Byla 2A-525-798/2014
Dėl valdymo organo priimto sprendimo – atšaukti ieškovą iš asociacijos prezidento pareigų – pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nataljos Cikoto, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jūratės Varanauskaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo J. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovui asociacijai „Lietuvos šachmatų federacijai“ dėl valdymo organo priimto sprendimo – atšaukti ieškovą iš asociacijos prezidento pareigų – pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti 2012-03-25 asociacijos „Lietuvos šachmatų federacijos“ (toliau- Federacijos) eilinį visuotinį narių susirinkimą neteisėtu ir šio susirinkimo sprendimą dėl J. V. atšaukimo iš prezidento pareigų negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. Nurodė, kad 2011-06-04 buvo išrinktas į Federacijos prezidentus. 2011-12-21 vyko Federacijos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo tarybos nariai: J. V., A. Z., L. K. ir nariai: N. G., A. Č., R. P., D. P.. Šio posėdžio metu be einamųjų kausimų buvo svarstyta bei nutarta 2012-02-26 sušaukti eilinį Federacijos dalyvių susirinkimą. Apie šį susirinkimą ieškovas išsiuntė registruotus pranešimus, susirinkimas įvyko, bet kadangi nebuvo reikiamo, įstatuose numatyto kvorumo, darbotvarkės klausimai nebuvo nagrinėti. Ieškovo žiniomis, susirinkimas neįvyko dėl kitų asmenų nesąžiningų veiksmų, t.y. buvo skelbiama, jog Federacijos prezidentas skleidžia melagingą informaciją. Ieškovas teigia, kad visi tokie veiksmai buvo atliekami kryptingai, siekiant sukelti nepasitikėjimą Federacijos prezidentu bei tam, kad būtų pagrindas atšaukti jį iš prezidento pareigų. Vos mėnesiui praėjus po ieškovo išrinkimo Federacijos prezidentu, ieškovo teigimu, be jo žinios buvo pagamintas kitas Federacijos antspaudas. Ieškovo žiniomis, buvo surašytas protokolas apie 2012-02-06 įvykusį Federacijos tarybos posėdį. Šio posėdžio protokole taryba paskelbė, kad eilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas 2012-03-25 13 val., be kita ko, taryba paskelbė būsimo susirinkimo darbotvarkę: (i) eilinio visuotinio Federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; (ii) Federacijos prezidento atšaukimas; (iii) naujo Federacijos prezidento rinkimai; (iv) metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; (v) metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas; (vi) revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas. 2012-02-25 vyko Federacijos tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl naujų Federacijos narių priėmimo. Šio posėdžio metu į Federacijos narius buvo nuspręsta priimti: A. Č., A. Z., E. M., R. P., N. G. ir J. B.. Ieškovo teigimu, būtent šiame tarybos posėdyje buvo nuspręsta nepriimti nusipelniusių ir prisidėjusių savo darbais prie Lietuvos vardo garsinimo tarptautiniuose šachmatų turnyruose šių asmenų, kurių kandidatūras pasiūlė pats ieškovas, t.y. D. K., D. M., A. Š., A. B., A. R. bei J. R., taip pat nutarta nepriimti ir paties ieškovo Federacijos prezidento J. V.. Ieškovo teigimu, toks tarybos sprendimas buvo sąmoningas, siekiant suburti sau palankių asmenų ratą, kurių pagalba būtų pašalintos visos kliūtys atšaukiant ieškovą iš Federacijos prezidento pareigų. 2012-03-25 įvyko eilinis Federacijos narių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas tik vienas klausimas – Federacijos prezidento atšaukimas iš pareigų (nors darbotvarkėje buvo numatyti ir kiti klausimai). Ieškovas nurodo, kad minėtame susirinkime jis nedalyvavo, nes tuo metu buvo nedarbingumo atostogose (gydėsi reabilitacijos centre), apie šį vyksiantį eilinį Federacijos narių susirinkimą nebuvo gavęs oficialaus registruoto pranešimo. Ieškovas nurodė, kad Federacija laikė, jog Federacijoje yra 51 narys, todėl atsižvelgiant į tai, kad susirinkime užsiregistravo 28 nariai pagal Federacijos įstatų 4.4. p. visuotinis narių susirinkimas buvo laikomas įvykusiu ir teisėtu. Federacijos manymu, atsižvelgiant į tai, kad susirinkime dalyvavo 28 nariai, o prezidentui atšaukti reikia 19 balsų „už“ (pagal 2012-03-25 susirinkimo protokolą dėl prezidento atšaukimo balsavo 19 „už“, 4 „prieš“ ir 4 biliuteniai pripažinti negaliojančiais) ieškovas - Federacijos prezidentas J. V. buvo atšauktas iš pareigų, o naujuoju išrinktas A. Č.. Ieškovo atšaukimą iš Federacijos prezidento pareigų ir naujojo prezidento išrinkimą lėmė vienintelio balso persvara. Ieškovas teigia, kad 2012-03-25 eilinis Federacijos narių susirinkimas yra neteisėtas ir jo metu negalėjo būti priimami sprendimai dėl šių priežasčių: (i) 2012-02-25 Federacijos tarybos posėdžio metu į Federaciją priimti nariai negali būti laikomi teisėtais nariais, nes jų priėmimas nebuvo pateiktas svarstyti visuotiniam federacijos susirinkimui, tokiu būdu buvo pažeistas Federacijos įstatų 4.10.2. p.; (ii) atsižvelgiant į Federacijos įstatų 3.5. p., balsavimo teisę Federacijos visuotiniame narių susirinkime turi tik neturintys mokestinių įsiskolinimų nariai, todėl svarstytinas klausimas, ar visi nariai, dalyvavę ir balsavę, buvo susimokėję ir turėjo teisę balsuoti už sprendimų priėmimą, o iš to seka, ar buvo Federacijos įstatų reikalaujamas kvorumas atšaukti prezidentą iš pareigų; (iii) pažeistas įstatų 6.2 p., jog „visiems federacijos nariams apie visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta registruotu paštu ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo“; (iv) ieškovui nepranešus apie visuotinį narių susirinkimą buvo pažeista ieškovo teisė būti išklausytu, (v) pripažinus, jog 2012-02-25 tarybos posėdžio metu naujai priimti nariai negalėjo balsuoti visuotiniame narių susirinkime, nes jų narystė nebuvo patvirtinta visuotinio narių susirinkimo bei tai, kad nebuvo tinkamai pranešta visiems Federacijos nariams.

4Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškinio dalykas yra ne 2012-02-26 atsakovo narių susirinkimas, o 2012-03-25 narių susirinkimas, todėl atsakovo nuomone, aplinkybės dėl 2012-02-26 neva tai šaukto susirinkimo neturi sąsajumo su byla. Taryboje federacijos narių susirinkimo 2012-02-26 diena nebuvo nustatyta kaip galutinė diena, nes taryba nežinojo ar iki susirinkimo bus atlikti visi būtini veiksmai siekiant sušaukti narių susirinkimą ir buvo nuspręsta 2012-01-18 šaukiamame tarybos posėdyje nustatyti galutinę datą atsižvelgiant į tai ar yra atlikti visi susirinkimo sušaukimui būtini paruošiamieji veiksmai <...>, todėl dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo tikslios datos taryba nusprendė spręsti artimiausiame tarybos posėdyje. Atsakovas pažymi, kad šis pareiškimas buvo paviešintas Federacijos internetiniame tinklapyje: www.chessfed.lt. Atsakovo teigimu, 2012-02-06 tarybos posėdyje priimti sprendimai yra galiojantys ir jų ieškovas net neginčija, todėl jų neginčijant 2012-02-06 tarybos sprendimų teisėtumas net negali būti kvestionuojamas. Atsakovas nurodo, kad narių priėmimo tvarkos nesupratimas įrodo J. V. kompetencijos stoką. Atsakovo narių priėmimo tvarką reglamentuoja įstatų 3.1-3.4 p.. Įstatų 3.4 p. nustato, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys įstoti į Federaciją, turi pateikti prašymą prezidentui. Taryba priima sprendimą dėl narystės per 30 dienų nuo jo pateikimo, išskyrus 3.2. p. numatytą atvejį. Atsakovas teigia, kad susirinkimo kompetencijai buvo priskirta tik užsienio narių priėmimas. Atsikirsdamas į ieškovo argumentus dėl nario mokesčio nesusimokėjusių narių, atsakovas pažymi, kad argumentai visiškai nepagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovas pažymi, kad iš 2006-11-05 visuotinio narių surinkimo protokolo matyti, kad nario mokestį už einamuosius metus reikalaujama susimokėti iki einamųjų metų kovo 31 d., o nario mokesčio mokėjimo suvestinę su nario mokesčio mokėjimo datomis per 2011-2012 metus, atsakovo teigimu, patvirtina, jog susirinkime dalyvavę asmenys iki 2012-03-25 buvo susimokėję visus privalomus mokesčius už 2011 metus. Atsakovas nurodo, kad 2012-02-06 protokolas 2012-02-20 buvo paviešintas Federacijos internetiniame tinklapyje, todėl ieškovas galėjo apie šį posėdį ir sprendimą sužinoti ir tiesiogiai susipažindamas su protokolu internete. Atsakovas teigia, kad ieškovo nedarbingumas pasibaigė 2012-03-23, todėl liga nebuvo kliūtis dalyvauti po ligos vykusiame 2012-03-25 susirinkime. Ieškovas pripažįsta dalyvavęs 2012-02-26 ir 2012-02-25 tarybos posėdžiuose, nors pagal pateiktą nedarbingumo pažymėjimą 2012-02-25 - 2012-02-26 dienomis jis sirgo ir todėl šiomis dienomis vykusiame posėdyje ir susirinkime turėjo negalėti dalyvauti dėl tos pačios ligos. Atsakovo teigimu, niekas netrukdė ieškovui dalyvauti 2012-03-25 susirinkime, kai nedarbingumas jau buvo pasibaigęs. Atsakovas nurodo, kad liga nėra kliūtis priimti sprendimą atšaukti asociacijos prezidentą iš pareigų, kadangi teisė atšaukti prezidentą iš pareigų yra absoliuti dėl prezidento specifinio teisinio statuso. Ieškovo, kai Federacijos vadovo statusas yra specifinis, nes jį ir atsakovą siejo fiduciariniai (pasitikėjimo) ir atstovavimo, o ne darbo santykiai, todėl vadovui praradus narių pasitikėjimą jis galėjo ir buvo atšauktas visuotinio narių susirinkimo sprendimu kaip praradęs pasitikėjimą ir jokio papildomo pagrindimo, atsakovo teigimu, tokiu atveju nereikia. Atsakovas nurodo, kad besąlyginę teisę atšaukti J. V. iš Federacijos prezidento pareigų (net ir tuo atveju, jeigu jis atšaukimo momentu yra nedarbingas) numato Asociacijų įstatymo 8 str. l d. 2 p., 12 str. 2 d. 10 p. ir įstatų 4.2.4. punktas. Atsakovas pažymi, kad Federacijos įstatų 4.12.2. p. numato, jog prezidentas eina pareigas visuomeniniais pagrindais, todėl su juo nebuvo sudaryta darbo sutartis. Atsakovo teigimu, J. V. elgėsi ir savo veiksmais darė viską, kad būtų pretekstas formaliais pagrindais ginčyti sprendimą: 1) bandė organizuoti neteisėtą savo susirinkimą, 2) apie savo neteisėtą susirinkimą neinformavo registruotu laišku 25 narių; 3) nedalyvavo 2012-02-06 tarybos susirinkime, kad paskui bent jau turėtų galimybę pareikšti visiškai nepagrįstas abejones apie tariamą šio susirinkimo protokolo surašymą atgaline data, kurias patikslintame ieškinyje jau atsiėmė, 4) neperdavė tarybai nei metinės finansinės atskaitomybės, nei metinės ataskaitos, todėl jos nebuvo galima svarstyti 2012-03-25 susirinkime, 5) uždraudė teikti šią informaciją ir finansininkei, 6) įkalbėjo ir revizijos komisijos pirmininką (E. Š.) nepateikti revizijos ataskaitos 2012-03-25 susirinkimui, 7) nedarbingumu bando teisinti savo nedalyvavimą 2012-03-25 susirinkime, nors nedarbingumas jau buvo pasibaigęs, 8) teigia apie 2012-03-25 susirinkimą nežinojęs, nors šiam susirinkimui paruošė kreipimąsi. Atsakovo nuomone, ieškovas pats savo nesąžiningais veiksmais sukūrė ar prisidėjo prie tų aplinkybių atsiradimo, kuriomis grindžia ieškinį. Atsakovas teigia, kad ieškovas nėra Federacijos narys, todėl jis neturi teisės ginčyti sprendimo tais pagrindais, kurie taikomi tik nariams ir susiję su pačiais nariais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apylinkės teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo J. V. atsakovui asociacijai „Lietuvos šachmatų federacija“ 6972,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ir Lietuvos valstybei 31,38 Lt pašto išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, grąžino ieškovui J. V. iš Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos 700,00 Lt nepanaudoto avanso.

7Teismas, kvalifikuodamas tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių teisinius santykius, konstatavo, kad teisiniai santykiai, siejantys asociaciją ir asociacijos prezidentą labiausiai atitinka teisinius santykius, atsirandančius civilinės pavedimo sutarties pagrindu. Taigi teismas nusprendė šioje byloje nespręsti dėl ieškovo darbo teisių ir netaikyti CPK XX skyriuje numatytų darbuotojo teisių gynimo būdų. Teismas nustatė, kad ieškovas J. V. nėra asociacijos narys (dėl to ginčo byloje nėra), todėl sutiko su atsakovo teiginiu, ieškovas neturi teisės ginčyti asociacijos „Lietuvos šachmatų federacijos“ kaip juridinio asmens visuotinio narių susirinkimo sprendimo, nes jam tokios teisės nesuteikia CK 2.82 str. 4 d. nuostatos. Teismas pažymėjo, kad Asociacijų įstatymas kitokios šio juridinio asmens visuotinio narių susirinkimo sprendimų apskundimo tvarkos, nei numatyta CK 2.82 str., nenustato. Be to, teismo posėdžio metu ieškovui ir jo atstovui teismas yra išaiškinęs, jog ieškovas turėtų nurodyti, kuo jis grindžia savo teisę kreiptis į teismą nagrinėjamu atveju ir su kuo sieja savo teisių pažeidimą (t. 1 b.l. 195). Ieškovo atstovas paaiškino, kad savo teisių pažeidimą ieškovas sieja su neteisėtu ir nepagrįstu pavedimo sutarties nutraukimu, kuris buvo įformintas ginčijamu asociacijos „Lietuvos šachmatų federacija“ 2012-03-25 visuotiniu narių susirinkimo sprendimu. Tačiau teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovas nesuformulavo jokio materialaus teisinio reikalavimo, kuriuo gintų dėl pavedimo sutarties nutraukimo galimai pažeistas savo teises. Ieškovas nereiškė ieškinio dėl žalos atlyginimo. Ieškovo reikalavimas pripažinti asociacijos valdymo organo sprendimą dėl jo atšaukimo iš asociacijos prezidento pareigų nuo tokio sprendimo priėmimo momento, teismo vertinimu, turi būti suprantamas kaip reikalavimas įpareigoti atsakovą tęsti įgaliojimo pagrindu susiklosčiusius pavedimo teisinius santykius. Tačiau pavedimo sutartis yra fiduciarinio pobūdžio, reiškianti, jog sutarties šalys yra susijusios tarpusavio pasitikėjimu grindžiamais santykiais. Todėl teismas negali tokių santykių nei atkurti, nei įpareigoti sutarties šalis laikytis tokių santykių ateityje. Teismas pažymėjo, kad CK 6.763 str., nustatantis pavedimo sutarties pasibaigimo pagrindus, reglamentuoja, kad pavedimo sutartis pasibaigia įgaliotiniui vienašališkai panaikinus įgaliojimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog pateiktu ieškiniu jis gina kokias nors savo subjektines teises, ir kad turi teisę ginčyti juridinio asmens valdymo organo priimtą sprendimą. Ši aplinkybė, teismo vertimu, sudaro savarankišką pagrindą ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

8Teismas, spręsdamas klausimą, ar 2012-03-25 vykęs visuotinis narių susirinkimas buvo įgaliotas priimti ginčijamą sprendimą, nurodė, kad vadovaujantis asociacijos „Lietuvos šachmatų federacijos“ įstatų 4.2.4. punktu Federacijos prezidento rinkimas ir atšaukimas priklauso išimtinei aukščiausio Federacijos organo – visuotinio narių susirinkimo kompetencijai. Neeilinį visuotinį narių susirinkimo sušaukimą turi teisę inicijuoti ir sušaukti taryba (įstatų 4.10.13 ir 4.10.14 punktai). Teismas pažymėjo, kad sprendimą dėl 2012-03-25 visuotinio narių susirinkimo sušaukimo taryba priėmė 2012-02-06 posėdyje (t. 1, b.l. 20-22), kuris nėra nuginčytas nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad 2012-03-25 visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 28 iš 51 Federacijos narių (t.1, b.l. 34-35), o visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ Federacijos narių (Įstatų 4.4 punktas). Todėl teismas konstatavo, kad kvorumas buvo ir nustatė, kad 2012-03-25 sprendimas atšaukti prezidentą yra priimtas 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, kaip to reikalauja įstatų 4.4 punktas ir dėl J. V. atšaukimo iš prezidento pareigų „už“ balsavo 19 narių, „prieš“ balsavo 4 nariai, 4 biuleteniai buvo pripažinti negaliojančiais (t. 1, b.l. 17).

9Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad buvo pažeista susirinkimo sušaukimo tvarka, nes 6 nariams (G. P., M. R., V. G., H. A., R. N., H. J.) nebuvo įteikti pranešimai apie šaukiamą susirinkimą. Teismas pažymėjo, kad Įstatų 6.2 punktas nustato, jog informacija apie visuotinį narių susirinkimą skelbiama oficialiame federacijos interneto puslapyje bei visiems nariams pranešama registruotu paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas nurodė, jog paminėtiems 6 nariams nebuvo išsiųsti registruoti laiškai su informacija apie šaukiamą susirinkimą, nes asociacijai nėra žinomi šių asmenų adresai, jie nebuvo pateikę tokios informacijos. Ieškovas to nepaneigė, priešingai teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai jis šaukė susirinkimą, pranešimus registruotais laiškais išsiuntė tik 26 nariams (t. 2, b.l. 35). J. V. teisme paaiškino, kad jam nėra žinomi kitokie narių adresai, nei jie yra nurodyti asociacijos internetiniame puslapyje, o ten yra nurodyti ne visų narių adresai. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog asociacija ėmėsi priemonių kitais būdais informuoti šiuos asmenis apie šaukiamą susirinkimą – jiems tokia informacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu (t. 1, b.l. 159-160). R. N. į jai nusiųstą informaciją elektroniniu paštu pateikė atsakymą, t.y. patvirtino, kad žino apie šaukiamą susirinkimą (t. 1, b.l. 161), o V. G. dalyvavo 2012-03-25 vykusiame susirinkime. Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai taip pat rodo, kad apie 2012-03-25 šaukiamą narių susirinkimą buvo paskelbta 2012-02-24 asociacijos internetiniame puslapyje (t. 1, b.l. 28), kaip to reikalauja įstatai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas konstatavo, kad narių informavimo tvarka nebuvo pažeista.

10Ieškovas nurodo, kad 2012-03-25 visuotiniame narių susirinkime kaip nariai dalyvavo asmenys, dėl kurių priėmimo į narius nebuvo priimtas sprendimas, t.y. A. Č., A. Z., E. M., N. G., J. B.. Teismas atmetė tokius ieškovo argumentus, nes Įstatų 3.4 punktas nustato, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys stoti į Federaciją, turi pateikti prašymą prezidentui; Taryba priima sprendimą dėl narystės per 30 dienų nuo jo pateikimo, išskyrus 3.2 punkte numatytą atvejį, o Įstatų 3.2 punkte nustatyta, kad Federacijos nariais gali būti ir užsienio šalių juridiniai ir fiziniai asmenys, jeigu jų narystei pritaria Federacijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma. Aiškindamas šias įstatų nuostatas, teismas sutiko su atsakovo argumentais, jog visuotinis narių susirinkimas sprendimą dėl narystės priima tik tokiais atvejais, kai pretendentai yra užsienio valstybės fiziniai ar juridiniai asmenys, o šiuo atveju 2012-02-25 tarybos sprendimu paminėti asmenys į narius yra priimti pagrįstai, pagal įstatuose nustatytą tvarką. Ieškovo argumentai, kad kartais narių priėmimą tvirtindavo ir visuotinis narių susirinkimas, teismo vertinimu, neturi reikšmės aptariamos situacijos teisiniam vertinimui.

11Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras neturėjo balsavimo teisės pagal įstatų 3.5 punktą, nes nebuvo sumokėjęs nario mokesčio. Teismo vertinimu, atsakovo pateiktas 2012-03-23 susitarimas dėl LŠF nario mokesčio užskaitos patvirtina, kad šiam nariui nario mokestis yra užskaitytas už pravestus šachmatų turnyrus (t. 1, b.l. 152). Teismas pažymėjo, kad ieškovas neturi teisės ginčyti šios užskaitos teisėtumo. Be to, teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginiais, kad dėl užskaitos galėjo spręsti tik visuotinis narių susirinkimas, o ne asociacijos prezidentas, nes įstatuose tai nenustatyta. Taip pat teismas nenustatė, kad kiti asociacijos nariai susirinkimo dieną būtų turėję nario mokesčio įsiskolinimų. Pagal 2006-11-05 visuotinio narių susirinkimo sprendimą, nario mokestis - 100 Lt - turi būti mokamas iki einamųjų metų kovo 31 d. (b.l. 69), todėl susirinkimo dieną mokestis už einamuosius metus dar neturėjo būti sumokėtas. Be to, teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad nario mokesčio nesumokėjimas negali savaime suvaržyti nario teisės balsuoti ir iš pateiktų visuotinio narių susirinkimo protokolų matyti, kad tokia sankcija, kaip balsavimo teisės apribojimas nario mokesčio nesumokėjusiems nariams, asociacijoje niekada nebuvo pritaikyta (pavyzdžiui, 2011-06-04 susirinkime dalyvavo ir balsavo tas pats Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro atstovas, t.1, b.l. 150).

12Teismo vertinimu, ieškovo argumentai, kad jis nedalyvavo 2012-03-25 visuotiniame narių susirinkime, šiai bylai neturi reikšmės, nes ieškovas nėra asociacijos narys ir balsavimo teisės neturi. Be to, iš ieškovo paaiškinimų, teismas sprendė, kad apie vyksiantį susirinkimą ieškovas žinojo, buvo parengęs rašytinį kreipimąsi. Teismas kritiškai vertino ieškovo paaiškinimus, kad susirinkime jis negalėjo dalyvauti dėl ligos, nes ieškovas dalyvavo 2012-02-25 susirinkime, nors pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažymą apie J. V. išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus nuo 2012-02-23 iki 2012-02-29 jis buvo nedarbingas dėl ligos (t.1, b.l. 124). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas atmetė ieškovo argumentus, jog 2012-03-25 visuotinis narių susirinkimas neturėjo teisės priimti ginčijamo sprendimo. Kiti ieškovo argumentai, teismo vertinimu, objektyviai negali turėti reikšmės ieškinio tenkinimui, todėl ieškovo ieškinys atmetė kaip nepagrįstą.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas J. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti; apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, į teismo posėdį kviesti liudytoją L. D., išreikalauti iš atsakovo protokolus, dokumentus, prijungti papildomus įrodymus prie bylos, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

161. Teismas, konstatuodamas, jog apeliantą ir ieškovą siejo pavedimo santykiai, neanalizavo bei nevertino apelianto pateiktų argumentų, jog nutraukiant pavedimo santykius nebuvo tinkamai išreikšta įgaliotojo valia. Teismas nevertino susiklosčiusios federacijoje praktikos bei netinkamai aiškino jos įstatų punktus dėl naujų narių priėmimo, nario mokesčio mokėjimo bei kt., todėl neteisingai sprendė, kad buvo visuotinio susirinkimo kvorumas.

172. Teismas neanalizavo ieškovo pateiktų įrodymų, netenkino ieškovo prašymų išreikalauti bylai reikšmingus įrodymus, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad 2012-03-25 vykusio federacijos visuotinio susirinkimo metu buvo reikiama kvalifikuota dauguma atšaukti apeliantą iš Federacijos prezidento pareigų.

183. Teismas nukrypo nuo suformuotos kasacinio teismo praktikos bei nepagrįstai nevertino ieškovo argumentų, jog jam nebuvo suteikta teisė pasisakyti bei išreikšti nuomonę, tokiu būdu pažeidė protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.

194. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes jis, spręsdamas dėl 2012-03-25 Federacijos visuotinio susirinkimo metu priimtų sprendimų, dalies byloje esančių įrodymų visai nevertino ir dėl jų sprendime nepasisakė, o kitus įrodymus nepagrįstai atmetė. Be to, neapklausė liudytojos L. D., kurios parodymai reikšmingi, patvirtinantys ieškovo argumentus.

205. Teismas nepagrįstai teigė, kad apeliantas negalėjo reikšti ieškinio pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį. Tokia pozicija apriboja asmens teisę į pažeistų teisių gynimą, yra ydinga ir kertasi su pamatiniais teisės principais, suteikiančiais absoliučią teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė, be to pasirinkti šių pažeistų teisių gynimo būdą.

216. Teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovas nesuformulavo jokio materialaus teisinio reikalavimo, kuriuo gintų pavedimo sutarties nutraukimo pažeistas teises. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad jis kreipėsi į teismą dėl to, kad 2012-03-25 susirinkime priimtas sprendimas sukėlė jam teisines pasekmes, t. y. jis buvo atšauktas iš valdymo organo pareigų. Be to, apeliantas pažymi, kad pažeistos teisės gynimas nebūtinai turi būti siejamas su materialiu reikalavimu atlyginti žalą.

22Atsakovas asociacija „Lietuvos šachmatų federacijai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo šiuos atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus:

231. Apeliantas neteisingai interpretuoja skundžiamą sprendimą, kadangi sprendime nebuvo pasakyta, kad apeliantas neturi teisės reikšti ieškinio ar ginti savo teises, o buvo pasakyta, kad dalis jo argumentų naudojami nepagrįstai, nes juridinio asmens vadovo specifika grindžiama pasitikėjimu ir pavedimo santykiais, o jį praradus – teisė atšaukti iš užimamų pareigų. Be to, teismas neapribojo ieškovo teisės į ieškinį, nes ieškinį priėmė ir išnagrinėjo.

242. Ieškovo prašymas prijungti naujus įrodymus nepagrįstas, nes jie neturi sąsajumo su byla. Be to, apeliantas juos galėjo pateikti bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme.

253. Atsakovas tinkamai išreiškė valią nutraukti pavedimo teisinius santykius su ieškovu: teismas pagrįstai nusprendė, kad kvorumas buvo, kad nebuvo pažeista naujų narių priėmimo, federacijos narių informavimo apie susirinkimą, balsavimo tvarka.

264. Atsakovas pažymi, kad teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovo turėjo galimybę būti išklausytas, nes ieškovas buvo informuotas apie 2012-03-25 šaukiamą susirinkimą, todėl turėjo teisę ir galimybę išdėstyti savo poziciją šiame susirinkime.

275. Atsakovas nurodo, kad žodinis bylos nagrinėjamas nebūtinas apeliacinės instancijos teisme, nes ieškovo pozicija išdėstyta dviejuose ieškiniuose, taip pat apeliaciniame skunde.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis), todėl ši byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

31Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas J. V. 2011 m. birželio 4 d. buvo išrinktas į asociacijos „Lietuvos šachmatų federacija“ prezidentus, tačiau jis nėra šios asociacijos nariu. Asociacija savo veikloje vadovaujasi įstatais, Juridinių asmenų registre įregistruotais 2005 m. birželio 16 d. 2012 m. kovo 25 d. vykusio visuotinio susirinkimo metu buvo nutarta atšaukti apeliantą J. V. iš Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigų (t. 1; b. l. 17).

32Apeliantas (ieškovas) nurodo, kad buvo pažeista visuotinio Federacijos narių susirinkimo organizavimo tvarka, ieškovui nebuvo sudarytos sąlygos tinkamai pasirengti ir atsikirsti į kaltinimus, todėl jis buvo neteisėtai atšauktas iš asociacijos prezidento pareigų.

33CK 2.82 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuojama, jog juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą, kuris inter alia atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. CK 2.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai.

34Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje; įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto straipsnyje nustatyta, kad visuotinis narių susirinkimas skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.

35Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo ištirtas faktines aplinkybes ir ginčo šalių bei apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad procedūrinių pažeidimų, pašalinant apeliantą federacijos prezidento pareigų, nebuvo padaryta, nes byloje nustatyta, jog apie įvyksiantį visuotinį susirinkimą buvo pranešta asociacijos internetiniame tinklapyje prieš mėnesį laiko, visiems asociacijos nariams, kurių adresai buvo žinomi, pranešta registruotais pranešimais, nurodyta susirinkimo darbotvarkė ir atsakovas įrodė, kad ieškovas (apeliantas) žinojo, koks klausimas bus svarstomas, jam buvo suteikta galimybė pasisakyti. Tai, kad ieškovui nebuvo siųstas pranešimas registruotu paštu ir tai, kad jis nedalyvavo susirinkime dėl ligos, teismo nuomone, neturi esminės teisinės reikšmės sprendžiant šį ginčą tarp šalių, nes ieškovas nėra asociacijos narys (jam netaikomas Federacijos įstatų 6.2. punktas), neturi balsavimo teisės, ieškovą ir atsakovą saistė pavedimo teisiniai santykiai, todėl apeliantui praradus Federacijos pasitikėjimą, jie negali būti teismo atkurti dėl jų fiduciarinio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2008). Be to, teismas pažymi ir tai, kad kituose susirinkimuose apeliantas dalyvavo, nors taip pat turėjo nedarbingumo pažymėjimą dėl tos pačios ligos, kuria grindžia savo nedalyvavimą visuotiniame susirinkime.

36Apeliantas apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, kai kurių įrodymų netyrė, ir tuo pagrindu ne tik prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, bet ir tenkinti ieškinį. Teisėjų kolegija su tokia apelianto pozicija nesutinka ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skyrė būtiną ir pakankamą dėmesį įrodymų tyrimui – išklausė šalis, tyrė visus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus. Taip pat ištyręs visus byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad buvo įgaliotojo, t.y. atsakovo asociacijos „Lietuvos šachmatų federacija“, valia (susidarė visuotinio susirinkimo kvorumas, asociacijos nariams tinkamai pranešta apie įvyksiantį susirinkimą, susirinkime balsavo nariai, turintys balsavimo teisę) atšaukti apeliantą iš asociacijos prezidento pareigų (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis). Teisėjų kolegija, sutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu, taip pat pažymi, kad teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymų išreikalauti įrodymus.

37Kaip matyti iš byloje esančių procesinių dokumentų, ieškovo pateiktas prašymas pirmos instancijos teismui yra labai plačios apimties. Pabrėžtina, kad sprendžiant įrodymų išreikalavimo klausimą, teismas įvertina prašomus užtikrinti įrodymus sąsajumo aspektu, nors nėra saistomas pareigos jau šioje bylos nagrinėjimo stadijoje įvertinti byloje esančių įrodymų pakankamumą sprendimui byloje priimti. Ieškovas prašė išreikalauti iš UAB „Vilpostus“ dokumentus, iš Apb VETO LT sąskaitas faktūras, kurios buvo išrašytos federacijai už pašto korespondencijos išsiuntimą, iš atsakovo 2005-09-04, 2005-04-03, 2006-11-05, 2007-05-27, 2008-05-31 visuotinių narių susirinkimų protokolus (CPK 199 str.). Savo prašymus ieškovas grindė tuo, kad remiantis šiais įrodymais galima įrodyti, kokios buvo asociacijos narių priėmimo, visuotinio susirinkimo šaukimo tvarkos tradicijos bei įsitikinti, ar asociacijos nariams buvo tinkamai pranešta apie įvyksiantį susirinkimą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio argumentų ir prašomų išreikalauti įrodymų sąsajumą, pagrįstai ir motyvuotai atsisakė išreikalauti įrodymus, nes kitų asociacijos visuotinių susirinkimų eiga neturi akivaizdaus ryšio su ieškovo atšaukimu iš prezidento pareigų, o apie tinkamą ar netinkamą pranešimą apie įvyksiantį susirinkimą galima spręsti iš kitų byloje esančių įrodymų (CPK 179-180 straipsniai).

38Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas dėl pažeistos ieškovo teisės į teisminę gynybą, nes pirmosios instancijos teismas priėmė ir išnagrinėjo ieškovo ieškinį, o kiti apeliacinio skundo argumentai (dėl teismo teiginio, kad ieškovas neįrodė, jog pateiktu ieškiniu jis gina kokias nors savo subjektines teises) nesudaro pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo.

39Dėl apelianto prašymo prijungti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismui naujų įrodymų negali būti pateikta, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimą atsisakyti išreikalauti naujus įrodymus pripažintinas pagrįstu, be to, teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju nėra objektyvaus pagrindo tenkinti apelianto J. V. pateikto prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo, tai šis prašymas netenkintinas (CPK 314, 338 str.).

40Dėl kito apelianto prašymo – bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos CPK 322 str. nuostatas apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios būtų reikšmingos prašymui tenkinti. Dėl šios priežasties apelianto prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

41Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei konstatuoja, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

42Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 3660,00 Lt atstovavimo išlaidų. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Nurodytų Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į apeliacinį skundą apskaičiuotinas nustatytą koeficientą (nagrinėjamu atveju – 1,5) dauginant iš minimalios mėnesinės algos – 1000,00 Lt. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad atsakovui iš ieškovo priteistino užmokesčio dydis mažintinas iki rekomenduojamos maksimalios sumos – 1500,00 Lt.

43Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

44Ieškovo J. V. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš apelianto (ieškovo) J. V., a.k. ( - ) 1500,00 Lt (tūkstantį penkis šimtus litus) atsakovui asociacijai „Lietuvos šachmatų federacija“, j.a.k. (291698620) patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti 2012-03-25 asociacijos „Lietuvos... 4. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškinio dalykas yra... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apylinkės teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. Teismas, kvalifikuodamas tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių teisinius... 8. Teismas, spręsdamas klausimą, ar 2012-03-25 vykęs visuotinis narių... 9. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad buvo pažeista susirinkimo sušaukimo... 10. Ieškovas nurodo, kad 2012-03-25 visuotiniame narių susirinkime kaip nariai... 11. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad Panevėžio... 12. Teismo vertinimu, ieškovo argumentai, kad jis nedalyvavo 2012-03-25... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas J. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus miesto... 15. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 16. 1. Teismas, konstatuodamas, jog apeliantą ir ieškovą siejo pavedimo... 17. 2. Teismas neanalizavo ieškovo pateiktų įrodymų, netenkino ieškovo... 18. 3. Teismas nukrypo nuo suformuotos kasacinio teismo praktikos bei nepagrįstai... 19. 4. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes jis, spręsdamas dėl 2012-03-25... 20. 5. Teismas nepagrįstai teigė, kad apeliantas negalėjo reikšti ieškinio... 21. 6. Teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovas nesuformulavo jokio materialaus... 22. Atsakovas asociacija „Lietuvos šachmatų federacijai“ pateikė... 23. 1. Apeliantas neteisingai interpretuoja skundžiamą sprendimą, kadangi... 24. 2. Ieškovo prašymas prijungti naujus įrodymus nepagrįstas, nes jie neturi... 25. 3. Atsakovas tinkamai išreiškė valią nutraukti pavedimo teisinius santykius... 26. 4. Atsakovas pažymi, kad teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovo turėjo... 27. 5. Atsakovas nurodo, kad žodinis bylos nagrinėjamas nebūtinas apeliacinės... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas J. V. 2011 m. birželio 4 d. buvo... 32. Apeliantas (ieškovas) nurodo, kad buvo pažeista visuotinio Federacijos narių... 33. CK 2.82 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuojama, jog juridinis asmuo turi... 34. Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija – savo... 35. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo ištirtas faktines... 36. Apeliantas apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 37. Kaip matyti iš byloje esančių procesinių dokumentų, ieškovo pateiktas... 38. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atmestinas kaip nepagrįstas... 39. Dėl apelianto prašymo prijungti naujus įrodymus apeliacinės instancijos... 40. Dėl kito apelianto prašymo – bylą nagrinėti apeliacinės instancijos... 41. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 42. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 43. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Ieškovo J. V. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo... 45. Priteisti iš apelianto (ieškovo) J. V., a.k. ( - ) 1500,00 Lt (tūkstantį...