Byla eI-1022-821/2017
Dėl įsakymų panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Petkevičienės ir Ernesto Spruogio, dalyvaujant pareiškėjui M. B., jo atstovei advokatei Gitanai Gudaitei, atsakovės atstovui Antanui Aleknavičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Vincui Zaliauskui, viešame teismo posėdyje žodine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. B. skundą atsakovei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymų panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus,

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo M. B. skundo reikalavimas panaikinti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – ir Akademija) 2016-08-12 įsakymą „Dėl kariūno M. B. pašalinimo iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos“ Nr. K-120 (toliau – ir Įsakymas dėl pašalinimo iš Akademijos) ir grąžinti pareiškėją tęsti studijų Akademijoje. Teismui šio reikalavimo netenkinus, pareiškėjas prašo panaikinti Įsakymo dėl pašalinimo iš Akademijos 5 punktą ir 6.1 papunktį.

4Atsižvelgdamas į tai, kad 2016-08-12 įsakymo Nr. K - 120 5 (penktas) punktas buvo pakeistas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2016-11-09 įsakymu Nr. K-183, kuriuo buvo sumažinta pareiškėjo reikalaujama grąžinti suma nuo 21 746, 14 EUR iki 7980 EUR, pareiškėjas patikslino skundo dalyką prašydamas: 1) panaikinti 2016-08-12 Įsakymą dėl pašalinimo iš Akademijos su visais jo pakeitimais ir grąžinti pareiškėją tęsti studijų Akademijoje; 2) teismui šio reikalavimo netenkinus, panaikinti Įsakymo dėl pašalinimo iš Akademijos su visais pakeitimais dalyje, panaikinant įsakymo 5 punktą, pakeistą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. K-183 ir 6.1 papunktį; 3) panaikinti Akademijos viršininko 2016-11-09 įsakymą Nr. K-183 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. K-120 „Dėl kariūno M. B. pašalinimo iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos“ pakeitimo“.

5Pareiškėjas taip pat prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d nutarimu Nr. 896 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d nutarimo Nr. 215 redakcija), 59 punkto ir 71.6 papunkčio atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsniui.

6Skunde nurodoma, kad 2012 m. liepos 30 d tarp Akademijos ir pareiškėjo M. B. buvo sudaryta Kariūno mokymosi sutartis Nr. RS-6 (toliau - Sutartis). Pagal Sutartį, Akademija turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Pareiškėjas pažeidė ar nevykdo Sutarties sąlygų. Pareiškėjui studijuojant trečio kurso pabaigoje buvo pradėtas jo kandidatūros dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, tikrinimas, kuris baigtas ketvirto kurso pabaigoje (2016-04-08). Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2016 m. balandžio 8 d įsakymu Nr. P - 468 (toliau – Įsakymas dėl kandidatūros tikrinimo) nusprendė neišduoti krn. M. B. leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI. Netrukus po Įsakymas dėl kandidatūros tikrinimo nutraukimo priėmimo, pareiškėjas buvo pasirašytinai supažindintas su Įsakymo dėl kandidatūros tikrinimo nutraukimo priėmimo faktu. Bataliono vadas pareiškėjui paaiškino, kad nežiūrint to, jog pareiškėjui nebus išduotas leidimas susipažinti ar dirbti su įslaptinta informacija, pareiškėjas galės tęsti studijas Akademijoje ir jas baigti. Taip pat paaiškinęs, kad esant tokioms aplinkybėms, nėra galutinai aišku, kas turi priimti sprendimą dėl pareiškėjo studijų tęsimo, bataliono vadas liepė rašyti prašymą dėl studijų pratęsimo Krašto apsaugos ministrui. Pareiškėjas 2016-04-28 parašė prašymą dėl studijų pratęsimo, adresuotą Krašto apsaugos ministrui (toliau – ir Prašymas). Krašto apsaugos ministerijos personalo departamento (toliau – ir KAM PD) direktorius 2016-06-06 Krašto apsaugos ministrui parengė tarnybinį pranešimą, kuriuo pateikė dvi siūlymų alternatyvas: pašalinti kariūną iš Akademijos arba leisti pareiškėjui baigti studijas Akademijoje ir išleisti į atsargą. KAM PD siūlant rinktis antrąją alternatyvą (leisti baigti studijas Akademijoje ir išleisti į atsargą) 2016-07-28 viza (kieno - nėra aišku), Prašymui nebuvo pritarta. 2016 m. rugpjūčio 12 d. priimtas Įsakymas dėl pašalinimo iš Akademijos.

7Pareiškėjas su skundžiamu Įsakymu dėl pašalinimo iš Akademijos nesutinka. Nurodo, kad nei iki pareiškėjo įstojimo į Akademiją, nei Sutarties sudarymo metu galiojusioje Statuto redakcijoje nebuvo numatyta, kad jeigu dėl savo kaltės kariūnas netenka teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis arba jam tokia teisė negali būti suteikta, kariūnas pašalinamas iš Akademijos. Sąlygos, kad kariūnų atitiktis nustatytiems reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis įvertinama iki antrųjų studijų metų pradžios, nei iki pareiškėjo įstojimo į Akademiją, nei Sutarties sudarymo metu galiojusioje Statuto redakcijoje taip pat nebuvo. Nurodytos nuostatos atsirado tik įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d nutarimu Nr. 215 patvirtintai naujai Statuto redakcijai. O tai reiškia, kad pareiškėjas, priimdamas sprendimą studijuoti Akademijoje, turėjo teisėtą lūkestį, kad nepriklausomai nuo to, studijų metu bus jam suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar ne, jis galės Akademijoje studijuoti ir baigti joje mokslus. Net ir pripažinus, kad Statuto 71.6 p. pareiškėjo atžvilgiu - galioja/gali būti taikomas, pareiškėjo atitiktis nustatytiems reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis buvo vertinama ne iki antrųjų studijų metų pradžios, bet ketvirtame studijų kurse, t. y. buvo nesilaikyta Statuto 59 p. reikalavimų, galėjo būti sprendžiamas klausimas tik dėl Pareiškėjo atleidimo iš Akademijos Statuto 72.5 p., pagal kurį kariūnas atleidžiamas iš Akademijos dėl kitų krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka svarbiomis pripažintų ir nuo kariūno valios nepriklausančių ir nepašalinamų aplinkybių, pagrindu. Tą pripažino ir Tarnybinį pranešimą surašęs plk. ltn. A. Balynas, nurodydamas, kad pareiškėjo atitiktis nustatytiems reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis buvo įvertinta jam studijuojant ketvirtame kurse, t. y. ne dėl jo kaltės jis nebuvo atleistas iš Akademijos anksčiau.

8Pareiškėjas taip pat pažymi, kad joks norminis teisės aktas kariūnui, atliekančiam kariūno tarnybą, nenumato prievolės studijų metu turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tuo tarpu Pagal KASOKTį 28 str. 4 d 4 p., profesinės karo tarnybos kariais negali būti asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis, kariūnams, kurie yra kariūnų tarnybos kariai, netaikytinas. Profesinės karo tarnybos kariais tampa tik tie kariūnai, kurie studijų baigimo dieną pakviečiami tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jeigu baigusiam kariūno studijas asmeniui nepasiūloma sudaryti profesinės karo tarnybos sutarties, jis yra išleidžiamas į atsargą (KASOKTĮ 20 str. 4 d). Pareiškėjas mano, kad šiuo metu galiojančio Statuto redakcijos 59 p. ir 71.6 p. galimai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio nuostatos, garantuojančios asmens teisės į aukštąjį mokslą.

9Pareiškėjas de facto studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete, nes Akademija neturi bazės, kurioje galėtų būti vykdomos pareiškėjo studijos. O tai reiškia, kad pareiškėjas, vadovaujantis KASOKTĮ 2 str. 13 p., apskritai vargu ar gali būti laikomas kariūnu. Pripažinus, kad de facto pareiškėjas nelaikytinas kariūnu, kelti reikalavimą turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, juo labiau - studijų metu, nebūtų net teorinio pagrindo.

10Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartyje jokie pašalinimo iš Akademijos pagrindai, juo labiau tokie, dėl kurių buvo priimtas Įsakymas dėl pašalinimo iš Akademijos, nėra numatyti.

11Pareiškėjas teigia, kad reikalavimas atlyginti Akademijai 21746,14 EUR (priėmus patikslinimą - 7980 EUR) mokymosi išlaidų, nepagrįstas. Nurodo, kad tikrinimą dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Akademija pradėjo tik trečio kurso pabaigoje, o procedūrą baigusi tik pareiškėjo ketvirto kurso pabaigoje, pati elgėsi neapdairiai, neatsakingai, netgi nesąžiningai. Delsusi pradėti tikrinio procedūrą iki trečio kurso pabaigos ir ją tęsusi metus laiko, Akademija pati sudarė įspūdį, kad leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija studijų metu nėra nei būtinas, nei reikalingas, tokiu būdu suteikiant pareiškėjui teisėtą lūkestį baigti studijas, nepriklausomai nuo to, ar jis yra tinkamas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar ne. Delsusis atlikti tikrinimo procedūrą Akademija pati savo neveikimu sudarė pagrindą didėti mokymosi išlaidoms. Akademija Sutarties su pareiškėju sudarymo metu nepateikė informacijos, kad jeigu pareiškėjas studijų metu bus įvertintas kaip negalintis dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, jis dėl to bus šalinamas/atleidžiamas iš Akademijos, elgėsi neapdairiai, neatsakingai, nesąžiningai, o vilkindama įsakymo dėl pašalinimo iš Akademijos priėmimą (įsakymas dėl kandidatūros tikrinimo nutraukimo buvo priimtas 2016-04-08, tuo tarpu įsakymas dėl pašalinimo iš Akademijos tik 2016-08-12, kai jau buvo pasibaigęs terminas priėmimui į kitus universitetus), būtinų dokumentų pareiškėjui atidavimą, užkirto kelią pareiškėjui pereiti į kitą universitetą, dėl to neprarandant nei valstybės finansavimo studijoms, nei metų, praleistų studijuojant.

12Įsakymo dėl pašalinimo iš Akademijos dalis, kuria reikalaujama atlyginti mokymosi išlaidų nėra nei motyvuota, nei detalizuota, t. y. nepateiktas nei faktinis, nei teisinis, juo labiau - pakankamas, reikalavimo atlyginti mokymosi išlaidų sumą pagrindas. Jokių įrodymų, kurie pagrįstų nurodytą sumą, jos apskaičiavimą, nei nurodytame įsakyme, nei kitame pareiškėjui Akademijos pateiktame dokumente, nurodyta, juo labiau - pateikta, taip pat nebuvo. Tai leidžia pagrįstai spręsti, kad įsakymas 5 punkto ir 6.1 papunkčio dalyje nėra nei pagrįstas, nei teisėtas.

13Įsakymas dėl kandidatūros tikrinimo nutraukimo buvo priimtas ne tik pareiškėjo, bet ir kitų to paties kurso studentų, kurie pradėjo studijuoti kartu su pareiškėju, atžvilgiu. Pareiškėjo turimais duomenimis, T. J. ir R. S.. Nurodytiems Akademijos studentams, priešingai nei pareiškėjui, buvo leista baigti studijas Akademijoje ir jie, pabaigę studijas, buvo išleisti į atsargą. Pareiškėjas kitų Akademijos studentų atžvilgiu, dėl niekam nežinomų priežasčių, buvo diskriminuojamas, jam buvo taikomi griežtesni, nei kitiems studentams, standartai.

14Akademija atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Vadovaudamasi KASOKTĮ 21 str. 7 d. 4 p. teigia, kad įstojęs į Akademiją įgijo bendrą kario statusą ir pradėjo tikrąją karo tarnybą. Įgijus kario statusą jam buvo taikomi visi karo tarnybos atlikimą reglamentuojantys teisės aktai. Pareiškėjas davė Lietuvos kario priesaiką. Aplinkybė, kad pareiškėjas Akademijos viršininko įsakymu buvo išsiųstas dalį įsipareigojimų atlikti (studijuoti į Vilniaus Gedimino technikos universitete) reikiamą bazę turinčioje aukštojoje mokykloje, niekaip nepanaikina kariūno statuso.

15Pareiškėjui įstojus į Akademiją ir įsipareigojus tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jis rengiamas profesinei karo tarnybai ir turi atitikti visus reikalavimus taikomus profesinės karo tarnybos kariams - karininkams. Reikalavimas pareiškėjui gauti leidimą susipažinti ar dirbti su įslaptinta informacija yra įtvirtintas KASOKTĮ 28 str. 4 d. 4 p. Minėta įstatyminė nuostata, kaip būsimam karininkui, pareiškėjui taikoma be išlygų. Pareiškėjas negavęs minėto leidimo negali įvykdyti savo mokymosi sutartimi prisiimto įsipareigojimo tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jei į ją būtų pakviestas - jo studijos Akademijoje netenka prasmės. Būsimam profesinės karo tarnybos kariui įgyti teisę susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis yra įstatyminis, todėl analogišką reikalavimą kartoti Statute ar kituose teisės aktuose nėra būtinybės.

16Statuto pakeitimai, numatantys savarankišką pagrindą iš Akademijos pašalinti kariūnus, kuriems dėl jų kaltės negali būti suteikta teisė susipažinti ar dirbti su įslaptinta informacija, įsigaliojo 2015 m. balandžio 1 d. Įsakymai dėl pareiškėjo kandidatūros patikrinimo nutraukimo ir jo pašalinimo iš Akademijos priimti jau galvojant Statuto pakeitimas.

17Akademija yra specializuota aukštoji mokykla, į kurią asmenys kariūnais priimami vieninteliu tikslu - suteikti jiems universitetinį-karinį išsilavinimą, kad vėliau tinkamai galėtų atlikti pareigas atlikdami profesinę karo tarnybą. Akademija studijų, kurių tikslas parengti civilius specialistus neorganizuoja. Studijų metu nustačius, kad kariūnas negalės tapti karininku (nepriklausomai nuo to ar tai dėl priežasčių susijusių su studijomis, ar su tikrosios karo tarnybos atlikimu), Akademija neturi teisinio pagrindo leisti jam tęsti studijų. Akademijos nuomone, KASOKTĮ ir Statuto normos, nustatančios reikalavimus kariūnams (įskaitant pareigą įgyti teisę susipažinti ar dirbti su įslaptinta informacija bei kariūnų šalinimo iš Akademijos pagrindus) visiškai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

18Įsakymas dėl pašalinimo iš Akademijos priimtas vadovaujantis Įsakymu dėl kandidatūros tikrinimo nutraukimo ir Statuto 71.6 papunkčiu, yra teisėtas. Įsakymo dėl pašalinimo iš Akademijos neužkirto kelio pareiškėjui stoti į kitas aukštąsias mokyklas studijas. Pašalinus pareiškėją tik sulaukus krašto apsaugos ministro sprendimo pareiškėjas baigė IV kursą Vilniaus Gedimino technikos universitete, kuriame, pareiškęs norą toliau studijuoti ir įstojęs savarankiškai, studijas galėtų tęsti nuo V, o ne nuo IV kurso.

19Akademija mano, kad buvusių kariūnų T. J. ir R. S. parodymai nagrinėjamos bylos atveju neaktualūs. Pažymi, kad pagal KASOKTĮ 44 str. 1 d. nuostatas, kariūnai pašalinti iš Akademijos privalo atlyginti jų parengimo išlaidas.

20Ministerija atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad Ministerija nesprendžia kariūnų pašalinimo iš Akademijos ir/ar su tuo susijusių pasekmių.

21Nurodo, kad įsakymas, kuriuo nuspręsta neišduoti pareiškėjui leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymimu slaptumo žyma SLAPTAI, yra galiojantis ir teisės aktų nustatyta tvarka nenuginčytas. Esant šiam įsakymui Akademijos viršininkas privalėjo pareiškėją pašalinti iš Akademijos Statuto 71.6 p. pagrindu, nes tam buvo faktinis ir teisinis pagrindas.

22Ministerijos nuomone, pareiškėjas yra laikomas kariūnu ir santykiams su juo taikytinos KASOKTĮ ir Statuto nuostatos. Neturėdamas leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pareiškėjas negalėtų įvykdyti savo mokymosi sutartimi prisiimto įsipareigojimo tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jei į ją būtų pakviestas.

23Pareiškėjas ir jo advokatė teismo posėdžio metu palaikė patikslinto skundo argumentus ir prašė jį tenkinti.

24Akademijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjo skundą atmesti.

25Ministerijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Skundas netenkinamas

27Byloje kilęs ginčas dėl 2016-08-12 Akademijos viršininko įsakymo su pakeitimais, kuriuo pareiškėjas pašalintas iš Akademijos ir nurodyta grąžinti Akademijai mokymosi išlaidas, teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat pareiškėjo grąžinimo tęsti studijų Akademijoje.

28Rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad 2012-07-30 Akademijos viršininko įsakymu Nr.K-165 pareiškėjas nuo 2012-07-30 buvo priimtas kariūnu į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos nuolatines studijas. Tarp pareiškėjo ir Akademijos 2012-07-30 buvo sudaryta Kariūno mokymosi sutartis Nr. RS-6, kuria pareiškėjas įsipareigojo gerai studijuoti ir vykdyti kitas kariūno pareigas; po studijų - tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jeigu studijų baigimo dieną būtų į ją pakviestas; nutraukęs mokymąsi ar pašalintas iš užsienio karo mokymo įstaigos nedelsiant apie tai informuoti Akademiją; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau - KASOKTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais grąžinti Akademijai mokymosi išlaidas, kurios apskaičiuojamos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

29Pareiškėjas 2012-09-22 pasirašė kario priesaiką. Akademijos viršininko 2013-05-23 įsakymu Nr.K-153 buvo pakeista pareiškėjo studijų programa, perkeliant pareiškėją į Orlaivių pilotavimo studijų programą. 2013-08-29 įsakymu Nr.K-220 pareiškėjas buvo perkeltas į antrąjį kursą, 20134-08-26 įsakymu Nr.K-124 – į trečiąjį kursą, o 2015-08-27 įsakymu Nr.K-145 – į ketvirtąjį kursą.

30Krašto apsaugos ministro 2016-04-08 įsakymu Nr. P-468 „Dėl krn. M. B. kandidatūros tikrinimo nutraukimo“, įsakyta AOTD nutraukti M. B. pretenduojančio gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, kandidatūros tikrinimą; nuspręsta neišduoti krn. M. B. leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. Minėtas įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – ir VTPĮ) 17 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad karininkas M.Baltuonė neatitinka sąlygos, nurodytos VTPĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte, nes jo kandidatūros tikrinimo metu buvo nustatytos aplinkybės, nurodytos VTPĮ 16 straipsnio 2 dalies 13 punkte - patikrinimo metu nuslėpė informaciją apie draudžiamos psichiką veikiančios medžiagos vartojimą, ir 16 straipsnio 2 dalies 20 punkte – nustatytos tokios asmens savybė kaip neatsakingumas, pasireiškęs daugkartiniu draudžiamos psichiką veikiančios medžiagos vartojimu, neatsakingumas, pasireiškęs nesugebėjimu atsisakyti vartoti draudžiamą psichiką veikiančią medžiagą, taip pat į AOTD 2016-01-04 pažymoje Nr.IS-1 „Dėl krn. M. B. patikrinimo“ išdėstytus faktus ir KAM specialiosios ekspertų komisijos personalo patikimumo klausimams nagrinėti 2016-03-17 posėdžio protokolo Nr. SPEK-1 išvadą. Pareiškėjas su šiuo įsakymu buvo supažindintas 2016-04-12.

31Pareiškėjas 2016-04-28 „Prašymu dėl studijų pratęsimo“ kreipėsi į Krašto apsaugos ministrą prašydamas leisti baigti studijas Akademijoje. Minėtame rašte pareiškėjas pripažino, jog elgėsi neatsakingai ir padarė su kario tarnyba nesuderinamą veiką, t.y. rūkė marichuaną. Nurodė, jog stojant į akademiją nebuvo instruktuotas, kad silpnų narkotinių medžiagų vartojimas turės tokią didelę įtaką tolimesnei tarnybai. Pažymėjo, jog šių narkotinių medžiagų vartojimo atvejai buvo atsitiktiniai tik savo draugų kompanijoje atostogų metu, nuo 2014 m. pabaigos to atsisakė visiškai. 2016-07-28 Krašto apsaugos viceministro rezoliucija pareiškėjo prašymui nepritarta.

32Akademijos viršininkas, vadovaudamasis LR karo prievolės įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Akademijos statuto, patvirtinto LR vyriausybės 1999-08-10 nutarimu Nr.869, 71.6 papunkčiu, 2016-04-08 Įsakymu dėl pareiškėjo kandidatūros tikrinimo nutraukimo ir byloje ginčijamu 2016-08-12 įsakymu Nr.K-120, pašalino iš Akademijos Kariūnų bataliono IV kurso kariūną M. B. (1 punktas); nutraukė su pareiškėju sudarytą 2012-08-13 mokymosi sutartį (2 punktas); atstatė nuo 2016-08-12 pareiškėjui jaunesniojo eilinio karinį laipsnį ir išleido jį į atsargą (3 ir 4 punktai); nustatė, kad pareiškėjo Akademijai atlygintinos išlaidos sudaro 21768,14 Eur (5 punktas); įpareigojo pareiškėją iki 2016-08-12 atsiskaityti su Akademija teisės aktų nustatyta tvarka (6.1 punktas). Akademijos viršininko 2016-11-09 įsakymu Nr. K-183 buvo pakeistas 2016-08-12 įsakymo 5 punktas, sumažinant iš pareiškėjo reikalaujamą grąžinti sumą nuo 21 746, 14 EUR iki 7980 EUR.

33Pareiškėjas patikslino skundo reikalavimą, ginčija minėtą Įsakymą (su pakeitimais) ir teigia, kad nėra surinkta įrodymų pakankamų daryti išvadą, kad pareiškėjo asmeninės savybės kelia grėsmę jam patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, Įsakymas dėl jo kandidatūros tikrinimo nutraukimo nepagrįstas. Taip pat nurodo, jog jam stojant į Akademiją nei Sutartyje, nei Statute nebuvo reikalavimo turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai jį pašalino iš Akademijos. Mano, jog KASOKTĮ 28 str. 4 d. 4 punkto nuostatos kariūnams nėra taikomos, be to, jis de facto studijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete, todėl apskritai negali būti laikomas kariūnu.

34Teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka. Kaip nustatyta KASOKTĮ 2 straipsnio 13 dalyje, kariūnu laikomas karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka, iki jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas ar pašalinamas. Tokia pati nuostata minėtame įstatyme buvo ir pareiškėjo priėmimo į Akademiją metu (KASOKTĮ 2 str. 12 d.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra krašto apsaugos sistemos dalis (KASOKTĮ 3 str.1 d.). Taigi, pareiškėjas nuo jo priėmimo į Akademiją buvo karys ir jam be jokių išlygų taikytinas KASOKTĮ.

35Ginčui aktuali Statuto redakcija, įsigaliojusi nuo 2015-04-01 ir galiojusi įsakymo priėmimo metu. Statuto 54 punkte įtvirtinta, kad kariūnais priimti asmenys studijuodami Akademijoje atlieka karo tarnybą. Studijas Akademijoje baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, ir jie priimami į profesinę karo tarnybą arba išleidžiami į atsargą. Studijas Akademijoje baigę kariūnai į profesinę karo tarnybą atrenkami ir į pareigas skiriami krašto apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Statuto 55 p.). Akademijai vadovauja Akademijos viršininkas, kuris pagal Statuto 17.5 papunktį priima ir atleidžia (šalina) kariūnus. Taigi, Akademijos viršininkas kompetentingas spręsti, ar yra pagrindas atleisti (šalinti) kariūnus iš Akademijos.

36Statuto 71 punkte nustatyta atvejai, kai kariūnas pašalinamas iš Akademijos. Šiame punkte, be kita ko, nurodoma jog kariūnas šalinamas, jeigu dėl savo kaltės netenka teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis arba jam tokia teisė negali būti suteikta (71.6. p.).

37KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad profesinės karo tarnybos kariais negali būti asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis. Iš krašto apsaugos ministro 2016-04-08 įsakymo Nr. P-468 matyti, kad juo įsakyta AOTD nutraukti Akademijos IV kurso kariūno M. B., pretenduojančio gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, kandidatūros tikrinimą ir nuspręsta neišduoti jam leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.

38Šioje byloje nėra ginčijamas 2016-04-08 įsakymas Nr. P-468 dėl pareiškėjo tikrinimo nutraukimo. Teismas šioje byloje nevertina, ar šiuo įsakymu teisėtai ir pagrįstai nutrauktas pareiškėjo kandidatūros tikrinimas ir neišduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas su šiuo įsakymu supažindintas 2016-04-12, taigi galėjo nustatyta tvarka ir terminais ginčyti pastarąjį įsakymą ir jame nustatytas aplinkybes, sudarančias pagrindą neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tačiau, pareiškėjo skundas šioje dalyje nebuvo priimtas nagrinėti, nustačius, jog nėra pagrindų atnaujinti praleisto termino kreiptis į teismą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-11-09 nutartis Nr. eAS-929-261/2016).

39Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nurodyta, kad teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, kadangi ji neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010; 2011 m. kovo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011). Įstatymų nustatyta tvarka apriboti skundų padavimo terminai, inter alia, yra susiję ir su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011; 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012). Asmenims negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011).

40Nesutikdamas su 2016-08-12 įsakymu dėl pašalinimo iš Akademijos pareiškėjas teigia, jog nei Sutartyje, nei Statute nebuvo reikalavimo turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai jį pašalino iš akademijos. Teismo vertinimu, pareiškėjas šiais teiginiais pareiškėjas susiaurina kariūno statusą ir apsiriboja tik formalia pozicija. Šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kad pareiškėjui įstojus į Akademiją ir davus priesaiką jis tapo kariūnu. Akademija yra sudėtinė kariuomenės sistemos dalis, joje rengiami karininkai, ją baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko laipsnis (KASOKTĮ 2 str. 13 d., 20 str. 1 d.), todėl kariūnams, be kita ko, taikytinos ir KASOKTĮ, ir Statuto nuostatos. Statuto 54 punkte nustatyta, kad kariūnais priimti asmenys studijuodami Akademijoje atlieka karo tarnybą. Studijuodami studentai turi vykdyti bendrąsias kario pareigas (kariūnai) (Statuto 70.4. p.). Kariūnams taikomas Kariuomenės drausmės statutas (Statuto 79 p.). Sutartimi pareiškėjas įsipareigojo po studijų tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jeigu studijų baigimo dieną būtų į ją pakviestas. Todėl, pareiškėjui įstojus į Akademiją ir įsipareigojus tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jam taikytinos ir KASOKTĮ nuostatos. Priimamas į Akademiją kariūnu asmuo pasirašo su Akademija sutartį, kuria įsipareigoja studijuoti ir vykdyti kitas kariūno pareigas, o po studijų - tarnauti profesinėje karo tarnyboje į kurią atrenkami ir skiriami krašto apsaugos ministro sąlygomis ir tvarka (KASOKTĮ 20 str. 4 d., Statuto 54, 55 p.). Kariūnų atitiktis nustatytiems reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis įvertinama iki antrųjų studijų metų pradžios (Statuto 59 p.).

41KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad profesinės karo tarnybos kariais negali būti asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis.

42Pasisakant dėl pareiškėjo argumentų, kad stojant į Akademiją, Statute ir sutartyje nebuvo įtvirtinto reikalavimo turėti leidimą susipažinti ir dirbti su įslaptinta informacija, pažymėtina, kad pareiškėjas buvo laikomas kariu, kuriam taikytina ne tik pasirašyta sutartis, bet ir kitos teisė aktų nuostatos (pareiškėjo priėmimo metu Statuto redakcijos, galiojusios iki 2015-04-01, 44 punktas), tame tarpe ir KASOKTĮ, kuris tokį reikalavimą įtvirtino. Ši KASOKTĮ atitinkanti nuostata taip pat įtvirtina Statuto redakcijoje, galiojančioje nuo 2015-04-01, kuri pareiškėjui taip pat taikytina. Kariūno mokymosi sutarties 3.2. punkte buvo nustatyta, kad kariūnas įsipareigoja po studijų tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jeigu studijų baigimo dieną būtų į ją pakviestas. Taigi, šios aplinkybės tik dar kartą patvirtina, kad pareiškėjui įstojus į Akademiją ir įsipareigojus tarnauti profesinėje karo tarnyboje, taikomos ir KASOKTĮ nuostatos. Pareiškėjas, negavęs minėto leidimo, negalėtų įvykdyti savo mokymosi sutartimi prisiimto įsipareigojimo tarnauti profesinėje karo tarnyboje, jei į ją būtų pakviestas. Nuo 2015-04-01 galiojančio Statuto 71.6 punkte nustatyta, jog kariūnas šalinamas, jeigu dėl savo kaltės netenka teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis arba jam tokia teisė negali būti suteikta.

43Pabrėžtina, kad pareiškėjo argumentai dėl to, jog faktinės jo studijos vyko Vilniaus Gedimino technikos universitete, nesudaro pagrindo pareiškėjo, sudariusio su Akademija sutartį ir įsipareigojusio po studijų tarnauti profesinėje karo tarnyboje, nelaikyti kariūnu.

44Dėl pareiškėjo argumento, jog Akademijoje kariūnams taikomi dvigubi standartai, nes kitiems kariūnams buvo leista baigti studijas, teismas pažymi, jog kaip teismo posėdžio metu nurodė pats pareiškėjas, pagal jo studijų programą studijos truko penkis metus, o jo skunde minimų kariūnų (R. S., T. J.) studijų programa buvo trumpesnė (keturi metai), todėl pabaigę einamuosius mokslo metus šie kariūnai tuo pačiu baigė ir studijas. Kaip paaiškino atsakovas sprendimai buvo priimti atsižvelgiant į sprendimo nutraukti jų kandidatūrų tikrinimą priėmimo momentą ir jo pasekmėje susiklosčiusią kiekvieno kariūno padėtį studijų procese, visiems kariūnams buvo leista pabaigti einamuosius mokslo metus.

45Pareiškėjas taip pat nurodo, jog Akademija elgėsi neatsakingai ir nesąžiningai, nes tikrinimą dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pradėjo tik trečio kurso pabaigoje, o procedūrą baigė tik pareiškėjo ketvirto kurso pabaigoje ir tokiu delsimu sudarė pagrindą didėti mokymosi išlaidoms. Su šiais pareiškėjo argumentais sutiktina. Statuto 59 p. numato, jog kariūnų atitiktis nustatytiems reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis įvertinama iki antrųjų studijų metų pradžios, todėl vėlesnis vertinimas didina kiekvienų mokslo metų mokymo proceso metu patirtas išlaidas, kurių nutraukus tikrinimą ginčijamu įsakymu (Įsakymo 5 p.) pareikalauta iš pareiškėjo. Tačiau, bylos nagrinėjimo metu Akademijos viršininko 2016-11-09 įsakymu Nr. K-183 buvo pakeistas 2016-08-12 įsakymo 5 punktas, sumažinant iš pareiškėjo reikalaujamą grąžinti sumą nuo 21 746, 14 EUR iki 7980 EUR. Pareiškėjas patikslintu skundu prašo panaikinti Įsakymą su vėlesniais pakeitimais. Įvertinus atsakovo pateiktus skaičiavimus ir 2013-12-06 Akademijos viršininko įsakymo Nr.V-968 „Dėl nuolatinių, ištęstinių studijų, karjeros, kvalifikacijos ir kitų kursų kainų patvirtinimo“ nuostatas, matyti, jog atsakovui 2016-11-09 įsakymu patikslinus reikalaujamą grąžinti išlaidų sumą, ši 7980 EUR suma atitinka išlaidų sumą patirtą kariūno mokymui per vienerius mokslo metus (8690,00 Lt bazinis karininko karinio rengimo kursas; 18162,00 Lt orlaivių pilotavimas; iš viso 26852 Lt). Todėl teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, jog Įsakymo 5 p. nurodytos grąžinti mokymosi išlaidos yra pernelyg didelės ir padidėjusios dėl atsakovo neveikimo.

46Pareiškėjas taip pat nesutinka su Įsakymo 6.1 p., kuriuo jis įpareigotas iki 2016-08-12 atsiskaityti su Akademija teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog mokymo išlaidos grąžinamos iš karto arba dalimis, pasirašant Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį, todėl įsakyme nurodyta išlaidų grąžinimo data gali kisti priklausomai nuo šalių susitarimo.

47Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Akademija, neperžengdama jai suteiktos kompetencijos ribų, įvertinusi faktinių aplinkybių visumą, pagrįstai priėmė byloje skundžiamą Įsakymą (su vėlesniais pakeitimais), kuris yra teisėtas bei pagrįstas. Įsakyme iš esmės nurodyti visi argumentai, patvirtinantys pareiškėjo atleidimo iš tarnybos pagrindą.

48Pareiškėjo reikalavimai įpareigoti Akademiją grąžinti pareiškėją tęsti studijas Akademijoje yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti Akademijos Įsakymą. Teismui konstatavus, kad ginčijamas Įsakymas yra teisėtas, yra atmestini ir išvestiniai reikalavimai.

49Pareiškėjas skunde suformulavo reikalavimą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d nutarimu Nr. 896 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d nutarimo Nr. 215 redakcija), 59 punkto ir 71.6 papunkčio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsniui.

50Konstitucijos 100 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. Esant prašymams kreiptis į Konstitucinį Teismą išspręsti administracinėje byloje taikytų Statuto 59 punkto ir 71.6 papunkčio nuostatų atitiktį Konstitucijai, t. y., jei administracinę bylą nagrinėjantis teismas turi pagrindo manyti, jog nagrinėjamoje konkrečioje byloje taikytinas teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, kreipiasi į Konstitucinį Teismą ir stabdo bylą, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės konstitucinės justicijos bylą (ABTĮ 100 straipsnio 1 d. 4 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl bylos proceso dalyvių prašymų kreiptis į Konstitucinį Teismą yra išaiškinęs, kad tokie prašymai individualią bylą nagrinėjančiam teismui yra tik vada vertinti, ar yra pagrindo manyti, jog konkrečioje byloje taikytinas teisės aktas (jo dalis) gali prieštarauti Konstitucijai. Pagrindas konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės) dėl byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai. Kreipimasis į Konstitucinį Teismą jo kompetencijai priskirtais klausimais priklauso bylą nagrinėjančio teismo diskrecijai, kurią lemia tai, ar bylą nagrinėjančiam teismui kyla teisiškai pagrįstų abejonių dėl sprendžiant bylą taikytino norminio teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1645/2012; kt.). Taigi teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, sprendžia, ar yra būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą.

51Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šios bylos medžiagą, byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinusi byloje kilusį ginčą, byloje taikytinas įstatymų ir vyriausybės nutarimu patvirtinto Statuto nuostatas, daro išvadą, kad šioje nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo manyti, jog pareiškėjo nurodomos Statuto normos (59 punkto ir 71.6 papunktis) prieštarauja Konstitucijai, ir tenkinti pareiškėjo prašymą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

52Pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas negali būti tenkinamas, kadangi netenkinus pareiškėjo skundo, jis neįgijo teisės reikalauti priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

54Pareiškėjo M. B. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

55Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo M. B. skundo reikalavimas panaikinti... 4. Atsižvelgdamas į tai, kad 2016-08-12 įsakymo Nr. K - 120 5 (penktas) punktas... 5. Pareiškėjas taip pat prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį... 6. Skunde nurodoma, kad 2012 m. liepos 30 d tarp Akademijos ir pareiškėjo M. B.... 7. Pareiškėjas su skundžiamu Įsakymu dėl pašalinimo iš Akademijos... 8. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad joks norminis teisės aktas kariūnui,... 9. Pareiškėjas de facto studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete, nes... 10. Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartyje jokie... 11. Pareiškėjas teigia, kad reikalavimas atlyginti Akademijai 21746,14 EUR... 12. Įsakymo dėl pašalinimo iš Akademijos dalis, kuria reikalaujama atlyginti... 13. Įsakymas dėl kandidatūros tikrinimo nutraukimo buvo priimtas ne tik... 14. Akademija atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 15. Pareiškėjui įstojus į Akademiją ir įsipareigojus tarnauti profesinėje... 16. Statuto pakeitimai, numatantys savarankišką pagrindą iš Akademijos... 17. Akademija yra specializuota aukštoji mokykla, į kurią asmenys kariūnais... 18. Įsakymas dėl pašalinimo iš Akademijos priimtas vadovaujantis Įsakymu dėl... 19. Akademija mano, kad buvusių kariūnų T. J. ir R. S. parodymai nagrinėjamos... 20. Ministerija atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 21. Nurodo, kad įsakymas, kuriuo nuspręsta neišduoti pareiškėjui leidimo... 22. Ministerijos nuomone, pareiškėjas yra laikomas kariūnu ir santykiams su juo... 23. Pareiškėjas ir jo advokatė teismo posėdžio metu palaikė patikslinto... 24. Akademijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 25. Ministerijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas... 26. Skundas netenkinamas... 27. Byloje kilęs ginčas dėl 2016-08-12 Akademijos viršininko įsakymo su... 28. Rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad 2012-07-30 Akademijos viršininko... 29. Pareiškėjas 2012-09-22 pasirašė kario priesaiką. Akademijos viršininko... 30. Krašto apsaugos ministro 2016-04-08 įsakymu Nr. P-468 „Dėl krn. M. B.... 31. Pareiškėjas 2016-04-28 „Prašymu dėl studijų pratęsimo“ kreipėsi į... 32. Akademijos viršininkas, vadovaudamasis LR karo prievolės įstatymo 4... 33. Pareiškėjas patikslino skundo reikalavimą, ginčija minėtą Įsakymą (su... 34. Teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka. Kaip nustatyta KASOKTĮ 2... 35. Ginčui aktuali Statuto redakcija, įsigaliojusi nuo 2015-04-01 ir galiojusi... 36. Statuto 71 punkte nustatyta atvejai, kai kariūnas pašalinamas iš Akademijos.... 37. KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad profesinės karo... 38. Šioje byloje nėra ginčijamas 2016-04-08 įsakymas Nr. P-468 dėl... 39. Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nurodyta, kad... 40. Nesutikdamas su 2016-08-12 įsakymu dėl pašalinimo iš Akademijos... 41. KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad profesinės karo... 42. Pasisakant dėl pareiškėjo argumentų, kad stojant į Akademiją, Statute ir... 43. Pabrėžtina, kad pareiškėjo argumentai dėl to, jog faktinės jo studijos... 44. Dėl pareiškėjo argumento, jog Akademijoje kariūnams taikomi dvigubi... 45. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog Akademija elgėsi neatsakingai ir... 46. Pareiškėjas taip pat nesutinka su Įsakymo 6.1 p., kuriuo jis įpareigotas... 47. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Akademija,... 48. Pareiškėjo reikalavimai įpareigoti Akademiją grąžinti pareiškėją... 49. Pareiškėjas skunde suformulavo reikalavimą kreiptis į Konstitucinį Teismą... 50. Konstitucijos 100 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai yra... 51. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šios bylos medžiagą, byloje nustatytas... 52. Pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas negali būti... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 54. Pareiškėjo M. B. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 55. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...