguma, todėl jis yra priimtas teisėtai ir pagrįstai, visiškai atitinka įmonės kreditorių daugumos valią. ĮBĮ 36 str. 2 d. numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato būtent kreditorių susirinkimas. ĮBĮ 36 str. 3 d. numato nebaigtinį sąrašą bankroto administravimo išlaidų, t.y. bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Šiuo konkrečiu atveju 16'000 Lt kitų administravimo išlaidų (be atlyginimo bankroto administratoriui) bankroto procesui nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės pabaigos nėra neprotingai per didelės. Tokia išlaidų suma buvo patvirtinta, atsižvelgiant į faktinius administravimo kaštus ir būsimas tikėtinas administravimo išlaidas, administruojant įmonę viso bankroto proceso metu, ką patvirtina šie argumentai. Bankroto administratoriui tenka pareiga užtikrinti tiek BUAB „Ainro", tiek ir jos savininkui R. K. priklausančio turto administravimą ir jo realizavimą bankroto procese. BUAB „Ainro" buvo pertvarkyta iš R. K. įmonės „Emilija ir Rolandas", perimant visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas, todėl pagal CK 2.104 str. 2 d. nesibaigus 3 metų įmonės dalyvio atsakomybei, bankroto byloje įmonės kreditorių reikalavimai bus tenkinami taip pat ir iš įmonės savininko R. K., įskaitant bendrąją jungtinę nuosavybę, turto. Administratorius privalės administruoti, rūpintis apsauga ir realizavimu šio nekilnojamojo turto : 60,62 kv.m. buto, 80,86 kv.m. parduotuvės, 1153/1497 žemės sklypo, 77/100 gyvenamojo namo, garažo. Nepagrįsti pareiškėjo skundo argumentai, kad bankroto proceso metu bus administruojamas tik vienas nekilnojamojo turto objektas. Bankroto proceso metu taip pat bus realizuojamas kilnojamasis turtas, kurį sudaro 4 lengvieji automobiliai, 185 rūšių prekės, kitas trumpalaikis turtas.

19Jokios teisės normos nedraudžia bankrutuojančiai įmonei samdyti buhalterio, kad būtų užtikrinta teisės normų reikalavimus atitinkanti įmonės buhalterinė apskaita, 800 Lt mėnesinis darbo užmokestis buhalteriui nėra neprotingai didelis ir neišsiskiria iš panašių įmonių bankroto procesuose buhalteriams mokamo atlyginimo. Administravimo išlaidos, skirtos buhalterinei apskaitai, jokių imperatyvų nepažeidžia. BUAB „Ainro" turi teismo patvirtintą 41 kreditorių, kurių bendra kreditorinių įsipareigojimų suma viršija pusę milijono litų (534'968,55 Lt), iš jų 2 kreditoriai yra įkaito turėtojai - pareiškėjas UAB Medicinos bankas ir AB DNB bankas. DNB bankas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad BUAB „Ainro" yra maža, turto neturinti įmonė, kurios administravimas bus nesudėtingas ir nereikalaujantis didelių kaštų.

20Administratorius sudarė naujas sutartis dėl elektros energijos, vandens, buhalterinės apskaitos, turto apsaugos teikimo su AB „Lesto", UAB „Šiaulių vandenys", UAB „Matju", UAB „Ekskomisarų biuras", todėl šių paslaugų apmokėjimui yra būtinos išlaidos, kurios priskirtinos prie administravimo išlaidų. 2012-06-27 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita laikotarpiui nuo 2012-02-28 iki 2012-06-01 absoliučia kreditorių balsų dauguma (70,11 %). Kreditorių susirinkimas, įvertinęs įmonės administravimo kaštus, esamas ir būsimas administravimo apimtis, tikėtinas ir būtinas administravimo išlaidas, administruojant įmonę, pagrįstai nutarė patvirtinti bendrą 16'000 Lt + mokesčiai sąmatą (be administratoriaus atlyginimo). Į patvirtintą administravimo sumą įskaičiuotos tikėtinos pagal faktą ateityje būtinos išlaidos, pvz., juridinės išlaidos, esat jų poreikio būtinumui. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu kreditoriams nėra žinoma, kokie gali kilti teisminiai ginčai, kuriuose atstovaujant bankrutuojančią įmonę, bus būtinos teisinės išlaidos, todėl pareiškėjo argumentai, kad šiai dienai bankroto administratorius nėra pareiškęs jokių ieškinių teismuose, kad nežinomi juridinių paslaugų įkainiai ir pan., nėra lemiamas kriterijus, jog tokių ginčų nekils bankroto proceso eigoje. Pareiškėjas skunde pats nurodo, kad šiai dienai yra nagrinėjamos dvi bylos Šiaulių apygardos teisme ir Šiaulių miesto apylinkės teisme pagal ieškinius, pareikštus BUAB „Ainro" savininkui R. K. ir jo sutuoktinei, kurie yra įtraukti kaip bendraatsakoviai į BUAB „Ainro" bankroto bylą. Bet kuriuo atveju bankroto proceso metu administravimui panaudotos išlaidos turės būti pagrįstos finansiniais dokumentais, todėl kreditorių susirinkimas turi teisę kontroliuoti administravimo išlaidų sumas, ir esant būtinybei, jas mažinti arba didinti pagal poreikį. Teisę kreditorių susirinkimui keisti administravimo sąmatos dydį numato ĮBĮ 36 str. 2 d. Kreditorių susirinkimas turi teisę kontroliuoti sąmatoje numatytų lėšų panaudojimo realumą ir tikslingumą, todėl kreditorių teisės neturėtų būti pažeistos tuo, kad per didelė suma skirta bankroto administravimo išlaidoms padengti. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad patvirtina administravimo išlaidų suma sudaro pagrindą bankroto administratorių piktnaudžiauti ir neefektyviai naudoti patvirtintas administravimo išlaidas.

21Bankroto administratorius prašė patvirtinti gerokai didesnę administravimo išlaidų sąmatą t.y. prašė patvirtinti 36'300 Lt atlyginimą bankroto administratoriui, 16'940 Lt apskaitos, transporto, kanceliarinėms prekėms, ryšio ir kt. administravimo išlaidoms, pagal faktą - pavojingų atliekų utilizavimo, juridinėms, dokumentų archyvavimo išlaidoms. Kreditorių susirinkimas, įvertinęs administravimo išlaidas ir kaštus, nutarė bankroto administratoriaus nutarimo projektui nepritarti, ir patvirtino mažesnę administravimo sąmatą. Kreditorius AB DNB bankas mano, kad atsižvelgiant į BUAB „Ainro" bankroto procese administruotino turto mastą kreditorių skaičių, administravimo kaštus, siekiant sklandžiai atlikti administravimo procedūras, 16'000 Lt + mokesčiai visam bankroto procesui nėra neprotingai per didelė suma. Patvirtinta sąmata yra pagrįsta, pakankama ir protinga, kad būtų sklandžiai atliekamos administravimo procedūros, įvertinus ekonominius rodiklius dėl jų dydžio būtinumo ir faktiškai administratoriaus patirtinų ūkinių išlaidų dydžio. Kreditorius nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad 30'000 Lt + mokesčiai administratoriaus atlyginimui yra neprotingai didelis. Tam, kad administratorius profesionaliai galėtų vykdyti savo funkcijas, jis turi gauti deramą atlyginimą. Nagrinėjamos bylos atveju tokį atlyginimo dydį administratoriui nustatė kreditorių susirinkimas, o Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu šis atlyginimas nepažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Reikia įvertinti, koks būtų bankroto administratoriaus mėnesinis atlyginimas, atsižvelgiant į bendrą bankroto proceso trukmę. Šiuo atveju netgi imant minimalią bankroto proceso trukmę (1 metai), bankroto administratoriaus mėnesinis atlyginimas sudarytų 2'500 Lt + mokesčiai. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus atliekamas funkcijas ir atsakomybę, tokio dydžio atlyginimas administratoriui nevertintinas kaip neprotingai per didelis. Bet kuriuo atveju kreditorių susirinkimas bankroto proceso metu, vertindamas kreditorių susirinkimui tvirtinti pateiktų administratoriaus ataskaitas, išlaiko administravimo išlaidų kontrolės teisę, taip pat teisę keisti (didinti ar mažinti) patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą įskaitant atlyginimo administratoriui dydį, atsižvelgiant į faktiškai atlikto administravimo darbo apimtis, kokybę.

22Kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nuomone, tokia kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįstai didelė, todėl pažeidžia kreditorių ir pačios įmones teises, nes neužtikrina administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyros ir nepagrįstai suteikia viršenybę administratoriaus interesams, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Inspekcija, atsižvelgdama į turimą informaciją ir pareiškėjo pateiktus duomenis bei motyvus, UAB Medicinos banko skundą palaiko. Pateikdama atsiliepimą, VMI pažymėjo, kad patvirtinta didžiausio kreditoriaus AB DNB banko administravimo išlaidų sąmata iš esmės atitinka administratoriaus pateiktam nutarimo projektui dėl administravimo išlaidų sąmatos: patvirtintas lygiai toks pat atlyginimas, kokio ir prašė administratorius - nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 30000 Lt + mokesčiai, tik į vieną grupę apjungtos visos kitos administratoriaus prašytos išlaidos bei nustatyta išlaidų joms suma 16000 Lt + mokesčiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, o kreditoriai administravimo išlaidų sąmatą turėtų tvirtinti pagal bankroto administratoriaus pagrindžiančius dokumentus..> (LAT 2011-05-06 nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).Šiuo atveju kreditorių susirinkimui pateikta administratoriaus administravimo išlaidų sąmata, tačiau prašomos patvirtinti administravimo išlaidos ataskaitoje nepagrįstos. Administratorius turėtų motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks dydis yra reikalingas įmonės bankroto procesui užtikrinti. VMI 2012-06-27 įvykusiame kreditorių susirinkime, balsavimo raštu biuletenyje, pasisakė „prieš" administratoriaus pateiktą nutarimo projektą ir siūlė patvirtinti mažesnę bendrą administravimo išlaidų sąmatą - administratoriaus atlyginimui skirti 16000 Lt plius PVM nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, administravimo išlaidoms 14000 Lt plius PVM (įskaitant teismo patvirtintą 9400 Lt plius PVM ) sumą. Pasiūlymas patvirtinti mažesnę administravimo išlaidų sąmatą už visą bankroto procesą yra praktiškai analogiškas ir atitinkantis UAB Medicinos banko pasiūlymą. Vadovaujantis ĮBĮ 36 str. nuostatomis bei atsižvelgiant į bankroto instituto paskirtį - apsaugoti nemokaus skolininko teises ir interesus, seka, kad pinigų sumos skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis, t.y., kuo daugiau lėšų bus skiriama įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

23Kreditoriaus UAB Medicinos bankas skundas tenkintinas.

24ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas, pagal kurį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išlaidos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Otega“ v. antstolė V. Ž., BUAB ,,Ekranas“, bylos Nr. 3K-3-112/2011). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant nurodytą ĮBĮ teisės normą, laikomasi nuostatos, kad į administravimo išlaidas įtraukiamos tik tokios išlaidos, kurios būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. ĮBĮ 36 straipsnyje nepateikiami kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus administratoriaus atlyginimą, dydis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje, priimtoje UAB ,,Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010, išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą.

25Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad kreditoriai, kuriems suteikta prerogatyva spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio, to tinkamai nepadarė. Pats pareiškėjas patvirtino, kad jis nebuvo tiek atidus ir rūpestingas, kiek šioje situacijoje privalėtų būti kreditorius, kuriam įkeistas įmonės turtas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad kreditoriai prašė bankroto administratoriaus detalizuoti, kokios administravimo išlaidos skiriamos lėšos pagal kiekvieną išlaidų punktą gali būti laikomos protingos ir būtinos, įvertinant būtent šio regiono situaciją. Teismas pažymi, kad tos pačios išlaidos pagal straipsnius gali būti visiškai skirtingos atskiruose miestuose. Pavyzdžiui, tai liečia dokumentų archyvavimo ar juridinių paslaugų teikimo įkainius, komunalinių patarnavimų išlaidas. Tačiau tai turi būti vertinama ne abstrakčiai, o pačiame kreditorių susirinkime, dalyvaujant bent stambiausių kreditorių atstovams. Byloje nėra jokių įrodymų, kad kreditoriai paprašė administratoriaus bent preliminariai pagrįsti galimų išlaidų dydį. Pats pareiškėjo atstovas nurodė, kad kažkas iš banko darbuotojų telefonu aiškinosi tai, tačiau teismas sprendžia, kad tai nėra pats tinkamiausias variantas sužinoti administratoriaus ir kitų kreditorių nuomonę šiuo klausimu. Įvertintina ir tai, kad raštu balsavę kreditoriai pareiškė skirtingą nuomonę dėl administravimo išlaidų skaičiavimo termino pradžios. Detalesnės šio klausimo analizės taip pat nepateikta. Teismų praktikoje suformuota nuomonė, kad visą administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką už įmonės administravimą bankroto proceso metu nuo bankroto bylos iškėlimo, tvirtina pirmasis kreditorių susirinkimas, įvertinęs administratoriaus nurodytas jau patirtas ir būsimas išlaidas, bankroto procedūros apimtį ir kitas konkrečios įmonės bankrotui reikšmingas aplinkybes. Teismas sprendžia, kad bet kuriuo atveju administravimo išlaidų klausimas kreditorių susirinkime iš esmės nebuvo tinkamai išspręstas, kadangi patvirtintu ginčijamu nutarimu administravimo išlaidų sąmata buvo skaičiuota nuo pirmojo kreditorių susitrinkimo. Administratoriaus turėtos iki to išlaidos nebuvo vertintos. Tai liečia ir bankroto administratoriaus atlyginimą. ĮBĮ normos nenumato pareigos administravimo išlaidų klausimą spręsti teismui. Teismas gali tai daryti tik tada, kai šį klausimą išsprendžia kreditorių susirinkimas. Pagal ĮBĮ reglamentavimą kompetencija tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą priklauso kreditorių susirinkimui, tačiau teismas, apskundus tokį kreditorių susirinkimo nutarimą, gali atlikti administravimo išlaidų sąmatos kontrolę. Tokiu atveju teismas turėtų įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, taip pat tai, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Tuo tarpu šioje byloje nėra tiek informacijos, kad teismas galėtų vertinti skiriamų išlaidų pagal pozicijas dydžio pagrįstumą. Pripažintina, kad administravimo išlaidų klausimas buvo išspręstas kreditorių susirinkime, jo sušaukimo ir nutarimų priėmimo procedūra buvo išlaikyta.

26Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

27Panaikinti bankrutuojančios UAB „Ainro“ 2012 m. birželio 27 d. kreditorių susirinkimo dešimtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

28Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Ainro“ kreditorių susirinkimą šį klausimą išnagrinėti iš naujo.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB Medicinos bankas... 3. Pareiškėjo, kitų kreditorių ir bankroto administratoriaus argumentai... 4. UAB „Ainro“ kreditorius UAB Medicinos bankas kreipėsi į teismą,... 5. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pažeidžia kreditorių ir pačios... 6. Sudėjus patvirtintas išlaidas bei prie jų pridėjus PVM mokestį, taip pat... 7. Nutarimu patvirtintoje 46 000 Lt plius mokesčiai administravimo išlaidų... 8. Kreditorius mano, kad administratoriui patvirtintas atlyginimas nėra... 9. Administratoriaus įgaliotinė nesutinka su kreditoriaus UAB Medicinos bankas... 10. Vertinant administratoriaus atlyginimo dydį bei kitų administravimo išlaidų... 11. Administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas nereiškia, kad... 12. BUAB „Ainro“ kreditoriai įvairiomis ĮBĮ nustatytomis priemonėmis gali... 13. Atsikertant dėl buhalterinės apskaitos - bankroto administratorius gali tik... 14. Būsimos transporto, turto apsaugos ir komunalinės išlaidos susijusios ne tik... 15. BUAB „Ainro" kreditorių susirinkime buvo nustatyta skirti lėšų pavojingų... 16. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, įskaitant ir atlyginimo... 17. Įvertinus Lietuvos teismų formuojamą praktiką bei bankroto... 18. Kreditorius AB DNB bankas nesutinka su UAB Medicinos bankas nuomone ir dėsto... 19. Jokios teisės normos nedraudžia bankrutuojančiai įmonei samdyti buhalterio,... 20. Administratorius sudarė naujas sutartis dėl elektros energijos, vandens,... 21. Bankroto administratorius prašė patvirtinti gerokai didesnę administravimo... 22. Kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 23. Kreditoriaus UAB Medicinos bankas skundas tenkintinas.... 24. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos... 25. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad kreditoriai, kuriems suteikta... 26. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24... 27. Panaikinti bankrutuojančios UAB „Ainro“ 2012 m. birželio 27 d.... 28. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Ainro“ kreditorių susirinkimą šį... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...