Byla AS-146-169-11
Dėl dokumento panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. T. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. T. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijai dėl dokumento panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas L. T. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2010 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos (toliau – ir CAA, atsakovas) 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininį standartinį dokumentą Nr. 167 (toliau – ir Skundžiamas aktas) ir jo pagrindu taikomą L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. SP-0687 galiojimo termino sutrumpinimą iki 6 mėnesių, paliekant išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. SP-0687 galiojimo terminą – 2 metai nuo jo išdavimo dienos. Kartu su skundu pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Prašymą motyvavo tuo, kad siekdamas išsiaiškinti Skundžiamo akto priėmimo aplinkybes ir pagrindus bei tikėdamasis ginčą išspręsti nesikreipdamas į teismą, taip pat įgyvendindamas Skundžiamame akte pateiktus nurodymus dėl nesutikimo su juo išreiškimo tvarkos (kad nesutikdamas su juo pareiškėjas turi kreiptis į atsakovą), pareiškėjas su atitinkamais prašymais kreipėsi į CAA, tačiau atsakovas jokio sprendimo dėl prašymų išnagrinėjimo rezultato nepriėmė. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas manė, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių ir objektyvių priežasčių, todėl atnaujintinas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui dėl CAA 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininio standartinio dokumento Nr. 167 ir jo pagrindu taikomo L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. SP-0687 galiojimo termino sutrumpinimo paduoti ir minėtą skundą atsisakė priimti.

7Teismas pažymėjo, kad pagal CAA direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4R-215 „Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarkos“ patvirtintų Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 46 punktą, CAA Aviacijos medicinos skyriaus sprendimai išduoti, atsisakyti išduoti sveikatos pažymėjimą, taip pat nustatyti apribojimus, sustabdyti arba nutraukti jo galiojimą gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pažymėjo, kad pareiškėjas, nesutikdamas su CAA 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininiu standartiniu dokumentu Nr. 167, kurį gavo 2010 m. rugsėjo 22 d., su skundu 2010 m. spalio 20 d. kreipėsi ne į teismą, o į CAA. Atkreipė dėmesį, jog atsakovas 2010 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. 12R-2505 pareiškėjui išaiškino, kad dėl sprendimo riboti sveikatos pažymėjimo galiojimą jis gali kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau L. T. K. šiuo nurodymu nesivadovavo ir 2010 m. lapkričio 18 d. pakartotinai kreipėsi į CAA. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepagrįstai ilgai – iki 2010 m. gruodžio 20 d. – delsė kreiptis į teismą ir tai, jog jis du kartus, net ir nurodžius, kad dėl sprendimo riboti sveikatos pažymėjimo galiojimą turi kreiptis į teismą, kreipėsi į CAA, laikytina jo pasirinktu elgesio variantu ir negali būti laikoma svarbia priežastimi ir pagrindu praleistam skundo padavimo terminui atnaujinti.

8III.

9L. T. K. 2011 m. sausio 14 d. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 32-33) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties, prašydamas minėtą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir priimti nagrinėti L. T. K. skundą dėl CAA 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininio standartinio dokumento Nr. 167 ir jo pagrindu taikomo L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. SP-0687 galiojimo termino sutrumpinimo.

10Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino faktines bylos aplinkybes ir taikė teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Atkreipia dėmesį, jog skundžiamame CAA 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininiame standartiniame dokumente Nr. 167 aiškiai nurodyta, kad pareiškėjas, nesutikdamas su jo atžvilgiu pritaikytu ribojimu, turi kreiptis ne į teismą, o į CAA Aviacijos medicinos skyrių. Pažymi, kad, remdamasis Skundžiamame akte pateiktu nurodymu, kreipėsi į atsakovą ir tik 2010 m. lapkričio 22 d., kai skundo padavimo terminas jau buvo pasibaigęs, gavęs CAA 2010 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. 12R-2505, sužinojo, jog skundas turėjo būti teikiamas teismui, o ne atsakovui. Taip pat pabrėžia, kad pakartotinai kreipėsi į CAA dėl to, kad atsakovas 2010 m. lapkričio 16 d. rašte Nr. 12R-2505 nenurodė, kokį sprendimą priėmė dėl pareiškėjo prašymo panaikinti sveikatos pažymėjimo galiojimo termino sutrumpinimą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

14ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamą CAA 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininį standartinį dokumentą Nr. 167 pareiškėjas, kaip teigia jis pats, gavo 2010 m. rugsėjo 22 d., taigi, remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, skundas dėl šio akto administraciniam teismui galėjo būti paduotas iki 2010 m. spalio 22 d. Tačiau skundą teismui pareiškėjas pateikė 2010 m. gruodžio 20 d. (b. l. 1-5), t. y. praleidęs įstatymo numatytą terminą.

16ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tokių aplinkybių nenustatė.

17Patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmetė nepagrįstai.

18Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad CAA 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininiame standartiniame dokumente Nr. 167, dėl kurio pareiškėjas siekia iškelti administracinį ginčą, yra išaiškinta, jog nesutikdamas su akte nustatyto ribojimo taikymu, asmuo turi raštu kreiptis į CAA Aviacijos medicinos skyrių dėl ribojimo pakartotinio vertinimo, o apie CAA Aviacijos medicinos skyriaus priimto sprendimo tolesnio patikrinimo tvarką bus pranešta. Kaip matyti iš bylos, apskųsdamas dokumentą Nr. 167 dėl ribojimo taikymo, pareiškėjas laikėsi jame išaiškintos tvarkos – 2010 m. spalio 20 d. skundu kreipėsi į Civilinės aviacijos administraciją. 2010 m. lapkričio 16 d. atsakyme į šį skundą CAA administracija paaiškino, kad sprendimai riboti sveikatos pažymėjimų galiojimą skundžiami administraciniam teismui, t.y. nurodė, jog apskundimo tvarka yra kita nei buvo nurodyta Skundžiamame akte. Byloje nėra duomenų, kad skundo padavimo teisinga tvarka pareiškėjui būtų buvusi išaiškinta skundžiamo akto įteikimo ar kitu metu ir būdais. Pažymėtina, kad pagal rūpestingo elgesio standartus asmuo gali pats pasidomėti dėl jam rūpimo akto apskundimo tvarkos, tačiau sprendžiant dėl praleisto termino priežasčių, aplinkybė, jog institucija neteisingai išaiškino apskundimo tvarką, kaip to reikalauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, gali būti vertinama kaip suklaidinusi asmenį ir galimai objektyviai sukliudžiusi jam realizuoti teisę kreiptis į teismą per įstatymu nustatytą terminą.

19Iš byloje esančios medžiagos (pašto spaudų ant voko) matyti, jog pareiškėjas CAA 2010 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. 12R-2505, kuriame nurodyta, jog CAA sprendimas riboti sveikatos pažymėjimo galiojimą, remiantis Taisyklių 46 punktu, gali būti skundžiamas (apskundimo terminas nenurodytas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui, gavo 2010 m. lapkričio 22 d. (b. l. 21). Pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybė, kad pareiškėjas kreipėsi į Civilinės aviacijos administraciją du kartus yra teisinga, tačiau byloje esantys dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas antrą kartą į šią instituciją kreipėsi iki 2010 m. lapkričio 16 d. rašto Nr. 12R-2505 gavimo, t. y. 2010 m. lapkričio 18 d. Todėl sprendžiant dėl skundo padavimo termino atnaujinimo šią aplinkybę nėra pagrindo vertinti kaip nepaisymą 2010 m. lapkričio 16 d. rašte išdėstyto paaiškinimo, jog skundas turi būti paduotas teismui.

20Skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui pareiškėjas pateikė 2010 m. gruodžio 20 d. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, kad Civilinės aviacijos administracija suklaidino pareiškėją dėl nustatyto ribojimo apskundimo tvarkos, o pateikdama atsakymą į skundą apskundimo tvarką išaiškino netiksliai, atsižvelgiant į ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, laikas per kurį pareiškėjas paruošė ir pateikė skundą teismui (greičiau nė per mėnesį nuo 2010 m. lapkričio 16 d. rašto gavimo), laikytinas protingu . Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog pareiškėjas būtų piktnaudžiavęs teise paduoti skundą ar kad sąmoningai nesinaudojo savo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių, objektyvių priežasčių, todėl jis atnaujintinas, perduodant pirmosios instancijos teismui pareiškėjo skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22L. T. K. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti. Pareiškėjo L. T. K. prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti patenkinti ir šį terminą atnaujinti. Pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai